Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Neder-Betuwe

Aanwijzingsbesluit verboden druggebruik 2008 (artikel 2.74.A APV)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNeder-Betuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit verboden druggebruik 2008 (artikel 2.74.A APV)
CiteertitelAanwijzingsbesluit verboden druggebruik 2008 (artikel 2.74.A APV)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen
Externe bijlagenPlattegrond Plattegrond Plattegrond Plattegrond

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene Plaatselijke Verordening
  2. Algemene wet bestuursrecht
  3. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-2008nieuwe regeling

09-12-2008

Rhenense Betuwse Courant 17-12-08

08/528_9

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verboden druggebruik 2008 (artikel 2.74.A APV)

 

Datum besluit: 9 december 2008 Het college van de gemeente Neder-Betuwe; overwegende: dat op grond van artikel 2.74.A, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Neder-Betuwe (APV) gebieden kunnen worden aangewezen waar het op openbare plaatsen is verboden middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet (waaronder softdrugs) openlijk voorhanden te hebben of te gebruiken, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of voorwerpen en-of stoffen voorhanden te hebben waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze voor het gebruik van deze middelen worden aangewend; dat er gerechtvaardige vrees bestaat voor aantasting van de openbare orde en veiligheid of reeds sprake hiervan is geweest binnen het aan te wijzen gebied; gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; Besluit:

Artikel 1  

Te bepalen dat het onder artikel 2.74A, eerste lid, gestelde verbod geldt voor: a. algemeen, in of op : - speelvoorzieningen en -pleinen

- bushokjes

- minder dan 50 meter afstand van gebouwen en terreinen die bestemd zijn

voor opvang of onderwijs van jonge kinderen en jeugd

(scholen/peuterspeelzalen/kinderopvang) en verder voor : b. kern Opheusden: gedeelte Fazantstraat, Lijsterstraat, Kievitstraat, Ooievaarstraat,

Vuurdoornstraat, Elzenstraat, gedeelte Seringenstraat; c. kern Kesteren: Dorpsplein, gedeelte Rijnbandijk, gedeelte A. van Ostadestraat, Frans Halsstraat,

gedeelte Achterdorp, Vinc. Van Goghstraat, gedeelte Jan Steenstraat, Gerard

Doustraat;

d. kern Ochten: gedeelte Liniestraat, kruising Burg. H. Houtkoperlaan/44 RI straat, gedeelte

Molendam, Schoolstraat, gedeelte Ambachtstraat; e. kern Dodewaard: gedeelte Dalwagen, Molenpad, Dorpsplein, Westerengstraat, gedeelte

Matensestraat, W. de Zwijgerlaan; zoals aangetekend op bijbehorende plattegronden, bijlage 1, 2, 3 en 4.

Artikel 2  

dat dit besluit in werking treedt een dag na publicatie of bekendmaking in de Rhenense Betuwse Courant;

Artikel 3  

dat dit besluit kan worden aangehaald als: “Aanwijzingsbesluit verboden druggebruik 2008” (artikel 2.74.A APV).

Besloten in de B & W-vergadering van 9 december 2008. de secretaris, de burgemeester,

N.A. de Groot ir. C.W. Veerhoek

Bijlage 1

Plattegrond

Bijlage 2

Plattegrond

Bijlage 3

Plattegrond

Bijlage 4

Plattegrond