Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Heerde

Legesverordening gemeente Heerde 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Heerde
Officiële naam regelingLegesverordening gemeente Heerde 2017
CiteertitelLegesverordening gemeente Heerde 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156, lid 2
 2. Gemeentewet, art. 156, lid 2, aanhef en onderdeel h
 3. Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef en onderdeel b
 4. Wet van 13 oktober 2011, art. 1 (St. 2011, 440)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201731-12-2017Nieuwe regeling

19-12-2016

Schaapskooi, 28-12-2016 GVOP, 04-01-2017

Onbekend.
01-01-201631-12-2016Nieuwe regeling

14-12-2015

Schaapskooi, 29-12-2015 GVOP, 01-01-2016

Onbekend.
29-04-201501-01-201531-12-20151e wijziging

09-03-2015

Schaapskooi,28-04-2015 GVOP,01-05-2015

Onbekend.
01-01-201531-12-2015Nieuwe regeling

23-12-2014

Schaapskooi, 23-12-2014 GVOP, 01-01-2015

Onbekend.
02-04-201431-12-20142e wijziging

05-03-2014

GVOP, 01-04-2014 Schaapskooi, 01-04-2014

Onbekend.
01-01-201401-04-2014nieuwe regeling

05-11-2013

Schaapskooi, 12-11-2013

Onbekend.
01-01-201401-04-20141e wijziging

11-11-2013

Schaapskooi, 19-11-2013

Onbekend.
01-01-201331-12-2013nieuwe regeling

06-11-2012

Schaapskooi, 13-11-2012

Onbekend.
01-01-201231-12-2012nieuwe regeling

19-12-2011

Schaapskooi, 13-12-2011

Onbekend.
01-01-201131-12-2011nieuwe regeling

13-12-2011

Schaapskooi, 28-12-2010

Onbekend.
01-03-201002-01-2018nieuwe regeling

15-02-2010

Schaapskooi, 09-11-2009

Onbekend.

Tekst van de regeling

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Heerde;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016;

gelet op de artikelen 156, tweede lid en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440);

besluit

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017.

(Legesverordening 2017)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • d.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen over inkomen en vermogen.

 • e.

  vergunningen voor evenementen op initiatief van vrijwilligersorganisaties, zijnde non-profit instellingen, gerund door vrijwilligers.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • a.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • b.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • c.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke of elektronische kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur of elektronisch bericht. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of door toezending van het elektronisch bericht aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

 • 1.

  onderdeel 1.1.6 (akten burgerlijke stand);

 • 2.

  hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

 • 3.

  hoofdstuk 3 (rijbewijzen)

 • 4.

  onderdeel 1.4.5 en 1.4.6 (verstrekkingen uit de basisadministratie personen met behulp van alternatieve media of schriftelijk):

 • 5.

  hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

 • 6.

  onderdeel 1.9.1 (verklaringen omtrent het gedrag);

 • 7.

  hoofdstuk 14 (kansspelen);

  een en ander voor zover met deze wijzigingen niet al bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

De “Legesverordening gemeente Heerde 2016” van 15 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening gemeente Heerde 2017.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2016

griffier, voorzitter,

Tarieventabel leges

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2017.

Indeling tarieventabel

Titel 1Algemene dienstverlening
Hoofdstuk 1Burgerlijke stand
Hoofdstuk 2Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart
Hoofdstuk 3Rijbewijzen
Hoofdstuk 4Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Hoofdstuk 5Verstrekkingen uit het Kiezersregister
Hoofdstuk 6Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens
Hoofdstuk 7Bestuursstukken
Hoofdstuk 8Vastgoedinformatie
Hoofdstuk 9Overige publiekszaken
Hoofdstuk 10Gemeentearchief
Hoofdstuk 11Huisvestingswet
Hoofdstuk 12Leegstandwet
Hoofdstuk 13Winkeltijdenwet
Hoofdstuk 14Kansspelen
Hoofdstuk 15Kinderopvang
Hoofdstuk 16Ondergrondse infrastructuren
Hoofdstuk 17 Verkeer en vervoer
Hoofdstuk 18 Diversen

Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
Hoofdstuk 1Begripsomschrijvingen
Hoofdstuk 2Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag
Hoofdstuk 3Omgevingsvergunning
Hoofdstuk 4Vermindering
Hoofdstuk 5Teruggaaf
Hoofdstuk 6Intrekking omgevingsvergunning
Hoofdstuk 7Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
Hoofdstuk 8Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten
Hoofdstuk 9Sloopmelding
Hoofdstuk 10In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Hoofdstuk 1Horeca
Hoofdstuk 2Organiseren evenementen of markten
Hoofdstuk 3Prostitutiebedrijven
Hoofdstuk 4Brandbeveiligingsverordening
Hoofdstuk 5In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1Algemene dienstverlening  
Hoofdstuk 1Burgerlijke stand  
1.1.1Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in de trouwzaal van het gemeentehuis en in de permanent aangewezen trouwlocaties:  
1.1.1.1op maandag tot en met donderdag van 10.30 t/m 16.30 uur€ 376,85
1.1.1.2op vrijdag van 10.30 t/m 16.30 uur€ 432,80
1.1.1.3op zaterdag van 10.30 t/m 16.30 uur€ 657,55
1.1.1.4op dinsdag op 8.30 en 09.00 uur€ 105,60
1.1.2Voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een andere locatie dan het gemeentehuis te Heerde of de reeds permanent aangewezen andere locaties, worden de onder de subonderdelen 1.1.1.1 en 1.1.1.3 genoemde tarieven  
1.1.2.1op maandag tot en met vrijdag (excl. vergoeding desbetreffende locatie)€ 177,60
1.1.2.2op zaterdag (excl. vergoeding desbetreffende locatie)€ 266,60
1.1.3vervallen  
1.1.4Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van 1 of 2 personeelsleden voor het fungeren als getuige bij een huwelijk of een partnerschapsregistratie, per personeelslid€ 18,95
1.1.5Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:  
1.1.5.1een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering€ 28,65
1.1.5.2een trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering€ 40,60
1.1.6Het tarief bedraagt voor:  
1.1.6.1het gebruik van een loper€ 53,80
1.1.7Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van lijsten aan bijzondere personen of lichamen waarop zijn vermeld omtrent geborenen, overledenen, huwelijksaangiften en huwelijksvoltrekkingen:  
1.1.7.1indien die lijsten elke werkdag worden verlangd, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, per jaar€ 431,20
1.1.7.2indien die lijsten eenmaal per week worden verlangd, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, per jaar€ 217,85
1.1.7.3indien die lijsten eenmaal per maand worden verlangd, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, per jaar€ 109,90
1.1.8Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het mondeling verstrekken van inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand:  
1.1.8.1per inlichting per persoon€ 9,50
1.1.8.2per abonnement voor 100 inlichtingen als subonderdeel 1.1.7.1 bedoeld, geldig gedurende een kalenderjaar€ 134,80
1.1.9Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier€ 18,95
1.1.10Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.  

Hoofdstuk 2Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart  
1.2Het tarief bedraagt voor verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:  
1.2.1van een nationaal paspoort:  
1.2.1.1voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is€ 64,75
1.2.1.2voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.€ 51,45
1.2.2van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort)  
1.2.2.1voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is€ 64,75
1.2.2.2voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt€ 51,45
1.2.3van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)  
1.2.3.1voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is€ 64,75
1.2.3.2voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt€ 51,45
1.2.4van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen€ 51,45
1.2.5van een Nederlandse identiteitskaart  
1.2.5.1voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is€ 50,65
1.2.5.2voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt€ 28,60
1.2.6vervallen  
1.2.7voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, die in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van € 47,55

Hoofdstuk 3Rijbewijzen  
1.3.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs€ 39,10
1.3.2Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met € 34,10
1.3.3Als aan de aanvrager van een rijbewijs al eerder een rijbewijs werd afgegeven dat bij de aanvraag niet geheel kan worden ingeleverd en waarbij de aanvrager zich niet kan legitimeren met een geldig reisdocument, wordt het tarief in onderdeel 1.3.1 verhoogd met€ 17,45
1.3.4Het tarief voor het verstrekken van een Eigen Verklaring bedraagt€ 36,30

