Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerde

Archiefverordening van de gemeente Heerde 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingArchiefverordening van de gemeente Heerde 2016
CiteertitelArchiefverordening van de gemeente Heerde 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageRaadsvoorstel Archiefverordening gemeente Heerde 2016.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De "Archiefverordening van de gemeente Heerde 2008" komt te vervallen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Archiefwet 1995, art. 30, lid 1
 2. Archiefwet 1995, art. 32, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-2016nieuwe regeling

11-04-2016

Schaapskooi, 26-04-2016 GVOP, 26-04-216

Onbekend.
16-12-200810-04-2016nieuwe regeling

08-12-2008

Schaapskooi, 16-12-2008

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Archiefverordening van de gemeente Heerde 2016

Raadsbesluit

 

Archiefverordening Gemeente Heerde

 

De gemeenteraad van de gemeente Heerde,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 maart 2016,

 

gelet op artikelen 30, eerste lid en 32, tweede lid van de Archiefwet 1995,

 

besluit vast te stellen de navolgende:

 

Verordening betreffende de zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, het aanwijzen en het beheer van de archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats (Archiefverordening).

 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

 

Artikel 1  

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

a.

de wet

:

de Archiefwet 1995

b.

gemeentelijke organen

:

de overheidsorganen, bedoeld in artikel 1, onder b 1°, van de wet, voor zover behorende tot de gemeente;

c.

de archiefbewaarplaats

:

de overeenkomstig artikel 31 van de wet door burgemeester en wethouders aangewezen archiefbewaarplaats;

d.

de archivaris

:

de overeenkomstig artikel 32 van de wet benoemde gemeentearchivaris, in casu de streekarchivaris zoals benoemd volgens artikel 2, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Epe, Hattem en Heerde;

e.

beheerder(s)

:

degene(n) die ingevolge artikel 3 is/zijn belast met het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats;

f.

beheereenheid

:

een door burgemeester en wethouders als zodanig aan te wijzen organisatieonderdeel, zelfstandig belast met de documentaire informatievoorziening;

g.

informatiesysteem

:

systeem van documentatie, procedures, apparatuur en programmatuur, met behulp waarvan archiefbescheiden kunnen worden vervaardigd, bewerkt, verzonden, ontvangen, bewaarde, geordend en geraadpleegd.

 

Hoofdstuk II. De zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden

Artikel 2  

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het inrichten en instandhouden van een archiefbewaarplaats als bedoeld in artikel 31 van de wet, alsmede voor voldoende en doelmatige archiefruimten.

 

Artikel 3  

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het aanwijzen van de beheerder(s).

 

Artikel 4  

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de aanstelling van voldoende, deskundig personeel voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van alle gemeentelijke archiefbescheiden en documentaire verzamelingen, ongeacht hun vorm.

 

Artikel 5  

 • 1.

  Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat de vervaardiging en de bewaring van de archiefbescheiden geschieden op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden voldoende is gewaarborgd.

 • 2.

  Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vervaardiging van bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebbende, van welke bescheiden redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij voor dezen als archiefbescheiden voor blijvende bewaring in aanmerking komen.

   

Artikel 6  

Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat jaarlijks op de gemeentebegroting voldoende middelen worden geraamd ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor de archiefbescheiden zijn verbonden.

 

Artikel 7  

Burgemeester en wethouders stellen voor het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen en voor het beheer van de archiefbewaarplaats voorschriften vast.

 

Artikel 8  

Burgemeester en wethouders zien erop toe dat, bij gemeenschappelijke regelingen of bij deelname door de gemeente in privaatrechtelijke rechtspersonen die publiekrechtelijke taken uitvoeren, het beheer van archiefbescheiden bij deze regelingen en rechtspersonen geschiedt volgens de bepalingen in de wet.

 

Artikel 9  

Burgemeester en wethouders doen jaarlijks aan de raad verslag omtrent hetgeen zij hebben verricht ter uitvoering van artikel 30 van de wet. Zij overleggen daarbij de verslagen die door de archivaris aan hen zijn uitgebracht in verband met het beheer van de archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

 

Hoofdstuk III Toezicht van de archivaris op het beheer van de archiefbescheiden welke niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats

 

Artikel 10  

De archivaris is belast met het toezicht op het bij of krachtens de wet bepaalde ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats.

 

Artikel 11  

De archivaris is bevoegd, ter uitoefening van het hem bij artikel 32, tweede lid, van de wet opgedragen toezicht, zich onder handhaving van zijn verantwoordelijkheid te doen vervangen door een of meer ambtenaren die in het bezit zijn van een diploma archivistiek als bedoeld in artikel 22 van de wet.

 

Artikel 12  

 • 1.

  De beheerder verstrekt aan de archivaris of aan degene die namens hem met het toezicht is belast, alle bescheiden en inlichtingen die voor een goede vervulling van zijn taak noodzakelijk zijn en verleent de nodige medewerking om inzicht te verschaffen in de ordening en toegankelijkheid van de archiefbescheiden alsmede in de opzet en werking van hulpmiddelen en systemen waarin archiefbescheiden zijn opgenomen.

 • 2.

  De archivaris en degenen die hem in de uitoefening van het toezicht vervangen of bijstaan, hebben met inachtneming van de voorschriften ten aanzien van de beveiliging van geheimen, toegang tot de archiefbescheiden en de ruimten waarin deze zich bevinden.

Artikel 13  

De archivaris doet van zijn bevindingen bij de uitoefening van het toezicht mededeling aan de beheerder alsmede, indien hij hiertoe aanleiding vindt, aan burgemeester en wethouders. De archivaris geeft daarbij aan welke voorzieningen naar zijn oordeel in het belang van een goed beheer moeten worden getroffen.

 

Artikel 14  

De beheerder doet aan de archivaris tijdig mededeling van het voornemen om aan burgemeester en wethouders een voorstel te doen tot:

 • a.

  opheffing, samenvoeging of splitsing van een beheereenheid of overdracht van één of meer taken aan een andere beheereenheid, overheidsorgaan of rechtspersoon;

 • b.

  bouw, verbouwing, inrichting, of verandering van inrichting en ingebruikneming van ruimten als archiefbewaarplaats respectievelijk archiefruimte;

 • c.

  verandering van de plaats van bewaring van niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden;

 • d.

  ontwerp, vervanging, aanschaf of invoering van een informatiesysteem;

 • e.

  voorbereiding, invoering en wijziging van ordeningssystemen.

   

Artikel 15  

De archivaris doet eenmaal per jaar verslag aan burgemeester en wethouders betreffende de uitoefening van het toezicht.

 

Hoofdstuk IV Slotbepalingen

 

Artikel 16  

De Archiefverordening van de gemeente Heerde 2008, zoals vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Heerde van 8 december 2008 wordt ingetrokken gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze verordening.

 

Artikel 17  

Deze verordening treedt in werking met ingang van 11 april 2016.

 

Artikel 18

Deze verordening wordt aangehaald als Archiefverordening van de gemeente Heerde 2016.

 

Vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Heerde d.d. 11 april 2016,

 

Burgemeester,

Griffier,

Drs. W.R.J.M. Pijnenburg-Adriaenssen

B. Espeldoorn-Bloemendal