Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Almere

Algemeen delegatiebesluit Almere 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlmere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemeen delegatiebesluit Almere 2011
CiteertitelAlgemeen delegatiebesluit Almere 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

wijziging Artikel 1 lid 6

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 156

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-04-2019wijziging artikel 1, zesde lid

07-03-2019

gmb-2019-90250

RV-12/2019
18-08-201616-04-2019toevoeging art. 1, zevende lid

14-07-2016

Gemeenteblad Almere, nr. 432, 17-08-2016

RV-47/2016
09-03-201618-08-2016toevoeging art. 1, zesde lid

17-12-2015

Gemeenteblad Almere, nr. 270, 08-03-2016

RV-60/2015
17-01-201509-03-2016toevoeging art. 1, vijfde lid

04-12-2014

Gemeenteblad Almere, nr. 6, 16-01-2015

RV-69/2014
30-07-201117-01-2015nieuwe regeling

14-07-2011

Gemeenteblad Almere, 30-07-2011

RV-40/2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen delegatiebesluit Almere 2011

De raad van de Gemeente Almere

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders,

Besluit:

Vast te stellen het Algemeen delegatiebesluit Almere 2011

 

Artikel 1
 • 1.

  de bevoegdheid tot het voeren van de procedure tot het opstellen van een milieueffectrapport zoals bepaald in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.

   

  Projectbesluit en exploitatieplan

 • 2.1

  de bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit als bedoeld in de artikelen 3.10 en 3.40 Wet ruimtelijke ordening (Wro, Wet van 20 oktober 2006, Stb 566, zoals deze laatstelijk gewijzigd is bij de Wet van 18 maart 2010, Stb. 135), inclusief het eventueel in combinatie daarmee vaststellen van een exploitatieplan ingevolge artikel 6.12 lid 3 van de Wro.

 • 2.2.

  aan de bevoegdheid als vermeld in 2.1 wordt de voorwaarde verbonden dat niet wordt gestart met de procedure als bedoeld in artikel 3.11 Wro alvorens de raad in de gelegenheid is gesteld het voorgenomen projectbesluit te agenderen voor bespreking met het college, mits dit verzoek wordt ingediend door ten minste éénvijfde, doch minimaal acht, van de raadsleden en binnen een termijn van drie vergaderweken nadat het college de raad schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van het voorgenomen projectbesluit.

 • 2.3.

  het verzoek schort de werking van de besluitmogelijkheid krachtens delegatie op tot na behandeling daarvan in de politieke markt.

   

  Omgevingsvergunning/wijziging bestemmingsplan en exploitatieplan

 • 3.

  de bevoegdheid tot het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan ingevolge artikel 6.12 lid 3 Wet ruimtelijke ordening (Wro, Wet van 20 oktober 2006, Stb 566, zoals deze laatstelijk gewijzigd is bij de Wet van 23 december 2010, Stb. 2011,10) ten behoeve van een wijziging als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder a Wro of naar aanleiding van een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken.

   

  Dwangsommen op basis van de Algemene wet bestuursrecht

 • 4.

  de bevoegdheid om de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom, als bedoeld in artikel 4:18 van de Algemene wet bestuursrecht vast te stellen voor dwangsommen, die de raad als bestuursorgaan verbeurt.

   

 • 5.

  Erkenning (water)bodemkwaliteitskaarten

  5.1 Het vaststellen van bodemkwaliteitskaarten betreffende het grondgebied van Almere;

  5.2 Het erkennen/accepteren van (water)bodemkwaliteitskaarten van gemeenten en/of waterkwaliteitsbeheerders binnen of grenzend aan de provincie Flevoland, mits deze kaarten door een ingevolge het Besluit Bodemkwaliteit bevoegd gezag is vastgesteld;

  5.3 Het opstellen en wijzigen van checklijsten, formulieren en andere administratieve documenten die voor de uitvoering van de Nota bodembeheer worden gebruikt;

  5.4 Het feitelijk aanpassen van de bodemkwaliteitskaart indien door onze raad of door een partnergemeente afwijkende lokale maximale waarden zijn vastgesteld voor een bepaald gebied.

   

 • 6.

  Onttrekken Wegen

  De bevoegdheid op grond van artikel 9 lid 1 van de Wegenwet, dat het aan het openbaar verkeer onttrekken van wegen, fietspaden en voetpaden regelt, over te dragen aan burgemeester en wethouders,

  • a.

   en wel voor de duur van de uitvoering van de Bestuursopdracht Beheer Openbare Ruimte;

  • b.

   en onder de voorwaarde dat het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad actief zal informeren over de onttrekking van wegen, fietspaden en voetpaden en te nemen maatregelen die vallen binnen de Bestuursopdracht;

  • c.

   alsook onder de voorwaarde dat het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad zal consulteren ten aanzien van de onttrekking van wegen, fietspaden en voetpaden en maatregelen die buiten de verleende Bestuursopdracht vallen.

    

 • 7.

  Aanwijzen "huis der gemeente"

  De bevoegdheid tot het aanwijzen van het "huis der gemeente" ten behoeve van het voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen.

Artikel 2

Het Delegatiebesluit Almere zoals vastgesteld op 19 maart 2009 wordt ingetrokken

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking

Artikel 4

Dit besluit kan worden aangehaald als Algemeen delegatiebesluit Almere 2011

 

 

Almere, 14 juli 2011

De raad voornoemd,

De griffier,

De voorzitter,