Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gulpen-Wittem

Subsidieverordening welzijn gemeente Gulpen-Wittem 2009.  Grondslagen voor de berekening van subsidie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGulpen-Wittem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening welzijn gemeente Gulpen-Wittem 2009.  Grondslagen voor de berekening van subsidie
CiteertitelSubsidieverordening welzijn gemeente Gulpen-Wittem 2009.  Grondslagen voor de berekening van subsidie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening treedt in werking op eerste dag van de raadsperiode 2010-2014.

Deze regeling vervangt de algemene subsidieverordening welzijn gemeente Gulpen-Wittem 1999, vastgesteld 23 november 1999.

De gemeenteraad verleent het college de bevoegdheid om een aantal tijdens de vaststellingsvergaderging besproken wijzigingen door te voeren.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-201001-01-2018nieuwe regeling

13-07-2009

Heuvelland Actueel, 10-02-2010

BP/129

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening welzijn gemeente Gulpen-Wittem 2009.  Grondslagen voor de berekening van subsidie

 

De Raad van de gemeente Gulpen-Wittem

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 mei 2009

 

Gelet op de behandeling in de raadsvergadering van 9 juli 2009

 

Besluit

 

 • 1.

  A. de subsidieverordening welzijn Gulpen- Wittem vaststellen met dien verstande dat.

  • 1.

   subsidie gebaseerd wordt op de uitgevoerde activiteiten in het voorafgaande jaar aan het aanvraagjaar

  • 2.

   Zij-actief een basissubsidie van € 250,-- ontvangt en een bedrag van € 75,- voor educatieve activiteiten

  • 3.

   Jongvolwassenen/jeugdwerk

   • -

    Een basissubsidie ontvangt van € 250,- bij minder dan 10 jeugdleden uit Gulpen-Wittem

   • -

    Een basissubsidie ontvangt van € 500,- bij 10 of meer jeugdleden uit Gulpen-Wittem

   • -

    Een bedrag ontvangt van € 75,- voor educatieve activiteiten

  • 4.

   kerkbesturen een bijdrage ontvangen van € 8OO,--

  • 5.

   het vast bedrag voor verenigingen jeugdwerk wordt gesteld op € 500,-- .

  • 6.

   de bij de verordening doro het college aangeleverde errata op te nemen in de verordening onder overname van de suggestie om de evaluatie aan het begin van de nieuw raadsperiode te laten plaatsvinden

  • 7.

   het jaarlijkse zomerkampement van de scouting aan te merken als kindervakantiewerk

  • 8.

   Een carnavalsvereniging met een dansgroep een gelijk bedrag per lid ontvangt als een balletdansgroep

 • B. en het (extra) met de uitgaven gepaard gaande bedrag van € 20.000,- bijramen bij de

  begroting van 2010

 • 2.

  de toevoeging van lid 2 en 3 in artikel 1.3 van de algemene subsidieverordening welzijn opnemen en daarmee deze algemene subsidieverordening Gulpen- Wittem opnieuw vaststellen.

   

   

Voorwoord

Subsidieverlening is niet vanzelfsprekend. Het is een keuze van de gemeente om een bijdrage te leveren aan een vereniging/ organisatie of ander initiatief waarvan men het bestaan belangrijk acht.

Subsidiëring in de gemeente Gulpen- Wittem vindt plaats om die initiatieven, die zonder geldelijke gemeentelijke steun niet of niet op aanvaardbaar niveau te handhaven zijn, een extra impuls te geven. Het bestaan van verenigingen is voor de sociale cohesie in de gemeente van groot belang.

Het hanteren van algemene bedragen en formules ter berekening van het subsidiebedrag creëert transparantie en uniformiteit in het subsidiebeleid. Dit geldt voor alle hoofdstukken uit de verordening. Op deze manier kan dit document worden gezien als een naslagwerk voor subsidieontvangers.

Deze subsidieverordening welzijn Gulpen- Wittem volgt op de “algemene subsidieverordening welzijn Gulpen- Wittem” die dateert uit 1999.

De uitgangspunten zijn beschreven in de “startnotitie kaderstelling herziening subsidieverordening welzijn Gulpen- Wittem” en zijn als volgt geformuleerd:

 • 1.

  Het verminderen van de administratieve lasten rondom subsidieverlening.

 • 2.

  Koppeling met het accommodatiebeleid.

 • 3.

  Sturen op activiteiten.

 • 4.

  Zelfwerkzaamheid en eigen inbreng stimuleren.

 • 5.

  Beloning van bijzondere gelegenheden.

 • 6.

  Actueel houden van de verordening en voorzien in evaluatiemomenten.

Administratieve lastenverlichting is voor zowel de subsidieaanvrager als voor de subsidieverlener een belangrijk aspect in het subsidieproces. Het vereenvoudigen van het administratieve traject heeft in deze verordening vorm gekregen door middel van het mogelijk maken om subsidie aan te vragen (en te verlenen) voor een periode van 4 jaar. Hiermee wijzigt ook de verantwoordingsplicht van één keer per jaar naar één keer in de vier jaar. Het verlichten van administratieve lasten wordt ook bereikt door het schrappen van de verantwoordingsplicht bij subsidiebedragen die kleiner zijn dan € 500,-. Genoemde bepaling is opgenomen in de Algemene Subsidieverordening Gulpen- Wittem, vastgesteld door de gemeenteraad in november 2008.

De koppeling met het accommodatiebeleid is gemaakt in hoofdstuk 16. Een van de doelen van de koppeling van accommodatie- en subsidiebeleid is inzicht creëren in huurprijzen van accommodaties. Op deze wijze wordt getracht te komen tot een uniform systeem van accommodatiehuurprijzen en gemeentelijke tegemoetkomingen hierin. Deze subsidieverordening beschrijft in welke gevallen een subsidieaanvrager in aanmerking komt voor een accommodatiesubsidie en wat de hoogte hiervan zal zijn. De uitwerking van gemeentelijke bemoeienis en tegemoetkoming in andere aspecten van accommodaties wordt beschreven in de nota accommodatiebeleid.

