Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alkmaar

Besluit tot vaststellen protocol voor het verstrekken van parkeervergunningen vanaf een reservelijst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlkmaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot vaststellen protocol voor het verstrekken van parkeervergunningen vanaf een reservelijst
CiteertitelBesluit tot vaststellen protocol voor het verstrekken van parkeervergunningen vanaf een reservelijst
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Parkeerverordening 2011- 1e wijziging, artikel 2
 2. Uitvoeringsbesluit nadere voorschriften met betrekking tot het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren als bedoeld in de Parkeerverordening 2011-1e wjziging, artikel 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-201101-02-2012nieuwe regeling

12-07-2011

Officiële Mededelingen, 13-07-2011

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot vaststellen protocol voor het verstrekken van parkeervergunningen vanaf een reservelijst

Artikel 1 Instellen reservelijsten

Voor alle vergunningsoorten waaraan in tabel A en B van het Aanwijzingsbesluit maximum aantal en gebruik parkeervergunningen, een maximum is verbonden wordt een aparte reservelijst ingesteld.

Artikel 2 Plaatsing op de reservelijst

Artikel 3 Vergunningverstrekking

Een aanvraag voor een vergunning op de reservelijst komt in aanmerking voor verstrekking wanneer gelijktijdig wordt voldaan aan de voorwaarde dat:

 • 1.

  het aantal uitgegeven vergunningen voor de bedoelde vergunningsoort lager is dan het maximum genoemd in tabel A en B van het Aanwijzingsbesluit maximum aantal en gebruik parkeervergunningen;

 • 2.

  aanvragen voor een eerste vergunning voorrang hebben op de aanvragen voor een tweede vergunning op hetzelfde adres;

 • 3.

  de aanvraag het langst geleden is gedaan in vergelijking met de overige aanvragen op de reservelijst, onder inachtneming van hetgeen bepaald is in lid 2.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dat dit besluit gelijktijdig in werking treedt met de Parkeerverordening 2011 – 1e wijziging, vastgesteld bij raadsbesluit van 7 juli 2011, op 18 juli 2011.

Alkmaar, 12 juli 2011

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,

De burgemeester,

De secretaris,