Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zuidhorn

Reglement Burgerlijke Stand gemeente Zuidhorn 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZuidhorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement Burgerlijke Stand gemeente Zuidhorn 2010
CiteertitelReglement burgerlijke stand gemeente Zuidhorn
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-04-201001-01-2021Onbekend

06-04-2010

Westerkwartier, 14 april 2010

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Burgerlijke Stand gemeente Zuidhorn 2010

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn;

Gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijke Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

B e s l u i t e n:

Vast te stellen het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994;

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (art. 16, leden 2 en 3 Burgerlijk Wetboek;

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (art. 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • e.

  gemeentehuis: alle huizen die bij raadsbesluit als zodanig zijn aangewezen. Voor het voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen alle huizen die voldoen aan de onder artikel 4 van dit reglement genoemde voorwaarden.

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   ambtenaren in dienst van de gemeente Zuidhorn;

  • b.

   ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

 • 2.

  Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3.

  Het college kan buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

Artikel 3 Benoeming

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende hetwelk de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode van 5 jaar benoemd of zoveel korter indien tussentijds de leeftijd van 75 jaar wordt bereikt.

 • 3.

  Een na 2 april 2007 benoemde ambtenaar van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaar

  van de burgerlijke stand dient alle wettige huwelijken te voltrekken.

Artikel 4 Locatie

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in de locaties die voldoen aan het beleid ten aanzien van de locaties waar huwelijken voltrokken kunnen worden en partnerschappen kunnen worden geregistreerd zoals dat beleid is vastgesteld door de gemeenteraad in de raadsvergadering van 6 mei 2003. Dat betekent dat gebouwen in de gemeente, met uitzondering van die in lid 6 genoemd, hiervoor in aanmerking kunnen komen mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • 1.

  het gebouw is goed toegankelijk vanaf de openbare weg;

 • 2.

  er dient een tafel, stoelen, goede verlichting, een toiletvoorziening en een kleedruimte voor de ambtenaar van de burgerlijke stand aanwezig te zijn;

 • 3.

  het gebouw dient gedurende de huwelijksplechtigheid vrij toegankelijk te zijn ten behoeve van de huwelijksplechtigheid;

 • 4.

  in de ruimte kunnen gedurende die tijd geen andere activiteiten plaatsvinden;

 • 5.

  tussen de gemeente en het bruidspaar wordt een overeenkomst gesloten waarin wordt opgenomen dat de gemeente wordt gevrijwaard van problemen die zich zouden kunnen voordoen in de sfeer van toegankelijkheid en parkeerfaciliteiten en dat voor de inrichting en de (brandveiligheid) van het gebouw de eigenaar/beheerder van het gebouw verantwoordelijk is;

 • 6.

  elke aanvraag voor het voltrekken van een huwelijk of registreren van een partnerschap in een ander gebouw dan het gemeentehuis wordt getoetst bij de brandweer op brandveiligheid. Uitgesloten voor het voltrekken van huwelijken of het registreren van partnerschappen worden de panden met een woonfunctie waaronder ook vallen de in de gemeente aanwezige agrarische panden zoals boerderijen.

 

Andere werkzaamheden dan het voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen worden verricht in het gemeentehuis, gevestigd aan Hooiweg 9 te Zuidhorn.

 

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van

de burgerlijke stand kunnen, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten.

Artikel 5 Leiding van de dienst

De coördinator burgerzaken is belast met de leiding van de burgerlijke stand.

Artikel 6 Openstelling

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   voor huwelijksvoltrekking en registreren van partnerschap op maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

  • b.

   voor overige werkzaamheden op maandag, woensdag en donderdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur en op dinsdag en vrijdag van 09.30 tot 12.30 uur.

 • 2.

  Het bureau is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 5.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand gemeente Zuidhorn 2007.

 • 2.

  Het treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

Zuidhorn, 6 april 2010.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn,

, voorzitter.

(E. Fennema),

, secretaris.

(drs. L. Kootstra)