Hoofdstuk 4Verstrekkingen uit de basisadministratie personen  
1.4.1Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.  
1.4.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.4.2.1tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking€ 9,50
1.4.2.2tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:  
1.4.2.2.1voor 100 verstrekkingen€ 210,25
1.4.2.2.2voor 500 verstrekkingen€ 930,50
1.4.2.2.3voor 1000 verstrekkingen€ 1.676,00
1.4.2.3tot het afsluiten van een abonnement op het wekelijks verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de gemeente€ 1.256,75
1.4.3Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.  
1.4.4Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.4.4.1tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking€ 9,50
1.4.4.2tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:  
1.4.4.2.1voor 100 verstrekkingen€ 210,25
1.4.4.2.2voor 500 verstrekkingen€ 930,50
1.4.4.2.3voor 1000 verstrekkingen€ 1.676,00
1.4.5Gereserveerd  
1.4.6In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen€ 7,50
1.4.7Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier€ 18,95

Hoofdstuk 5Verstrekkingen uit het Kiezersregister  
1.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet€ 9,50

Hoofdstuk 6Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens  
1.6.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:  
1.6.1.1bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:  
1.6.1.1.1ten hoogste 100 pagina’s, per pagina€ 0,25
 met een maximum per bericht van€ 5,15
1.6.1.1.2meer dan 100 pagina’s€ 23,35
1.6.1.2bij verstrekking anders dan op papier€ 5,15
1.6.1.3dat bestaat uit een afschrift van een vanwege de aard van de verwerking moeilijk toegankelijke gegevensverwerking€ 23,35
1.6.2Indien voor hetzelfde bericht op grond van de subonderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.  
1.6.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens€ 4,65

Hoofdstuk 7Bestuursstukken  
1.7.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:  
1.7.1.1een afschrift van de gemeentebegroting€ 38,60
1.7.1.2een afschrift van de gemeenterekening€ 38,60
1.7.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de verslagen van de raadsvergaderingen en op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen  
1.7.2.1a. per post bezorgd€ 59,85
1.7.2.1.1b. afgehaald op het gemeentekantoor€ 11,90
1.7.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie en stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie  
1.7.3.1a. per post bezorgd€ 59,85
1.7.3.2b. afgehaald op het gemeentekantoor€ 11,90
1.7.4De onder (sub)onderdelen 17.2 tot en met 1.7.3.2 genoemde leges worden niet geheven van de pers, openbare bibliotheken en de fractieassistenten.  

Hoofdstuk 8Vastgoedinformatie  
1.8.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.8.1.1tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in subonderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:  
1.8.1.1.1in formaat A4 of kleiner€ 11,70
1.8.1.1.2in formaat A3€ 13,40
1.8.1.2tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in subonderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan€ 11,20
1.8.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:  
1.8.2.1de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen€ 13,50
1.8.2.2de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet€ 13,50
1.8.2.3de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988€ 13,50
1.8.2.4het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988€ 13,50
1.8.2.5het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen€ 17,25

Hoofdstuk 9Overige publiekszaken  
1.9Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.9.1tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag € 41,35
1.9.2tot het legaliseren van een handtekening € 9,50

Hoofdstuk 10Gemeentearchief  
1.10.1Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier€ 18,95
1.10.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:  
1.10.2.1Een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina€ 0,50
1.10.2.2een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk€ 6,00

Hoofdstuk 11Huisvestingswet  
1.11Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.11.1tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet€ 39,40

Hoofdstuk 12Leegstandwet  
1.12Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.12.1tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet€ 47,30
1.12.2tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet€ 47,30

Hoofdstuk 13Winkeltijdenwet  
1.13Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.13.1tot het verkrijgen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet€ 50,15
1.13.2tot het wijzigen van een in subonderdeel 1.13.1 bedoelde ontheffing€ 50,15

Hoofdstuk 14Kansspelen  
1.14.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:  
1.14.1.1voor een periode van vier jaar voor één kansspelautomaat€ 226,50
1.14.1.2voor een periode van vier jaar voor twee of meer kansspelautomaten een basisbedrag van€ 136,00
 en voor iedere volgende kansspelautomaat€ 90,50
1.14.1.3Indien de vergunning voor een gedeelte van vier jaar wordt aangevraagd, wordt het legesbedrag naar evenredigheid verlaagd, waarbij een gedeelte van een jaar als een vol jaar wordt gerekend.  
1.14.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)€ 25,15
1.14.3In afwijking van hetgeen in artikel 1.14.2 van deze tarieventabel is opgenomen, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de wet op de kansspelen (loterijvergunning) in combinatie met een aanvraag voor een evenement als bedoeld in titel 3, hoofdstuk 2, artikel 3.2.1.1 en 3.2.2.1.€ 5,05

