Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Zuidhorn

Beleidsregel toepassing wegingsfactoren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Zuidhorn
Officiële naam regelingBeleidsregel toepassing wegingsfactoren
CiteertitelBeleidsregel toepassing wegingsfactoren
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 1:3 lid 4
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 7:15
 3. Besluit proceskosten bestuursrecht, art. 2, lid 1
 4. Besluit proceskosten bestuursrecht, bijlage onderdeel C
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-201108-12-201116-08-2012artikel 1 en artikel 2

08-12-2011

Westerkwartier, 14-12-2011

Onbekend
01-06-201115-12-2011Onbekend

01-06-2011

Westerkwartier, 15-06-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

De gemeenteambtenaar bedoeld in art. 231, tweede lid, aanhef en onderdeel b, Gemeentewet, van de gemeente Zuidhorn;

Gelet op art. 1:3, vierde lid, Awb, art. 7:15 Awb en art. 2, eerste lid, aanhef en onderdeel a, Besluit proceskosten bestuursrecht juncto onderdeel C.1. van de bij dat Besluit behorende bijlage,

 

Besluit:

 

vast te stellen de volgende:

 

Beleidsregel toepassing wegingsfactoren

 • 1. Voor de toepassing van de wegingsfactoren, die zijn genoemd in onderdeel C.1. van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht, wordt een zaak in beginsel aangemerkt als

  a. zeer licht indien:

  1. het om een pro-forma bezwaarschrift zonder aanvulling gaat;

  2. het bezwaarschrift summier gemotiveerd is;

  3. de inhoud van het bezwaarschrift is gebaseerd op een bijgevoegd taxatierapport.

  b. gemiddeld indien de werkzaamheden bestaan uit:

  1. een juiste vatstelling van de feiten;

  2. een onderzoek naar de waarde;

  3. een opgeworpen rechtsvraag.

 • 2. Voor de toepassing van de wegingsfactoren geldt in andere gevallen dan die genoemd in onderdelen 1.a en 1.b een per geval aan te wijzen categorie.

 • 3. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking op de in art. 3:42 Awb voorgeschreven wijze.

 • 4. De ingangsdatum van deze beleidsregel is 1 juni 2011.

 • 5. De beleidsregel inzake de toepassing van de wegingsfactoren proceskosten in belastingzaken van 7 juli 2005 wordt ingetrokken met ingang van 1 juni 2011.

Ondertekening

De in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet  bedoelde gemeenteambtenaar,

 

 

D. Edeler,

Afdelingshoofd Regels & Veiligheid

 

Zuidhorn, 1 juni 2011.