Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel behorende bij de legesverordening 2011
CiteertitelTarieventabel behorende bij de legesverordening 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen, leges, tarieven

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De tarieventabel is een bijlage bij de Legesverordening 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-06-201101-01-2012nieuwe regeling

18-05-2011

Kijk op Bodegraven, 01-06-2011, Kijk op Reeuwijk, 01-06-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2011

 

 

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011

Titel 1: Algemene Dienstverlening

 

Hoofdstuk 1: Gedrukte stukken, kaarten e.d.

Afschriften e.d.

1.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

Gewaarmerkte

afschriften

1.1.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover

daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere

wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

5,00

Overige afschriften

1.1.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken,

voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een

andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

per pagina op A4 formaat

per pagina op A3 formaat

0,25

0,50

Kaarten en tekeningen

1.1.1.3

kopieën van kaarten en tekeningen, voor zover daarvoor

niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per stuk:

3,50

Hoofdstuk 2: Bestuursstukken

Stukken

Gemeenteraad

1.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

Verslag raadsvergadering

1.2.1.1

een exemplaar van het verslag van een raadsvergadering

3,15

Stukken behorend bij raadsvergadering

1.2.1.2

een exemplaar van de stukken, behorende bij een raadsvergadering

3,15

Abonnement voor

een jaar

1.2.1.3

een abonnement voor de periode van een jaar:

-op de verslagen van de raadsvergaderingen - op de stukken, behorende bij de raadsvergaderingen

35,00

35,00

Abonnement voor

een kwartaal

1.2.1.4

een abonnement voor de periode van een kwartaal:

-op de verslagen van de raadsvergaderingen - op de stukken, behorende bij de raadsvergaderingen

15,00

15,00

Stukken

raadscommissie

1.2.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

Verslag raadscommissie

1.2.2.1

een exemplaar van het verslag van een vergadering van

een raadscommissie

3,50

Stukken behorend

bij vergadering

raadscommissie

1.2.2.2

een exemplaar van de stukken, behorende bij een vergadering van een raadscommissie

3,50

Abonnement voor

een jaar

1.2.2.3

een abonnement voor de periode van een kalenderjaar

op de verslagen van de vergaderingen en de stukken,

behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie

40,00

 

 

 

 

 

Abonnement op

alle stukken

1.2.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

Voor een jaar

1.2.3.1

een abonnement voor de periode van een kalenderjaar

op alle onder 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2.1 en 1.2.2.2 genoemde stukken

220,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3: Verordeningen

Verordeningen

1.3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

APV

1.3.1.1

een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening

20,00

Bouwverordening

1.3.1.2

een exemplaar van de Bouwverordening

155,00

Overige

verordeningen

1.3.1.3

een exemplaar van een andere verordening dan onder 1.3.1.1 en 1.3.1.2 genoemd, per pagina

0,25

Aanvullingen

1.3.1.4

aanvullingen van de onder 1.3.1.1, 1.3.1.2 en 1.3.1.3 genoemde verordeningen, per pagina

0,25

Hoofdstuk 4: Burgerlijke stand

Huwelijk en registratie partnerschap

1.4.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

 

 

 

 

-

op maandag t/m vrijdag van 8.30-12.00 uur en van

13.30-16.00 uur

205,00

 

 

-

op maandag t/m vrijdag van 12.00-13.30 uur

325,00

Verschillende tarieven voor verschillende tijden

 

-

op een tijdstip, niet vallende onder bovengenoemde uren

600,00

Verhoging voor andere locaties

1.4.1.2

De tarieven onder 1.4.1.1 worden als het gaat om een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

 

 

 

-

andere locaties dan het gemeentehuis

75,00

 

 

-

op een tijdstip, niet vallende onder bovengenoemde uren

150,00

Vooronderzoek locatie

 