Hoofdstuk 15Kinderopvang  
1.15.Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:  
1.15.1het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen€ 211,60
1.15.2het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 2.2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen€ 211,60
1.15.3het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen€ 141,10

Hoofdstuk 16Ondergrondse infrastructuren  
1.16.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van eenaanvraag tot:  
1.16.1.1een instemmingsbesluit voor de uitvoering van (spoedeisende) werkzaamheden van minder ingrijpende aard, met betrekking tot het leggen, instandhouden en het opruimen van kabels en leidingen met een lengte van minder dan 25 meter binnen het grondgebied€ 127,75
1.16.1.2een instemmingsbesluit voor het leggen, instandhouden en het opruimen van kabels en leidingen met een lengte van 25 meter of meer binnen het grondgebied van de gemeente€ 454,85
1.16.1.3indien met betrekking tot een aanvraag overleg benodigd is met netbeheerders en/of andere beheerders van openbare gronden zoals Rijkswaterstaat, provincie, Waterschap e.d. wordt het in subonderdeel 1.16.1.2 vermelde tarief verhoogd met € 357,75
1.16.1.4indien met betrekking tot een aanvraag voor een instemmingsbesluit onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, wordt het in subonderdeel 1.16.1.2 vermelde tarief verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college is opgesteld.  
1.16.2indien een begroting als bedoeld in het vorige lid is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor de vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken  

Hoofdstuk 17Verkeer en vervoer  
1.17Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.17.1tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990€ 75,95
1.17.2tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen€ 75,95
1.17.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.17.3.1tot het verkrijgen van een ontheffing of vrijstelling zoals bedoeld in de artikelen 148 en 149 van de Wegenverkeerswet 1994€ 37,95
1.17.4Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 123, lid 1 juncto lid 2, sub c van het Wegenverkeersreglement€ 47,80
1.17.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.17.5.1tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), inclusief keuring door een arts of adviseur waarbij de aanvraag wordt toegekend€ 170,65
1.17.5.2tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), zonder keuring door een arts of adviseur waarbij de aanvraag wordt toegekend€ 96,85
1.17.5.3tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), inclusief keuring door een arts of adviseur waarbij de aanvraag wordt afgewezen€ 151,25
1.17.5.4tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), ingeval de aanvrager niet verschijnt op het afgesproken tijdstip bij de keuringsarts of adviseur € 75,10
1.17.5.5tot het verstrekken van een duplicaat van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), in verband met vermissing, diefstal of vernieling€ 96,85
1.17.5.6Bij een tweede aanvraag van een parkeerkaart binnen een periode van vijf jaar in verband met een afloop van een beperkte geldigheidsduur wordt geen leges geheven  

