Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Heiloo

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Gemeente Heiloo 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Heiloo
Officiële naam regelingVerordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Gemeente Heiloo 2009
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Heiloo (Verordening GBA)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpautomatisering en informatisering
Eigen onderwerpGBA 2009

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 3 juni 2002 wordt ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-03-200905-01-2012nieuwe regeling

03-03-2009

Onbekend.

09-15459

Tekst van de regeling

Artikel 1

 • 1 Burgemeester en wethouders regelen de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente.

 • 2 Burgemeester en wethouders regelen de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b van de Wet gemeentelijke basisadministratie.

Artikel 2

 • 1 Burgemeester en wethouders kunnen gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 2 Zij stellen hiervoor nadere regels.

Artikel 3

 • 1 De verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 3 juni 2002 wordt ingetrokken.

Artikel 4

 • 1 Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 5

 • 1 Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Heiloo (Veror¬dening GBA).

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 maart 2009

Toelichting 1

TOELICHTING OP DE VERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS

Ingevolge de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA) moet bij of krachtens een verordening worden geregeld:

 • 1.

  1. Welke binnengemeentelijke afnemers (taakvelden/afdelingen van de gemeente) gegevens verstrekt krijgen uit de GBA zonder dat hier steeds een verzoek voor behoeft te worden ingediend. Dit betreft:a. de automatische verstrekking via de koppeling tussen de gemeentelijke systemen (bijvoorbeeld de doorwerking van mutaties om zodoende steeds met actuele gegevens te kunnen werken).b. de verstrekking van periodieke mutatie-overzichten op papier. (met hetzelfde doel als bij a).c. het zelfstandig raadplegen van het GBA-systeem via een autorisatie-regeling (alleen gegevens benodigd voor de taakuitoefening)d. het verplichte binnengemeentelijk gebruik van de authentieke gegevens uit het GBA-systeem, dat sinds 1 april 2007 wettelijk is aangewezen als basis-registratie. (de regeling van dit onderdeel dient in 2010 te zijn vastgelegd).

 • 2.

  Aan welke met name genoemde rechtspersonen zonder winstoogmerk t.b.v. een dringend maatschappelijke doel GBA gegevens worden verstrekt. (bijv. Stichting Ouderenwerk, Vluchtelingenwerk en Instellingen voor Jeugdwelzijnswerk) Dit worden de zgn. vrije derden genoemd.

 • 3.

  De verstrekking aan natuurlijke personen voor een niet commercieel doel, slechts met uitdrukkelijke toestemming van de degene, over wie de gegevens worden gevraagd.

Deze regelingen zijn in het kader van de GBA-audit, welke driejaarlijks wordt gehouden, verplicht gesteld.In de betreffende wetsartikelen staat vermeld, dat een en ander bij of krachtens raadsverordening moet zijn vastgelegd. In veel gemeenten is er op basis van het woord “krachtens” voor gekozen om de praktische uitwerking hiervan te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders, waarbij de gemeenteraad een korte verordening opstelt en het college van burgemeester en wethouders de bestaande en/of eventueel gewenste situatie uitwerkt in een GBA reglement. Het voordeel hiervan is dat snel en flexibel kan worden ingespeeld op een gewijzigde of te wijzigen organisatorische situatie of een verzoek van een “nieuwe” maatschappelijke organisatie binnen korte tijd kan worden beoordeeld en indien gewenst kan worden gehonoreerd.

Uitgangspunten daarbij zijn:T.a.v. 1 (zie boven): de bestaande gegevensverstrekking binnen de gemeentelijke organisatie, waarbij tevens geïnventariseerd zal moeten worden welke andere gemeentelijke organisatieonderdelen uit hoofde van hun taakoefening van gegevensverstrekking uit de GBA gebruik dienen te maken.

T.a.v. 2 (zie boven): een inventarisatie van de instellingen, welke op grond van hun bijzondere taak recht op gegevensverstrekking hebben.

T.a.v. 3 (zie boven): deze groep natuurlijke personen is in de wet GBA genoemd en kan op grond hiervan in de gemeentelijke regeling worden opgenomen mits de daarbij genoemde voorwaarde daarbij van toepassing wordt verklaard.

Met ingang van 1 april 2007 is de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) op een aantal punten gewijzigd. Afnemers worden verplicht de in het Besluit GBA aangewezen authentieke persoonsgegevens te gebruiken. Bij gerede twijfel over de juistheid van deze gegevens zijn de afnemers verplicht dit aan de gemeenten terug te melden.

Bovenstaande is aanleiding om een nieuwe verordening vast te stellen. Met een nieuwe verordening en een daarop gebaseerd Privacyreglement GBA voldoet de gemeente Heiloo aan de vereisten, zoals die gesteld zijn in de (gewijzigde) Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.