Een van de gemeentelijke doelen is dat het subsidiebeleid meer stuurt op activiteiten. Extra activiteiten, die niet binnen het normale aanbod passen en aansluiten op de door de raad gestelde prioriteiten, verdienen extra stimulans. Dit wordt geregeld in Hoofdstuk 13 van deze verordening. Daarnaast kan ook via de hoofdstukken 11 (Educatie) en 13 (Evenementen) subsidie op basis van activiteit verkregen worden.

Subsidie moet voor de subsidieontvanger niet de enige en belangrijkste bron van inkomsten zijn. Zelfwerkzaamheid en eigen inbreng sluit aan op de gemeentelijke doelstelling van subsidiering. Er moeten ook eigen initiatieven worden ontplooid om middelen te vergaren. Zelfwerkzaamheid wordt in deze verordening gestimuleerd door als eis te stellen dat bij een subsidie uit het activiteitenfonds minimaal 50% van de kosten van de te organiseren activiteit worden bijgedragen door de subsidieontvanger of de deelnemer(s) van de activiteit. Groeperingen die gebruik maken van gemeentelijke accommodaties kunnen door zelfwerkzaamheid in onderhoud en beheer inkomsten verwerven van gemeentewege, cq deze laten verrekenen met hun verplichtingen jegens de gemeente.

Subsidiering van bijzondere gelegenheden is opgenomen in deze verordening in hoofdstuk 15. Hierin is bepaald dat zowel jubilea als kampioenschappen worden gesubsidieerd volgens een aantal algemene regels.

Het actueel houden van de verordening wordt gewaarborgd in hoofdstuk 18. Dit hoofdstuk beschrijft dat de subsidieverordening welzijn iedere 4 jaar zal worden geëvalueerd aan het eind van een raadsperiode.

De speerpunten binnen deze verordening zijn jeugd, sport en cultuur. Bij de nieuwe subsidiesystematiek is sprake van herverdeling van de subsidiebedragen. Bij deze herverdeling wordt de nadruk gelegd op subsidie voor jeugd, cultuur en sport. Dit ter stimulering van activiteiten en het verenigingsleven onder jongeren.

Hoofdstuk 17 heeft betrekking op samenwerking en fusies van gesubsidieerde instellingen en verenigingen. Deze worden beide door de gemeente gestimuleerd omdat ze op verschillende niveaus voordelen kunnen hebben. Zo kan er worden gedacht aan schaalvoordelen, meer efficiënt werken op praktisch- en organisatorisch gebied en financiële voordelen, waardoor professionalisering mogelijk wordt gemaakt. Soms is samenwerking en fusie zeer bruikbaar of zelfs onontkoombaar om een activiteit (ook in de toekomst) te kunnen handhaven.

Hoofdstuk 1. Algemeen

Leeswijzer

Op het gebied van subsidies kent men nu twee documenten die elkaar aanvullen, dit is de algemene subsidieverordening Gulpen-Wittem en de subsidieverordening Welzijn

Gulpen- Wittem.

De algemene subsidieverordening beschrijft de procedure rondom subsidieverlening. Hier staat in beschreven hoe deze wordt aangevraagd, welke informatie moet worden aangeleverd, wat de termijnen zijn, welke mogelijkheden er zijn tot bezwaar etc.

De subsidieverordening welzijn beschrijft inhoudelijk wie welke subsidie per werkvorm ontvangt. Deze is ondergebracht in verschillende hoofdstukken. De hoofdstukken kennen een begripsbepaling, bijzondere bepalingen en de doelgroep van subsidiering.

Tussentijdse wijziging

Indien men in enig subsidiejaar meer dan 30% ten positieve of negatieve afwijkt van de subsidiegrondslag als bij toekenning gehanteerd, meldt men dat vóór 1 april van het daaropvolgend kalenderjaar bij het college en wordt het subsidie voor de rest van die periode aangepast.

Indien de aanvragende organisatie/activiteit ophoudt te bestaan meldt men dat onmiddellijk bij het college en wordt het subsidie per direct beëindigd en wordt een resterend subsidie in goed overleg met het college nader bestemd.

Hoofdstuk 2. Amateuristische kunstbeoefening

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • 1.

  Muziekvereniging: een organisatie, die zich uitsluitend of in hoofdzaak ten doel stelt het zelf publiek ten gehore brengen van instrumentale muziek

 • 2.

  Zanggezelschap: een koor dat ten doel heeft het publiek ten gehore brengen van eigen koorzang.

 • 3.

  Kinderkoor: een zanggezelschap voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

 • 4.

  Toneelgezelschap: een gezelschap dat uitsluitend of overwegend eigen toneelproducties presenteert aan publiek

 • 5.

  Dansgezelschap: een gezelschap dat ten doel heeft het in groepsverband een dansvorm of ballet brengen voor publiek. Uitzondering op deze bepaling zijn dansgroepen verbonden aan een carnavalsvereniging. Deze worden beschreven in hoofdstuk 3 artikel 9.

Artikel 2. Bijzondere bepalingen

1.Voor het verkrijgen van de waarderingsubsidie is het een vereiste om ieder jaar tenminste één uitvoering te geven die algemeen toegankelijk is.

Artikel 3. Wie ontvangt welke subsidie

 • 1.

  Muziekvereniging:

  • 1.

   Een waarderingsubsidie per muziekgezelschap van € 2800

  • 2.

   Een stimuleringsubsidie van € 60 per spelend lid, jonger dan 18 jaar en woonachtig in de gemeente Gulpen- Wittem

  • 3.

   Een stimuleringsubsidie van € 2000 per muziekgezelschap voor muziekonderwijs waaraan minimaal 10 leden van de muziekvereniging deelnemen.

  • 4.

   Een waarderingsubsidie van € 500 voor de organisatie van het gemeentelijk muziektoernooi

  • 5.

   Een waarderingsubsidie van € 500 voor de organisatie van het gemeentelijk drumbandtoernooi

  • 6.