Hoofdstuk 18Diversen  
1.18.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.18.1.1tot het verkrijgen van een aanwijzing van grond bestemd voor maximaal 2 graven als bedoeld in de “Beleidsregels bijzondere begraafplaatsen op particuliere grond in de gemeente Heerde”, voor ieder daaraan besteed kwartier€ 18,95
1.18.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.18.2.1tot het verkrijgen van een standplaatsvergunning voor de verkoop van waren, met uitzondering van standplaatsen op de weekmarkt:  
1.18.2.2voor een dag€ 25,15
1.18.2.3voor meer dan een dag tot een maand€ 59,40
1.18.2.4Vanaf een tot drie maanden€ 79,10
1.18.2.5Vanaf vier tot en met elf maanden, per maand€ 23,10
1.18.2.6voor een jaar€ 277,05
1.18.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.18.3.1tot het verkrijgen van een ontheffing tot het verlengen van het sluitingsuur van horeca-inrichtingen op grond van artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening  
1.18.3.2voor een dag€ 25,15
1.18.3.3voor een jaar€ 237,55
1.18.3.4In afwijking van hetgeen in artikel 1.18.3.2 van deze tarieventabel is opgenomen, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening in combinatie met een aanvraag voor een evenement als bedoeld in titel 3, hoofdstuk 2, artikel 3.2.1.1 en 3.2.2.1.€ 5,05
1.18.4Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.18.4.1tot het verkrijgen van een vergunning tot het inzamelen van geld of goed op grond van artikel 5:13 van de Algemene plaatselijke verordening€ 25,15
1.18.4.2Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.6a van de Algemene plaatselijke Verordening€ 25,15
1.18.4.3In afwijking van hetgeen in artikel 1.18.4.2 van deze tarieventabel is opgenomen, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.6a van de Algemene Plaatselijke Verordening in combinatie met een aanvraag voor een evenement als bedoeld in titel 3, hoofdstuk 2, artikel 3.2.1.1 en 3.2.2.1€ 5,05
1.18.4.4Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening€ 25,15
1.18.4.5In afwijking van hetgeen in artikel 1.18.4.4 van deze tarieventabel is opgenomen, bedraagt het tarief voor het in behandeling van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening in combinatie met een aanvraag voor een evenement als bedoeld in titel 3, hoofdstuk 2, artikel 3.2.1.1 en 3.2.2.1€ 5,05
1.18.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
1.18.5.1tot het verkrijgen van gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina€ 17,25
1.18.5.2afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:  
1.18.5.2.1per pagina op papier van A4-formaat€ 0,50
1.18.5.2.2per pagina op papier van A3-formaat€ 1,25
1.18.5.2.3per pagina op papier van A2-formaat€ 6,95
1.18.5.2.4per pagina op papier van A1-formaat€ 9,40
1.18.5.2.5per pagina op papier van A0-formaat € 15,15
1.18.5.2.6Indien de hiervoor genoemde stukken digitaal beschikbaar zijn en op verzoek van de aanvrager middels CD-rom of DVD wordt afgegeven of verzonden of deze digitale gegevens per E-mail worden toegezonden bedraagt het tarief voor het eerste daaraan besteed kwartier€ 18,90
1.18.5.2.7Voor het beoordelen of voor een plan voor het aanbrengen van een verandering in de fysieke leefomgeving geen omgevingsvergunning vereist is zoals bedoeld in paragraaf 2 in samenhang met bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor), bedraagt het tarief:€ 149,75
1.18.5.2.8Voor ieder kwartier dat daaraan meer wordt besteed wordt het tarief, genoemd onder 1.18.5.2.6 verhoogd met€ 18,90

Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning  
Hoofdstuk 1Begripsomschrijvingen  
2.1.1Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:  
2.1.1.1aanlegkosten:  
 de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;  
2.1.1.2bouwkosten:  
 de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;  
2.1.1.3Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  
2.1.2In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.  
2.1.3In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.  
2.1.4Grondhouding van het College: Een positieve of negatieve grondhouding van het college van B&W ten aanzien van een van een conceptaanvraag, zoals beschreven in de Leidraad Initiatieven van de gemeente Heerde.  
2.1.5Meerwaardecommissie: Een door het college van B&W aangewezen deskundigenpanel dat ingeschakeld kan worden om te adviseren over een ruimtelijk initiatief.  

Hoofdstuk 2Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag  
2.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
2.2.1tot het houden van vooroverleg of het beoordelen van een conceptaanvraag voor het verkrijgen van een aanwijzing of voor een voorgenomen initiatief binnen de Wabo een vergunning is te verlenen, met uitzondering van de activiteiten als genoemd in onderdeel 2.3.6.€ 355,00
2.2.2Als op een aanvraag zoals bedoeld onder subonderdeel 2.2.1, na beoordeling van de stukken, moet worden besloten tot het beëindigen van de behandeling is het tarief:€ 355,00
2.2.3tot het houden van vooroverleg of het beoordelen van een conceptaanvraag voor het verkrijgen van een grondhouding én aanwijzing of voor een voorgenomen project met planologisch strijdig gebruik binnen de Wabo een vergunning is te verlenen, met uitzondering van de activiteiten als genoemd in onderdeel 2.3.6 vermeerderd met: 20 % van de som van de verschuldigde leges volgens het bepaalde in de hoofdstukken 3 tot en met 9 van deze titel, voor de verschillende activiteiten, handelingen of extra toetsen waarop de aanvraag betrekking heeft of die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, met uitzondering van handelingen als genoemd in artikel 2.3.16.€ 1.456,00
2.2.4Als op een aanvraag zoals bedoeld onder subonderdeel 2.2.3, na beoordeling van de stukken, moet worden besloten tot het beëindigen van de behandeling is het tarief:€ 1.456,00
2.2.5Als op een aanvraag zoals bedoeld onder subonderdeel 2.2.3, de aanvrager, binnen 2 maanden na het collegebesluit over de grondhouding, aangeeft de behandeling van het initiatief te willen beëindigen is na beëindiging van de behandeling het tarief:€ 1.456,00

