Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Buren

Mandaatbesluit heffingsambtenaar gemeente Buren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBuren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit heffingsambtenaar gemeente Buren
CiteertitelMandaatbesluit heffingsambtenaar gemeente Buren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit is niet vastgesteld door het college van B en W, maar door de heffingsambtenaar van de gemeente Buren.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-02-200727-09-2016Nieuwe regeling

08-02-2007

Huis-aan-huis blad 'De zakengids', editie 14 februari 2007

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit heffingsambtenaar gemeente Buren

De heffingsambtenaar van de gemeente Buren,gelet op het aanwijzingsbesluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Buren van 19 december 2006 waarin het hoofd van de afdeling Inwonerszaken is aangewezen als heffingsambtenaar zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet en artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken;gelet op de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;Besluit:

Hoofdstuk 1 Mandaatbesluit heffingsambtenaar gemeente Buren

Artikel 1  

In te trekken alle eerder genomen mandaatbesluiten, voor zover dit mandaat betrekking heeft op de onderwerpen zoals bedoeld in dit besluit;

Artikel 2  

aan:De heer M.J.H. van IngenMevrouw J.A. van Gent – SteenisMevrouw J.E. KabaltMandaat te verlenen om namens de heffingsambtenaar besluiten:

 • a.

  voor te bereiden;

 • b.

  te nemen, in te trekken of te wijzigen;

 • c.

  te ondertekenen;

 • d.

  af te doen, met betrekking tot bij of krachtens de wet aan hem gegeven bevoegdheden.

Artikel 3  

Aan de onder artikel 2 genoemde personen mandaat te verlenen om de heffingsambtenaar te vertegenwoordigen in beroepszaken bij de belastingkamer van de Rechtbank en het Gerechtshof. Hieronder valt in ieder geval: vertegenwoordiging ter zitting, opstellen van verweerschriften en pleitnotities, het voeren van mondeling en schriftelijk verweer en het verrichten van overige proceshandelingen, in de meest ruime zin.

Artikel 4  

Dat het verleende mandaat, zoals bedoeld onder artikel 2 van dit besluit, zich niet uitstrekt tot het vaststellen, wijzigen of intrekken van beleidsregels.

Artikel 5  

Aan de medewerkers, zoals bedoeld en aangewezen in:

 • a.

  de Mandaatbesluit bestuursrecht gemeente Buren 2005;

 • b.

  de Ondermandaatbesluiten bestuursrecht gemeente Buren 2005;

 • c.

  de rechtsopvolgers van deze besluiten.

De bevoegdheid te geven om namens de heffingsambtenaar leges te heffen voor zover de leges betrekking heeft of voortvloeit uit besluiten zoals vermeld of bedoeld in de laatstgenoemde mandaatbesluiten.

Artikel 6  

Ingeval van uitoefening van (onder-)mandaat worden besluiten of uitgaande stukken als volgt getekend:

 • a.

  “Namens de heffingsambtenaar van de gemeente Buren”, gevolgd door;

 • b.

  functieaanduiding: “Medewerk(st)er van de afdeling Inwonerszaken”;

 • c.

  handtekening van de mandataris;

 • d.

  de voorletter(-s) en achternaam van mandataris.

Artikel 7  

Dat dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit heffingsambtenaar gemeente Buren.

Artikel 8  

Te bepalen dat dit besluit algemeen bekend wordt gemaakt in de editie van de Zakengids van woensdag 14 februari 2007.

Artikel 9  

Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 14 februari 2007.Maurik, 8 februari 2007.De heffingsambtenaar van de gemeente Buren,E.M. Geerdink