Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Neder-Betuwe

Aanwijzingsbesluit verbod sekswinkels gemeente Neder-Betuwe 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNeder-Betuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit verbod sekswinkels gemeente Neder-Betuwe 2008
CiteertitelAanwijzingsbesluit verbod sekswinkels gemeente Neder-Betuwe 2008
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene Plaatselijke Verordening
  2. Algemene wet bestuursrecht
  3. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-2008nieuwe regeling

09-12-2008

Rhenense Betuwse Courant 17-12-08

08/528_4

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verbod sekswinkels gemeente Neder-Betuwe 2008

Datum besluit: 9 december 2008 Het college van de gemeente Neder-Betuwe; overwegende: dat op grond van artikel 3.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Neder-Betuwe (APV) gebieden of delen van de gemeente kunnen worden aangewezen waar het is verboden een sekswinkel te exploiteren; gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; tevens overwegende dat de gebieden of delen van de gemeente worden aangewezen in het belang van de openbare orde en de woon- en leefomgeving; Besluit:

Artikel 1  

dat in dit besluit wordt verstaan onder:

a. sekswinkel: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin hoofdzakelijk goederen van erotisch-pornografische aard aan particulieren plegen te worden verkocht of verhuurd

b. directe nabijheid: een straal van 250 meter rondom een bepaalde locatie;

c. bebouwde kom(men): het gedeelte van de gemeente, gelegen binnen de grenzen van de bebouwde kom, zoals genoemd in artikel 1.1, sub d, van de APV.

Artikel 2  

dat de locatie waar een sekswinkel wordt geëxploiteerd niet gelegen mag zijn:

- in de bebouwde kommen van de gemeente;

- aan een straat waar de woonfunctie centraal staat;

- in de directe nabijheid van een (lagere of middelbare) school of een jongerencentrum;

- in een gebied waar een horecabedrijf gevestigd is;

- in de directe nabijheid van winkels of bedrijven met een dusdanig andere bezoekersgroep dat de ontmoeting van de betrokken bezoekersgroepen openbare orde problemen tot gevolg heeft of tot gevolg dreigt te hebben.

Artikel 3  

dat dit besluit in werking treedt een dag na publicatie in de Rhenense Betuwse Courant;

Artikel 4  

dat dit besluit kan worden aangehaald als: “Aanwijzingsbesluit verbod sekswinkels gemeente Neder-Betuwe 2008” (artikel 2.42 APV).

Besloten in de B & W-vergadering van 9 december 2008. de secretaris,           de burgemeester,

N.A. de Groot            ir. C.W. Veerhoek