Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Uitvoeringsbesluit stallingsverbod (brom)fietsen Stationsplein Helmond 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit stallingsverbod (brom)fietsen Stationsplein Helmond 2011
CiteertitelUitvoeringsbesluit stallingsverbod (brom)fietsen Stationsplein Helmond 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid
Externe bijlageTekening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008, art. 5.1.11, lid 1
 2. Beleidsregel verwijderen (brom)fietsen Helmond 2008

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-09-2011nieuwe regeling

23-08-2011

Gemeenteblad, 2011, 63

Collegebesluit, 2011, 1105942

Tekst van de regeling

Intitulé

UITVOERINGSBESLUIT STALLINGSVERBOD (BROM)FIETSEN STATIONSPLEIN HELMOND 2011

Het college van burgemeester en wethouders van Helmond;

Gelet op het bepaalde in artikel 5.1.11, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008;

Gelet op de Beleidsregel verwijderen (brom)fietsen Helmond 2008;

Besluiten:

 • I.

  Aan te wijzen als gebied waar het verboden is om fietsen en bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor

  bestemde ruimten of plaatsen te laten staan: het (stations)gebied inclusief de spooronderdoorgang,

  omsloten door de Verlengde Stationsstraat, het Stationsplein en de Smalstraat zoals aangegeven op de

  bij dit besluit behorende tekening.

 • II.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt de dag na bekendmaking.

Bezwaar en verzoek om voorlopige voorziening

Bent u het niet eens met ons besluit? Da kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond, postbus 950, 5700 AZ Helmond. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via www.helmond.nl/bezwaar. Zorgt u er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

 

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat verder: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (argumenten) van het bezwaar. Wilt u verhinderen dat het besluit op korte termijn wordt uitgevoerd? Dien dan ook een verzoek om een voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter. Een verzoek daartoe richt u aan: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s Hertogenbosch. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

 

Heeft u vragen over het indienen van een (digitaal) bezwaarschrift of een voorlopige voorziening? Kijk dan op de site van de gemeente Helmond, www.helmond.nl/bezwaar. Of vraag de brochure aan bij de Stadswinkel (telefoonnummer 14 0492).

Besloten in de vergadering van 23 augustus 2011

Burgemeester en wethouders van Helmond,

de burgemeester,

Drs. A.A.M. Jacobs

de secretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA

Bekend gemaakt op:

2 september 2011

De gemeentesecretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA

Bijlage 1

Tekening