Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woensdrecht

Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoensdrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering 2011
CiteertitelUitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening Naamgeving en Nummering 2011 (adressen)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-08-201101-09-2009Vernieuwde voorschriften

26-07-2011

Woensdrechtse Bode, 3-8-2011 en Gemeenteblad 2011.05

2011.26612, zaaknummer Z11.13715

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering 2011

Het college is, gelet op de artikelen 2 en 3 van de “Verordening op de naamgeving en nummering 2011 (adressen)”, bevoegd om op grond van artikel 7 van diezelfde Verordening nadere uitvoeringsregels op te stellen betreffende hetgeen in de Verordening is bepaald. In dat kader zijn een aantal voorschriften van technische en administratieve aard opgesteld.

Deel A Technische uitvoeringsvoorschriften voor de nummering

Artikel 1 Wijze van toekenning van nummers

 • 1

  De wijze van toekenning van de nieuwe nummers gebeurt overeen¬komstig systeem A uit de Nederlandse norm NEN 1773, uitgave 1983. De centrale punten ten behoeve van de toekenning van de nummeraanduidingen binnen dit systeem zijn voor:

   

  Hoogerheide

  =

  Oude gemeentehuis

  Huijbergen

  =

  Oude gemeentehuis

  Ossendrecht

  =

  Oude gemeentehuis

  Putte

  =

  Kruising Antwerpsestraat / Grensstraat / Canadalaan

  Woensdrecht

  =

  Oude gemeentehuis (te Hoogerheide)

   

 • 2

  Het college is bevoegd om van systeem A af te wijken, indien toepassing van dit systeem leidt tot een onduidelijke nummering binnen de bestaande adressering.

Artikel 2 Plaatsing van de nummerdragers

 • 1

  Nummerdragers worden aangebracht overeenkomstig het gestelde in de Nederlandse norm NEN 1773, uitgave 1983.

 • 2

  Nummeraanduidingen worden aangebracht door de afdeling Beheer Collectieve Voorzieningen, tenzij het college anders besluit op grond van artikel 6 van de “Verordening naamgeving en nummering 2011 (adressen)”.

Artikel 3 Afmetingen en vormgeving nummerdragers

 • 1

  Nummerdragers moeten voldoen aan het gestelde inzake afmetingen en vormgeving in de Nederlandse norm NEN 1774, uitgave 1959.

 • 2

  Indien niet kan worden voldaan aan het voorschrift van het eerste lid, hebben de nummerdragers een mate van leesbaarheid die ten minste gelijkwaardig is aan wat wordt beoogd met het eerste lid.

Artikel 4 Materiaalkeuze voor de nummerdragers

Het materiaal dat wordt toegepast voor de vervaardiging van al dan niet te verlichten nummerdragers, is in overeenstemming met het over de uitvoering van de dragers gestelde in de Nederlandse norm NEN 1774, uitgave 1959.

Artikel 5 Voeren oude en nieuwe nummers

Bij het gedurende een jaar naast elkaar gebruiken van de oude naam of de oude nummeraanduiding naast de nieuwe naam of de nieuwe nummeraanduiding wordt de oude naam met een streep en de oude nummeraanduiding met een kruis doorgehaald.

Artikel 6 Naamdragers

De naamdragers moeten voldoen aan de gestelde functionele eisen ten aanzien van de afmetingen, de uitvoering, de constructie, de kleursoorten en de lichttechnische eigenschappen van de toegepaste materialen en de plaatsing van naamborden en naamverwijsborden, zoals vervat in de Nederlandse norm NEN 1772, uitgave 1992.

Deel B Administratieve uitvoeringsvoorschriften voor namen en nummers (adressen)

Artikel 7 Naamgeving van woonplaatsen en van delen van de openbare ruimte

De naamgeving van de woonplaatsen is afgestemd op het hedendaagse gebruik. Als algemene uitgangspunten gelden:a. Alle woonplaatsen binnen de gemeente worden in het besluit(en) met naam genoemd;b. De geometrie van de woonplaatsen wordt vastgelegd in het besluit;c. De gezamenlijke woonplaatsen bedekken het hele grondgebied van de gemeente (niet-overlappend);d. Waar mogelijk worden de kadastrale gemeentegrenzen aangehouden.

Artikel 8 De indeling in wijken en buurten

Hierbij sluit de gemeente aan op de door het CBS voorgestelde werkwijze.