   Een waarderingsubsidie van € 500 voor de organisatie van het solistenconcours

 • 2.

  Zanggezelschap:

  • 1.

   Een waarderingsubsidie per zanggezelschap voor volwassenen van € 950

  • 2.

   Een stimuleringsubsidie per kinderkoor van € 500

  • 3.

   Een waarderingssubsidie van € 12 per zingend lid, jonger dan 18 jaar en woonachtig in de gemeente.

  • 4.

   Een waarderingsubsidie voor de organisatie van de gemeentelijke korendag € 500

 • 3.

  Toneelgezelschap:

  • 1.

   Een waarderingsubsidie per toneelgezelschap voor volwassenen van € 550

  • 2.

   Een stimuleringsubsidie per toneelgezelschap voor jeugdigen van € 250

  • 3.

   Een stimuleringsubsidie van € 12 per spelend lid, jonger dan 18 jaar en woonachtig in de gemeente

 • 4.

  Dans- en balletgezelschap:

  • 1.

   Een waarderingsubsidie per dansgezelschap van € 500

  • 2.

   Een stimuleringsubsidie van € 12 per dansend lid, jonger dan 18 jaar en woonachtig in de gemeente

 • 5.

  Overigen:

  • 1.

   Overige initiatieven amateuristische kunstbeoefening krijgen alleen subsidie als de gemeenteraad op een aanvraag daartoe heeft besloten. De raad geeft daarbij ook de methode en hoogte van de subsidieverstrekking aan.

Hoofdstuk 3. Volkscultuur

Artikel 4. Begripsbepaling

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder volkscultuur alle activiteiten, gericht op de instandhouding van waardevol geachte culturele en sociale gebruiken in de gemeente Gulpen- Wittem.

 • 1.

  Schutterij: organisatie die tot doel heeft het in kameraadschappelijke geest beleven van de gebruiken en oefeningen, behorende bij de traditie in het schutterswezen.

 • 2.

  Oranje- comité: organisatie die zich specifiek bezig houdt met het organiseren van festiviteiten ter gelegenheid van Koninginnedag in de kernen van de gemeente Gulpen- Wittem.

 • 3.

  Sinterklaascomité: organisatie die zich specifiek bezig houdt met het organiseren van festiviteiten ter gelegenheid van het Sinterklaasfeest in de kernen van de gemeente Gulpen- Wittem.

 • 4.

  Carnavalsvereniging: organisatie die als doelstelling heeft het bevorderen van de beleving van carnaval en het in stand houden van de carnavaleske folklore.

 • 5.

  Jeugdcarnavalsvereniging: carnavalsvereniging voor jeugd van 0 t/m 12 jaar.

Artikel 5. Wie ontvangt welke subsidie

 • 1.

  Schutterij:

  • 1.

   Een waarderingsubsidie per schutterij met 40- 60 leden van € 600

  • 2.

   Een waarderingsubsidie per schutterij met meer dan 60 leden van € 750

  • 3.

   Een waarderingsubsidie per schutterij met minder dan 40 leden van € 500

  • 4.

   Een stimuleringsubsidie van € 150 per geüniformeerd lid, jonger dan 18 jaar en woonachtig in de gemeente Gulpen- Wittem.

  • 5.

   Een stimuleringsubsidie van € 225 per schutterij voor muziekonderwijs waaraan minimaal 10 leden van de schutterij deelnemen.

  • 6.

   Een waardering voor de organisatie van het gemeentelijk schiettoernooi van € 500

 • 2.

  Carnavalsverenigingen:

  • 1.

   Een waarderingsubsidie per carnavalsvereniging voor volwassenen van € 370

  • 2.

   Een stimuleringsubsidie per carnavalsvereniging voor jeugdigen van € 550

  • 3.

   Een stimuleringsubsidie van € 500 per carnavalsvereniging voor een of meer dansgroepen verbonden aan een carnavalsvereniging,met een minimum aantal van vijf dansende leden t/m 14 jaar.

  • 4.

   Een stimuleringsubsidie van € 12 per dansend lid van de in lid 3 genoemde dansvereniging, jonger dan 18 jaar en woonachtig in de gemeente.

  • 5.

   Als een carnavalsvereniging voor volwassenen in een kerkdorp waarin géén jeugdcarnavalsvereniging bestaat, ook zorg draagt voor de organisatie van een apart en volledig jeugdprogramma (compleet met eigen raad, prins(enpaar) en tenminste één jeugdzitting), ontvangt zij naast het onder 1 genoemde bedrag een bedrag van € 500. Organiseert zij daarbij ook nog een volledig programma voor een jeugddansgroep ontvangt zij tevens het onder lid 3 genoemde bedrag.

 • 3.

  Oranje comité:

  • 1.

   Een waarderingsubsidie per kern van € 200

 • 4.

  Sinterklaascomité:

  • 1.

   Een waarderingsubsidie per kern van € 200

 • 5.

  Overigen:

  • 1.

   Vereniging Burck Breane Epen € 85

  • 2.

   Kamerschutters Wijlre € 135

  • 3.

   Stichting vernieuwing veldkruisen € 115

  • 4.

   Overige initiatieven volkscultuur krijgen alleen subsidie als de gemeenteraad op een aanvraag daartoe heeft besloten. De raad geeft daarbij ook de methode en hoogte van de subsidieverstrekking aan.

Hoofdstuk 4. Jeugd- en jongerenwerk

Artikel 6. Begripsbepaling

 • 1.

  Georganiseerd jeugd- en jongerenwerk: plaatselijk jeugd- en jongerenwerk dat voornamelijk onder leiding van vrijwilligers in georganiseerd verband wordt uitgevoerd. Voor de toepassing hiervan wordt onder jeugd- en jongerenwerk verstaan: het leveren van een bijdrage aan een goede ontwikkeling en het vergroten van ontplooiingsmogelijkheden van jeugd en jongeren.

 • 2.

  Kindervakantiewerk: het organiseren en uitvoeren van activiteiten ten behoeve van jeugdigen van 4 t/m 14 jaar gedurende de zomervakantie.

