Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alphen-Chaam

Beleidsnotitie Invoering Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen in Alphen-Chaam

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlphen-Chaam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsnotitie Invoering Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen in Alphen-Chaam
CiteertitelBeleidsnotitie Invoering Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen in Alphen-Chaam
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke antidiscrmiminatievoorzieningen 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201128-01-2010nieuwe regeling

04-11-2010

Ons Weekblad 19 juli 2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsnotitie Invoering Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen in Alphen-Chaam

 

 

Betreft: Kader en PvA voor inzet rijksmiddelen voor realisatie toegang tot een antidiscriminatievoorziening van de ingezetenen in Alphen-Chaam

Cluster Beleid, AHB, product: Plan van Aanpak ADV 2010, vs 5  

Inhoud Beleidsnotitie Anti Discriminatie

1) Aanleiding

2) Achtergrond, inhoud Wet antidiscriminatievoorziening en huidige situatie

3) Visie op discriminatie, beleid en uitvoering

4) Inkoop dienstverlening (inhoud, partner, looptijd en opdracht uitzoeken waaraan behoefte is, offerte Radar)

5) Financiële bijdrage overheid

6) Verordening.en toelichting

1) Inleiding

1.1 Besluitvorming non-discriminatie

De ministerraad heeft begin 2008 op voordracht van de toenmalige minister voor Wonen, Wijken en Integratie, ingestemd met het wetsvoorstel om te komen tot een landelijk netwerk van voorzieningen (Adv’s). Op 23-06-2009 is door de eerste Kamer de Wet gemeentelijke discriminatievoorzieningen (WGA) aangenomen, welke wet op 27-07-2009 in Staatblad 313 is gepubliceerd.

1.2 Doel van de wet

Het doel van de wet is het kwalitatief verbeteren van de antidiscriminatie-infrastructuur en het bereiken van een landelijke dekking van een minimaal en uniform voorzieningenniveau, Met deze wet wordt de toegang voor iedere burger tot een antidiscriminatievoorziening (hier en daar in de stukken ook aangeduid met Adv) gewaarborgd, om zodoende te komen tot een sluitende keten van landelijke en lokale voorzieningen inzake discriminatiebeleid.

Concreet houdt dit in dat vanaf 1 januari 2009 iedere burger in zijn of haar directe leefomgeving terecht moet kunnen bij een antidiscriminatievoorziening voor bijvoorbeeld bijstand en advies als er sprake is van zich gediscrimineerd voelen, op welke grond dan ook.

De wet bevat de verplichting voor het college van burgemeester en wethouders van iedere gemeente om de ingezetenen toegang te verlenen tot een antidiscriminatie-voorziening. Een antidiscriminatievoorziening is een verzamelbegrip dat gebruikt wordt om de organisatie aan te duiden die in ieder geval voorziet in twee taken: bijstand en registratie.

1.3 Inhoud nota

In de voorliggende nota wordt nader ingegaan op de visie t.a.v. anti-discriminatie, doel en functie van een antidiscriminatievoorziening, inkoop van de benodigde dienstverlening en de financiering. De visie is lokaal ontwikkeld en daarbij is vervolgens uitdrukkelijk gekeken naar hoe dat in de regio is opgepakt. Bij het onderdeel doel en functie van een antidiscriminatievoorziening wordt er onderscheid gemaakt tussen wettelijke taken en taken die vallen binnen de zelfstandige verantwoordelijkheid van de gemeente. Aangegeven wordt hoe de gemeente Alphen-Chaam invulling kan geven aan de wettelijke verplichting tot het realiseren van een antidiscriminatievoorziening en wat hiervan de financiële consequenties zijn en hoe de dekking ervan wordt geregeld.

2) Achtergrond, inhoud WGA en huidige situatie

2.1 Achtergrond

In diverse internationale verdragen, de (Nederlandse) Grondwet, de Algemene wet gelijke behandeling, het Wetboek van Strafrecht, het Burgerlijk Wetboek en een aantal andere wetten is het recht op gelijke behandeling c.q. het non-discriminatiebeginsel vastgelegd. In Nederland is zowel strafrechtelijke vervolging als toegang tot de rechter goed geregeld. Burgers kunnen zich niet alleen wenden tot de rechter, maar kunnen voor een (juridisch) oordeel over discriminatieklachten terecht bij de Commissie gelijke behandeling. Juridisch is het verbod op discriminatie dus goed gewaarborgd in de Nederlandse wetgeving.

