Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Reglement cliëntenraad gemeente Hoorn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement cliëntenraad gemeente Hoorn
CiteertitelReglement cliëntenraad gemeente Hoorn
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp610 bijstandsverlening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

410A

Bij de eerste wijziging ontbreekt een registratie-nummer.

- Artikel 12 lid 1 van het Reglement treedt in werking per 1 januari 1999;

- Artikel 12 lid 2 van het Reglement treedt in werking per 1 april 1999.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Bijstandswet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-01-200026-04-2007art. 12

06-07-1999

Gemeenteblad 1999=32

-
01-05-1996nieuwe regeling

20-02-1996

Gemeenteblad 1996=07

1996 96.01590

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement cliëntenraad gemeente Hoorn

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

 

overwegende dat het besluit van 6 juli 1999 dient te leiden tot aanpassing van het Reglement cliëntenraad gemeente Hoorn

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  de cliëntenraad: de "Cliëntenraad Sociale Zaken"

 • b.

  het college: het college van burgemeester en wethouders

 • c.

  de afdelingen: de afdeling SoZaWe en SoZaDé

 • d.

  de hoofden: de hoofden van de afdelingen SoZaWe en SoZaDé

 • e.

  de sociale zekerheidswetgeving:de sociale zekerheidswetten en daarop gebaseerde regels, met de uitvoering waarvan de genoemde afdelingen zijn belast.

Artikel 2

Er is een cliëntenraad, die tot taak heeft de hoofden - voor zover het door het college aan hem opgedragen taken betreft - en het college gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over uitvoeringsaangelegenheden bij de dienst, de sociale wetgeving betreffende. De cliëntenraad heeft geen taak bij klachtenbehandeling, dan wel behandeling van bezwaaren beroepschriften.

Artikel 3
 • 1

  De cliëntenraad bestaat uit personen op persoonlijke titel en vertegenwoordigers van organisaties; op persoonlijke titel:

  • -

   5 cliënten van de afdeling Sociale Zaken;

  • -

   één vertegenwoordiger per onderstaande organisatie:

  • -

   OSO (gezamenlijke ouderenbonden);

  • -

   FNV-UGO;

  • -

   Stichting Rechtshulp.

 • 2

  De leden op persoonlijke titel worden door burgemeester en wethouders benoemd. De leden, die organisaties vertegenwoordigen, worden op voorstel van de betrokken organisaties/instellingen benoemd door burgemeester en wethouders.

 • 3

  De te benoemen leden moeten van een actieve betrokkenheid bij de uitvoering van sociale zekerheidswetgeving doen blijken.

Artikel 4
 • 1

  De zittingsperiode van de cliëntenraad is gelijk aan die van de leden van de gemeenteraad, met dien verstande dat de eerste periode slechts voor een deel van de gemeenteraadsperiode geldt. De leden van de cliëntenraad worden voor die periode benoemd en treden aan het einde daarvan af.

 • 2

  Het lidmaatschap van de cliëntenraad eindigt:

  • -

   aan het einde van de zittingsperiode, bedoeld in lid 1;

  • -

   door opzegging;

  • -

   indien het lid zijn hoedanigheid op grond waarvan hij/zij in de cliëntenraad zitting heeft, heeft verloren. In het laatste geval doet het college daarvan schriftelijk mededeling aan dat lid.

Artikel 5
 • 1.

  Op voorstel van de cliëntenraad benoemen burgemeester en wethouders een voorzitter. De zittingsperiode van de voorzitter is gelijk aan die van de leden van de cliëntenraad en hieraan zijn dezelfde voorwaarden aan verbonden als bij de leden.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen, op voorstel van de cliëntenraad, indien deze niet langer voldoende vertrouwen in het functioneren van de voorzitter heeft en gehoord de betrokkene, de benoeming intrekken.

 • 3.

  De cliëntenraad kiest uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 6

De hoofden van de afdeling SoZaWe en SoZaDé of een door hen aan te wijzen medewerker van de afdeling woont de vergaderingen van de cliëntenraad bij en hebben een adviserende stem. Zij draagt zorg voor noodzakelijke ambtelijke ondersteuning van de werkzaamheden van de cliënten-raad.

Artikel 7

De cliëntenraad vergadert in principe éénmaal per twee maanden, indien er voldoende onderwer-pen te bespreken zijn. Op verzoek van de cliëntenraad zal de wethouder Sociale Zaken minimaal twee vergaderingen per jaar bijwonen.

Artikel 8
 • 1.

  De vergaderingen van de cliëntenraad zijn openbaar.

 • 2.

  Een vergadering wordt niet gehouden, indien niet de meerderheid van de zitting hebbende leden aanwezig is. De voorzitter bepaalt terstond de datum en het uur waarop de vergadering alsnog gehouden kan worden. Hij/zij neemt daarbij een periode van tenminste twee dagen in acht tussen de eerst uitgeschreven vergadering en de uit te schrijven tweede vergadering. De tweede vergadering wordt gehouden, ongeacht het aantal opgekomen leden.

 • 3.

  Indien gewichtige redenen daartoe aanleiding geven, kan de cliëntenraad besluiten in beslotenheid te vergaderen.

Artikel 9
 • 1.

  De agenda wordt tenminste een week voor de vergadering aan de leden en aan de chefs SoZaWe en SoZaDé toegezonden.

 • 2.

  Wensen leden plaatsing van een onderwerp op de agenda dan moeten zij dat, met inachtneming van het bepaalde in lid 1, tijdig schriftelijk kenbaar maken aan de voorzitter.

Artikel 10
 • 1.

  Een advies van de cliëntenraad wordt met meerderheid van stemmen uitgebracht. Het advies wordt schriftelijk vastgelegd. Desgewenst worden minderheidsstandpunten in het advies vermeld.

 • 2.

  De voorzitter heeft één stem in de cliëntenraad, bij het staken van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Artikel 11
 • 1.

  Adviezen van de cliëntenraad worden uitgebracht aan de hoofden van de afdelingen SoZaWe en SoZaDé.

 • 2.

  De hoofden delen hun standpunt over uitgebrachte adviezen, hun afdeling betreffende, mede aan de cliëntenraad.

 • 3.

  Indien de cliëntenraad daartoe verzoekt of de directeur dat wenselijk acht, worden adviezen van de cliëntenraad ter kennis van het college gebracht.

 • 4.

  Het college brengt voorgelegde adviezen van de cliëntenraad ter kennis van de raadscommissie, waarin sociale zaken worden behandeld, onder mededeling van haar standpunt over aan haar voorgelegde adviezen.

 • 5.

  Het college doet door tussenkomst van de hoofden mededeling aan de cliëntenraad van haar standpunt over aan hen voorgelegde adviezen.

Artikel 12
 • 1.

  Aan de Cliëntenraad wordt jaarlijks een budget toegekend ter bestrijding van onkosten van de leden gemaakt in het kader van hun werkzaamheden voor de Cliëntenraad, de aanschaf van literatuur, de kosten van (bij)scholing etcetera. De hoogte van dit budget kan jaarlijks door ons worden bepaald en vastgesteld.

 • 2.

  De leden van de Cliëntenraad kunnen in aanmerking komen voor een vrijwilligerspremie indien zij voldoen aan de regels van de Premie vrijwilligers Cliëntenraad.

Artikel 13

De cliëntenraad brengt jaarlijks door tussenkomst van de directeur MA verslag uit van haar werkzaamheden in het verschenen jaar.

Artikel 14

In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het college, de cliëntenraad gehoord.

Artikel 15

Dit reglement treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking.