Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerde

Brandbeveiligingsverordening 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBrandbeveiligingsverordening 2013
CiteertitelBrandbeveiligingsverordening 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagenHandreiking brandveiligheid kampeerterreinen (2).pdf Wijziging mbbv bijlage 1.pdf Raadsvoorstel behorende bij de Brandbeveiligingsverordening 2013.pdf Ledenbrief ECGR U201200218 behorende bij Brandveiligheidsverordening 2013.pdf Memo behorende bij Brandbeveiligingsverordening 2013.pdf Wijziging mbbv toelichting bijlage 2.pdf Wijzigingen tekst behorende bij Brandbeveiligingsverordening 2013.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet veiligheidsregio' s, art. 3 en de aanpassing daarop (Stb. 2010, 145 en 146)
 2. Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416 en 676)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-12-2014nieuwe regeling

13-05-2013

Schaapskooi,25-11-2014 GVOP 03-12-2014

Onbekend.
01-03-201002-12-2014nieuwe regeling

15-02-2010

Schaapskooi, 15-02-2010

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Brandbeveiligingsverordening 2013

De raad der gemeente Heerde;

 

Gelezen het voorstel van het college van 9 april 2013

 

Gezien de ledenbrief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, kenmerk: ECGR/U201200218.

 

Gelet op artikel 3 van de Wet veiligheidsregio’ s en de aanpassing daarop (Stb 2010, 145 en 146), en het bouwbesluit 2012 (stb. 2011, 416 en 676).

 

Overwegende dat het verplicht is een verordening vast te stellen omtrent het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;

 

Besluit vast te stellen de:

 

Brandbeveiligingsverordening 2013

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  een inrichting: een voor mensen toegankelijke ruimtelijk begrensde plaats voor zover die geen bouwwerk is;

 • b.

  bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met grond de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

Artikel 2 Verbodsbepaling

 • 1.

  Het is verboden zonder of in afwijking van een door het college verleende gebruiksvergunning een inrichting in gebruik te hebben of te houden, voor zover daarin:

 • a.

  meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn of,

 • b.

  aan meer dan 5 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft of,

 • c.

  aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of aan meer dan 10 lichamelijk of geestelijk gehandicapte personen dagverblijf zal worden verschaft.

 • 2.

  Het college kan aan de gebruiksvergunning voorwaarden verbinden met inachtneming van het gestelde in de artikelen 4 en 5.

 • 3.

  Het college kan aan de gebruiksvergunning nieuwe voorwaarden verbinden en gestelde voorwaarden wijzigen of intrekken, indien het belang waarvoor de gebruiksvergunning is verleend dit vereist op grond van een verandering van inzichten of verandering van de omstandigheden gelegen buiten de inrichting, opgetreden na het verlenen van de gebruiksvergunning.

 • 4.

  Kampeerterreinen dienen te voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften zoals opgenomen in de ‘Handreiking Brandveiligheid Kampeerterreinen’ van de NVBR 1.

 • 5.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

   

Artikel 3 Weigeringgronden

Het college weigert een gebruiksvergunning, indien de in de aanvraag vermelde wijze van gebruik van de inrichting niet brandveilig is en door het stellen van voorschriften ook niet kan worden bereikt.

 

Artikel 4 Gebruikseisen

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de artikelen 1.16, 1.17 en 6.5 en in de afdelingen 6.5 6.6, 7.1 en 7.2 van het Bouwbesluit 2012 (stb. 2011, 416 en 676) zijn overeenkomstige toepassing op vergunningplichtige en niet vergunning-plichtige inrichtingen.

 

Artikel 5 Brandveiligheidsvoorzieningen

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de afdelingen 6.7 en 6.8 van het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416 en 676 zijn, met uitzondering van de artikelen 6.28, 6.29 en 6.39, van overeenkomstige toepassing op vergunningplichtige en niet vergunningplichtige inrichtingen.

 

Artikel 6 Melden van brand en broei

Ieder die brand of broei ontdekt of deze vermoedt, is verplicht dit onmiddellijk aan de brandweer te melden.

 

Artikel 7 Bossen, heidevelden, venen

De eigenaar van een aaneengesloten of vrijwel aaneengesloten opstand die voor meer dan de helft bestaat uit naaldhout, een heideveld, een veen of een ander erf of terrein, voor zover niet bedoeld in artikel 1.1 eerste lid van het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416 en 676) en dat met brandbare gewassen is begroeid, is verplicht de voorschriften op te volgen, die het college geeft tot het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van brand.

 

Artikel 8 Bestuurlijke boete

Overtreding van de regels van deze verordening kan worden beboet met een bestuurlijke boete van maximaal het bedrag, genoemd in de Arbeidsomstandighedenwet artikel 34, vierde lid, onder 1°.

 

Artikel 9 Overgangsrecht

 • 1.

  Vergunningen die zijn verleend onder werking van de brandbeveiligingsverordening van 2008 en de brandbeveiligingsverordening van 2010 en die van kracht zijn op het moment van inwerkingtreding van deze verordening worden aangemerkt als vergunning krachtens deze verordening.

 • 2.

  Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de brandbeveiligingsverordening van 2010 is ingediend waarop nog niet is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

 • 3.

  Op bezwaarschriften gericht tegen een beschikking op een aanvraag om vergunning krachtens de brandbeveiligingsverordening van 2010 wordt beslist met toepassing van deze verordening.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Brandbeveiligingsverordening 2013.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de volgende dag op die van de bekendmaking.

 • 2.

  Bij de inwerkingtreding van deze Brandbeveiligingsverordening vervalt de gemeentelijke Brandbeveiligingsverordening 2010.

   

   

   

  Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 mei 2013.

   

  De voorzitter, De griffier,