Voor bescherming tegen discriminatie is echter meer nodig gebleken dan de aanwezigheid van adequate wet- en regelgeving, Het is ook noodzakelijk dat burgers die zich – op welke grond dan ook – gediscrimineerd voelen, onafhankelijk en efficiënt bijstand kunnen krijgen. Een lokale antidiscriminatievoorziening met een lage drempel vormt hierbij een belangrijke voorwaarde. Een antidiscriminatievoorziening voorziet ook in registratie van discriminatie.

De gemeente dient jaarlijks ingaande januari 2011 een verslag in te dienen bij de Min van Biza op basis van de gegevens van de organisatie die aan de antidiscriminatievoorziening uitvoering geeft.

2.2 Beknopte inhoud Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

De Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, die uiterlijk per 27-01-2009 van kracht is geworden, verplicht het College van Burgemeester en Wethouders van iedere gemeente om de ingezetenen van hun gemeente toegang te verlenen tot een antidiscriminatievoorziening.

Voor de bekostiging van die voorziening is door het Rijk ingaande 2009 een bijdrage beschikbaar gesteld per inwoner, welke is toegevoegd aan het gemeentefonds. Bij de standkoming van de wet is de wens nadrukkelijk uitgesproken dat gemeenten hier uit eigen middelen nog een zelfde bedrag aan toevoegen. De eigen lokale middelen kunnen dan met name ingezet worden voor lokale initiatieven die ondersteunend en aanvullend zijn aan de wettelijke verplichtingen.

De rijksbijdrage bedraagt over 2009 (37,2 ct per inwoner) en vanaf 2010 t/m 2012 38,2 ct per inwoner, zie voor de concrete bedragen onder onderwerp 5.

Gemeenten hebben de vrijheid om te bepalen hoe ze een antidiscriminatievoorziening willen inrichten - zolang deze maar voldoet aan de wettelijke eisen - en of ze ernaast ook nog aanvullende taken willen beleggen. Te denken valt aan het inschakelen van de voorzieningen bij de preventie van discriminatie of voor beleidsadvisering. Daarnaast is het van belang dat gemeenten in samenwerking met politie, OM en de ADV een gezamenlijke lokale aanpak ontwikkelen. De jaarlijkse rapportage van de antidiscriminatievoorziening kan daarbij een belangrijk instrument zijn.

2.3 Relatie Adv - Commissie gelijke behandeling

De antidiscriminatievoorziening (Adv), zoals omschreven in het wetsvoorstel, vormt een aanvulling in de bestaande infrastructuur.

De Cgb is een voorziening op landelijke niveau. De voornaamste taak van Cgb is het oordelen over een verboden onderscheid in de zin van de gelijkebehandelings-wetgeving. De Cgb staat als oordelende instantie boven de partijen.

De antidiscriminatievoorziening verschilt op een paar punten wezenlijk van de Cgb. De antidiscriminatievoorziening heeft als voornaamste taak om slachtoffers of vermeende slachtoffers van discriminatie en ongelijke behandeling bij te staan bij de afwikkeling van hun klachten. De antidiscriminatievoorziening ondersteunt dus de partij die zich gediscrimineerd voelt en zij kunnen het slachtoffer ook bijstand verlenen in een strafrechtelijke procedure.

2.4 Huidige situatie

In de gemeente Alphen-Chaam is er tot op heden lokaal geen meldpunt discriminatie aanwezig noch ondergebracht bij een regionale organisatie. Discriminatie gaat over ongelijke behandeling op tal van terreinen, zoals arbeidsmarkt, lokale leefomgeving, collectieve voorzieningen, commerciële dienstverlening, horeca, huisvesting, internet, media, onderwijs, politie/OM, justitie, privésfeer, publieke/politieke opinie, sport/recreatie of openbare ruimte.

Het is op dit moment niet bekend hoe vaak inwoners uit A-C en in welke mate zich daadwerkelijk gediscrimineerd voelen. Toch zijn er wel een paar indicaties, waaruit kan worden afgeleid dat ook inwoners van A-C toch te maken hebben met discriminatie.

