Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Buren

Beleidsregel nulbeleid coffeeshop (artikel 2.3.1.2 APV)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBuren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel nulbeleid coffeeshop (artikel 2.3.1.2 APV)
CiteertitelBeleidsregel nulbeleid coffeeshop (artikel 2.3.1.2 APV)
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-03-200117-09-2020Nieuwe regeling

20-02-2001

Huis-aan-huis blad 'Extra nieuws', editie 7 maart 2001

B-10294

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel nulbeleid coffeeshop (artikel 2.3.1.2 APV)

 

 

Hoofdstuk 1 Besluit

De burgemeester van de gemeente Buren;overwegende,

dat het gebruik van drugs de geestelijke en lichamelijke gezondheid bedreigen;

dat raad van de gemeente Buren op 22 juni 1999 door vaststelling van de nota "openbare inrichtingen waarin softdrugs worden verkocht" en door wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Buren 1999 een restrictief en consistent beleid heeft gevoerd ten aanzien van het verhandelen, gebruik of aanwezigheid van drugs in horecabedrijven;

dat de burgemeester en het Openbaar Ministerie met dit beleid hebben ingestemd;

dat dit beleid erop neerkomt dat niet wordt toegestaan dat in horecabedrijven drugs aanwezig zijn of worden verhandeld of gebruikt;

dat dit beleid tevens betekent dat er geen horecabedrijf of een coffeeshop wordt toegestaan waarin (soft-)drugs worden verhandeld en dat een exploitatievergunning voor een dergelijk horecabedrijf wordt geweigerd en dat tegen de exploitatie daadwerkelijk wordt opgetreden;

dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de uitspraak van 22 mei 1997, nr. H01.96.0825 (gemeente Naaldwijk) de burgemeester bevoegd acht geen enkele coffeeshop in de gemeente toe te staan;

dat het wenselijk is meergenoemd beleid ook in een beleidsregel vast te leggen;

dat in de concept-horecanotitie een voorgenomen beleidsregel ten aanzien nulbeleid met betrekking van coffeeshops is opgenomen;

dat de concept-horecanotitie en de laatstgenoemde beleidsregel in de editie van Extra Nieuws van woensdag 27 december 2000 algemeen bekend zijn gemaakt en dat deze stukken gedurende vier weken, vanaf 27 december 2000, voor een ieder te inzage zijn gelegd;

dat onder beleidsregel wordt verstaan een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan;

gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Buren 1999 en de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

 • a.

  geen exploitatievergunning, als bedoeld in artikel 2.3.1.2 van de APV, te verlenen aan horecabedrijven waarin een middel als bedoeld in artikel 2 of 3 van de Opiumwet:a. aanwezig is of zal zijn;b. is of wordt verkocht;c. is of zal worden afgeleverd;d. wordt of zal worden verstrekt, of;e. te dulden of toe te staan dat zulks door anderen gebeurd;

 • b.

  in elke exploitatievergunning het voorschrift op te nemen waarin het de exploitant of de houder van de exploitatievergunning wordt verboden in het horecabedrijf een middel als bedoeld in artikel 2 of 3 van de Opiumwet aanwezig te hebben, te verkopen, af te leveren of te verstrekken dan wel te dulden of toe te staan dat zulks door anderen gebeurt;

 • c.

  onmiddellijk door middel van bestuurlijke sanctiemiddelen op te treden tegen horecabedrijven die het gestelde onder I. of II. van deze beleidsregel overtreden;

 • d.

  dat dit besluit in werking treedt een dag na publicatie of bekendmaking in het Extra Nieuws van woensdag 7 maart 2001;

 • e.

  dat dit besluit kan worden aangehaald als: beleidsregel nulbeleid coffeeshops (artikel 2.3.1.2 APV).