 • 3.

  Dagdeel: een deel van de dag zijnde ochtend, middag of avond. Bij de berekening van subsidies wordt de nacht niet meegenomen als dagdeel.

Artikel 7. Bijzondere bepalingen

 • 1.

  De organisatie dient tenminste 10 jeugdleden, woonachtig in de gemeente

  Gulpen-Wittem, te hebben.

 • 2.

  De organisatie dient gevestigd te zijn in de gemeente Gulpen- Wittem.

 • 3.

  De organisatie dient minimaal één keer per jaar een activiteit te organiseren.

Artikel 8. Wie ontvangt welke subsidie

 • 1.

  Jeugd- en jongerenwerk:

  • 1.

   Een waarderingsubsidie per vereniging met betrekking tot jeugd- en/of jongerenwerk met 10 of meer jeugdleden woonachtig in de gemeente Gulpen- Wittem van € 500

  • 2.

   Een stimuleringsubsidie van € 8 per contribuerend lid, jonger dan 18, woonachtig in de gemeente.

  • 3.

   Een stimuleringsubsidie voor educatieve activiteiten, zoals beschreven in 3. hoofdstuk 11.

 • 2.

  Kindervakantiewerk:

  • 1.

   Een waarderingsubsidie per vereniging/ instelling van € 70 per dagdeel.

  • 2.

   Een waarderingsubsidie voor het zomerkampement van de scouting van € 70 per dagdeel

 • 3.

  Overigen:

  Overige initiatieven jeugd- en jongerenwerk krijgen alleen subsidie als de gemeenteraad op een aanvraag daartoe heeft besloten. De raad geeft daarbij ook de methode en hoogte van de subsidieverstrekking aan.

Hoofdstuk 5. Ouderenwerk

Artikel 9. Begripsbepaling

 • 1.

  Ouderenorganisatie: een organisatie die op lokaal niveau activiteiten organiseert, die gericht zijn op sociale, educatieve, creatieve en recreatieve ontplooiing van ouderen.

 • 2.

  Ouderen: personen in de leeftijd van 55 jaar en ouder

Artikel 10. Bijzondere bepalingen

 • 1.

  Maximaal één ouderenvereniging per kern komt in aanmerking voor subsidiëring op basis van deze verordening.

 • 2.

  Maximaal één Zonnebloemvereniging per kern komt in aanmerking voor subsidiëring op basis van deze verordening.

 • 3.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie uit het activiteitenfonds of educatieve activiteiten dienen organisaties waarop dit hoofdstuk betrekking heeft een schriftelijke aanvraag in bij het college van B&W voor een bijdrage in de kosten van de te organiseren activiteit(en).

Artikel 11. Wie ontvangt welke subsidie

 • 1.

  Ouderenorganisaties:

  • 1.

   Een waarderingsubsidie per ouderenvereniging van € 700

  • 2.

   Een stimuleringsubsidie voor educatieve activiteiten, zoals beschreven in hoofdstuk 11.

 • 2.

  Overigen:

  Overige initiatieven ouderenwerk krijgen alleen subsidie als de gemeenteraad op een aanvraag daartoe heeft besloten. De raad geeft daarbij ook de methode en hoogte van de subsidieverstrekking aan.

Hoofdstuk 6. Heemkunde

Artikel 12. Begripsbepaling

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

Heemkundevereniging: de lokale organisatie die onderzoek verricht naar heemkundige vraagstellingen, het verzamelen en archiveren geschiedkundige gegevens alsmede het zich inzetten voor het behoud van cultuur-historische objecten met betrekking tot de gemeente Gulpen-Wittem.

Artikel 13. Bijzondere bepalingen

 • 1.

  De heemkundevereniging dient minimaal één keer per jaar een presentatie te geven van de activiteiten/ resultaten van de vereniging binnen het reguliere onderwijs.

 • 2.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie uit het activiteitenfonds dienen organisaties waarop dit hoofdstuk betrekking heeft een schriftelijke aanvraag in bij het college van B&W voor een bijdrage in de kosten van de te organiseren activiteit(en).

Artikel 14. Wie ontvangt welke subsidie

 • 1.

  Heemkundeverenigingen:

 • 1.

  Een waarderingsubsidie per heemkundevereniging van € 725

 • 2.

  Een stimuleringsubsidie van € 20 per lid, jonger dan 18 jaar en woonachtig in de gemeente Gulpen- Wittem.

Hoofdstuk 7. Sport

Artikel 15. Begripsbepaling

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • 1.

  Voetbalvereniging: een vereniging die vorm geeft aan de organisatie van de teamsport voetbal. De vereniging richt zich op de sportieve, recreatieve en sociale ontplooiing van de leden.

 • 2.

  Tennisvereniging: een vereniging die vorm geeft aan de organisatie van de sport tennis. De vereniging richt zich op de sportieve, recreatieve en sociale ontplooiing van de leden.

 • 3.

  Handbalvereniging: een vereniging die vorm geeft aan de organisatie van de teamsport handbal. De vereniging richt zich op de sportieve, recreatieve en sociale ontplooiing van de leden.

 • 4.

  Overige sportinitiatieven: alle verenigingen die een vorm van sport beoefenen die niet wordt genoemd in artikel 15 lid 1, 2 of 3, met uitzonderingen van cafésporten.

Artikel 16. Wie ontvangt welke subsidie

 • 1.

  Voetbalverenigingen:

  • 1.

   Een waarderingsubsidie per voetbalvereniging van € 500

  • 2.

   Een stimuleringsubsidie van € 17 per spelend lid, jonger dan 18 jaar en

   woonachtig binnen de gemeente Gulpen- Wittem.

  • 3.

   Een waarderingsubsidie voor de organisatie van het gemeentelijk

   voetbaltoernooi van € 500

 • 2.

  Tennisverenigingen:

  • 1.

   Een waarderingsubsidie van per tennisvereniging van € 200

  • 2.

