Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Neder-Betuwe

Aanwijzingsbesluit artikel 5.6 APV gemeente Neder-Betuwe 2008 (parkeren kampeer-, aanhangwagens e.d.).

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNeder-Betuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit artikel 5.6 APV gemeente Neder-Betuwe 2008 (parkeren kampeer-, aanhangwagens e.d.).
CiteertitelAanwijzingsbesluit artikel 5.6 APV gemeente Neder-Betuwe 2008 (parkeren kampeer-, aanhangwagens e.d.).
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene Plaatselijke Verordening
  2. Algemene wet bestuursrecht
  3. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-2008nieuwe regeling

09-12-2008

Rhenense Betuwse Courant 17-12-08

08/528_7

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit artikel 5.6 APV gemeente Neder-Betuwe 2008 (parkeren kampeer-, aanhangwagens e.d.).

Datum besluit: 9 december 2008 Het college van de gemeente Neder-Betuwe; overwegende: dat op grond van artikel 5.6, eerste en tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Neder-Betuwe (APV) wegen c.q. plaatsen kunnen worden aangewezen waar het is verboden een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt:

a. langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben, waar dit buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente; b. te parkeren waar dit schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente. dat van dit verbod een ontheffing verleend kan worden (artikel 5.6 APV, tweede lid) gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; Besluit:

Artikel 1  

Dat in dit besluit wordt verstaan onder:

a. bebouwde kom: het gedeelte van de gemeente, gelegen binnen de grenzen van de bebouwde kom, zoals genoemd in artikel 1.1, sub d, van de APV.

b. weg: weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994;

Artikel 2  

Dat het verbod in artikel 5.6, eerste lid, juncto a, van de APV geldt voor:

de wegen binnen de bebouwde kom van Echteld, IJzendoorn, Ochten, Kesteren, Opheusden en Dodewaard;

Artikel 3  

dat dit besluit in werking treedt een dag na publicatie of bekendmaking in de Rhenense Betuwse Courant;

Artikel 4  

dat dit besluit kan worden aangehaald als: “Aanwijzingsbesluit artikel 5.6 APV gemeente Neder-Betuwe 2008” (parkeren kampeer-, aanhangwagens e.d.).

Besloten in de B & W-vergadering van 9 december 2008. de secretaris, de burgemeester,

N.A. de Groot ir. C.W. Veerhoek