Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerde

Verordening Gemeentelijke Onderscheidingen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Gemeentelijke Onderscheidingen 2017
CiteertitelVerordening Gemeentelijke Onderscheidingen 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenVerordening toekenning gemeentelijke onderscheidingen en vaststelling verordening 1983.pdf Raadsvoorstel behorende bij verordening gemeentelijke onderscheidingen 2017.pdf Toelichting bij de verordening gemeentelijke onderscheidingen 2017.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147
  2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

28-11-2016

Schaapskooi 13-12-2016 GVOP, 13-12-2016

Onbekend.
27-06-198331-12-2016nieuwe regeling

27-06-1983

Geen.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Gemeentelijke Onderscheidingen 2017

Raadsbesluit

 

De raad van de gemeente Heerde;

 

overwegende dat de verordening gemeentelijke onderscheidingen dateert uit 1983;

dat de praktijk aanleiding geeft de verordening inhoudelijk te actualiseren;

 

gelezen het voorstel van het college d.d. 25 oktober 2016;

 

gelet op het bepaalde in artikel 147 en 149 van de Gemeentewet

 

besluit:

vast te stellen de hierna volgende Verordening Gemeentelijke onderscheidingen 2017.

 

Artikel 1: De onderscheidingen

De gemeente Heerde kent de volgende gemeentelijke onderscheidingen:

- Ereburgerschap gemeente Heerde;

- Erepenning gemeente Heerde.

 

Artikel 2: Ereburgerschap gemeente Heerde

2.0

 

Een ieder kan een gemotiveerd voorstel doen om iemand voor het Ereburgerschap voor te dragen. Voorstellen hiervoor worden gericht aan de burgemeester.

2.1

 

De burgemeester stelt bij ieder voorstel een afgewogen advies op en stuurt dit door aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Bij voldoende draagvlak zal de burgemeester overgaan tot uitreiking van de gemeentelijke onderscheiding. Vanwege de geheimhouding zal pas na de uitreiking het formele besluit aan de gemeenteraad ter bekrachtiging worden voorgelegd.

2.2

 

Het Ereburgerschap kan worden toegekend aan natuurlijke personen als blijk van hoge waardering en dankbaarheid van de gemeente wegens zéér bijzondere en uitzonderlijke verdiensten tot de Heerder gemeenschap. Het Ereburgerschap wordt in zeer bijzondere gevallen toekend. Er zijn geen nadere criteria.

2.3

 

Het ereburgerschap kan worden toegekend aan zowel ingezetenen van de gemeente als niet ingezetenen.

2.4

 

De uitreiking van het Ereburgerschap gemeente Heerde vindt plaats door de burgemeester of diens plaatsvervanger op een passende locatie.

2.5

 

Aan het Ereburgerschap zijn verbonden:

 

-

een oorkonde;

 

-

een gouden penning en draagspeld;

 

-

vermelding in het “Ereboek der gemeente Heerde”.

 

 

De gemeenteraad kan besluiten in bijzondere gevallen anderszins inhoud aan het Ereburgerschap te verbinden.

2.6

 

Aan de persoon met het Ereburgerschap wordt een gouden penning met een diameter van 50 millimeter uitgereikt.

Het college van burgemeester en wethouders bepaalt het model en de wijze van vervaardiging van de penning. De penning wordt uitgevoerd zodat zij om de hals kan worden gedragen met een vijfenzeventig millimeter breed lint in de kleuren van de Heerder vlag. De draagspeld wordt eveneens uitgevoerd in de kleuren van de Heerder vlag.

De penning draagt aan de voorzijde een eerder ontworpen voorstelling en aan de achterzijde de tekst:

“Ereburger van de gemeente Heerde, naam, geboortedatum van de begiftigde alsmede de datum van het raadsbesluit.

Bij deze penning wordt tevens uitgereikt een draagspeld in de kleuren van de Heerder vlag.

2.7

 

Aan het Ereburgerschap kunnen geen rechten worden ontleend en zijn geen verplichtingen verbonden.

2.8

 

Het bezit van de gemeentelijke Erepenning sluit het ontvangen van het Ereburgerschap niet uit.

Artikel 3: Erepenning gemeente Heerde aan natuurlijke personen

3.0

 

Een ieder kan een gemotiveerd voorstel doen om iemand voor een Erepenning gemeente Heerde voor te dragen. Voorstellen hiervoor worden gericht aan de burgemeester.

3.1

 

De burgemeester stelt bij ieder voorstel een afgewogen advies op en stuurt dit door aan het college. Het college van burgemeester en wethouders kent bij besluit de Erepenning toe. De Erepenning wordt toegekend aan personen die wegens uitzonderlijke verrichtingen speciale uitstraling geven aan de gemeente Heerde en/of bijdragen aan de promotie en/of het imago van de gemeente Heerde.

3.2

 

De Erepenning kan worden toegekend aan zowel ingezetenen van de gemeente als niet ingezetenen

3.3

 

Zo spoedig mogelijk nadat het college van burgemeester en wethouders tot toekenning heeft besloten, wordt dit besluit meegedeeld aan de gemeenteraad.

