Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amsterdam

Bijzondere subsidieverordening basiskwaliteit woningbouw marktsector Amsterdam 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmsterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBijzondere subsidieverordening basiskwaliteit woningbouw marktsector Amsterdam 2011
CiteertitelBijzondere subsidieverordening basiskwaliteit woningbouw marktsector Amsterdam 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpRuimtelijke ordening, grondbeleid en bouwen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 13-7-2011

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Gemeenteblad 2011, afd. 3A, nr. 161/571

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-07-201101-07-201101-09-2014nieuwe regeling

13-07-2011

Gemeenteblad 2011, afd. 3A, nr. 161/571

Gemeenteblad 2011, afd. 1, nr. 571

Tekst van de regeling

Intitulé

Bijzondere subsidieverordening basiskwaliteit woningbouw marktsector Amsterdam 2011

 

 

Inhoud

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

  • a.

   aanpasbaar bouwen: het bouwen van woningen die zonder veel kosten aangepast kunnen worden voor mensen met een lichamelijke beperking;

  • b.

   aanvrager: ontwikkelaar van een nieuwbouwwoning;

  • c.

   Amsterdamse klimaatwoning: zeer energiezuinige woning die voldoet aan de Toets Amsterdamse Klimaatwoning;

  • d.

   college: het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam;

  • e.

   complex: bouwkundig aaneengesloten groep van woonruimten van vergelijkbare of dezelfde bouwaard, waarbij de bouwvergunningsprocedure en de aanbesteding als één geheel geschiedt;

  • f.

   duurzaam bouwen: het milieuvriendelijk bouwen van woningen met gebruikmaking van duurzame materialen;

  • g.

   grondprijsovereenkomst: ondertekende grondprijsafspraak tussen de gemeente en de ontwikkelende partij(en);

  • h.

   nieuwbouwwoning marktsector: nieuw gebouwde marktsectorwoning;

  • i.

   marktsectorwoningen: koopwoningen alsmede vrije sector huurwoningen die bij eerste verhuur een rekenhuur hebben boven de grens genoemd in artikel 13, eerste lid, van de Wet op de huurtoeslag;

  • j.

   oplevering: een woning wordt geacht te zijn opgeleverd op het moment dat de aannemer de woning oplevert aan de aanvrager; bij zelfbouw of particulier opdrachtgeverschap wordt de woning geacht te zijn opgeleverd wanneer Bouw- en Woningtoezicht de woning vrijgeeft voor bewoning;

  • k.

   Toets Amsterdamse klimaatwoning: een door het college van burgemeester en wethouders op 24 mei 2011 vastgesteld instrument om te berekenen of in een woning 100% van de CO2-uitstoot van alle gebouwgebonden energieverbruik wordt gecompenseerd in de vorm van energiebesparing, lokale duurzame energieopwekking en/of effectieve inzet van duurzame bronnen;

  • l.

   start bouw: de bouw is gestart op het moment dat de aannemer de eerste werkzaamheden in het complex uitvoert, zoals het maken van een bouwput, of het slaan van damwanden of heipalen, nadat het bouwterrein bouwrijp is gemaakt.

Artikel 2 Aan te vragen subsidies

 • Per nieuwbouwwoning marktsector kunnen de volgende subsidies worden aangevraagd:

  • a.

   een projectsubsidie voor aanpasbaar bouwen,

  • b.

   een projectsubsidie voor duurzaam bouwen dan wel voor het bouwen van een Amsterdamse klimaatwoning.

Artikel 3 Aanvraagvereisten

 • 1.

  De subsidie wordt per complex aangevraagd binnen zes maanden na oplevering van de laatste nieuwbouwwoning van het complex.

 • 2.

  Indien de aanvraag wordt ingediend vóór start bouw, kan een beschikking omtrent subsidieverlening worden gegeven.

 • 3.

  Bij de aanvraag worden verklaringen, tekeningen en certificaten gevoegd waaruit blijkt dat de vereiste maatregelen zijn uitgevoerd:

  • a.

   voor aanpasbaar bouwen:

   - tekeningen op een schaal van 1:200 per woningtype;

   - een verklaring van de aanvrager dat aan alle eisen van aanpasbaar bouwen is voldaan;

  • b.

   voor duurzaam bouwen:

   - facturen van het toegepaste hout met specificatie en hoeveelheden van al het toegepaste hout en vermelding van het ‘chain of custody'-nummer;

   - een opgave van merk en type HR-ketel of een verklaring van de installateur of fabrikant waarmee aangetoond kan worden dat de ketel beschikt over een HRww-keurmerk voor het rendement op warm tapwater of dat een nog beter renderend systeem is toegepast, en

   - een verklaring van de aanvrager dat de radiatoren ontworpen zijn op een aanvoertemperatuur van 70 graden of lager en dat geen koper of ongecoat zink is toegepast op plaatsen die blootgesteld zijn aan hemelwater of oppervlaktewater;

  • c.

   voor het bouwen van een Amsterdamse klimaatwoning:

   - een verklaring van de aanvrager omtrent de datum van start bouw,

   - een verklaring van de aanvrager met schriftelijke goedkeuring van de Dienst Milieu- en Bouwtoezicht dat de woning is opgeleverd als Amsterdamse klimaatwoning en dat alleen duurzaam hout is toegepast,

   - een volledig en naar waarheid ingevulde Toets Amsterdamse Klimaatwoning,

   - facturen van het toegepaste hout met specificatie en hoeveelheden van al het toegepaste hout en vermelding van het ‘chain of custody'-nummer.

