Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eindhoven

Noodverordening vliegtuigbom nr. 77.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEindhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNoodverordening vliegtuigbom nr. 77.
CiteertitelNoodverordening vliegtuigbom nr. 77.
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 175

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-09-201107-09-2011Onbekend

29-08-2011

Gemeenteblad 2011, nr. 53

RA11030023

Tekst van de regeling

Intitulé

Noodverordening vliegtuigbom nr. 77

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat de burgemeester op 29 augustus 2011 op grond van artikel 176 van de Gemeentewet heeft vastgesteld de

 

Noodverordening vliegtuigbom nr. 77

 

Daartoe is overwogen dat op 7 september 2011 bij de voormalige De Constant Rebecque-kazerne (Oirschotsedijk 14B, Eindhoven) een vliegtuigbom onschadelijk zal worden gemaakt;

 

dat zich gelet op de aard en ernst van de veiligheidsrisico’s die zijn verbonden aan dit werk een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 175 van de Gemeentewet en dat specifieke algemeen verbindende voorschriften nodig zijn ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar.

Artikel 1 Definities

Wordt in deze verordening verstaan onder:

 • 1.

  gebied: gebied, inclusief de wegen, dat is aangegeven op de bijgevoegde kaart;

 • 2.

  vliegtuigbom: vliegtuigbom nr. 77 uit de Tweede Wereldoorlog, gelegen bij de voormalige De Constant Rebecque-kazerne (Oirschotsedijk 14B, Eindhoven).

Artikel 2 Niemand in het gebied

Het is een ieder die niet rechtstreeks is betrokken bij het onschadelijk maken van de vliegtuigbom, verboden zich op te houden in het gebied.

Artikel 3 Dieren binnen

Het is de eigenaar, bezitter of houder van een dier dat zich bevindt in het gebied, verboden dat dier buiten een gebouw of overkapping te hebben.

Artikel 4 Deuren en ramen dicht

Het is de rechthebbende op of gebruiker van een woning die of gebouw dat staat in het gebied, verboden een buitendeur of -raam geopend te houden.

Artikel 5 Voertuigen weg

 • 1.

  Het is de rechthebbende op of gebruiker van een voertuig dat niet rechtstreeks is betrokken bij het onschadelijk maken van de vliegtuigbom, verboden dat voertuig in het gebied te laten staan.

 • 2.

  Door of vanwege het bevoegd gezag kan een voertuig dat in gebied staat, worden verwijderd op kosten van de rechthebbende of gebruiker.

Artikel 6 Werkzaamheden en maatregelen toelaten

Het is de rechthebbende op of gebruiker van een onroerende zaak die is gelegen in het gebied, verboden werkzaamheden en maatregelen te beletten, belemmeren of verijdelen, die nodig zijn voor het onschadelijk maken van de vliegtuigbom.

Artikel 7 Bevelen, vorderingen en aanwijzingen geven en opvolgen

 • 1.

  Het bevoegd gezag kan bevelen, vorderingen en aanwijzingen geven ter handhaving van deze verordening, in het belang van de openbare orde of ter beperking van gevaar.

 • 2.

  Voor zover artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht daarin niet al voorziet, is het verboden zich te gedragen in strijd met een bevel, vordering of aanwijzing krachtens het eerste lid gegeven.

Artikel 8 Geldigheidsduur

Deze verordening treedt in werking op woensdag 7 september 2011, 08.00 uur en geldt tot het moment waarop door of vanwege de burgemeester bekend is gemaakt dat de werkzaamheden in verband met het onschadelijk maken van de vliegtuigbom zijn beëindigd en dat het gebied is vrijgegeven.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Noodverordening vliegtuigbom nr. 77.

 • 2.

  Deze verordening wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad en op de gemeentelijke website.

 

Eindhoven, 29 augustus 2011.

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, burgemeester.

, secretaris.

 

Uitgegeven, 31 augustus 2011.

Mij bekend,

de gemeentesecretaris van Eindhoven,

mw. drs. P.M. Pistor.

 

fvl/RA11030023

Bijlage  

Bijlage