Uit de cijfers van de landelijke rapportage (Poldis 2008, landelijke rapportage van het Landelijke Expertise Centrum Diversiteit van de politie over homofobe incidenten en andere strafrechtelijk verwijtbare incidenten met een discriminatoire achtergrond) over het jaar 2008 blijkt dat in Midden Brabant 45 van dergelijke incidenten zijn gevonden. Er moet bij deze rapportage wel worden opgemerkt dat deze door een zeer gebrekkige registratie geen volledig beeld kan laten zien.

Uit de vanaf 2009 nader uitgesplitste cijfers van Radar (bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie) over 2008 blijken er in de regio Midden- en West-Brabant in totaal 160 klachten over discriminatie te zijn geregistreerd, waarvan er meer dan de helft vooral voortkwamen uit de maatschappelijke terreinen: arbeid, collectieve voorzieningen en de horeca.

Uit de cijfers van de antidiscriminatievoorziening Radar 2009 blijkt m.b.t. de gem. A-C, dat er 2 klachten van anti-discriminatie door inwoners van A-C zijn ingediend en geregistreerd.

De gemeente Alphen-Chaam kent geen expliciet beleid dat zich richt op het voorkomen van discriminatie en er zijn geen projecten en maatregelen uitgevoerd. Op de gemeentelijke website staat geen link bij het intypen van het woord ‘discriminatie’. In de gemeentegids of andere infokanalen wordt geen telefoonnummer genoemd dat gebeld kan worden bij discriminatie. Toch is er wel wat aan gedaan.

Zo is voor de interne ambtelijke organisatie is onlangs een nieuwe klachtenregeling inzake gedrag van ambtenaren vastgesteld. Deze regeling biedt de mogelijkheid een klacht in te dienen tegen ongewenst gedrag en discriminatie valt binnen deze begripsomschrijving.

V.w.b. de relatie burger – gemeenteambtenaar, bestaat er ook een agressieprotocol en een gedragscode, waarin discriminatie als item is opgenomen.

2.5 Toelichting op kerntaken WGA

a) Taken WGA

In de memorie van toelichting op de WGA worden 3 taken onderscheiden, t.w. de registratie van klachten, bijstand aan klagers en preventie van discriminatie door beleidsadvisering en publieksvoorlichting. De eerste 2 onderwerpen zijn wettelijk voorgeschreven taken, waarvoor de gemeente een bepaalde actie moet uitvoeren. De resterende taak is een vrije keuze die door de gemeente kan worden gemaakt.

In die memorie van toelichting wordt vervolgens aangegeven dat de eerste 2 taken samen tot de anti-discriminatievoorziening worden [1] gerekend en dat deze taken onafhankelijk moeten worden uitgevoerd.

De preventieve taken (beleidsadvisering en preventie) worden gerekend tot de autonome taken van de gemeente. Van deze taken wordt ook gezegd dat antidiscriminatiebeleid een taak is die reeds bij de gemeenten ligt in het kader van het lokale integratiebeleid en de Wet maatschappelijke ondersteuning en bovendien nauw verband houdt met de bevordering van de sociale cohesie, de leefbaarheid en de handhaving van de openbare orde. Dit kom nog terug bij het onderwerp lokale visie.

b) Wettelijke kerntaken

Om uitvoering te geven aan de wettelijke verplichtingen moet volgens de Memorie van Toelichting de antidiscriminatievoorziening 2 taken uitvoeren, namelijk de registratie van klachten en bijstand aan klagers.

V.w.b. de bijstand aan klagers geldt dat deze bijstand laagdrempelig, toegankelijk, voldoende van kwaliteit en onafhankelijk is. De bijstand kan uit de volgende aspecten bestaan:

a) eerste ondersteuning aanbieden bij klachten;

b) informatie en advies aan klager over vervolgstappen;

c|) bijstand aan klager bij de te ondernemen stappen;

d) vooronderzoek en onderzoek instellen en

e) bemiddelen tussen partijen.

Wat betreft de klachtenregistratie geldt dat deze volledig en tijdig door de antidiscriminatievoorziening bij B&W wordt ingediend, zodat door het college van B&W tijdig verslag aan Biza kan worden uitgebracht.

Daarnaast meldt de Memorie van Toelichting dat het niet voldoende is om toegang te verlenen aan burgers tot een antidiscriminatievoorziening, maar ook om discriminatie op lokaal niveau te bestrijden. Het is van belang dat gemeenten een gezamenlijke aanpak ontwikkelen in samenwerking met politie, OM en de antidiscriminatievoorziening.