   Een stimuleringsubsidie van € 17 per spelend lid, jonger dan 18 jaar en woonachtig binnen de gemeente Gulpen- Wittem.

  • 3.

   Een waarderingsubsidie voor de organisatie van het gemeentelijk tennistoernooi van € 500

 • 3.

  Handbalverenigingen:

  • 1.

   Een waarderingsubsidie per handbalvereniging van € 500

  • 2.

   Een stimuleringsubsidie van € 25 per spelend lid, jonger dan 18 jaar en woonachtig binnen de gemeente Gulpen- Wittem.

  • 3.

   Een waarderingsubsidie voor de organisatie het gemeentelijk handbaltoernooi € 500

 • 4.

  Overige sportverenigingen team binnen:

  Zaalvoetbalvereniging, tafeltennisvereniging, judovereniging, zwemvereniging, turnclub, badmintonvereniging:

  • 1.

   Een waarderingsubsidie per sportvereniging van € 500

  • 2.

   Een stimuleringsubsidie van € 25 per spelend lid, jonger dan 18 jaar en woonachtig in de gemeente.

 • 5.

  Overige sportinitiatieven:

  Overige initiatieven met betrekking tot sport krijgen alleen subsidie als de gemeenteraad op een aanvraag daartoe heeft besloten. De raad geeft daarbij ook de methode en hoogte van de subsidieverstrekking aan.

Hoofdstuk 8. Economische ondersteuning

Artikel 17. Begripsbepaling

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • 1.

  Economische ondersteuning: bijdrage aan organisaties waarvan de gemeente Gulpen-Wittem het belangrijk acht dat deze worden ondersteund bij de uitvoering van hun activiteiten.

Artikel 18. Wie ontvangt welke subsidie

 • 1.

  Starterscentrum zuid- Limburg:

  € 5590

 • 2.

  Instituut voor midden- en kleinbedrijf:

  € 450

 • 3.

  Evenementen Gulpen-Wittem promotion:

  € 3040

 • 4.

  VVV Heuvelland:

  conform separate afspraken gemaakt door het college van B&W.

 • 5.

  Overige:

  Overige initiatieven economische ondersteuning krijgen alleen subsidie als de gemeenteraad op een aanvraag daartoe heeft besloten. De raad geeft daarbij ook de methode en hoogte van de subsidieverstrekking aan.

 • 6.

  Een subsidie van € 800 per kerkbestuur als bijdrage voor het onderhoud van kerkhoven.

Hoofdstuk 9. Natuurbescherming

Artikel 19. Begripsbepaling

 • 1.

  Instituut voor Natuurbescherming (IVN): IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving.

Artikel 20. Bijzondere bepalingen

 • 1.

  Het instituut voor natuurbescherming dient minimaal één keer per jaar een presentatie te geven van de activiteiten/ resultaten van de vereniging bij het reguliere onderwijs.

Artikel 21. Wie ontvangt welke subsidie

 • 1.

  Instituut voor natuurbescherming (IVN):

 • 1.

  Een waarderingsubsidie per IVN van € 750

 • 2.

  Een stimuleringsubsidie van € 17 per contribuerend lid, jonger dan 18 jaar en woonachtig in de gemeente.

Hoofdstuk 10. Zorg

Artikel 22. Begripsbepaling

 • 1.

  Zorg: Bekommernis om gezondheid of sociale aangelegenheden.

 • 2.

  Zonnebloemorganisaties: organisaties die zich inzetten voor activiteiten voor en het onderhouden van contacten met langdurig zieken, gehandicapten, bejaarden en eenzame mensen in de gemeente Gulpen- Wittem.

Artikel 23. Wie ontvangt welke subsidie

 • 1.

  1.Stichting Trajekt:

  conform separate afspraken gemaakt door het college van B&W

 • 2.

  Sevagram (ten behoeve van ouderen):

  conform separate afspraken gemaakt door het college van B&W.

 • 3.

  Sevagram (flankerende voorzieningen):

  conform separate afspraken gemaakt door het college van B&W.

 • 4.

  Stichting Slachtofferhulp:

  € 2885

 • 5.

  Mondriaan Zorggroep:

  € 4207

 • 6.

  EHBO afdeling Gulpen- Wittem:

  € 544

 • 7.

  Wmo- raad:

  € 2000

 • 8.

  Stichting BOG:

  € 680

 • 9.

  Peuterspeelzalen:

  conform separate afspraken gemaakt door het college van B&W.

 • 10.

  Zonnebloemorganisaties:

  • 1.

   Een waarderingsubsidie per zonnebloemorganisatie.

   • ·

    Gulpen, Wijlre, Mechelen, Epen, Eys: € 560

   • ·

    Nijswiller, Wahlwiller, Partij-Wittem, Slenaken: € 300

  • 11.

   Een waarderingsubsidie voor de gemeentelijke ziekendag van € 500

 • 12

  Overigen:

  Overige initiatieven zorg krijgen alleen subsidie als de gemeenteraad op een aanvraag daartoe heeft besloten. De raad geeft daarbij ook de methode en hoogte van de subsidieverstrekking aan.

Hoofdstuk 11. Educatie

Artikel 24. Begripsbepaling

Bibliotheekwerk: alle aangelegenheden rondom gegevensverzameling, in welke vorm dan ook, georganiseerd in een stichting.

Educatieve activiteiten: zijn activiteiten gericht op de geestelijke en/ of lichamelijke ontplooiing van de deelnemers. Zij dragen bij aan een verbetering van het individuele functioneren van de personen/ deelnemers. Zij worden gedefinieerd als een weloverwogen en zorgvuldig gekozen geheel van handelingen gericht op het ondersteunen van het leren. De overdracht van de waarden en verzamelde kennis van een samenleving staat bij een educatieve activiteit centraal.