3.4

 

De uitreiking van de Erepenning gemeente Heerde vindt plaats door de burgemeester of diens plaatsvervanger op een passende locatie.

3.5

 

Aan de Erepenning zijn verbonden:

 

-

een oorkonde;

 

-

een zilveren penning en draagspeld;

 

-

vermelding in het “Ereboek der gemeente Heerde”.

 

 

Het college kan besluiten in bijzondere gevallen anderszins inhoud aan de Erepenning te verbinden.

3.6

 

Aan de persoon met de Erepenning wordt een zilveren penning met een diameter van 50 millimeter uitgereikt.

Het college van burgemeester en wethouders bepaalt het model en de wijze van vervaardiging van de penning.

De penning wordt uitgevoerd, zodat zij om de hals kan worden gedragen met een vijfenzeventig millimeter breed lint in de kleuren van de Heerder vlag. Bij deze penning wordt tevens uitgereikt een draagspeld in de kleuren van de Heerder vlag.

De penning draagt aan de voorzijde een eerder ontworpen voorstelling en aan de achterzijde de tekst:

“Erepenning gemeente Heerde, naam, geboortedatum van de begiftigde alsmede de datum van het collegebesluit”

Bij deze penning wordt tevens uitgereikt een draagspeld in de kleuren van de Heerder vlag.

3.7

 

Aan de Erepenning kunnen geen rechten worden ontleend en zijn geen verplichtingen verbonden.

 

Artikel 4: Erepenning Heerde aan rechtspersonen

4.0

 

Een ieder kan een gemotiveerd voorstel doen om een rechtspersoon voor te dragen voor een Heerder Erepenning. Voorstellen hiervoor worden gericht aan de burgemeester.

4.1

 

De burgemeester stelt bij ieder voorstel een afgewogen advies op en stuurt dit door aan het college. Het college van burgemeester en wethouders kent bij besluit de Erepenning toe. De Erepenning wordt toegekend aan rechtspersonen, zoals verenigingen, bedrijven, instellingen ed. die wegens uitzonderlijke verrichtingen speciale uitstraling geven aan de gemeente Heerde en/of bijdragen aan de promotie en/of het imago van de gemeente.

4.2

 

De Erepenning kan alleen worden toegekend aan rechtspersonen die gevestigd zijn in de gemeente Heerde.

4.3

 

Zo spoedig mogelijk nadat het college van burgemeester en wethouders in een collegeoverleg tot toekenning heeft besloten, wordt dit besluit gedeeld met de gemeenteraad.

4.4

 

De uitreiking van de Erepenning gemeente Heerde vindt plaats door de burgemeester of diens plaatsvervanger op een passende locatie.

4.5

 

Aan de Erepenning zijn verbonden:

 

-

een oorkonde;

 

-

een zilveren legpenning;

 

-

vermelding in het “Ereboek der gemeente Heerde”

 

 

Het college kan besluiten in bijzondere gevallen anderszins inhoud aan de Erepenning te verbinden.

4.6

 

Aan de rechtspersoon met het ereburgerschap wordt een zilveren legpenning met een diameter van 50 millimeter uitgereikt.

 

 

Het college van burgemeester en wethouders bepaalt het model en de wijze van vervaardiging van de penning.

De penning draagt aan de voorzijde een eerder ontworpen voorstelling en aan de achterzijde draagt de tekst:

“Erepenning gemeente Heerde, naam rechtspersoon alsmede de datum van het collegebesluit.”

4.7

 

Aan de Erepenning kunnen geen rechten worden ontleed en zijn geen verplichtingen verbonden.

Artikel 5  

5.1

 

Een antecedentenonderzoek naar onbesproken gedrag van de kandidaat maakt onderdeel uit van de toekenningsprocedure.

5.2

 

Als zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven kan de gemeenteraad in besloten vergadering op voorstel van het college van burgemeester en wethouders besluiten de beslissing tot de toegekende gemeentelijke onderscheiding aan de begiftigde in te trekken.

5.3

 

In de gevallen waarin deze verordening niet of niet voldoende voorziet, beslist de gemeenteraad op voorstel van het college van burgemeester en wethouders.

 

Artikel 6: Ereboek

Van de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen wordt door burgemeester en wethouders aantekening gehouden in een register, dat de naam draagt van "Ereboek van de gemeente Heerde”.

In het Ereboek worden vermeld:

• de naam, de waardering en datum uitreiking van natuurlijke personen

• de naam, de waardering en datum uitreiking van rechtspersonen

• de redenen die tot de toekenning hebben geleid.

 

Artikel 7 : Slotbepalingen

7.1

 

Deze verordening treedt in werking op d.d. één januari 2017 en kan worden aangehaald als Verordening Gemeentelijke onderscheidingen 2017

7.2

 

De verordening Gemeentelijke onderscheidingen 1983 wordt per dezelfde datum ingetrokken.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 28 november 2016.

 

griffier, voorzitter,