In de Aanwijzing Discriminatie van het OM is afgesproken dat afstemming van strafrechtelijk en bestuursrechtelijk antidiscriminatiebeleid binnen het driehoeksoverleg (OM, bestuur, politie) dient plaats te vinden. In die aanwijzing wordt ook voorgeschreven dat in iedere politieregio een regionaal discriminatieoverleg (RDO) wordt ingesteld tussen politie, OM, Antidiscriminatiebureau en gemeente. Zulks is het geval in West-Brabant.

c) Gemeentelijke (preventieve) taken

Tot de gemeentelijke taken behoort de zorg voor preventietaken. De gemeente kan deze taken naar eigen inzicht regelen of (deels) overlaten aan de antidiscriminatievoorziening. Het is derhalve aan de gemeente om, in overleg met de antidiscriminatievoorziening te bepalen wie wat doet. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om:

- het bekend maken van het bestaan van de antidiscriminatievoorziening, onderhouden netwerk en andere activiteiten om een dergelijke voorziening effectief te kunnen laten zijn;

- informatievragen van burgers en instellingen beantwoorden (zodra een antidiscriminatie-voorziening bekend is en benaderd wordt door burgers en instellingen zullen deze behalve klachten ook om informatie vragen);

- de analyse van de registratie en andere informatie over discriminatie t.a.v. bijvoorbeeld patronen van discriminatie t.b.v gemeentelijk beleid;

- éénmalige specifieke projecten, enquêtes, advies aan instellingen en overheden, voorlichting en dergelijke.

-

d) Aanbieder plus dienstverleningspakketten

De enige aanbieder die in West- en Midden-Brabant goed is vertegenwoordigd, is het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie RADAR met vestigingen in o.a. Breda en Tilburg. Deze aanbieder heeft verzoeken ingediend voor subsidie t.b.v. een antidiscriminatievoorziening over 2009 tot en met 2012, waarbij er een minimumpakket is aangeboden voor het afdoen van de wettelijke taken en een uitgebreider starterspakket voor aanvullende taken. Verdere inhoudelijke informatie daarover komt aan de orde bij het onderwerp inkoop.

3) Aanpak van antidiscriminatie, beleid en uitvoering

Het is noodzakelijk voor de bescherming van onze rechtstaat dat de problematiek van discriminatie wordt aangepakt en gelijke behandeling te promoten. Discriminatie manifesteert zich in de directe leefomgeving van mensen: in de wijk of buurt, op het werk, waar men sport of recreëert, etcetera. Discriminatie is een gedragsvorm die niet past bij een beschaafde samenleving. Dit beginsel vloeit rechtstreeks voort uit hetgeen in artikel 1.1 van de Grondwet is verwoord: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht is niet toegestaan”.

a) Antidiscriminatie lokaal en regionaal

Uit landelijke onderzoeken en politiecijfers blijkt dat de afgelopen jaren incidenten met een discriminatoir karakter zijn toegenomen en dat er hier en daar lokaal toenemende spanningen tussen burgers worden waargenomen.

Het aantal klachten van discriminatie van burgers uit Alphen-Chaam lijkt nog tamelijk gering te zijn, maar mogelijk worden dat er meer (topje van de ijsberg) als meer bekend is over het meldpunt van antidiscriminatie. Iedere melding is er echter één teveel en het is zodoende van belang om hier lokaal aandacht aan te besteden. Dat kan echter pas op basis van meerjarige cijfers. Uit de cijfers in de komende jaren zal duidelijker moeten worden in welke vorm en omvang discriminatie in Alphen-Chaam aanwezig is en of er meer gerichte actie moet worden ondernomen. Toch stopt en begint discriminatie niet bij de gemeentegrens.

Er is in de regio West-Brabant door de gem. Breda in 2009 één bijeenkomst samen met politie en vertegenwoordigers van de diverse gemeenten georganiseerd, waarin uitleg over de WGA is gegeven. De meeste onder de aanwezige gemeenten hebben er echter zeer lang over gedaan om iets met deze WGA te doen. De gem. Breda heeft daarom ervoor gekozen om de regionale samenwerking voorlopig te bevriezen totdat alle gemeenten die dat willen zelf de implementatie van de WGA hebben geregeld.

