Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijk bij Duurstede

Beleidsregels collecte- en fondsenwerving

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijk bij Duurstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels collecte- en fondsenwerving
CiteertitelCollecte- en fondsenwervingsbeleid gemeente Wijk bij Duurstede 2008
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV 2008 Artikel 5.2.1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2009Onbekend

01-01-2009

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels collecte- en fondsenwerving

 

 

Beleidsregels Collecte- en fondsenwerving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede;

Het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 5.2.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening Wijk bij Duurstede 2008 ten behoeve van een collecte is een bevoegdheid van de burgemeester en wethouders.

Gelet op artikel 5.2.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 gemeente Wijk bij Duurstede;

B E S L U I T E N :

vast te stellen

Beleidsregels Collecte- en fondsenwerving

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Bestuursorgaan: burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede.

 • b.

  Aanvraag: de aanvraag om een vergunning voor het collecteren of fondsenwerving.

 • c.

  APV gemeente Wijk bij Duurstede 2008: de Algemene Plaatselijke Verordening van

  de gemeente Wijk bij Duurstede Collecte:

 • d.

  Een collecte is een geldinzamelingsactie, meestal bestemd voor een goed doel, de kerk

of hulpverlening bij een natuurramp.

e.Fondsenwerving: fondsenwerving is een methode waarbij mensen op straat of huis-

aan-huis worden gevraagd of aangesproken om donateur of lid te worden van een

organisatie/instelling. Daartoe wordt een intekenlijst aangeboden.

Artikel 2 Collecten van landelijke organisaties conform het collecterooster van het

 

CBF

Landelijke instellingen die voorkomen op het collecterooster dat jaarlijks door het Centraal Bureau fondsenwerving (CBF) wordt vastgesteld zijn vrijgesteld van het verbod zoals bedoeld in artikel 5.2.1. lid 1 APV, indien voldaan wordt aan de voorschriften neergelegd in artikel 6 en 7 van het CBF keur.

Artikel 3 Collecten van landelijke organisaties die niet opgenomen zijn in het

collecterooster van het CBF

Aan landelijke organisaties, die niet voorkomen op het rooster wordt vergunning verleend mits de organisatie positief is beoordeeld door het CBF, door middel van een CBF-keur of een verklaring van geen bezwaar. Zo’n vergunning wordt alleen verleend in de vrijgestelde perioden van het collecterooster.

Artikel 4 Collecten plaatselijke organisaties

Een plaatselijke organisatie kan in aanmerking komen voor een collectevergunning indien:

a.De organisatie in de gemeente Wijk bij Duurstede is gevestigd of de organisatie buiten

de gemeente Wijk bij Duurstede is gevestigd maar een relatie bestaat tussen het

bestedingsdoel en de gemeente Wijk bij Duurstede;

 • b.

  De organisatie fondsen werft voor een charitatief (liefdadigheid) doel;

 • c.

  Een vergunning wordt alleen verleend in de vrijgestelde perioden van het

collecterooster.

Artikel 5 Termijn geldigheid vergunning

Een collectevergunning wordt maximaal voor één week verleend.

Artikel 6 Maximum aantal vergunningen

Per week wordt maximaal één vergunning verleend voor het houden van een collecte of een huis-aan-huis fondsenwervingsactie.

Artikel 7 Wijze van collecteren

Het collecteren dient op de volgende wijze te geschieden:

 • a.

  De bussen dienen verzegeld of op andere deugdelijke wijze te zijn afgesloten;

 • b.

  Binnen een maand na de collecte dient de organisatie een verklaring in te leveren bij

de gemeente Wijk bij Duurstede, ondertekend door twee daartoe door het bestuur van

de organisatie aangewezen personen, waarin staat dat de inhoud is geteld en dat

daaruit een bruto- en netto-opbrengst is verkregen tot het in de verklaring genoemde

bedrag.

c.De gemeente neemt de resultaten van de collecten over op het jaaroverzicht van het

CBF. Het ingevulde jaaroverzicht wordt voor 1 maart van het daarop volgende jaar

toegezonden aan het CBF, welke zijn bevindingen publiceert

Artikel 8 Overige voorschriften

 • a.

  De collectanten dienen tenminste zestien jaar of ouder te zijn;

 • b.

  Het is niet toegestaan de collectanten van vergoedingen uit de opbrengst van de

collecte(n) te voorzien.

Artikel 9 Initiatief van particulieren in geval van een ramp.

In geval van een ramp kan een extra collectevergunning worden verleend. Ten aanzien van deze specifieke collecten gelden naast de voorschriften genoemd in artikel 4,6 en 7 de volgende criteria:

 • a.

  Bij de aanvraag moet worden aangegeven wat het doel van de actie is;

 • b.

  Indien er sprake is van een gezamenlijke hulpactie, dan dient de opbrengst van de

collecte gestort te worden op het nationale gironummer.

 • c.

  Er kan uitsluitend gecollecteerd worden met goedgekeurde collectebussen.

 • d.

  Na afloop van de actie dienen de collectebussen te worden geleegd onder

toezicht/verantwoordelijkheid van een gemeenteambtenaar c.q. politiefunctionaris.

e.De opbrengst dient op een collectestaat te worden verantwoord en binnen één maand

na de collecte bij de gemeente Wijk bij Duurstede te worden ingediend.

f.Indien er geen gezamenlijke hulpactie is dient het geld overgemaakt te worden naar de

vooraf bepaalde bestemming.

Artikel 10 Vergunning wervingsactie

Vergunning wordt alleen verleend aan bedrijven die donateurs/leden werven voor organisaties die positief zijn beoordeeld door het CBF door middel van een CBF-keur of een verklaring van geen bezwaar. Zo’n vergunning wordt alleen verleend in de vrijgestelde perioden van het collecterooster.

Artikel 11 Voorschriften fondsenwerving

 • a.

  De medewerker moet minimaal 16 jaar of ouder zijn;

 • b.

  De medewerker moet in het bezit zijn van een legitimatiekaart van de organisatie

waarvoor hij/zij donateurs werft;

c.Er mogen ter plaatse geen geldtransacties plaatsvinden.

Artikel 12 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Collecte- en fondsenwervingsbeleid gemeente Wijk bij Duurstede 2008” en treedt in werking met ingang van 1 januari 2009

Wijk bij Duurstede, …-…-…-2008

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede,

desecretaris, de burgemeester,