Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Beesel

Verordening REKENKAMERCOMMISSIE gemeente Beesel 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Beesel
Officiële naam regelingVerordening REKENKAMERCOMMISSIE gemeente Beesel 2011
CiteertitelVerordening rekenkamercommissie gemeente Beesel 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerprekenkamer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de verordening rekenkamercommissie gemeente Beesel 2006

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 81oa
 2. Gemeentewet, art. 184a
 3. Gemeentewet, art. 182
 4. Gemeentewet, art. 185

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-201101-07-2014nieuwe regeling

04-07-2011

Gemeenteblad, 2011, 29b

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening REKENKAMERCOMMISSIE gemeente Beesel 2011

De raad van de gemeente Beesel;

 • ·

  Gezien het advies van het presidium d.d. 30 mei 2011

 • ·

  Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet art. 81oa, art. 184a, art. 182, art. 185

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Verordening REKENKAMERCOMMISSIE gemeente Beesel 2011

HOOFDSTUK I Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder :

 • 1.

  rekenkamercommissie: de rekenkamerfunctie zoals bedoeld in art 81oa van de Gemeentewet;

 • 2.

  doelmatigheid of efficiency: het streven om met een zo beperkt mogelijke inzet van de beschikbare middelen het gewenste resultaat te bereiken;

 • 3.

  doeltreffendheid of effectiviteit: de mate waarin een organisatie erin slaagt met de geleverde prestaties de gestelde doelen of de gewenste maatschappelijke effecten te bereiken;

 • 4.

  rechtmatigheid: de mate waarin de handelingen van de organisatie in overeenstemming zijn met de gemeentelijke begroting en van toepassing zijnde wetgeving, verordeningen en regels.

 • 5.

  voorzitter: de voorzitter van de rekenkamercommissie;

 • 6.

  intern lid: een lid van de rekenkamercommissie dat op basis van artikel 3, tweede lid door de raad uit zijn midden is benoemd;

 • 7.

  extern lid: een lid van de rekenkamercommissie dat op basis van artikel 3, derde en vierde lid door de raad van buiten de kring van zijn leden is benoemd;

HOOFDSTUK II Taak, samenstelling en lidmaatschap van de rekenkamercommissie

Artikel 2 De taak van de commissie

 • 1. Er is een gemeentelijke rekenkamercommissie

 • 2. De rekenkamercommissie voert onderzoek uit naar:

  • ·

   de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid en naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid, van het gemeentelijk beheer en van de gemeentelijke organisatie;

  • ·

   naar de rechtmatigheid van het gemeentelijk beheer, alsmede naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van instellingen waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden bekostigd.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1. De commissie bestaat uit vier leden en een voorzitter die door de raad worden benoemd.

 • 2. Twee leden zijn raadsleden of fractievertegenwoordigers (zogenaamd intern lid).

 • 3. Twee leden zijn geen lid van de raad of een raadscommissie en niet werkzaam voor de gemeente Beesel (zogenaamd extern lid).

 • 4. De voorzitter is geen lid van de raad en niet werkzaam voor de gemeente Beesel.

 • 5. Zowel de voorzitter als de leden worden benoemd voor de duur van 4 jaar, gelijk aan de zittingsperiode van de raad. Alle leden kunnen één keer worden herbenoemd voor een gelijke periode.

 • 6. De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

 • 7. Voor de externe leden van de commissie zijn artikel 13 en 15 Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

 • 8. Voorts vervullen de leden van de rekenkamercommissie geen betrekkingen die ongewenst zijn met het oog op een goede vervulling van het ambt of handhaving van hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin. De betrekkingen die de leden buiten hun lidmaatschap vervullen, worden door de voorzitter openbaar gemaakt.

Artikel 4 Eed

Alvorens de functie te kunnen uitoefenen, leggen de externe leden van de rekenkamercommissie in de vergadering van de raad, in handen van de voorzitter, de volgende eed (verklaring en belofte) af:

“Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de rekenkamercommissie benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de rekenkamercommissie naar eer en geweten zal vervullen.

Zo helpe mij God Almachtig! (Dat verklaar en beloof ik!)”.

Artikel 5 Einde van het lidmaatschap

 • 1. Het lidmaatschap van een intern lid eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de commissie te vervullen.

 • 2. Het lidmaatschap van een extern lid eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   bij aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de commissie;

  • c.

   wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  • d.

   indien bij het onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld.

Artikel 6 Vergoedingen externe leden

 • 1. De externe leden ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie.

 • 2. De vergoeding voor de voorzitter is gelijk gesteld aan de vergoeding van de voorzitter van de bezwaarschriftencommissie.

 • 3. De vergoeding voor het lid is gelijk gesteld aan de vergoeding van een lid van de bezwaarschriftencommissie.

 • 4. De vergoeding benoemd in het eerste lid komt ten laste van het budget van de rekenkamercommissie.

HOOFDSTUK III De werkwijze van de rekenkamercommissie

Artikel 7 Het onderzoeksprogramma

 • 1. De commissie stelt jaarlijks een onderzoeksprogramma vast.

 • 2. In het onderzoeksprogramma worden de onderzoeksonderwerpen en de onderzoeksopzet vermeld.

Artikel 8 Onderzoekscriteria

De volgende criteria dienen door de commissie te worden gehanteerd bij de selectie van de te onderzoeken onderwerpen:

 • a.

  Het onderwerp dient betrekking te hebben op de doelmatigheid, doeltreffendheid of rechtmatigheid van beleid;

 • b.