De aanpak van de homofobe incidenten en andere strafrechtelijk verwijtbare incidenten met een discriminatoire achtergrond wordt besproken in het zogenaamde RDO (Regionaal Anti Discriminatie Overleg van de politieregio West- en Midden-Brabant. Aan dit overleg nemen politie, openbaar ministerie, korpsbeheerdersgemeen-ten en RADAR deel. Binnen dit RDO is er de opvatting dat in principe de deelname van de grotere gemeenten volstaat, omdat daar vooral de grote problemen spelen en de kleinere gemeenten ook een te geringe capaciteit hebben om dat allemaal bij te houden. Pas als er zich problemen voordoen of er een trend is, dan wordt de betreffende kleine gemeenten uitgenodigd. Er bestaat het idee dat de grotere gemeenten de kleinere gemeenten zouden kunnen gaan infomeren in de toekomst.

De gem. Breda wil niet perse als centrumgemeente optreden m.b.t. de uitvoering van de WGA, maar staat er evenmin onwelwillend tegenover om die rol op zich te nemen. Voorwaarde is dat de gemeenten eerst wel hun eigen zaken m.b.t. de WGA-verordening hebben geregeld, de rijksmiddelen volledig aanwenden voor de antidiscriminatievoorziening en een subsidierelatie hebben met RADAR.

Vanuit dit gegeven is er binnen Alphen-Chaam voor gekozen om de invoering van de WGA op eigen wijze lokaal vorm te geven, waarbij er over de toon en richting communicatie is onderhouden met de betrokken beleidsmedewerker in Breda. Op deze wijze is er al ingestoken op en geïnvesteerd in een mogelijke verdere toekomstige samenwerking op dit dossier.

b) Acties korte en lange termijn

Om verschillende redenen wordt voorgesteld om een knip aan te brengen tussen de benodigde acties op korte en op lange termijn.

Op grond van de WGA moet de gemeente op korte termijn voor de ingezetenen de toegang bieden tot een antidiscriminatievoorziening. Hieruit vloeit voort dat er ook een verordening moet worden gemaakt en een (meerjarige) subsidieovereenkomst moet worden opgesteld, met de partij die de antidiscriminatievoorziening gaat uitvoeren. Om dit op goede gronden te kunnen doen is een eerste globale uitgangsvisie nodig.

Op de langere termijn moet worden gekeken naar de omvang, aard en ernst van de meldingen bij de antidiscriminatievoorziening en worden nagegaan of er nader beleid moet worden ontwikkeld en acties moeten worden ondernomen om iets aan de problemen te doen. Zonder dat er sprake is van grote aantallen kan dan bijvoorbeeld ook worden gekeken naar preventie en de horizontale doorwerking naar andere beleidsterreinen, maar ook de samenwerking in de regio nader worden ingevuld.

In deze beleidsnotitie komt alleen de korte termijn aan bod met een 1e aanzet voor de mogelijke volgende (lange termijn)stap. De reden voor deze beperking is dat exacte cijfers nog onvoldoende aanwezig zijn, het effect van de toegang tot een antidiscriminatievoorziening nog niet kan worden meegenomen en er snel actie moet worden ondernomen om uitvoering te geven aan de verplichtingen uit de WGA. Daarnaast kan de antidiscriminatievoorziening wel worden gevraagd om meer bekendheid te geven aan antidiscriminatie en wat de voorziening heeft te bieden. Deze notitie is zo opgezet dat die het kader verschaft voor de verdere uitwerking van het thema antidiscriminatie.

c) Regie en visie

Er zijn een paar zaken erg belangrijk voor het uitwerken van een eerste globale visie op antidiscriminatie.

Allereerst wordt de gemeente door de Wet gemeentelijke antidiscriminatie-voorzieningen (WGA) bestempeld tot lokale regisseur in de aanpak van discriminatie, zowel in preventieve zin als in de bestrijding zelf.

Ten tweede wordt door de ontwikkeling van een heldere visie op antidiscrimi-natie aan iedereen duidelijkheid gegeven over het niet acceptabel zijn van sociale uitsluiting en vijandigheid op lokaal niveau. Met name voor slachtoffers van discriminatie is het van groot belang te weten dat de gemeente stelling neemt tegen discriminatie. Op grond van een eerste basale visie is het gemakkelijker om alle vervolgactiviteiten aan te gaan, omdat helder is wat de gemeente wil.