-

vooronderzoek van een gewenste (nieuwe) locatie

100,00

Kosteloze

huwelijksvoltrekking

1.4.1.3

De uren voor kosteloze huwelijksvoltrekking of

partnerschapregistratie zijn bepaald op:

maandag 9.00 uur en 9.30 uur

 

 

Getuigen

1.4.1.4

Het verzorgen van getuigen bij de huwelijksvoltrekking of het sluiten van een geregistreerd partnerschap; per getuige

33,50

Trouw- of partnerschapboekje

1.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje

25,00

Afschriften en

uittreksels

1.4.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

Algemeen

1.4.3.1

elk volledig afschrift van een akte van de burgerlijke stand of voor elk uittreksel als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van Boek I van het Burgerlijk Wetboek

11,50

Beredeneerd uittreksel

1.4.3.2

elk beredeneerd uittreksel als bedoeld in artikel 28, derde lid, van Boek I van het Burgerlijk Wetboek

11,50

Verklaring

huwelijksbevoegdheid

1.4.3.3

elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek I van het Burgerlijk Wetboek

20,70

Uittreksel ingevolge

Verdrag

1.4.3.4

elk uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand, afgegeven ingevolge een verdrag

11,50

Weeklijsten

1.4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

Eenmalig

1.4.4.1

een lijst, waarop zijn vermeld alle in één week geborenen en overledenen, ondertrouwde en gehuwde paren alsmede geregistreerde partnerschappen per inlichting

8,00

Nasporingen

1.4.5

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier, ongeacht het resultaat van deze nasporingen

16,75

Hoofdstuk 5: Verstrekkingen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Raadplegen

basisadministratie persoonsgegevens

1.5.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van onderdeel 1.5.3 en 1.5.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

 

Tarieven per

verstrekking

1.5.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.5.2.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

8,00

Gegevens niet

opgenomen in

basisadministratie

1.5.3

Voor de toepassing van punt 1.5.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

 

Tarieven per

verstrekking

1.5.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.5.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

8,00

Nasporingen

1.5.5

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

20,00

Hoofdstuk 6: Gemeentearchief

Gemeentearchief

1.6.1

Voor het doen van onderzoek, het verstrekken van afschriften, uittreksels en/of reproducties en het uitlenen van archiefbescheiden door of vanwege de streekarchivaris ten behoeve van derden, gelden de volgende tarieven:

 

 

Fotokopieën

1.6.1.1

voor een fotokopie van het originele archiefstuk:

-op A4-formaat, per kopie

-op A3-formaat, per kopie

-op A2-formaat of groter, per kopie

0,50

1,00

5,70

Foto’s

1.6.1.2

voor het intern vervaardigen van foto’s:

-groot formaat, per stuk

-klein formaat, per stuk

5,50

4,15

Gebruiksrecht

1.6.1.3

voor het gebruiksrecht van foto’s en archiefstukken voor commerciële activiteiten per eenheid

26,95

Onderzoek

1.6.1.4

voor het verrichten van onderzoek, per kwartier of gedeelte daarvan

16,75

Makelaars

1.6.1.5

voor onderzoek en leveren van gegevens ten behoeve van makelaars i.v.m. taxatie van woningen

134,25

Externe kosten

1.6.1.6

voor het extern vervaardigen van foto’s worden de externe kosten in rekening gebracht vermeerderd met het onderzoekstarief als bedoeld in 1.6.1.4.

 

 

Hoofdstuk 7: Vastgoedinformatie

Kadaster

1.7.1

Het tarief bedraagt ter zake van:

 

 

Bericht/uittreksel

1.7.1.1

bericht/uittreksel, per object(ontvangen per post/fax/balie)

14,80

 

1.7.1.2

bericht/uittreksel, per object (ontvangen via internet)

2,95

Kopie kaarten

1.7.1.3

kopieën van kadastrale kaarten A4-formaat per afdruk (ontvangen per post/fax/balie)

14,80

 

1.7.1.4

kopieën van kadastrale kaarten A4-formaat per afdruk (ontvangen via internet)

