Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oud-Beijerland

Marktverordening gemeente Oud-Beijerland 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOud-Beijerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMarktverordening gemeente Oud-Beijerland 2011
CiteertitelDeze verordening wordt aangehaald als: Marktverordening gemeente Oud-Beijerland 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-201101-01-2018nieuwe regeling

14-07-2011

Het Kompas, 06-07-2011

nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Marktverordening gemeente Oud-Beijerland 2011

 

 

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  markt: de door het college ingestelde warenmarkt(en);

 • 2.

  standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van demarkthandel;

 • 3.

  vaste standplaats: de standplaats die voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan eenvergunninghouder;

 • 4.

  dagplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan een vergunninghouder,omdat deze niet als vaste standplaats is toegewezen dan wel ingenomen;

 • 5.

  standwerken: de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt en datpubliek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot de aankoop van een artikel;

 • 6.

  standwerkersplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken;

 • 7.

  vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van eenstandplaats;

 • 8.

  anciënniteitlijst: de lijst van vergunninghouders van een vaste standplaats;

 • 9.

  marktmeester: de persoon die als zodanig is aangewezen door het college.

Artikel 2 Inrichting van de markt; branche-indeling

 • 1

  Het college bepaalt ten aanzien van de markt:

  • 1.

   het aantal standplaatsen;

  • 2.

   de afmetingen van de standplaatsen;

  • 3.

   de opstelling en indeling van de markt;

  • 4.

   welke standplaatsen worden toegewezen als vaste standplaats en als standwerkersplaats.

 • 2

  Het college kan voor de markt vaststellen:

  • 1.

   een lijst met artikelengroepen of branches;

  • 2.

   een maximumaantal standplaatsen per branche.

Artikel 3 Nadere regels

Het college is bevoegd nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening. 

Artikel 4 Voorschriften en beperkingen

Het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing, ter bescherming van de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.Degene aan wie krachtens deze verordening een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen in acht te nemen. 

Hoofdstuk 2 BEPALINGEN OVER VERGUNNINGEN

Artikel 5 Standplaatsvergunning

Het is verboden een standplaats op een markt in te nemen zonder vergunning van het college.

Artikel 6 Vereisten

Voor toewijzing van een standplaats komt uitsluitend in aanmerking een handelingsbekwaam natuurlijk persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en een aanvraag voor een vergunning heeft ingediend bij het college. 

Artikel 7 Intrekking vaste standplaatsvergunning

 • 1

  Het college trekt een vaste standplaatsvergunning in:

  • 1.

   op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder;

  • 2.

   bij overlijden van de vergunninghouder, tenzij op grond van artikel 7 van het marktreglement vande gemeente Oud-Beijerland de vergunning wordt overgeschreven.

 • 2

  Het college kan een vaste standplaatsvergunning intrekken:

  • 1.

   indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • 2.

   indien de vergunninghouder niet meer voldoet aan de in artikel 6 genoemde vereisten.

 • 3

  Indien degene op wie een vergunning ingevolge artikel 7 van het marktreglement van de gemeente Oud-Beijerland is overgeschreven, reeds vergunning heeft voor een andere vaste standplaats op dezelfde markt, wordt laatstgenoemde vergunning ingetrokken. 

Hoofdstuk 3 STRAF-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 8 Intrekking en schorsing vaste standplaatsvergunning

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 kan het college een vergunning voor een vaste standplaats, al dan niet voorwaardelijk, intrekken dan wel telkens voor ten hoogste vier achtereenvolgende marktdagen schorsen, indien de vergunninghouder of een persoon die hem bijstaat:

 • 1.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

 • 2.

  zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog; of

 • 3.

  niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

Artikel 9 Uitsluiting dagplaatshouder of standwerker

Het college kan een vergunninghouder van een dagplaats of een standwerkersplaats van de toewijzing van een dagplaats of een standwerkersplaats uitsluiten voor ten hoogste vier marktdagen, indien deze:

 • 1.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening overtreedt;

 • 2.

  zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • 3.

  niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkersplaats;

 • 4.

  niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

Artikel 10 Onmiddellijke verwijdering

Onverminderd het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet kan het college een vergunninghouder gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen indien hij:

 • 1.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

 • 2.

  zich op de markt schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • 3.

  niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkersplaats.

Artikel 11 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie of hechtenis van ten hoogste drie maanden en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 12 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de marktmeester en de bij besluit van het college aangewezen personen.

Artikel 13 Intrekking oude regeling

De Marktverordening gemeente Oud-Beijerland, vastgesteld op 20 april 2009, wordt ingetrokken.

 

Artikel 14 Overgangsbepalingen

 • 1

  Besluiten van het college die genomen zijn krachtens Marktverordening gemeente Oud-Beijerland 2009 gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening. 

 • 2

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de Marktverordening gemeente Oud-Beijerland 2009 is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet definitief op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

   

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt inwerking een dag na bekendmaking door middel van publicatie in een gemeentelijk huis-aan-huisblad.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Marktverordening gemeente Oud-Beijerland 2011

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van

De griffier, De voorzitter

E.G. Bunt. K. Tigelaar.