Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schouwen-Duiveland

Beleidsregels groepskamperen gemeente Schouwen-Duiveland 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchouwen-Duiveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels groepskamperen gemeente Schouwen-Duiveland 2010
CiteertitelBeleidsregels groepskamperen gemeente Schouwen-Duiveland 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 4, afdeling 5 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen-Duiveland

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010Beleidsregel

08-12-2009

Ons Eiland, 17-12-2009

50A12 08-12-2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels groepskamperen gemeente Schouwen-Duiveland 2010

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland;

gelet op titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 4, afdeling 5 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen-Duiveland;

Overwegende dat na intrekking van de Wet op de Openluchtrecreatie het groepskamperen onderdeel is geworden van het gemeentelijk recreatiebeleid en dat het wesnelijk is daarover nadere regels te stellen. besluiten :

vast te stellen de “Beleidsregels groepskamperen gemeente Schouwen-Duiveland 2010”.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • 1.

  groepskamperen: het gelegenheid geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen buiten een kampeerterrein, door groepen uitgaande van een vereniging of andere organisatie, gerelateerd aan een evenement of activiteit in besloten kring en gedurende een in een ontheffing als bedoeld in artikel 4:18, lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen-Duiveland (Apv) aangegeven, al dan niet aaneengesloten periode;

 • 2.

  evenement: hetgeen artikel 2:24, lid 1 van de Apv daaronder verstaat;

 • 3.

  activiteit in besloten kring: een bijzondere activiteit of bezigheid die niet tot doel heeft een voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak te zijn;

 • 4.

  kampeermiddelen: tenten of tentwagens, die worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf door personen die hun hoofdverblijf elders hebben;

 • 5.

  kampeerterrein: een terrein tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen.

Artikel 2 Aanvraag

 

 • 1.

  Een ontheffing groepskamperen wordt op aanvraag verleend. De aanvraag dient te worden gesteld op een formulier dat via de gemeentelijke website verkrijgbaar is.

 • 2.

  Indien naast de ontheffing voor het groepskamperen ook een evenementenvergunning moet worden aangevraagd, dan dienen beide aanvraagformulieren tegelijkertijd ingediend te worden.

 • 3.

  Indien naast de ontheffing voor het groepskamperen tevens een melding voor een evenement moet worden gedaan, dan dient het meldingsformulier voor het evenement tegelijk met het aanvraagformulier groepskamperen te worden ingediend.

Artikel 3 Criteria ontheffing groepskamperen

 

Aan de volgende criteria dient te worden voldaan voor het verlenen van een ontheffing groepskamperen:

 • 1.

  De ontheffing wordt slechts verleend ten behoeve van recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen in het kader van het bijwonen van een evenement of een activiteit in besloten kring.

 • 2.

  De aanwezigen op het terrein waar recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen wordt toegestaan, dienen bezoekers of deelnemers van het evenement of de activiteit in besloten kring te zijn.

 • 3.

  De ontheffing geldt voor maximaal één dag voorafgaand aan het evenement of activiteit in besloten kring tot en met één dag na afloop van het evenement of activiteit in besloten kring, met een maximum van 5 dagen. .

 • 4.

  De ontheffing kan alleen worden afgegeven voor kampeermiddelen.

 • 5.

  a. De ontheffing wordt verleend voor maximaal 25 kampeermiddelen.

  b. Op het aantal van 25 kampeermiddelen kan bij grote evenementen een uitzondering worden gemaakt tot maximaal 200 kampeermiddelen.

  c. Er moet bij een aanvraag om een ontheffing van meer dan 25 kampeermiddelen desgevraagd worden aangetoond dat in de nabijheid van het evenement of activiteit in besloten kring voor het totaal aantal aangevraagde kampeermiddelen, op één en hetzelfde kampeerterrein, niet voldoende plaatsen aanwezig zijn.

  d. Een ontheffing kan voor maximaal 400 personen worden verleend.

 • 6.

  a. indien er een kalenderjaar reeds tweemaal gebruik is gemaakt van het terrein waarop de ontheffing betrekking heeft, wordt de ontheffing geweigerd.

  b. Het groepskamperen mag niet plaatsvinden op gronden die in een bestemmingsplan zijn aangewezen als waardevolle gebieden.

Artikel 4 Voorschriften

In verband met een ordelijk en veilig verloop van het groepskamperen verbinden burgemeester en wethouders aan de ontheffing in ieder geval de volgende voorschriften:

 

 • 1.

  De organisator van het evenement of de activiteit in besloten kring draagt zorg voor voldoende toezicht tijdens het groepskamperen.

 • 2.

  Teneinde de zedelijkheid en/of gezondheid tijdens het groepskamperen te waarborgen, stellen burgemeester en wethouders eisen op het gebied van gezondheid en hygiëne.

 • 3.

  De houder van de ontheffing is verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen teneinde er voor zorg te voorkomen dat de gemeente, dan wel derden, ten gevolge van het gebruik maken van deze ontheffing enige schade lijdt of lijden.

 • 4.

  De kosten van herstel van gemeente-eigendommen en/of het eventueel achtergelaten afval tengevolge van het gebruik maken van deze ontheffing zullen bij de ontheffinghouder in rekening worden gebracht.

 • 5.

  Brandveiligheidsvoorschriften.

 • 6.

  Het terrein dient toegankelijk te zijn en te blijven voor hulpdiensten.

 • 7.

  Bevelen van de politie, brandweer en daartoe bevoegde ambtenaren van de gemeente dienen stipt en onmiddellijk te worden gevolgd.

Artikel 5 Publicatie

 

Naast toezending of uitreiking aan de aanvrager, wordt een verleende ontheffing door middel van publicatie bekend gemaakt.

Artikel 6 Slotbepalingen

Artikel 6 Slotbepalingen

 

1. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2010.

2. Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels groepskamperen gemeente Schouwen-Duiveland 2010”.

3. Bij inwerkingtreding van deze beleidsregels worden de Beleidsregels groepskamperen gemeente Schouwen-Duiveland, vastgesteld op 29 januari 2008, ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 8 december 2009.

Deze beleidsregels zijn bekendgemaakt op 17 december 2009.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

M.K. van den Heuvel, secretaris

G.C.G.M. Rabelink, burgemeester