Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Best

Reglement draagvlakmeting reclamebelasting stimuleringsgebied Best

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement draagvlakmeting reclamebelasting stimuleringsgebied Best
CiteertitelReglement draagvlakmeting Reclamebelasting 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelasting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit reglement vervalt een maand na de draagvlakmeting (20 oktober 2011 of ingeval van artikel 4 lid2, 4 november 2011)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-08-201101-01-2012nieuwe regeling

23-08-2011

Groeiend Best, 2011-08-30

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement draagvlakmeting reclamebelasting stimuleringsgebied Best

 

 

 

REGLEMENT DRAAGVLAKMETING RECLAMEBELASTING STIMULERINGSGEBIED BEST

Artikel 1 Organisatie draagvlakmeting

Het college van burgemeester en wethouders van Best draagt de organisatie van de draagvlakmeting voor de invoering van reclamebelasting in het stimuleringsgebied van de gemeente Best op aan de Stichting Centrummanagement Best

Artikel 2 Belastingplichtigen en stemgerechtigde

 • 1.

  Iedere bij de gemeente Best bekende ondernemer voor de reclamebelasting in het stimuleringsgebied wordt in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk voor of tegen de invoering van de reclamebelasting uit te spreken.

 • 2.

  Als ondernemer worden aangemerkt degenen die na inwerkingtreding van de verordening reclamebelasting stimuleringsgebied Best daadwerkelijk de reclamebelasting verschuldigd zijn.

 • 3.

  De gegevens zoals bekend in de WOZ-administratie zijn de basis.

 • 4.

  De Stichting Centrummanagement Best wordt in de gelegenheid gesteld de gegevens van de WOZ-administratie te controleren en correcties aan te dragen.

 • 5.

  Voorafgaande aan de draagvlakmeting wordt in het huis-aan-huisblad “Groeiend Best” aangekondigd dat de draagvlakmeting wordt uitgevoerd. De straten binnen het afgebakende gebied worden daarbij vermeld. Ondernemers die geen stembiljet hebben ontvangen kunnen dat melden bij: gemeente.best@gembest.nl

Artikel 3 Procedure draagvlakmeting

 • 1.

  Voor de peiling van de draagvlakmeting wordt gebruik gemaakt van genummerde stembiljetten voorzien van een gemeentestempel met een paraaf van de heffingsambtenaar. Er is geen relatie te leggen tussen het genummerde stembiljet en de stemgerechtigde die zijn stem uitbrengt.

 • 2.

  De stembiljetten worden uitgereikt door de Stichting Centrummanagement Best of per post verzonden naar het verzendadres van de WOZ-beschikking.

 • 3.

  Bij de uitreiking of verzending van het stembiljet wordt ook een toelichting uitgereikt/verzonden. Deze informatiefolder bevat onder andere:

  • -

   de activiteiten die met de opbrengst van de reclamebelasting uitgevoerd zullen worden;

  • -

   het totale streefbedrag van de jaarlijkse opbrengst van de reclamebelasting;

  • -

   de wijze van heffing per ondernemer;

  • -

   de periode waarbinnen het stembiljet uiterlijk moet zijn ontvangen bij de vakgroep Belastingen en Invordering van de gemeente;

    

   • 4.

    Het stembiljet kan worden ingeleverd als volgt:

  • -

   in een retourenveloppe met antwoordnummer worden gezonden aan de Heffingsambtenaar van de gemeente Best;

  • -

   in een retourenveloppe met antwoordnummer worden meegegeven aan de daartoe bevoegde personen van de Stichting Centrummanagement Best (in de verzegelde stembus);

  • -

   in een retourenveloppe met antwoordnummer tijdens de daarvoor door de Stichting Centrummanagement Best speciaal georganiseerde bijeenkomst over ‘Draagvlakmeting ondernemers invoering reclamebelasting’ op 20 september 2011.

Artikel 4 Periode stemming en verlenging

 • 1.

  De stemming heeft plaats in de periode tussen 23 augustus 2011 en 21 september 2011.

 • 2.

  De Stichting Centrummanagement Best kan na goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders van Best de periode van de draagvlakmeting verlengen tot uiterlijk 4 oktober 2011.

Artikel 5 Ongeldige stemmen

 • 1.

  Stemmen die na 20 september (of ingeval van artikel 4 lid 2, na 4 oktober 2011) ontvangen worden zijn ongeldig.

 • 2.

  Stemmen die blanco, onduidelijk of anderszins foutief zijn ingevuld zijn ongeldig.

Artikel 6 Telling stemmen

 • 1.

  De stemmen worden geteld door drie medewerkers van de vakgroep Belastingen en Invordering van de gemeente Best. Elke telling wordt tenminste eenmaal gecontroleerd. De tellingen vinden plaats onder leiding van het hoofd van de afdeling Administratie.

 • 2.

  Het hoofd van de afdeling Administratie stelt het resultaat van de draagvlakmeting vast.

Artikel 7 Uitslag draagvlakmeting

Van voldoende steun is sprake indien blijkt dat:

 • a.

  ten minste de helft van de stemgerechtigden zich voor of tegen inwerkingtreding heeft uitgesproken, en

 • b.

  tenminste 60% daarvan zich vóór inwerkingtreding heeft uitgesproken.

Artikel 8 Bekendmaking resultaat draagvlakmeting

Het resultaat van de draagvlakmeting wordt bekendgemaakt door publicatie in het huis-aan-huisblad “Groeiend Best”, “Best Bekeken” en de site van het Centrummanagement Best.

Artikel 9 Niet voorziene gevallen

Het college van burgemeester en wethouders beslist over de betekenis van dit reglement en over de daar in niet voorziene gevallen.

Artikel 10 Inwerkingtreding, citeertitel en vervallen draagvlakreglement

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Dit reglement vervalt een maand na de draagvlakmeting (20 oktober 2011 of ingeval van artikel 4 lid 2, 4 november 2011)

 • 3.

  Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement draagvlakmeting Reclamebelasting 2012.