Een aanvraag voor een subsidie voor een educatieve activiteit wordt door het college van burgemeester en wethouders getoetst aan de hand van de volgende criteria:

De activiteit is bewust en doelgericht gericht op:

 • 1.

  het vermeerderen van kennis (algemeen of specifiek)

 • 2.

  het vergroten van inzicht

 • 3.

  het verbeteren van meningen en opinies

 • 4.

  het actueel houden van kennis en inzichten

 • 5.

  het verlenen van systematische en intentionele hulp

 • 6.

  het verbeteren van het individuele functioneren

Tot educatieve activiteiten worden in ieder geval niet gerekend die activiteiten die uitsluitend of in hoofdzaak gericht zijn op ontspanning, gezelligheid en ontmoeting dan wel vieringen of bijeenkomsten van organisatorische aard (ledenvergaderingen etc.)

Artikel 25. Wie ontvangt welke subsidie

 • 1.

  Bibliotheken:

  • 1.

   Stichting Bibliotheek Epen: conform separate afspraken gemaakt door het college van B&W.

  • 2.

   Stichting Bibliotheek Gulpen: conform separate afspraken gemaakt door het college van B&W.

 • 2.

  Overigen:

  • 1.

   KPJ:

   • -

    Een waarderingsubsidie per KPJ die géén tien jeugdleden heeft, maar wel tien leden ouder dan 17 jaar van € 250

   • -

    per educatieve activiteit € 75. Deze subsidie zal worden gebaseerd op de uitgevoerde activiteiten in het jaar voorafgaand aan het aanvraagjaar.

  • 2.

   Werkgroep politieke scholing:

   • -

    Een waarderingsubsidie van € 310

  • 3.

   Zij Actief:

   • -

    een waarderingsubsidie van € 250

   • -

    per educatieve activiteit € 75. Deze subsidie zal worden gebaseerd op de uitgevoerde activiteiten in het jaar voorafgaand aan het aanvraagjaar.

  • 4.

   Ouderenorganisaties:

   • -

    per educatieve activiteit € 100. Deze subsidie zal worden gebaseerd op de uitgevoerde activiteiten in het jaar voorafgaand aan het aanvraagjaar.

  • 5.

   Overige initiatieven educatie krijgen alleen subsidie als de gemeenteraad op een aanvraag daartoe heeft besloten. De raad geeft daarbij ook de methode en hoogte van de subsidieverstrekking aan.

Hoofdstuk 12. Kunst en cultuur

Artikel 26. Begripsbepaling

Kunst: het vermogen om op creatieve wijze uiting te geven aan emoties en/of gedachten met als doel bij de toeschouwer en/of toehoorder gevoelens van schoonheid, verbazing, verwarring e.d. op te wekken

Cultuur: een groep van specifieke materiële en immateriële, rationele en gevoelsmatige kenmerken, die een maatschappij of sociale groep karakteriseren. Naast kunst omvat cultuur ook leefstijlen, waarden en normen, tradities en opvattingen

Artikel 27. Wie ontvangt welke subsidie

 • 1.

  Stichting Muziekdagen Eys € 1135

 • 2.

  Stichting Kunstdagen Gulpen- Wittem € 1135

 • 3.

  Orgelkring Wijlre € 500

 • 4.

  Herberg Artistiek € 200

 • 5.

  Kunstagenda € 750

 • 6.

  Muziekmaand Wittem € 900

 • 7.

  Kunstroute/ poorten van Reijmerstok € 285

 • 8.

  Overige initiatieven kunst en cultuur krijgen alleen subsidie als de gemeenteraad op een aanvraag daartoe heeft besloten. De raad geeft daarbij ook de methode en hoogte van de subsidieverstrekking aan. Verenigingen en instellingen kunnen (bovendien) in aanmerking komen voor een subsidie uit het cultuurparticipatiefonds (zie ook hoofdstuk 13 evenementen).

Hoofdstuk 13. Evenementen

Artikel 28. Begripsbepaling

Onder evenementen wordt in deze verordening verstaan:

 • 1.

  het beeldbepalend evenement als genoemd in de evenementennota in hoofdstuk 5, paragraaf 5.4.

 • 2.

  Evenementen ten dienste van de Millenniumdoelen: de acht millenniumdoelen zoals opgesomd in de regeling “Millenniumgemeente”:

  • 1.

   Extreme armoede en honger zijn uitgebannen

  • 2.

   Alle jongens en meisjes gaan naar school

  • 3.

   Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten

  • 4.

   Kindersterfte is sterk afgenomen

  • 5.

   Minder vrouwen sterven door zwangerschap

  • 6.

   De verspreiding van ziektes als AIDS en malaria is gestopt

  • 7.

   Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu

  • 8.

   Er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp

 • 3.

  Evenementen in het kader van het Cultuurparticipatiefonds: de begripsbepaling, bijzondere bepalingen en methode van subsidiering uit het cultuurparticipatiefonds worden beschreven in “nadere subsidieregels kunst en cultuur regio Heuvelland”. Verstrekking van het subsidie uit het fonds gaat op basis van cofinanciering (50%) van gemeentewege.

Artikel 29. Beoordelingscriteria

Aanvragen voor evenementen zoals bedoeld in lid 1 van artikel 28 worden beoordeeld op basis van onderstaande criteria:

 • 1.

  Versterking identiteit, naamsbekendheid en imago: draagt het evenement bij aan de versterking van de identiteit, de naamsbekendheid en het imago van Gulpen- Wittem?

 • 2.

  Economische spin-off, bezoekersaantallen en doelgroepen:is er sprake van substantiële bezoekers- of deelnemersaantallen van binnen en buiten de gemeente Gulpen- Wittem? Is het evenement een toeristische trekpleister? Op welke doelgroepen is het evenement in het bijzonder gericht? Welke acties zijn of worden ondernomen om deze doelgroepen optimaal te bereiken en tot bezoek/ deelname te stimuleren?

 • 3.

  Draagvlak en lokale impuls: in hoeverre draagt het evenement bij aan de eigen identiteit, eigenwaarde en trots van de inwoners van Gulpen- Wittem? Is er aantoonbaar draagvlak? In hoeverre zijn andere verenigingen en organisaties van Gulpen- Wittem betrokken bij het evenement?

