Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Velsen

regeling kunstcommissie 2003

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Velsen
Officiële naam regelingregeling kunstcommissie 2003
Citeertitelregeling kunstcommissie 2003
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met de inwerkingtreding van deze regeling vervalt de verordening op de commissie van advies voor de beeldende kunsten, vastgesteld bij raadsbesluit van 17 december 1998

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-200305-08-2011nieuwe regeling

24-06-2003

Jutter/ hofgeest, 12 januari 2006

B03.0970

Tekst van de regeling

Algemene bepalingen

Artikel 1 Taken

De Kunstcommissie adviseert burgemeester en wethouders over de artistieke aspecten van het kunstbeleid met betrekking tot de aankoop, de kunstopdrachten, de aanvaarding en het tentoonstellen van beeldende kunst, in de ruimste zin van het woord. Daarnaast adviseert de Kunstcommissie over het beheer van het gemeentelijk kunstbezit.

II Organisatorische aangelegenheden

Artikel 2 Samenstelling

 • 1.

  De Kunstcommissie bestaat uit drie leden.

 • 2.

  Voor het lidmaatschap komen in aanmerking professionele beeldende kunstenaars, of personen die anderszins beroepsmatig werkzaam zijn op het terrein van beeldende kunst, elk van een andere discipline.

 • De

  commissieleden dienen deskundig te zijn op hun vakgebied en oog te hebben voor de ontwikkelingen in de kunsten.

 • 3.

  De benoeming, de herbenoeming en het ontslag van de leden geschiedt door het college van burgemeester en wethouders.

 • 4.

  Raadsleden, collegeleden en ambtenaren kunnen in ieder geval geen lid zijn van de Kunstcommissie.

 • 5.

  In geval van opdrachten dienen ten minste twee professionele leden ervaring te hebben met beeldende kunst in opdrachtsituaties.

Artikel 3 Ambtelijke adviseurs

Burgemeester en wethouders kunnen aan de Kunstcommissie een of meer ambtelijke adviseurs toevoegen. Zij stellen de Kunstcommissie binnen 30 dagen van deze aanwijzing schriftelijk in kennis.

Artikel 4 Voorzitter

 • 1.

  De Kunstcommissie kiest uit haar midden een voorzitter. Van dit besluit wordt binnen een maand na installatie mededeling gedaan aan burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De voorzitter is belast met:

  • a.

   het leiden van de vergadering;

  • b.

   het handhaven van de orde;

  • c.

   het doen naleven van deze regeling;

  • d.

   hetgeen deze regeling hem verder opdraagt.

Artikel 5 Secretaris

 • 1.

  Een door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar van de afdeling Welzijn treedt op als secretaris van de Kunstcommissie.

 • 2.

  De secretaris is belast met de voorbereiding van de door de Kunstcommissie te behandelen zaken en met de uitvoering van de besluiten van de commissie.

 • 3.

  De secretaris bewaakt het verband tussen de werkzaamheden van de Kunstcommissie en het gemeentelijk beleid.

 • 4.

  De secretaris is geen lid van de raad. Hij heeft een adviserende stem.

Artikel 6 Werkzaamheden voorzitter en secretaris

 • 1.

  De voorzitter en de secretaris bewaken de procedures die de Kunstcommissie bij haar werkzaamheden dient te volgen.

 • 2.

  De voorzitter en de secretaris bewaken de voortgang en afhandeling van eerder door de Kunstcommissie genomen besluiten.

Artikel 7 Zittingsduur en vacatures

 • 1.

  De professionele leden van de Kunstcommissie worden benoemd voor een periode van drie jaar.

 • 2.

  Na deze periode zijn zij terstond herbenoembaar doch ten hoogste eenmaal.

 • 3.

  In tussentijdse vacatures wordt binnen vier maanden voorzien.

Artikel 8 Voordracht

De voordracht voor een lid van de Kunstcommissie verloopt als volgt:

 • 1.

  De Kunstcommissie draagt per vacature minstens twee kandidaten voor aan het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan bij onvoldoende nominatie via openbare inschrijving kandidaten werven voor het lidmaatschap.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist welke van de op grond van lid 1 voorgedragen, of op grond van lid 2 geworven kandidaten benoemd wordt/worden.

Artikel 9 Vergaderingen

 • 1.

  De Kunstcommissie vergadert wanneer zij dit nodig acht, maar niet meer dan acht keer per jaar.

 • 2.

  De leden ontvangen ten minste vijf dagen, spoedeisende gevallen uitgezonderd, voor de vergadering een oproepingsbrief

 • 3.

  De wethouder Kunstzaken wordt voor elke vergadering van de Kunstcommissie uitgenodigd.

Artikel 10 Openbaarheid

 • 1.

  De vergaderingen van de Kunstcommissie zijn in principe openbaar.

 • 2.

  De vergaderingen van de Kunstcommissie zijn besloten, indien onderwerpen aan de orde komen

 • waarbij

  de persoonlijke levenssfeer in het geding is. De commissie beslist hieromtrent.

Artikel 11 Besluitvorming

 • 1.

  De Kunstcommissie kan niet beraadslagen of besluiten, indien niet ten minste de helft der leden

 • aanwezig

  is.

 • 2.

  De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij het staken van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

 • 3.

  De adviseurs van de Kunstcommissie hebben geen stemrecht.

 • 4.

  Over personen wordt schriftelijk en anoniem gestemd.

III Advisering en verslaglegging

Artikel 12 Het uitbrengen van een advies

 • 1.

  De Kunstcommissie brengt schriftelijk een met redenen omkleed advies uit omtrent de onderwerpen in haar vergaderingen behandeld.

 • 2.

  Bij niet-eenstemmigheid kan, eveneens met redenen omkleed, in het advies mededeling worden gedaan van afwijkende standpunten.

Artikel 13 Afwijken van een advies

Burgemeester en wethouders kunnen slechts bij gemotiveerd besluit afwijken van een advies.

Artikel 14 Verslag

 • 1.

  De secretaris maakt een verslag van de vergadering van de Kunstcommissie.

 • 2.

  De verslagen van de vergaderingen van de Kunstcommissie worden aan burgemeester en wethouders toegezonden. Bovendien liggen de verslagen van de openbare vergaderingen voor een ieder op het stadhuis ter inzage.

 • 3.

  De verslagen en samenvattingen dienen zodanig te worden geredigeerd, dat persoonlijke belangen hierdoor niet worden geschaad.

 • 4.

  De Kunstcommissie brengt jaarlijks voor 1 mei aan burgemeester en wethouders verslag uit van de werkzaamheden van het afgelopen jaar.

IV Overige bepalingen

Artikel 15 Vergoeding

De leden van de Kunstcommissie genieten een presentiegeld, waarvan het bedrag wordt vastgesteld overeenkomstig de Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden.

V Slotbepalingen

Artikel 16 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2003

 • 2.

  Op hetzelfde tijdstip vervalt de verordening op de commissie van advies voor de beeldende kunsten, vastgesteld bij raadsbesluit van 17 december 1998.

Artikel 17 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling Kunstcommissie 2003”