2,95

Wkpb

1.7.2

Het tarief bedraagt ter zake van:

 

 

Afschrift gemeentelijke

beperkingenregister en

beperkingenregistratie

1.7.2.1

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van een in het gemeentelijk beperkingenregister ingeschreven beperkingenbesluit, beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak, dan wel een vervallenverklaring als bedoeld in artikel 7, vierde lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, per kadastraal object

16,75

Verklaring afwezigheid

geregistreerde

publiekrechtelijke

beperking

1.7.2.2

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring dat er blijkens de in de gemeentelijke beperkingenregistratie opgenomen gegevens geen publiekrechtelijke beperking van kracht is ten aanzien van de daarbij aangegeven onroerende zaak of zaken, per kadastraal object

16,75

Kadaster-on-line

1.7.2.3

het raadplegen via kadaster-on-line, per raadpleging

14,80

Inzage beperkingenregister en beperkingenregistratie

Afschrift

1.7.2.4

inzage in het gemeentelijke beperkingenregister en de beperkingenregistratie

een afschrift daarvan, per pagina

gratis

1,50

Hoofdstuk 8: Beschikkingen, vergunningen en ontheffingen

Algemeen

1.8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een beschikking, een vergunning of een ontheffing, dan wel elk ander stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt, voor zover deze stukken niet afzonderlijk en met name in andere artikelen van deze verordening of in een andere belastingverordening, dan wel in andere rechtsregels zijn vermeld, per beschikking, vergunning of ontheffing geldig voor:

-de periode van 1 dag

-de periode van meer dan 24 uur tot en met 1 week

-de periode van 8 dagen tot en met 1 maand

-de periode van 32 dagen tot en met 1 jaar

Voor een omschrijving van de hierboven genoemde begrippen ‘dag’, ‘week’, ‘maand’ en ‘jaar’ wordt verwezen naar artikel 1 van de Legesverordening

16,75

33,50

67,00

268,00

Uitwegvergunning

Aanleg- meervergunningen en vaarvergunningen

1.8.2

1.8.3.

Verhoging wegens spoedbehandeling

Uitwegvergunning

1.8.3.1 Aanlegvergunning voor een kalenderjaar, per boot

1.8.3.2 Meervergunning voor een haventje voor een kalenderjaar, per boot 29,70

1.8.3.3 Vaarvergunning

Ontheffing voor een jaar

voor een boot met motor

voor een boot zonder motor of elektromotor 24,75

idem kleiner dan 2.5 meter

kano’s

Ontheffing voor een week

voor een boot met motor 12,35

voor een boot zonder motor of elektromotor 7,35

idem kleiner dan 2.5 meter 4,90

kano’s

Ontheffing voor een dag voor alle vaartuigen 2,45

Ontheffing voor handelaren ten behoeve van proefvaarten met boten voor de verkoop, per ontheffing (bij betaling voor 1 mei met acceptgiro)

Ontheffing voor handelaren ten behoeve van proefvaarten met boten voor de verkoop, per ontheffing

Collectieve ontheffing georganiseerde evenementen (wedstrijdkalender), per jaar 495,45

Nieuwe sticker i.v.m. verlies

16,75

134,00

€ 70,30

€ 29,70

€ 37,10

€ 24,75

€ 12,35

€ 12,35

€ 12,35

€ 7,35

€ 4,90

€ 4,90

€ 2,45

€ 49,55

€ 52,05

€ 495,45

€ 10,00

Kansspelen

1.8.4

Kansspelvergunning als bedoeld in artikel 3 van de wet

16,75

Vent- en standplaats-vergunning

1.8.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning om in de gemeente een standplaats in te nemen of te venten

33,50

Winkeltijdenwet

c.q. –verordening

Visserijwet

1.8.6

1.8.7

1.8.7.1

1.8.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen van een ontheffing op grond van de Winkeltijdenwet c.q. –verordening

