Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Heerde

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Heerde
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet GBA, art. 96

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-06-200401-09-2001nieuwe regeling

28-06-2004

Schaapskooi, 28-06-2004

Onbekend.

Tekst van de regeling

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

De Raad van de gemeente Heerde;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 mei 2004;

gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en op de Wet bescherming persoonsgegevens;

besluit vast te stellen:

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  de Wet GBA: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b.

  verordening GBA: de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • c.

  GBA: de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • d.

  verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  beheerder: degene die op grond van de beheerregeling GBA is aangewezen als beheerder;

 • f.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de Wet GBA in de GBA van de gemeente is opgenomen;

 • g.

  afnemer: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

 • h.

  derde: elke andere persoon, instelling of rechtspersoon dan een afnemer en de ingeschrevene.

 • i.

  binnengemeentelijke afnemer: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente;

 • j.

  aangehaakte gegevens: in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens opgenomen gegevens anders dan ter uitvoering van de wet;

 • k.

  houder: degene die zeggenschap heeft over de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • l.

  geregistreerde: degene die geen ingeschrevene is en over wie gegevens zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente.

Artikel 2. Beheer van de GBA

Beheerder van de GBA is de functionaris eerste beleidsmedewerker burgerzaken.

Artikel 3. Verbanden met andere gemeentelijke registraties

Op grond van artikel 96 van de Wet GBA, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, worden systematisch gegevens verstrekt aan de volgende binnengemeentelijke afnemers:

Afdeling/WerkeenheidDoel:Beheerder:
Bestuurszaken, Burgerzaken en Voorlichtingburgerlijke standmedewerker burgerzaken
Bestuurszaken, Burgerzaken en Voorlichtingnaturalisatie/nationaliteitmedewerker burgerzaken
Bestuurszaken, Burgerzaken en VoorlichtingPas 65+medewerker burgerzaken
Bestuurszaken, Burgerzaken en Voorlichtingreisdocumentenmedewerker burgerzaken
Bestuurszaken, Burgerzaken en Voorlichtingrijbewijzenmedewerker burgerzaken
Bestuurszaken, Burgerzaken en Voorlichtingverklaring omtrent gedragmedewerker burgerzaken
Bestuurszaken, Burgerzaken en Voorlichtingkiesregister ingeschrevenen en uitgeslotenenmedewerker burgerzaken
Bestuurszaken, Burgerzaken en Voorlichtinguitvoering verordening begraafplaatsenmedewerker burgerzaken
Bestuurszaken, Burgerzaken en Voorlichtingstatistiekenmedewerker burgerzaken
Bestuurszaken, Burgerzaken en Voorlichtinguitvoering decoratiestelsel Koninklijke onderscheidingenbestuurs-juridisch medewerker
Bestuurszaken, Burgerzaken en Voorlichtinguitvoering Drank- en Horecawetbestuurs-juridisch medewerker
Bestuurszaken, Burgerzaken en VoorlichtingHuwelijksjubileabestuurs-juridisch medewerker
Financiënuitvoering gemeentelijke belastingenmedewerker beleid en belastingen
Financiëndebiteuren en crediteuren administratieapplicatiebeheerder FBS
Milieubeheer afvalinzameling/ registratie afvalcontainersadministratief-juridisch medewerker milieu
Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Bouwzakenuitvoering HuursubsidiewetMedewerker Bouw- en Woningtoezicht
Sociale Zakenuitkeringenadministratie: aanvragen en besluitenu.a.-medewerker
Sociale Zakendebiteurenadministratie: terugvordering en verhaalu.a.-medewerker
Welzijn, Onderwijs en Cultuurleerplichtadministratiemedewerker Onderwijs en Cultuur
Welzijn, Onderwijs en Cultuurleerlingenvervoermedewerker Welzijn, Onderwijs en Cultuur
Welzijn, Onderwijs en Cultuuruitvoering Wet voorzieningen gehandicaptenadministratief-financieel medewerker Wvg
Welzijn, Onderwijs en Cultuurverstrekking invaliden- parkeerkaartenadministratief-financieel medewerker Wvg
Artikel 4. Rechtstreeks toegang tot de GBA

Rechtstreekse toegang tot de GBA hebben:

 • a.

  de beheerder;

 • b.

  de ambtenaren die werkzaam zijn op de werkeenheid Burgerzaken van de afdeling Bestuurszaken, Burgerzaken en Voorlichting;

 • c.

  de ambtenaren die werkzaam zijn op de werkeenheid Automatisering van de afdeling Personeel, Organisatie en Automatisering ten behoeve van het systeembeheer;

 • d.

  overige door het college te bepalen binnengemeentelijke afnemers met inachtneming van artikel 88 en 89 Wet GBA.

Artikel 5. Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt

Met inachtneming van artikel 88 en 89 Wet GBA worden systematisch gegevens verstrekt aan de volgende binnengemeentelijke afnemers:

 • a.

  Bestuurszaken, Burgerzaken en Voorlichting en Interne Zaken ten behoeve van het overbrengen van het overbrengen van gelukwensen bij huwelijksjubilea en jarigen van 90 jaar en ouder voor uitsluitend gegevens omtrent de naam, adres, geboortegegevens en huwelijksgegevens;

 • b.

  Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Bouwzaken ten behoeve van ruimtelijke planning voor uitsluitend gedepersonifieerde demografische gegevens;

 • c.

  Welzijn, Onderwijs en Cultuur ten behoeve van bevolkingsonderzoek voor uitsluitend gedepersonifieerde demografische gegevens.

Artikel 6. Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

Met inachtneming van artikel 100, tweede lid van de Wet kunnen in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de Wet GBA, op schriftelijk verzoek gegevens worden verstrekt aan:

 • -

  door de gemeente gesubsidieerde lokale instellingen, verenigingen en stichtingen;

 • -

  regionale organisaties op levensbeschouwelijke grondslag die niet participeren in de Stichting Interkerkelijke Leden Administratie;

 • -

  organisaties/ instellingen gericht op maatschappelijke en/ of medisch-sociale dienstverlening of werkzaam ten behoeve van een wetenschappelijk doel;

  voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

Artikel 7. Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in de Beheersregeling voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 8. Slotbepalingen
 • 1.

  De Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 16 december 2002 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op september 2001.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 4.

  De verordening ligt ter inzage bij de verantwoordelijke voor de GBA.

  Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 juni 2004.

  de voorzitter, de griffier,