Ten derde moet beleid t.a.v. antidiscriminatie integraal zijn, omdat de aandacht voor het voorkomen van antidiscriminatie horizontaal door alle beleidsvelden heen loopt.

d) Visie op anti-discriminatie

In het licht van het voorgaande kan de visie van Alphen-Chaam als volgt worden geformuleerd: De gemeente Alphen-Chaam vindt het niet acceptabel wanneer er discriminatie plaatsvindt in haar gemeente, omdat a) discriminatie leidt tot uitsluiting of erger, b) haaks staat op art. 1 van de Grondwet, c) zij de zorg heeft voor een goed functionerende samenleving en het bevorderen van de sociale cohesie en d) discriminatie verstrekkende gevolgen kan hebben voor de slachtoffers ervan en kan zelfs leiden tot polarisatie en radicalisering.

De gemeente Alphen-Chaam wil binnen haar mogelijkheden actief bijdragen aan het voorkomen en tegengaan hiervan. Dit gebeurt door uitvoering te geven aan de WGA op basis van een aantal uitgangspunten:

- integraal vanuit de overtuiging dat discriminatie zich niet tot 1 onderwerp beperkt,

- toegang bieden ingezetenen tot een antidiscriminatievoorziening

- overleg met andere gemeenten of organisaties zoeken (ketenbenadering)

- registratie en cijfermateriaal verzameling voor maatregelen

- actieplan langere termijn.

e) Actieplan langere termijn

Om inhoud te geven aan de regierol kan het volgende stappenplan dienstig zijn:

1e stap is het (door)ontwikkelen van een visie op antidiscriminatie, het belang om discriminatie aan te pakken, de rol van de gemeente en welke situatie wordt nagestreefd met de aanpak;

2e stap is het maken van een analyse van de uitgangssituatie (soort van nulmeting) , welke problemen zijn er, wat is de actuele aanpak en welke prioritering er kan plaatsvinden.

3e stap is het ondernemen van acties, opzetten van samenwerkingsvormen en een goede communicatie met partners en burgers (publieksvoorlichting) en de horizontale doorwerking naar andere beleidsterreinen.

4) Inkoop dienstverlening (inhoud, partner, looptijd en opdracht uitzoeken waaraan behoefte is, offerte Radar)

a) Inkoop dienstverlening voor wettelijk verplichte taken WGA

V.w.b. de inkoop van de benodigde dienstverlening gaat het primair om de vervulling van de wettelijk verplichte taken. De redenen hiervoor zijn: - er is geld voor beschikbaar gesteld door het Rijk; - het eventueel afnemen van de aanvullende diensten moet worden bekeken in de vervolgstap (lange termijn) als meer bekend is over de ontwikkelingen; - de huidige beperkte financiële middelen van de gemeente.

Het gaat thans derhalve om de inkoop van een antidiscriminatievoorziening, bestaande uit bijstand en registratie plus verstrekking info over cijfers. Een afname van het pluspakket is thans nog niet aan de orde en moet maar na 2011 worden bekeken, waarbij ook de landelijke evaluatieresultaten kunnen worden meegenomen.

b) Selectie antidiscriminatiebureau

Het is duidelijk dat B&W de ingezetenen de toegang moet bieden tot een antidiscriminatievoorziening in de nabije omgeving. De gemeente Alphen-Chaam richt zich in toenemende mate op de regio West-Brabant. Gelet op de uitgangspunten in de gemeentelijke dienstverlening en het beginsel van een gemakkelijk bereikbare voorziening in de nabije omgeving, moet er rekening mee worden gehouden dat inwoners uit Alphen gemakkelijker naar Tilburg gaan en de inwoners uit het overige deel van de gemeenten naar Breda. RADAR is de enige en grootste organisatie die in beide regio’s is vertegenwoordigd en dus ook alle ingezetenen van Alphen-Chaam kan bedienen en de cijfers kan bundelen

Radar biedt ook een compleet uitrolpakket aan bij afname van de basisivoorziening (link en banner voor de website en diverse voorlichtingsmaterialen)..

De gemeente Breda heeft als voorwaarde voor toekomstige samenwerking met de verschillende gemeenten aangegeven, dat deze een subsidierelatie met RADAR moeten onderhouden. Gezien de omvang van Alphen-Chaam is deze gemeente aangewezen op samenwerking met Breda en voldoet dan al direct aan een van de belangrijke voorwaarden.