Het tarief als bedoeld in artikel 21 van de wet, inzake het vissen in een water waarvan de gemeente (mede) rechthebbende op het visrecht is:

Voor het vissen met 2 gewone hengels of een speciale hengel, geldig voor 1 dag

Voor het vissen met 2 gewone hengels of een speciale hengel, geldig voor een kalenderjaar

33,50

€ 2,80

€ 8,60

Collecten

1.8.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een collectevergunning

16,75

Volkshuisvesting

1.8.9

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

Huisvestingswet

Urgentieverklaring

1.8.9.1

1.8.9.2

tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet

voor het verlenen van een urgentieverklaring

67,00

67,00

Leegstandswet

1.8.9.3

voor het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur ex artikel 15 Leegstandswet

67,00

Hoofdstuk 9: Verkeer

Rijbewijs

Afgifte

1.9.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs en de omzetting van een bromfietscertificaat in een rijbewijs

37,50

Verloren

document

1.9.1.2

Voor het afgeven van een rijbewijs, indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet kan worden overgelegd, worden de ter zake verschuldigde leges verhoogd met

21,00

Verhoging bij

spoedlevering

1.9.1.3

Het tarief genoemd onder 1.9.1.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

33,50

Gehandicapten-parkeerkaart

1.9.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het "Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer"

35,00

Gehandicapten-

parkeerplaats op

kenteken

1.9.2.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

142,20

Wegenverkeerswet

1.9.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

Ontheffing

1.9.3.1

voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994

142,20

Kentekenwijziging

1.9.3.2

voor het vervangen van een gewaarmerkte ontheffingskaart op kenteken, behorende bij een ontheffing als bedoeld in artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994

50,25

Één dag of minder

1.9.3.3

voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994 voor een periode van één dag of minder

50,25

RVV 1990

1.9.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

Onheffing

1.9.4.1

voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

142,20

Vrijstelling

1.9.4.2

voor het verlenen van een vrijstelling als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 op basis van een door de gemeente vastgestelde ontheffingen/vrijstellingenverordening

50,25

Kentekenwijziging

1.9.4.3

voor het vervangen van een gewaarmerkte ontheffings- of vrijstellingskaart op kenteken, behorende bij een ontheffing of vrijstelling als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

50,25

Eén dag of minder

1.9.4.4

voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor een periode van één dag of minder

50,25

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10: Reisdocumenten, verklaringen omtrent gedrag

Reisdocumenten

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

Paspoort

1.10.1.1

tot het afgeven van een nationaal paspoort, een reis- document voor vreemdelingen of een reisdocument voor vluchtelingen

52,10

Zakenpaspoort

1.10.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld onder 1.10.1.1

58,20

Faciliteitenpaspoort

1.10.1.3

voor de verstrekking van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976 (Stb. 468) als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

52,10

Bijschrijven kind in

nieuw document

1.10.1.4

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld onder 1.10.1.1, 1.10.1.2 en 1.10.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

9,20

Bijschrijven kind in

bestaand document

1.10.1.5

tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingsticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld onder 1.10.1.1, 1.10.1.2 en 1.10.1.3

21,50

Wijzigingen

1.10.1.6

tot het aanbrengen van een wijziging anders dan bedoeld in 1.10.1.5 in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.10.1.1, 1.10.1.2 en 1.10.1.3

21,50

Identiteitskaart

(vanaf 14 jaar)

1.10.1.7

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor personen van 14 jaar en ouder

43,85

Identiteitskaart

(tot 14 jaar)

1.10.1.8

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor personen tot 14 jaar

9,20

Verhoging bij

spoedlevering

1.10.2.1

De tarieven als genoemd onder 1.10.1.1, 1.10.1.2, 1.10.1.3 en 1.10.1.7 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

45,00

Gecombineerde

Spoedlevering

1.10.2.2

Het tarief genoemd onder 1.10.2.1 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een reisdocument als bedoeld onder 1.10.1.1, 1.10.1.2 en 1.10.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld onder 1.10.1.4 slechts één keer per reisdocument berekend