Artikel 4 Aanpasbaar bouwen

 • 1.

  Het college kan subsidie verstrekken aan een aanvrager om aanpasbaar bouwen te stimuleren.

 • 2.

  Het subsidiebedrag bedraagt € 500,- inclusief BTW per nieuwbouwwoning marktsector.

Artikel 5 Weigeringsgronden aanpasbaar bouwen

 • 1.

  De subsidie wordt geweigerd wanneer de aanvraag niet betrekking heeft op een nieuwbouwwoning marktsector die zonder trap bereikbaar is en waarvan woonkamer, keuken, toilet, badkamer en de hoofdslaapkamer op entreeniveau liggen.

 • 2.

  De subsidie wordt voorts geweigerd wanneer er geen grondprijsovereenkomst bestaat, die vanaf 1januari2008 is afgesloten.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid wordt subsidie voor woningen die onder het aanvullend convenant erfpacht vallen verleend, tenzij het subsidieplafond voor deze ACE-woningen is bereikt.

 • 4.

  De subsidie wordt voorts geweigerd wanneer de woning naar het oordeel van het college niet voldoet aan de basis- en ruimtelijke eisen van schema A in bijlage 1.

Artikel 6 Duurzaam bouwen

 • 1.

  Het college kan subsidie verstrekken aan een aanvrager om duurzaam bouwen te stimuleren.

 • 2.

  Het subsidiebedrag bedraagt € 1.000,- inclusief BTW per nieuwbouwwoning marktsector.

Artikel 7 Weigeringsgronden duurzaam bouwen

 • 1.

  De subsidie wordt geweigerd wanneer de aanvraag niet betrekking heeft op een nieuwbouwwoning marktsector.

 • 2.

  De subsidie wordt voorts geweigerd wanneer er geen grondprijsovereenkomst bestaat, die vanaf 1januari2008 is afgesloten.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid wordt subsidie voor woningen die onder het aanvullend convenant erfpacht vallen verleend, tenzij het subsidieplafond voor deze ACE-woningen is bereikt.

 • 4.

  De subsidie wordt voorts geweigerd wanneer de woning naar het oordeel van het college niet voldoet aan de basiseisen van schema B in bijlage 1.

 • 5.

  De subsidie wordt voorts geweigerd indien de oplevering van de woning plaatsvindt na 31 december 2012.

Artikel 8 Bouwen Amsterdamse klimaatwoning

 • 1.

  Het college kan subsidie verstrekken aan een aanvrager om het bouwen van een Amsterdamse klimaatwoning te stimuleren.

 • 2.

  Het subsidiebedrag bedraagt

  • a.

   € 3.500,- inclusief BTW per nieuwbouwwoning marktsector indien de datum van start bouw vóór 1 januari 2013 ligt;

  • b.

   € 2.500,- inclusief BTW per nieuwbouwwoning marktsector indien de datum van start bouw vóór 1 januari 2014 ligt;

  • c.

   € 1.500,- inclusief BTW per nieuwbouwwoning marktsector indien de datum van start bouw vóór 1 januari 2015 ligt;

  • d.

   € 1.000,- inclusief BTW per nieuwbouwwoning marktsector indien de datum van start bouw ligt vanaf 1 januari 2015.

Artikel 9 Weigeringsgronden bouwen Amsterdamse klimaatwoning

 • 1.

  De subsidie wordt geweigerd wanneer de aanvraag niet betrekking heeft op een nieuwbouwwoning marktsector.

 • 2.

  De subsidie wordt voorts geweigerd wanneer er geen grondprijsovereenkomst bestaat, die vanaf 1januari2008 is afgesloten.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid wordt subsidie voor woningen die onder het aanvullend convenant erfpacht vallen verleend, tenzij het subsidieplafond voor deze ACE-woningen is bereikt

 • 4.

  De subsidie wordt voorts geweigerd wanneer de woning naar het oordeel van het college niet voldoet aan de basiseisen van schema C in bijlage 1.

 • 5.

  De subsidie wordt voorts geweigerd indien vóór het in werking treden van deze verordeningonvoorwaardelijk tussen aanvrager engemeente is overeengekomen dat de te bouwen nieuwbouwwoning marktsector zal voldoen aan de voorschriften als bedoeld in de Toets Amsterdamse Klimaatwoning.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • Deze verordening wordt aangehaald als Bijzondere subsidieverordening basiskwaliteit woningbouw marktsector Amsterdam 2011.