Gelet op de inkoopwaarde van de dienstverlening is een Europese aanbesteding niet aan de orde en kan dit onderhands rechtstreeks met RADAR

c) Contract, looptijd en voorwaarden

Aangezien het hier gaat om subsidieaanvragen over de jaren 2009, 2010, 2011 en 2012, wordt voorgesteld om een meerjarige overeenkomst voor de periode 2009 t/m 2012 aan te gaan. In 2012 is een landelijke evaluatie van de WGA voorzien en eventuele opbrengsten daaruit kunnen dan worden meegenomen in een nieuwe overeenkomst vanaf 2013. Waarschijnlijk zal de samenwerking met Breda dan zover zijn dat mogelijk dan gezamenlijk 1 contract voor alle gemeenten door Breda wordt afgesloten.

De afspraken over de uitvoering wordt vastgelegd in een subsidieovereenkomst en wordt zo opgesteld dat deze dan ook valt onder de subsidieverordening van Alphen-Chaam.

Voorwaarden waaraan de antidiscriminatievoorziening moet voldoen zullen worden ontleend aan de WGA en het Besluit betreffende de inrichting van de antidiscriminatievoorziening en de verslaglegging van de klachten.

d) Offerte RADAR

Radar heeft voor de jaren 2009, 2010 en 2011 een aanvraag voor subsidie ingediend om de wettelijk verplichte taken van de gemeente uit te voeren. Bij die aanvragen is een offerte gevoegd en de gevraagde subsidie is gelinkt aan de hoogte van de rijksbijdrage, welke in de algemene uitkering van de gemeente is opgenomen.

.

5 Dekking inkoop uit bijdrage overheid (bijdrage in 2009, 2010 e.v.)

De rijksbijdrage bedraagt over 2009 (37,2 ct per inwoner en over 2010/2011/2012 (38,2 ct per inwoner), dit geeft bedragen van respectievelijk: over 2009 (37,2 ct per inwoner) totaal €3.325; over 2010 (38,2 ct per inwoner) €3.629; over 2011 (38,2 ct per inwoner) €3.608 en vermoedelijk ook voor 2012 (38,2 ct per inwoner) €3.608. Totaal is voor de uitvoerings-/subsidieovereenkomst door het Rijk een bedrag beschikbaar van circa €14.170. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal inwoners en omslagbijdrage.

Die bedragen zijn ingaande 2010 opgenomen bij hoofdstuk 2 van de gemeentelijke begroting (kostenplaats 614020, kostensoort 434332)

De gemeente is ingaande 28-01-2010 verplicht om de toegang te bieden tot een antidiscriminatievoorziening aan alle ingezetenen. Echter Radar geeft aan dat zij vanaf 2009 deze voorziening in feite al hebben aangeboden aan de inwoners van Alphen-Chaam, omdat de WGA aanvankelijk eerder in 2009 al zou zijn ingegaan. De gemeente heeft hiervoor ook over 2009 een rijksbijdrage ontvangen en Radar heeft over 2009 ook een jaarbericht vervaardigd voor deze gemeente. Radar verzoekt derhalve om ingaande 01-01-2009 subsidie te verstrekken voor de basisvoorziening. Hun belangrijkste argument is dat zij in 2009 al werk voor A-C hebben gedaan en kosten daarvoor hebben gemaakt. Dit argument is voldoende overtuigend.

Dekking van het hele bedrag, dat nog niet in de begroting is opgenomen over 2009 kan éénmalig uit de bonus die Alphen-Chaam krijgt voor het voldoen aan de eisen van inburgering 2010.

6 Verordening

Bij het opstellen van de verordening is gebruik gemaakt van het format van de VNG met aanvullingen op basis van het overleg met de beleidsmedewerker van Breda. Zo wordt ingespeeld op een toekomstige samenwerking op het gebied van de WGA

Afdeling Beleid & Beheer, coördinator/beleidsmedewerker MHZ, Aad Braggaar

[1] Een antidiscriminatiebureau (ADB) is een naam die van oudsher wordt gebruikt. De wetgever heeft met de WGA de term antidiscriminatievoorziening (Adv) geïntroduceerd en deze wordt gereserveerd voor de wettelijke taken.