Artikel 9 De nummering van objecten

De volgende uitgangspunten worden gehanteerd bij het toekennen van nummering aan objecten:a. Bij vergunningverlening dient er in een correcte adresaanduiding voorzien te zijn;b. Verblijfsobjecten worden oplopend genummerd met even en oneven nummers ieder aan één zijde van de openbare ruimte;c. Naast adresaanduidingen conform de eisen gesteld door de basisregistraties adressen en gebouwen, zijn er ook ‘niet authentieke’-adressen. Óók deze adressen worden geacht zoveel als mogelijk genomen te zijn conform deze uitvoeringsvoorschriften.

Artikel 10 De opmaak van documenten

Het besluit tot toekennen naamgeving aan openbare ruimte dan wel tot nummertoekenning bestaat uit een besluit / beschikking vergezeld van een situatietekening.Het besluit / de beschikking dient :a. Aan te geven welke naamgevingen/nummeringen zijn toegekend en/of ingetrokken;b. Een verwijzing te bevatten naar de bijbehorende situatietekening(en);c. De ingangsdatum te vermelden;d. Bij wijziging of beëindiging van een naamgeving/nummering, de bestaande aanduiding zoals die voorkomt in de registratie te vermelden;e. Naam en functie ondertekenaars;f. Namens wie wordt het besluit genomen;g. Op basis van welk artikel;h. Indien mogelijk en van toepassing de toegekende postcode te vermelden.

De situatietekening dient:i. Afgeleid te zijn van de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN);j. Een minimale schaal van 1:2500 te hebben;k. Noord (boven)-Zuid (onder) georiënteerd te zijn. Indien de tekening hiervan afwijkt dient deze voorzien te zijn van een noordpijl;l. Duidelijk aan te geven om welk object het gaat;m. Duidelijk de naamgeving en nummering weer te geven;n. Duidelijk te onderscheiden wat bebouwd is en wat niet.

Indien bij nummering het om meerdere bouwlagen gaat en de situatie alleen via een bovenaanzicht niet éénduidig is weer te geven, dan dienen gevelschetsen ter verduidelijking te worden toegevoegd. Eventueel dient dit uitgebreid te worden met een plattegrond per verdieping.

Artikel 11 De openbare registratie van namen en nummers

 • 1

  Een besluit betreffende één of meer naamgevingen aan openbare ruimten wordt vastgelegd in een naambesluit met bijbehorende situatietekening. De wijze van opmaak van een naambesluit gebeurt overeenkomstig bijlage 2.

 • 2

  Een besluit betreffende één of meer nummeraanduidingen wordt vastgelegd in een nummerbeschikking met bijbehorende situatietekening. Indien het voor de éénduidige registratie van nummeraanduidingen noodzakelijk is, zal de situatietekening uitgebreid worden met een gevelschets en/of een situatietekening per etage. De wijze van opmaak van een nummerbeschikking gebeurt overeenkomstig bijlage 3.

Artikel 12  

 • 1

  Voor de naamgeving van nieuwe openbare ruimte(n) kan de betreffende heemkundekring om advies gevraagd worden

 • 2

  Daarnaast kan advies gevraagd worden aan bijvoorbeeld de dorpsplatforms en/of de ondernemersvereniging(en).

Artikel 13  

Bij wijzigingen van adresaanduidingen treedt de beleidsnotitie “Tegemoetkoming m.b.t. vernummering van panden” d.d. 21 december 2000 in werking.

Artikel 14  

Huisletters zijn van het type “kleine letters”. De letters g, i, l, o, q en s worden in verband met verwarring met cijfers, niet gebruikt.

Artikel 15 Nummerplan

Voor grotere te nummeren gebieden kan er eerst een nummerplan opgesteld worden waarin de principenummering wordt vastgesteld. Bij vergunningverlening wordt op basis van dat nummerplan de definitieve nummeraanduiding vastgesteld.

Artikel 16 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1

  Deze regeling zal worden aangehaald als “Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering 2011”.

 • 2

  De uitvoeringsvoorschriften treden in werking met terugwerkende kracht tot 1 juli 2009.

 • 3

  Gelijktijdig met het in werking treden van deze Uitvoeringsvoorschriften vervallen de “Technische en administratieve uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering 2008”.

Toelichting 1  

Toelichting bijlage 1.A: technische uitvoeringsvoorschriften

Artikel 1Lid 1. Ook voor nieuwe wijken of buurten verdient het aanbeveling om een systeem van nummering te kiezen dat zo veel mogelijk aansluit bij het systeem dat van oudsher in de gemeente gangbaar is. In de Nederlandse norm 1773 (uitgave: Nederlands Normalisatie-instituut, Delft, herziene uitgave, 1983), hoofdstuk 3, zijn de in gemeente gangbare systemen van nummering nader gedefinieerd:

Systeem A: de hoofdregel van dit systeem houdt in dat de nummers oplopen, gerekend vanuit het centrum van de gemeente (of vanaf het (oude) gemeentehuis).Systeem B: de hoofdregel van dit systeem houdt in dat de nummers oplopen, gerekend van noord naar zuid en van west naar oost.Systeem C: de nummering vindt in dit systeem plaats gerekend vanaf hoofdwegen naar het einde van (doodlopende) zijwegen of woonerven.

