Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Regelement verkeerscommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegelement verkeerscommissie
CiteertitelRegelement verkeerscommissie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpRegelement verkeerscommissie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2008nieuwe regeling

25-03-2008

Onbekend.

10 15289

Tekst van de regeling

Intitulé

Regelement verkeerscommissie

 

 

Hoofdstuk 1 Samenstelling

Artikel 1  

Onder de naam “verkeerscommissie”, hierna te noemen “de commissie”, wordt een commissie van advies aan burgemeester en wethouders ingesteld voor verkeerszaken.

Artikel 2  

De commissie bestaat uit ten hoogste acht in door burgemeester en wethouders aan te wijzen leden en is als volgt samengesteld:

 • a.

  een lid van het college van burgemeester en wethouders, belast met de portefeuille verkeerszaken, tevens voorzitter van de commissie;

 • b.

  een medewerker van de afdeling Ingenieursbureau, belast met de beleidsmatige aspecten op het gebied van verkeer en vervoer, tevens secretaris van de commissie;

 • c.

  een medewerker van politie, regio noord-Kennemerland;

 • d.

  ten hoogste drie vertegenwoordigers van organisaties of instellingen werkzaam op het terrein van verkeerszaken;

 • e.

  ten hoogste twee vertegenwoordigers uit de inwoners van Heiloo, die terzake deskundig zijn en geacht kunnen worden de belangen van de inwoners of representatieve groepen van inwoners op het gebied van verkeerszaken te behartigen.

Artikel 3  

 • a.

  De leden hebben zitting voor een periode van vier jaar, samenvallend met de zittingsperiode van de gemeenteraad;- de leden als bedoel in artikel 2 zijn te allen tijde terstond herbenoembaar voor een volgende zittingsperiode;

 • b.

  burgemeester en wethouders kunnen aan de leden van de commissie op hun verzoek ontslag verlenen; een lid, dat de hoedanigheid verliest op grond waarvan het zitting in de commissie heeft, houdt automatisch op lid te zijn.

 • c.

  Een opengevallen plaats wordt zo spoedig mogelijk door burgemeester en wethouders opgevuld.

 • d.

  Een tussentijds benoemd lid treedt af op het tijdstip, waarop degene in wiens plaats het is benoemd krachtens dit reglement zou aftreden.

Hoofdstuk 1 Taak

Artikel 4  

De commissie adviseert burgemeester en wethouders, desgevraagd of uit eigen beweging, over het gemeentelijk beleid ten aanzien van verkeersaangelegen betreffen.

Hoofdstuk 1 Vergadering

Artikel 5  

De voorzitter en de secretaris van de commissie zijn belast met de voorbereidingen van de vergaderingen.

Artikel 6  

 • a.

  De commissie vergadert tenminste drie maal per jaar volgens een jaarlijks vast te stellen schema en meer vergaderingen kunnen worden georganiseerd waar de voorzitter dit nodig acht.

 • b.

  Elk lid heeft het recht aan de voorzitter het beleggen van een vergadering te verzoeken.

 • c.

  De vergaderingen vinden geen doorgang indien niet meer dan de helft van het aantal leden aanwezig is; indien een vergadering geen doorgang kan vinden, bepaalt de voorzitter een nieuwe datum en tijdstip voor een volgende vergadering.

 • d.

  De leden krijgen minmaal 1 week voor de vergadering de vergaderstukken zodat een ieder lid zich op een goed manier kan voorbereiden op de vergadering.

Artikel 7  

Bij verhindering van de voorzitter treedt het daartoe door burgemeester en wethouders uit hun midden aan te wijzen lid van het college als plaatsvervangend voorzitter op.

Artikel 8  

De vergadering van de commissie is niet openbaar.

Artikel 9  

Van de vergaderingen wordt door de secretaris van de commissie een verslag gemaakt; de zienswijze van vóór- en van de tegenstanders worden door middel van het verslag aan burgemeester en wethouders medegedeeld.

Artikel 10  

 • a.

  Zo nodig kan de commissie advies uitbrengen zonder in de vergadering bijeen te zijn; in dat geval wordt telefonisch, schriftelijk of op andere wijze overleg gepleegd met alle bereikbare leden.

 • b.

  Indien in dat geval ten minste één lid tegen deze wijze van overleg bezwaar maakt, adviseert de commissie niet zonder eerst in vergadering bijeen te zijn geweest.

 • c.

  Indien op één van de wijze als in het eerste lid bedoeld overleg wordt gepleegd, wordt de commissie geacht geen advies te hebben uitgebracht indien behalve de voorzitter niet ten minste meer dan de helft van het aantal leden zich heeft uitgesproken.

Hoofdstuk 1 Inbreng belanghebbende

Artikel 11  

Personen of groepen van personen, die persoonlijk belang hebben bij de in de vergadering van de commissie te behandelen onderwerpen, worden in de betreffende vergadering uitgenodigd met het doel te overleggen over hun verkeersproblemen.

Hoofdstuk 1 Slotbepaling

Artikel 12  

Dit reglement treedt in werking op de eerste van de maand volgende op die van zijn vaststelling.