Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Marne

Verordening intergemeentelijke commissie bezwaarschriften gemeenten Bedum, De Marne en Winsum 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Marne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening intergemeentelijke commissie bezwaarschriften gemeenten Bedum, De Marne en Winsum 2011
CiteertitelVerordening intergemeentelijke commissie bezwaarschriften gemeenten Bedum, De Marne en Winsum 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp-

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 7:13, Algemene wet bestuursrecht; art. 149 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2011Nieuwe regeling

19-04-2011

Ommelander Courant 18 augustus 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening intergemeentelijke commissie bezwaarschriften gemeenten Bedum, De Marne en Winsum 2011

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 • b.

  commissie: vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften;

 • c.

  kamer: het onderdeel van de commissie, zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid en vierde lid.

 • d.

  wet: de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Inleidende bepaling commissie

 • 1.

  Er is een gezamenlijke commissie waaraan advies kan worden gevraagd over bezwaarschriften tegen besluiten van de raden, de colleges en de burgemeesters van de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum.

 • 2.

  De commissie bestaat uit twee kamers, te weten Kamer I en Kamer II.

 • 3.

  De taakverdeling over de kamers is als volgt:

  • a.

   Kamer 1 is belast met de advisering met inbegrip van het horen als bedoeld in artikel 7:2 van de wet over bezwaarschriften tegen besluiten op grond van regelgeving voor sociale voorzieningen, met inbegrip van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

  • b.

   Kamer II is belast met de advisering met inbegrip van het horen over overige bezwaarschriften.

 • 4.

  De commissie of enig onderdeel daarvan is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van:

  • a.

   een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken;

  • b.

   personele aangelegenheden

Artikel 3 Samenstelling van de commissie en de kamers

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en tenminste vier leden.

 • 2.

  Een kamer bestaat uit de voorzitter of diens plaatsvervanger en twee leden.

 • 3.

  De voorzitter en de leden worden door de colleges van Bedum, De Marne en Winsum benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 4.

  De colleges benoemen een aantal plaatsvervangende leden.

 • 5.

  De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

Artikel 4 Secretarissen

 • 1.

  De secretarissen van de kamers zijn door de colleges aangewezen ambtenaren.

 • 2.

  De colleges wijzen tevens een of meer plaatsvervangers van de secretarissen aan.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1.

   

  De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Het is mogelijk twee keer herbenoemd te worden.

 • 2.

   

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de colleges.

 • 3.

   

  De aftredende of ontslag nemende voorzitter of leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift

 • 1.

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2.

  Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt binnen zeven werkdagen in handen van het secretariaat van de commissie gesteld.

Artikel 7 Bemiddeling

 

De commissie onderzoekt of de zaak in der minne kan worden geschikt alvorens de zaak in behandeling wordt genomen. De secretaris verricht daartoe de nodige handelingen.

Artikel 8 Uitoefening bevoegdheden

 • 1.

  De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Awb worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter van de commissie:

  • a.

   artikel 2:1, tweede lid;

  • b.

   artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

  • c.

   artikel 7:4, tweede lid;

  • d.

   artikel 7:6, vierde lid.

 • 2.

  De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Awb kunnen voor de toepassing van deze verordening worden uitgeoefend door de voorzitter van de commissie:

  artikel 6:6, wat betreft het de indiener stellen van een termijn.

Artikel 9 Vooronderzoek

 • 1.

   

  De voorzitter van de commissie of een kamer is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2.

   

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie of een kamer bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het betreffende college vereist.

Artikel 10 Hoorzitting

 • 1.

  De kamer hoort. De voorzitter daarvan bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 • 2.

  De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Awb.

 • 3.

  Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

Artikel 11 Uitnodiging hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan tenminste twee weken voor de zitting schriftelijk uit.

 • 2.

  Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3.

  De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

 • 4.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 12 Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, onder wie in elk geval de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

Artikel 13 Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden kamer nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. Zij laten zich zo nodig vervangen.

Artikel 14 Openbaarheid zitting

 • 1.

  De zitting van de commissie is openbaar.

 • 2.

  De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3.

  Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats achter gesloten deuren.

 • 4.

  De zitting van Kamer I vindt in ieder geval achter gesloten deuren plaats.

Artikel 15 Schriftelijke verslaglegging

 • 1.

  Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 Awb vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

 • 2.

  Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 3.

  Indien de zitting geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 4.

  Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 • 5.

  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de kamer.

Artikel 16 Nader onderzoek

 • 1.

  Indien na afloop van de zitting, maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere leden van de kamer dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de kamer, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3.

  De leden van de kamer, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op het verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening, die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17 Raadkamer en advies

 • 1.

  De kamer beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  De kamer beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 3.

  Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

 • 4.

  Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

 • 5.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 6.

  Indien in het bezwaarschrift een verzoek om proceskostenvergoeding is opgenomen omvat het advies tevens een beoordeling van dat verzoek.

 • 7.

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Artikel 18 Uitbrengen advies en verdaging

 • 1.

  Het advies wordt, onder medezending van het verslag, bedoeld in artikel 15 en eventueel door de kamer ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 2.

  Indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie de termijn van 12 weken, genoemd in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het verwerend orgaan tijdig de beslissing te verdagen.

 • 3.

  Van een besluit tot verdaging ontvangen de kamer en de belanghebbenden een afschrift.

Artikel 19 Jaarverslag

De commissie brengt jaarlijks vóór 1 juli verslag uit van haar werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar.

Artikel 20 Intrekking oude regeling

Het reglement behandeling bezwaarschriften gemeente De Marne, vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van De Marne d.d. 12 september 2006 wordt ingetrokken.

Artikel 21 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op die van haar bekendmaking. Tegelijkertijd treedt de intrekking als bedoeld in artikel 20 van deze verordening in werking.

Artikel 22 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Intergemeentelijke Commissie Bezwaarschriften gemeenten Bedum, De Marne, Winsum 2011.