Voor elk systeem bevat de norm detailregels voor situaties waarin de hoofdregels niet onverkort toepasbaar zijn, alsmede nadere regels over etagewoningen en dergelijke. Tevens zijn toelichtende tekeningen opgenomen.

Lid 2. De in het onderhavige lid bedoelde plattegrond van de gemeente is slechts vereist indien in de gemeente meer dan één nummersysteem gangbaar is. In dat geval moet immers de aanwijzing van een van de omschreven systemen ten behoeve van een bepaalde wijk of buurt plaatsvinden. Tevens moeten dan de grenzen tussen die wijken of buurten worden gedefinieerd.

Artikel 2Met het oog op de zichtbaarheid vanaf de openbare weg bevat de Nederlandse norm NEN 1773, hoofdstuk 4, maatvoorschriften voor de plaats van de nummerdragers, gerekend vanaf het maaiveld en de bijbehorende voordeur. Tevens worden regels gegeven voor de verzamel- en verwijsbordjes die nodig zijn bij de ligging van meer dan één woning (of bedrijf) in hetzelfde gebouw, respectievelijk bij de ligging binnen een complex of op grote afstand van de weg.

Lid 1. In de Nederlandse norm NEN 1774 zijn tekeningen voor nummerdragers opgenomen met volledige maatvoering. Uitgegaan is van een hoogte van de cijfers van 88 millimeter. De breedte van de nummerdragers varieert, afhankelijk van het aantal cijfers waaruit een bepaald nummer bestaat. Het opgenomen cijferontwerp is van een schreefloos, op grote afstand leesbaar type.

Lid 2. Bij de beoordeling van een gelijkwaardige leesbaarheid verdient het in elk geval aanbeveling om geen cijfers van een geringere hoogte dan circa 9 cm te accepteren.

Artikel 3De overigens globaal omschreven uitvoeringseisen in de Nederlandse norm NEN 1774, uitgave 1959, zijn gericht op de keuze van materialen die duurzaam bestand zijn tegen weersinvloeden. Te verlichten nummerdragers bestaan in de regel uit zogenaamde transparanten, waarachter bij duisternis een lampje brandt.

(De bovenstaande tekst is een beschrijving gebaseerd op de in gemeente van oudsher gehanteerde werkwijze die later in NEN-normen zijn neergelegd. Gemeenten worden aangeraden uit te gaan van de genoemde NEN-normen, waarin de voornoemde werkwijze is gecodificeerd. De NEN-bladen zijn verkrijgbaar bij het NEN, Vlinderweg 6, postbus 5059, 2600 GB Delft, telefoon (015) 269 03 90, fax (015) 269 01 90.)

Artikel 4Dit artikel regelt de afmeting en vorm van nummerdragers. De inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 5Met het met een streep doorhalen van de oude naam en met een kruis doorhalen van het oude nummer wordt voor eenieder die zoekt op de oude naam of het oude nummer duidelijk dat er een wijziging in de naam of nummer is opgetreden (facultatief).

Artikel 6 Dit artikel regelt de functionele eisen voor naamborden en naamverwijsborden.

Toelichting bijlage 1.B: administratieve uitvoeringsvoorschriften

Het rapport ‘Adres onbekend’ van het Overlegorgaan RAVI, bijlage D, alsmede het rapport ‘De grondslagen voor een gemeentelijke basisregistratie adressen’ is in nauwe samenwerking met de VNG opgesteld en door enkele gemeenten beproefd. Met name de voornoemde grondslagen zijn te beschouwen als de administratieve organisatie op hoofdlijnen. Een gemeente kan desgewenst deze grondslagen aanvullen in aansluiting op de in haar organisatie geldende omstandigheden. Daarnaast kunnen onderdelen uit het VNG-handboek ‘Benoemen, nummeren en begrenzen’ worden gebruikt. Daarbij moet worden gedacht aan bepalingen die verband houden met bijvoorbeeld binnengemeentelijk gebruik, levering aan externe instanties, meervoudig gegevensgebruik en dergelijke.

Noot: De administratieve uitvoeringsvoorschriften vormen geen onderdeel van de beleidsregels, zoals beschreven in paragraaf 10 van de algemene toelichting op de Modelverordening naamgeving en nummering.