Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Heerde

Verordening rioolheffing gemeente Heerde 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Heerde
Officiële naam regelingVerordening rioolheffing gemeente Heerde 2016
CiteertitelVerordening rioolheffing gemeente Heerde 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 228a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201631-12-2016nieuwe regeling

14-12-2015

Schaapskooi, 29-12-2015 GVOP, 01-01-2016

Onbekend.
01-01-201531-12-2015nieuwe regeling

15-12-2014

Schaapskooi, 23-12-2014 GVOP, 01-01-2015

Onbekend.
01-01-201431-12-2014nieuwe regeling

05-11-2013

Schaapskooi, 12-11-2013

Onbekend.
01-01-201331-12-2013nieuwe regeling

06-11-2011

Schaapskooi, 13-11-2012

Onbekend.
01-01-201231-12-2012nieuwe regeling

07-11-2011

Schaapskooi, 15-11-2011

Onbekend.
17-11-201031-12-2011nieuwe regeling

08-11-2010

Schaapskooi, 16-11-2010

Onbekend.

Tekst van de regeling

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Heerde;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2015;

gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing in de gemeente Heerde 2016. (Verordening rioolheffing 2016.)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan;

 • b.

  gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente;

 • c.

  water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid, aanhef en onderdeel a, wordt een geheel twee of meer percelen dat naar de omstandigheden beoordeeld één terrein vormt bestemd voor verblijfsrecreatie en als zodanig wordt geëxploiteerd, aangemerkt als één perceel.

Artikel 2 Aard van de belasting

 • 1.

  Onder de naam ‘rioolheffing’ wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:

  • a.

   de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en

  • b.

   de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een perceel dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering.

 • 2.

  Met betrekking tot de rioolheffing wordt, ingeval het perceel een onroerende zaak is, als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het belastingjaar als zodanig in de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

Artikel 4 Zelfstandige gedeelten

Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.

Artikel 5 Vrijstellingen

De belasting is niet verschuldigd ter zake van percelen die zelfstandig in gebruik zijn als berging of garagebox.

Artikel 6 Maatstaf van heffing

 • 1.

  De belasting wordt geheven naar een vast bedrag per perceel.

 • 2.

  De heffingsmaatstaf waarnaar de rioolheffing wordt geheven, is de doorsnede van de afvoerleiding op de gemeentelijke riolering.

Artikel 7 Belastingtarieven

De rioolheffing bedraagt per perceel per jaar, wanneer de afvoerleiding op de gemeentelijke riolering een doorsnede heeft van:

niet meer dan 12,5 cm 200,80
meer dan 12,5 cm, doch niet meer dan 16 cm 401,60
meer dan 16 cm, doch niet meer dan 20 cm 803,20
meer dan 20 cm, doch niet meer dan 25 cm1.606,40
meer dan 25 cm2.409,60

Artikel 8 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 9 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 10 Betalingstermijnen

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald binnen twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan,hoger is dan € 100,00 en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt dan één maand na dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid bestaat geen mogelijkheid tot automatische incasso voor niet-natuurlijke personen waarvan het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde bedragen hoger is dan € 2.000,00. In dat geval gelden de betalingstermijnen zoals genoemd in het eerste lid.

 • 4.

  Indien de verschuldigde bedragen als genoemd in het tweede lid tweemaal achtereen niet kunnen worden geïncasseerd, vervalt voor het betreffende aanslagbiljet de mogelijkheid tot automatische incasso en gelden de betaaltermijnen zoals genoemd in het eerste lid.

 • 5.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de rioolheffing, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rioolheffing.

Artikel 13 Overgangsrecht

De “Verordening rioolheffing gemeente Heerde 2015” van 15 december 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening rioolheffing gemeente

Heerde 2016”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering d.d. 14 december 2015.

griffier, voorzitter,