  Er dient sprake te zijn van een substantieel belang;

 • c.

  Het te onderzoeken beleid dient beïnvloedbaar te zijn door de gemeente;

 • d.

  Er dient sprake te zijn van enige evenwichtige spreiding over de gemeentelijke beleidsterreinen in de opeenvolgende onderzoeken;

 • e.

  De resultaten van het rapport dienen communiceerbaar te zijn naar de bevolking;

 • f.

  Overlapping van rechtmatigheidonderzoeken door de accountant en interne controle dienen te worden vermeden.

Artikel 9 De onderzoeksopzet

 • 1. Suggesties tot het verrichten van een onderzoek kunnen, voorzien van een nadere motivatie worden gedaan door:

  • a.

   leden van de commissie

  • b.

   de gemeenteraad

  • c.

   het college van burgemeester en wethouders

 • 2. commissies als bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet waaraan bestuursbevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders zijn toegekend.

 • 3. Ingeval van een verzoek bericht de commissie binnen drie maanden gemotiveerd in hoeverre daaraan wordt voldaan.

 • 4. De commissie bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast.

 • 5. De in het derde lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door de commissie ter kennisname aan de raad en het college van burgemeester en wethouders verstuurd.

Artikel 10 Het onderzoek

 • 1. De commissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

 • 2. De commissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.

 • 3. Voor de uitvoering van het onderzoek huurt de commissie, met inachtneming van het beschikbare budget, externe personen of bureaus in.

 • 4. De commissie is bevoegd van alle leden van het gemeentebestuur en van alle ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig heeft voor de uitvoering van het onderzoek. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de commissie gestelde termijn te verstrekken.

 • 5. De commissie stelt de betrokken in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, die ten minste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het conceptonderzoeksrapport aan de commissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van het onderzoek is of is geweest. De commissie bepaalt wie verder als betrokkenen aangemerkt worden.

 • 6. Na vaststelling van de commissie worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen en de zienswijzen van betrokkenen op het rapport zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college en betrokkenen, aan de raad aangeboden.

 • 7. Het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen zijn openbaar.

Artikel 11 Onderzoeksprotocol

De commissie stelt een onderzoeksprotocol op waarin wordt vastgelegd wat de werkwijze is van de rekenkamercommissie bij de uitvoering van onderzoeken. Zij zendt het onderzoeksprotocol na vaststelling onverwijld ter kennisneming naar de raad.

Artikel 12 Ambtelijk secretaris

 • 1. De griffier fungeert als ambtelijk secretaris van de commissie.

 • 2. De secretaris staat de commissie bij de uitvoering van haar taken terzijde.

 • 3. De secretaris legt rechtstreeks verantwoording af aan de commissie over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht.

 • 4. De secretaris draagt zorg voor de agendaplanning, de verslaglegging en de vorming van dossiers.

Artikel 13 Vergaderingen

 • 1. De vergaderfrequentie van de commissie is naar behoefte, doch ten minste tweemaal per jaar.

 • 2. De commissie vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van artikel 10 Wet Openbaarheid van Bestuur kan de commissie rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken. De leden van de commissie en degenen die ten behoeve van de commissie werkzaam zijn, zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen in hun hoedanigheid van lid, respectievelijk medewerker ter kennis is gekomen.

 • 3. De commissie kan openbare, informatieve vergaderingen beleggen.

 • 4. De ambtelijk secretaris maakt verslag van de vergaderingen.

Artikel 14 Beraadslaging

 • 1. De commissie besluit bij meerderheid van stemmen, waarbij ieder lid één stem heeft.

 • 2. Interne leden stemmen zonder last of ruggespraak met de raad of hun fractie.

 • 3. Bij het staken van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

 • 4. Een vergadering van de commissie vindt doorgang indien ten minste de voorzitter en twee leden, één uit de coalitie en één uit de oppositie aanwezig zijn.

Artikel 15 Jaarverslag

 • 1. De rekenkamer stelt elk jaar vóór 1 april een verslag op van haar werkzaamheden over het voorgaande jaar. Dit verslag bevat:

  • a.

   verantwoording over de verrichtingen met toetsing aan het onderzoeksprogramma;

  • b.

   eventuele aanbevelingen tot verbetering van de werkwijze.

 • 2. Het vastgestelde verslag wordt ter kennisname verzonden aan de raad.

Artikel 16 Budget

 • 1. De rekenkamer is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 2. Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

  • a.

   de vergoeding aan de externe leden;

  • b.

   de kosten van externe deskundigen die eventueel door de commissie zijn ingeschakeld;

  • c.

   eventuele overige uitgaven die de commissie nodig acht voor uitoefening van haar taak.

 • 3. De commissie is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad.

Artikel 17 Reglement van Orde

De rekenkamercommissie stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Zij zendt het reglement na vaststelling onverwijld ter kennisname naar de raad.

HOOFDSTUK IV Slotbepalingen

Artikel 18 Inwerkingtreding

 • 1. De verordening rekenkamercommissie gemeente Beesel 2011 treedt in werking m.i.v. 1 aug. 2011.

 • 2. De verordening rekenkamercommissie gemeente Beesel 2006 wordt ingetrokken m.i.v. 1 aug. 2011.

Artikel 19

Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening rekenkamercommissie gemeente Beesel 2011”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 4 juli 2011

drs. E.J.C. Apeldoorn-Feijts dr. P. Dassen-Housen

griffier voorzitter