Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Aanwijzingsbesluit Ankergebied

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Ankergebied
CiteertitelAanwijzingsbesluit Ankergebied
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp221 binnenhavens en waterwegen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

320C

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Havenverordening Hoorn 2005, art. 15

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-06-200510-06-2016nieuwe regeling

14-06-2005

Gemeenteblad 2005=31c

2005 05.19858

Tekst van de regeling

Intitulé

 

 

Registratienummer: 05.19858

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

gelet op artikel 15 van de Havenverordening Hoorn 2005;

 

overwegende dat het gewenst om binnen de havens een gebied aan te wijzen waar vaartuigen voor anker kunnen gaan;

 

besluit:

 

het gedeelte van de Buitenhaven zoals dat op bijgaande kaart is aangegeven aan te wijzen als een gebied waarbinnen vaartuigen voor anker mogen gaan.

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, binnen zes weken na de dag dat het besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de gronden van het bezwaar.

Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht, tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald. Indien tegen een besluit bij de rechtbank beroep is ingesteld, dan wel, voorafgaand daaraan, bezwaar is gemaakt of administratief beroep is ingesteld, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar, Sector Bestuur, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar, op verzoek een voorlopige voorziening treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker wordt door de griffier een griffierecht geheven.