 • 4.

  Externe promotiewaarde: hoeveel aandacht eist het evenement op van de regionale, nationale en internationale media? Welke acties worden ondernomen om de naamsbekendheid te vergroten?

 • 5.

  Betrokkenheid bedrijfsleven en fondsen: in welke mate vindt financiële ondersteuning plaats door sponsors en/ of particuliere fondsen? Is er sprake van een sponsorplan?

 • 6.

  Kwaliteit: draagt het evenement bij aan de kwaliteit van het voorzieningenniveau? Is goed gekeken naar spreiding in tijd, locatie een aard van de activiteiten? Is een deugdelijke onderbouwing van de begroting aanwezig?

Artikel 30. Wie ontvangt welke subsidie?

 • 1.

  Millenniumdoelen:

  € 2000

 • 2.

  Kunst en cultuur in het kader van Cultuurparticipatiefonds:

  € 25.000 (gemeentelijk aandeel)

Hoofdstuk 14. Activiteitenfonds

Artikel 31. Begripsbepaling

 • 1.

  Activiteitenfonds: fonds ter stimulering van bijzondere activiteiten binnen de gemeente Gulpen- Wittem gericht op de inwoners van Gulpen- Wittem.

Artikel 32. Beoordelingscriteria

 • 1.

  Geen subsidie wordt verleend aan activiteiten, die reeds worden gehonoreerd in een waarderingsubsidie of stimuleringsubsidie als bedoeld in de hoofdstukken 1 t/m 10 van deze verordening.

 • 2.

  Subsidie wordt verleend aan het ontplooien van activiteiten, welke in de gemeente Gulpen- Wittem worden georganiseerd door een reeds bestaande organisatie dan wel een nieuw opgerichte lokale organisatie.

 • 3.

  Subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van activiteiten die binnen de doelstellingen van organisaties vallen, mits deze de gebruikelijke/ bestaande activiteiten en budgetten overstijgen

 • 4.

  Subsidie wordt verleend wanneer de in lid 3 genoemde activiteit is gericht op de samenleving en algemeen toegankelijk is.

 • 5.

  De activiteit dient bij voorkeur een evenement te zijn gericht op cultuur, jeugd of sport.

 • 6.

  Het betreft een grootschalige activiteit, met een minimum van 100 bezoekers.

 • 7.

  Het betreft een activiteit waarbij minimaal 2 verenigingen/ organisaties uit Gulpen- Wittem samenwerken.

 • 8.

  De activiteit is gericht op het inbedden van de doelstellingen van de organiserende vereniging in de samenleving c.q. gericht op deelname van het betreffende terrein en aantrekkingskracht hebben op nieuwe leden.

 • 9.

  Activiteitensubsidie wordt verleend aan maximaal 8 verenigingen/ instellingen per subsidiejaar.

Artikel 33. Wie ontvangt welke subsidie

 • 1.

  Het bedrag dat beschikbaar is voor het activiteitenfonds wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad en geldt tevens als subsidieplafond. Dit bedrag zal afhankelijk zijn van de beschikbare middelen.

 • 2.

  De activiteitensubsidie bedraagt maximaal € 1000,- per activiteit.

 • 3.

  50% van het budget in het activiteitenfonds komt ten goede aan activiteiten die direct betrekking hebben op jeugd, cultuur of sport dan wel één of meer van de millenniumdoelen.

 • 4.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie uit het activiteitenfonds dienen organisaties een schriftelijke aanvraag in bij het college van B&W voor een bijdrage in de kosten van de te organiseren activiteit(en). De aanvraag dient uiterlijk vóór aanvang van het kalenderjaar waarin de activiteit plaats vindt te zijn ingediend.

 • 5.

  Minimaal 50% van de financiering van de kosten gemoeid bij de in artikel 34 genoemde activiteiten worden bijgedragen door de in dit hoofdstuk genoemde organisaties of de deelnemers/bezoekers ervan.

Hoofdstuk 15. Jubilea en kampioenschappen

Artikel 34. Begripsbepaling

 • 1.

  Voor de toepassing van dit hoofdstuk komen alle organisaties in aanmerking in de gemeente Gulpen- Wittem, tenzij anders bepaald door het college van B&W.

 • 2.

  Onder jubileum wordt verstaan:

  25-, 50, 75-, 100-jarige bestaansvieringen, met een cumulatie van telkens 25 jaren

 • 3.

  Een carnavalsjubileum is de 11- jarige bestaansviering of een veelvoud daarvan van een carnavalsvereniging of daaraan verbonden dansgroep.

 • 4.

  Onder kampioenschap wordt verstaan de door landelijke, provinciale of regionale overkoepelende organisaties algemeen erkende kampioenschappen ten behoeve van sociaal cultureel werk en sport.

Artikel 35. Bijzondere bepalingen

 • 1.

  persoonlijke jubilea worden niet gesubsidieerd.

Artikel 36. Wie ontvangt welke subsidie

 • 1.

  Aan de vereniging die een bestaansjubileum viert, kan door het college een waarderingssubsidie worden verstrekt van € 30.

 • 2.

  Aan een carnavalsvereniging die een bestaansjubileum viert, kan door het college een waarderingssubsidie worden verstrekt van € 22.

 • 3.

  De waarderingssubsidies genoemd in lid 1en lid 2 worden alleen verstrekt indien de vereniging schriftelijk het college in kennis stelt van het jubileum en aannemelijk maakt dat de vrijwilligersorganisatie het aantal aangegeven jaren formeel bestaat.

 • 4.

  Een bijdrage van € 30 kan door het college worden verstrekt bij het behalen van een 1e prijs tijdens een kampioenschap bij een competitieverband op meer dan regionaal niveau indien de betrokken organisatie het college schriftelijk van dat kampioenschap op de hoogte brengt.

Hoofdstuk 16. Accommodaties

Artikel 37. Begripsbepaling

 • 1.

  Accommodatiesubsidie: een subsidie waarmee een vereniging/ instelling tegemoet wordt gekomen in de kosten van de huur van een accommodatie die eigendom is van de gemeente.

 • 2.

  Dit artikel is niet van toepassing op commerciële organisaties/ partijen die een gemeentelijke accommodatie huren dan wel paracommerciële activiteiten van de hurende vereniging/instelling.

 • 3.

  Acceptabele huurprijs: onder een acceptabele huurprijs wordt verstaan een huurprijs voor een gemeentelijke accommodatie van 2% van de WOZ-waarde van het gebouw (feitelijk 4%, maar de gemeente draagt zelf de helft bij uitgaande van haar verantwoordelijkheid voor deze randvoorwaarde voor activiteit)

  Op basis hiervan geldt als acceptabele huurprijs voor ruimten in accommodaties voor sociaal-culturele activiteit een huurprijs van € 10,- per uur.

 • 4.

  Aan de organisaties die huur afdragen voor sociaal-culturele activiteiten in een van de daartoe ingerichte gemeentelijke accommodaties wordt accommodatiesubsidie verstrekt ter hoogte van het verschil tussen de acceptabele huurprijs per uur en de oude, hogere huur. De peildatum hierbij is 1-1- 2009.

Artikel 38. Bijzondere bepalingen

 • 1.

  De aanvraag voor een accommodatiesubsidie bij een kostendekkende huurprijs geschiedt aan het eind van een kalenderjaar door middel van een schriftelijke aanvraag aan het college van B&W onder overlegging van de per uur gespecificeerde nota’s.

Artikel 39. Hoogte subsidiebedrag

 • 1.

  De hoogte van de subsidie is het verschil tussen de oude en de nieuwe huur per 1-1-2009.

Hoofdstuk 17. Samenwerking en fusie

Artikel 40. Begripsbepaling

 • 1.

  Samenwerking: met het oog op het efficiënter omgaan met middelen een bijdrage leveren aan een of meer gezamenlijke activiteit(en) van twee of meer verenigingen/ instellingen.

 • 2.

  Fusie: het samengaan van twee of meer voorheen zelfstandige verenigingen/ instellingen.

Artikel 41. Bijzondere bepalingen

 • 1.

  De aanvraag voor behoud van subsidie bij fusie geschiedt door middel van een schriftelijke aanvraag aan het college van B&W.

 • 2.

  De aanvraag van subsidie bij samenwerking geschiedt door middel van een schriftelijke aanvraag aan het college van B&W.

Artikel 42. Wie ontvangt welke subsidie

 • 1.

  Het college kan een stimuleringsbedrag van maximaal € 500 per aanvraag uitkeren ter bestrijding van aantoonbare meerkosten, bijvoorbeeld ten dienste van aanloopkosten of evidente kwaliteitsverbetering door samenwerking. De subsidie kan, zoniet eenmalig, maximaal worden toegekend tot aan de daaropvolgende evaluatie, waarop de raad al dan niet beslist tot omzetting in structureel subsidie.

 • 2.

  Bij fusie van verenigingen of instellingen kan op het moment van fusie een éénmalige subsidie worden verleend ter hoogte van maximaal € 4000,-. Beoordeling van aanvragen en de bepaling van de hoogte van de eenmalige bijdrage geschiedt door het college van B& W.

 • 3.

  Overgangsregeling:

  Naast de eenmalige bijdrage ontvangt de fusievereniging:

  1e jaar van de fusie: 200% van het reguliere subsidiebedrag

  2e jaar van de fusie: 166% van het reguliere subsidiebedrag

  3e jaar van de fusie: 133% van het reguliere subsidiebedrag

 • 4.

  Vanaf het vierde jaar na de fusie ontvangt men het reguliere subsidiebedrag.

 • 5.

  Fusie met een vereniging buiten de gemeentegrenzen: bij fusie met een vereniging buiten de grenzen van Gulpen- Wittem, kan het college een subsidie toekennen waarbij de subsidie per spelend lid jonger dan 18 jaar, woonachtig in Gulpen- Wittem, blijft gehandhaafd.

Hoofdstuk 18. Evaluatie

Artikel 43. Periodieke evaluatie

 • 1.

  Elke vier jaar wordt de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen per werkvorm (per hoofdstuk).

 • 2.

  Iedere vier jaar vindt aan het begin van de raadsperiode evaluatie van onderhavige verordening plaats.

Artikel 44. Indexering en bijstelling

Alle in deze verordening genoemde subsidiebedragen zijn geldig voor vier jaren en worden bij aanvang van een raadsperiode geïndexeerd en opnieuw vastgesteld. Indexering geschiedt volgens het prijsindexcijfer zoals in het daaraan voorafgaande evaluatiejaar in de meicirculaire van het ministerie van BZK gepubliceerd.

Hoofdstuk 19. Inwerkingtreding en overgangsbepalingen

Artikel 44. Ingangsdatum

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op eerste dag van de raadsperiode 2010-2014.

 • 2.

  De algemene subsidieverordening welzijn gemeente Gulpen-Wittem 1999, vastgesteld 23 november 1999, wordt ingetrokken.

  3Deze verordening wordt aangehaald als: “Subsidieverordening welzijn gemeente Gulpen-Wittem 2009. Grondslagen voor de berekening van subsidie”.

Artikel 45. Overgangsbepaling

Indien op de ingangsdatum een belanghebbende volgens deze verordening een subsidie ontvangt dat meer dan € 300 minder is dan het bedrag dat volgens voorgaande verordening aan de orde was, dan vormt dat verschil het overgangsbedrag (X). Belanghebbende ontvangt dan in het jaar van de ingangsdatum nog het reguliere bedrag plus 75% van X, in het jaar daaropvolgend het reguliere bedrag plus 50 % van X en het derde jaar tenslotte het reguliere bedrag plus 25% van X.

 

Vastgesteld door de gemeenteraad van Gulpen-Wittem in zijn vergadering van 9 juli 2009

 

De griffier, De voorzitter,

Mw. F.G.J.M. van der Walle. drs. A.R.B. van den Tillaar