 

 

Spoedlevering

bijschrijving

1.10.2.3

Het tarief als genoemd onder 1.10.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingsticker van

21,40

Verloren gegaan

document

1.10.2.4

Voor het afgeven van een reisdocument, indien aan de aanvrager reeds eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet kan worden overgelegd, worden de ter zake verschuldigde leges verhoogd met

21,00

Verklaring

omtrent gedrag

1.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag

30,05

Hoofdstuk 11: Diversen

Telecommunicatiewet

Melding werkzaamheden

1.11.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, van de Telecommunicatiewet

175,00

Overleg i.v.m. melding

1.11.1.2

Het in 1.11.1.1 genoemde bedrag wordt, indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

110,00

Nutsbedrijven

(uitgezonderd Telecom-

municatiebedrijven)

Aanvraag vergunning

voor werkzaamheden

1.11.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag door of namens een nutsbedrijf, niet zijnde een telecommunicatiebedrijf, in verband met het verkrijgen van een vergunning omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden

175,00

Titel 3: Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1: Evenementen

Evenementen en

festiviteiten

3.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning:

 

 

Groot evenement

3.1.1.1

voor het houden van een grootschalig evenement, waarvan de aard of de publieksaantrekkende werking vanuit een oogpunt van openbare orde en veiligheid dusdanig grootschalig is, dat daarin zonder nadere ordening niet kan worden voorzien

150,00

Overige evenementen

3.1.1.2

voor het houden van overige evenementen, die niet vallen onder de categorie grootschalig evenement

35,00

Hoofdstuk 2: Reclame

(Licht)reclame(bor-den)/uitstallingen

3.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

Aan onroerende zaak

3.2.1.1

ter verkrijging van een vergunning voor het aanbrengen van een (licht)reclameaanduiding aan een onroerende zaak

45,00

Op openbare weg

3.2.1.2

ter verkrijging van een vergunning voor het plaatsen en geplaatst hebben van reclameborden/uitstallingen op of aan de openbare weg

160,00

Verlenging

3.2.1.3

voor verlenging van een vergunning voor het plaatsen en geplaatst hebben van reclameborden/uitstallingen op of aan de openbare weg

45,00

Hoofdstuk 3: Escortbedrijven

Exploitatievergunning escortbedrijf

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor het exploiteren van een escortbedrijf

536,00

Hoofdstuk 4: Horeca

Drank- en

Horecawet

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

Eerste aanvraag

3.4.1.1

een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet

335,00

Wijziging

3.4.1.2

een gewijzigde vergunning ingevolge artikel 30 van de Drank- en Horecawet

175,00

Ontheffing

3.4.1.3

een ontheffing ex artikel 35 van de Drank- en Horecawet

16,75

Terras / nieuwe leidinggevende

3.4.1.4

wijziging vergunning in verband met opname terras of nieuwe leidinggevende

85,00

Hoofdstuk 5: Brandbeveiligingsverordening

Brandbeveiligingsverordening

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

 

Afgeven verklaring

3.5.1.1

een aanvraag voor het afgeven van een vergunning brandveilig gebruik als bedoeld in de Brandbeveiligingsverordening (per dagdeel, verhoging per extra uur 67,00)

268,00

Verklaring niet

Verleend

Advisering brandveiligheid

3.5.1.2

3.5.2

een kennisgeving ter verkrijging van een vergunning als bedoeld onder 3.5.1.1, indien de toestemming niet wordt verleend

Advisering brandveiligheid (per dagdeel, verhoging per extra uur 67,00)

33,50

268,00

Titel 4: Citeertitel

 

4.1

Deze tabel kan worden aangehaald als "Tarieventabel 2011 behorende bij de Legesverordening 2011".

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad d.d. 18-05-2011.

de raadsgriffier, de voorzitter,

drs. J.H. Rijs drs. J.P.J. Lokker