Hoofdstuk 3Omgevingsvergunning  
2.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: vermeerderd met de som van de verschuldigde leges volgens het bepaalde in de hoofdstukken 3 tot en met 8 van deze titel voor de verschillende activiteiten of handelingen waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd.€ 355,00
2.3.1Als op een aanvraag zoals bedoeld onder onderdeel 2.3, na beoordeling van de stukken, moet worden besloten tot het beëindigen van de behandeling is het tarief, met uitzondering van de activiteiten als genoemd in onderdeel 2.3.6.€ 355,00
2.3.2Bouwactiviteiten  
2.3.2.1Onverminderd wat is bepaald in onderdeel 2.3 is het tarief, als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning gaat om een bouwactiviteit zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo: van de bouwkosten.2,20%
2.3.2.2Gereserveerd  
2.3.2.3Verplicht advies agrarische commissie Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:€ 233,00
 Achteraf ingediende aanvraag  
2.3.2.4Onverminderd wat is bepaald in onderdeel 2.3 worden, als de in subonderdeel 2.3.2.1 bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, de volgens deze titel verschuldigde leges, met uitzondering van de activiteiten als genoemd in onderdeel 2.3.10 en 2.3.3.2, verhoogd met:10%
 maar hoogstens met: € 1.000,00
 Beoordeling aanvullende gegevens  
2.3.2.5Onverminderd wat is bepaald in de hoofdstukken 3 tot en met 9 van deze titel is het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens, die worden ingediend nadat de aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend, met uitzondering van de activiteiten als genoemd in onderdeel 2.3.6, 2.3.7., 2.3.10 en 2.3.3.2.€ 355,00
2.3.3Aanlegactiviteiten  
2.3.3.1Onverminderd wat is bepaald in onderdeel 2.3 is het tarief, als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning gaat om een aanlegactiviteit zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief van de aanlegkosten1,50 %
2.3.3.1.1Met een minimum van:€ 413,00
2.3.3.2In afwijking van wat is bepaald in onderdeel 2.2.1, 2.2.3 en 2.3 bedraagt het tarief, als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning gaat om een aanlegactiviteit zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, voor het vellen of laten vellen van een houtopstand€ 80,00
2.3.4Activiteit planologisch strijdig gebruik  
 Onverminderd wat is bepaald in onderdeel 2.3 is het tarief, als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning gaat om een activiteit zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo:  
2.3.4.1indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking),€ 992,00
2.3.4.1.1met dien verstande dat voornoemd bedrag niet meer kan bedragen dan 15 % van de bouw- of aanlegkosten.  
2.3.4.2indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)€ 992,00
2.3.4.3indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) waarvoor in een overeenkomst in het kader van de Wet ruimtelijke ordening geen vergoeding is vastgesteld€ 9.827,00
2.3.4.4Indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)€ 992,00
2.3.4.5indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan€ 1.382,00
2.3.4.6indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)€ 1.382,00
2.3.4.7indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)€ 1.382,00
2.3.4.8indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)€ 1.382,00
2.3.5In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid  
2.3.5.1Onverminderd wat is bepaald in onderdeel 2.3 is het tarief, als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning gaat om een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo:€ 623,00
2.3.5.2Indien de aanvraag als bedoeld in volgnummer 2.3.5 betrekking heeft op een inrichting met nachtverblijf geschikt voor 5 tot en met 10 personen bedraagt het tarief:€ 623,00
2.3.5.3Indien de aanvraag gaat over een inrichting met een tijdelijk karakter, in de zin van de brandveiligheidsverordening, bedraagt het tarief:€ 623,00
2.3.6Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten  
2.3.6.1Gereserveerd  
2.3.7Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht  
2.3.7.1In afwijking van wat is bepaald in onderdeel 2.2.1, 2.2.3 en 2.3 en wordt het in dat onderdeel vermelde tarief, als het gaat om een vooroverleg, conceptaanvraag of omgevingsvergunningaanvraag waarbij het gaat om het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo verlaagd tot:€ 160,00
2.3.8Aanleggen of veranderen weg (gereserveerd)  
2.3.9Uitweg/inrit (gereserveerd)  
2.3.10Kappen  
 In afwijking van wat is bepaald in onderdeel 2.2.1, 2.2.3 en 2.3 wordt het in dat onderdeel vermelde tarief, als het gaat om een vooroverleg, conceptaanvraag of omgevingsvergunningaanvraag waarbij het gaat om om het vellen of laten vellen van houtopstand, waarvoor een vergunning of ontheffing is vereist, zoals bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo verlaagd tot:€ 80,00
2.3.11Opslag van onroerende zaken  
 Gereserveerd  
2.3.12Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998  
2.3.12.1Onverminderd wat is bepaald in onderdeel 2.3 is het tarief, als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning gaat om handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, zoals bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998:€ 1.005,00
2.3.12.2Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998€ 1.005,00
2.3.13Handelingen in het kader van de Flora- en Fauna wet  
 Onverminderd wat is bepaald in onderdeel 2.3 is het tarief, als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning gaat om een handeling waarvoor volgens artikel 75, derde lid, van de Flora-en Faunawet ontheffing nodig is:€ 488,00
2.3.14Andere activiteiten  
 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:  
2.3.14.1behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, is het tarief, onverminderd wat is bepaald in onderdeel 2.3:€ 240,00
2.3.14.2behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, is het tarief, onverminderd wat is bepaald in onderdeel 2.3:  
2.3.14.2.1als het een gemeentelijke verordening betreft€ 240,00
2.3.14.2.2als het een provinciale of waterschapverordening betreft€ 240,00
2.3.15Omgevingsvergunning in twee fasen  
 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, is het tarief, onverminderd wat is bepaald in onderdeel 2.3:  
2.3.15.1voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;  
2.3.15.2voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.  
2.3.16Beoordeling bodemrapport  
 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:  
2.3.16.1voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport€ 240,00
2.3.16.2voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport€ 240,00
2.3.16.3voor de beoordeling van een archeologisch vervolgonderzoek, opstellen en/of beoordelen van programma van eisen en/of voor veldonderzoek blijkens de kosten uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.  
2.3.17Advies  
2.3.17.1Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.  
2.3.17.2Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.  
2.3.17.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek voor het verkrijgen van een gedoogbesluit:€ 1.000,00
2.3.18Verklaring van geen bedenkingen  
2.3.18.1Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:  
2.3.18.1.1indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:€ 1.240,00
2.3.18.1.2indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.  
2.3.18.2Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.  
2.3.19Meerwaardecommissie  
2.3.19.1Indien advies wordt gevraagd aan de meerwaardecommissie: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van het adviesverzoek aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.  

Hoofdstuk 4Vermindering  
2.4.1Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag tot het houden van vooroverleg of het beoordelen van een conceptaanvraag voor het verkrijgen van een grondhouding én aanwijzing of voor een voorgenomen project met planologisch strijdig gebruik binnen de Wabo een vergunning is te verlenen als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3. Deze verrekening geldt alleen als de definitieve aanvraag binnen 26 weken na de reactie van de gemeente op het vooroverleg is ingediend.  

Hoofdstuk 5Teruggaaf  
2.5.1Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning  
 Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.2.1, 2.3.3.1, 2.3.3.1.1 en 2.3.7.1, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:  
2.5.1.1indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 6 weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;60%
2.5.1.2indien de aanvraag wordt ingetrokken na 6 weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;30%
2.5.2Gereserveerd  
2.5.3Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning  
2.5.3.1Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.2.1, 2.3.3.1, 2.3.3.1.1 en 2.3.7.1 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges. De teruggaaf bedraagt van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.30%
2.5.3.2Onder een weigering bedoeld in subonderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.  
2.5.4Gereserveerd  
2.5.5Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen  
 Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.  

Hoofdstuk 6Intrekking omgevingsvergunning  
2.6Gereserveerd  

Hoofdstuk 7Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project  
2.7Onverminderd wat is bepaald in onderdeel 2.3 is het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:€ 660,00

Hoofdstuk 8Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten  
2.8Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
2.8.1Onverminderd wat is bepaald in onderdeel 2.3 is het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan zoals bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:€ 9.827,00
2.8.1.1Het tarief in onderdeel 2.8.1 wordt verhoogd met een bedrag voor externe (uitvoerings)kosten, dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan, zoals omschreven in onderdeel 2.8.1, aan de aanvrager is meegedeeld en dat blijkt uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.  
2.8.1.2Als een begroting zoals bedoeld in subonderdeel 2.8.1.1 is uitgebracht, wordt de aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.  
2.8.2Onverminderd wat is bepaald in onderdeel 2.3 is het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan zoals bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening:€ 8.702,00

Hoofdstuk 9In deze titel niet benoemde beschikking  
2.9Onverminderd wat is bepaald in onderdeel 2.3 is het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:€ 473,00

Titel 3Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn  
Hoofdstuk 1Horeca  
3.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:  
3.1.1een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet€ 316,35
3.1.2een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet€ 50,15
3.1.3een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet€ 50,15
3.1.4een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet€ 25,15
3.1.5In afwijking van het bepaalde in artikel 3.1.4 van deze tarieventabel, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank en Horecawet in combinatie met een aanvraag voor een evenement als bedoeld in titel 3, hoofdstuk 2 artikel 3.2.1.1 en 3.2.2.1€ 5,05

Hoofdstuk 2Organiseren evenementen of markten  
3.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op grond van artikel 2:25, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het organiseren van een evenement:  
3.2.1voor één evenement€ 50,15
3.2.1.1Voor een evenement met één of meerdere activiteiten op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening en/of bijzondere wetten wordt het bedrag, genoemd in 3.2.1, per activiteit, verhoogd met € 5,05
3.2.2voor 2 of meer evenementen in één aanvraag€ 79,05
3.2.2.1Voor twee of meer evenementen met één of meerdere activiteiten op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening en/of bijzondere wetten wordt het bedrag genoemd in 3.3.2, per activiteit, verhoogd, met€ 5,05
3.2.3een vergunning ten behoeve van een kermis of een circus€ 101,30
3.2.3.1Indien het een evenement van méér dan 1500 personen betreft wordt het tarief als genoemd in artikel 3.2.1 of 3.2.2, per activiteit, verhoogd met€ 50,60
3.2.3.2Voor vergunningen voor evenementen op initiatief van vrijwilligersorganisaties zijnde non-profit instellingen, gerund door vrijwilligers worden geen leges geheven  

Hoofdstuk 3Prostitutiebedrijven  
3.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:  
3.3.1een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:  
3.3.1.1voor een seksinrichting € 633,35
3.3.1.2voor een escortbedrijf € 633,35
3.3.2tot het wijzigen van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3:15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening:  
3.3.2.1voor een seksinrichting € 316,85
3.3.2.2voor een escortbedrijf € 316,85

Hoofdstuk 4Brandbeveiligingsverordening  
3.4.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, lid 1a, van de Brandbeveiligingsverordening, waar 1.500 personen of meer aanwezig kunnen zijn of zijnde een circus € 752,25
3.4.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, lid 1b en 1c, van de Brandbeveiligingsverordening € 752,25
3.4.3Indien de aanvraag gaat over een inrichting met een tijdelijk karakter, in de zin van de Brandveiligheidsverordening, bedragen de leges 50% van het volgens onderdeel 3.4.1 en 3.4.2 berekende bedrag.  

Hoofdstuk 5In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking  
3.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking € 118,55

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering d.d. 19 december 2016,

met inachtneming van A 2016-05, door toevoeging van 3.2.3.2.

griffier, voorzitter,