Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Castricum

Verordening Starterslening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCastricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Starterslening
CiteertitelVerordening Starterslening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpVerordeninge Starterslening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art.147 en 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2011Nieuwe regeling

17-06-2011

Nieuwsblad van Castricum, 27-07-2011

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Starterslening

De raad van de gemeente Castricum;gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei 2011;gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;b e s l u i t :vast te stellen de volgende Verordening Starterslening  

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Onbenoemd

In deze verordening wordt verstaan onder:a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;b. Gemeenterekening ‘VROM’ Starterslening: de rekening die de gemeente bij SVn aanhoudt en waaruit op grond van de deelnemingsovereenkomst met SVn, ‘VROM’ Startersleningen kunnen worden toegekend en waarin, voor wat betreft het gemeentelijk leningdeel, rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;c. ‘VROM’ Starterslening: een lening verstrekt door SVn aan een starter waarbij de hoofdsom van de lening voor minimaal 50% afkomstig is uit de Gemeenterekening ‘VROM’ Starterslening, terwijl het resterende deel van de Starterslening verstrekt wordt door SVn;d. Aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de ‘VROM’ Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager;e. NHG: Nationale Hypotheek Garantie;f. Koopsubsidie (Wet Bevordering Eigenwoningbezit, BEW+): een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten die afhankelijk is van het inkomen van de gebruiker en de hoogte van de lening;g. Huishouden: de aanvrager dan wel de aanvrager en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner die een gezamenlijke huishouding zal dan wel zullen gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen; er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2 Onbenoemd

 • 1

  De gemeente Castricum heeft een Gemeenterekening ‘VROM’ Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 1, sub a bedoelde aanvragers ‘VROM’ Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 1, sub b bedoelde woningen;

 • 2

  De Gemeenterekening ‘VROM’ Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3 Onbenoemd

Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Castricum en de SVn van toepassing

Artikel 4 Onbenoemd

 • 1

  Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een ‘VROM’ Starterslening toe te kennen

 • 2

  Het college stelt de hoogte van de ‘VROM’ Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de ‘VROM’ Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten, met een maximum van € 30.000;

 • 3

  De ‘VROM’ Starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW + is toegeken

 • 4

  De ‘VROM’ Starterslening moet worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

 • 5

  De eerste hypotheek moet worden verstrekt met NHG;

 • 6

  Het college kan aan de toekenning van ‘VROM’ Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

Artikel 5 Onbenoemd

 • 1

  Uit het Stimuleringsfonds Starterslening kunnen slechts leningen worden toegewezen tot het hiervoor beschikbaar gestelde budget;

 • 2

  Alle aanvragen op voet van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld;

 • 3

  Aanvragen die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6 Onbenoemd

 • 1

  1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:a. Van in de gemeente Castricum woonachtige verblijfsgerechtigde personen die op het moment van de aanvraag minimaal een jaar zelfstandig een huurwoning bewonen of minimaal een jaar inwonend zijn;b. Voor het verwerven van nieuwe of bestaande koopwoningen in Castricum waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger zijn dan het maximum volgens de op de dag van ontvangst van de aanvraag meest actuele normen van Nationale Hypotheek Garantie;  

 • 2

  De aanvrager moet de woning waarvoor een ‘VROM’ Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 7 Onbenoemd

 • 1

  Huishoudens die, op grond van artikel 6 binnen het toepassingsbereik van de ‘VROM’ Starterslening vallen, kunnen bij de gemeente een op naam gesteld aanvraagformulier verkrijgen;

 • 2

  De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats conform de in de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels ‘VROM’ Starterslening vastgelegde procedures welke uit de deelnemingsovereenkomst voortvloeien;

 • 3

  Het college deelt de beslissing middels een toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

Hoofdstuk 5 Intrekken van de ‘VROM’ Starterslening

Artikel 8 Onbenoemd

 • 1

  Het college trekt een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een ‘VROM’ Starterslening in als:a. er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;b. de ‘VROM’ Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;c. als de koopovereenkomst wordt ontbonden; 

 • 2

  Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging;

 • 3

  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan artikel 6 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2011

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Starterslening".

Aldus besloten door de raad van de gemeente Castricum in zijn vergadering van 16 juni 2011

de griffier,                                   de plaatsvervangend voorzitter,mr V.H. Hornstra                       F.F. de Haan

 

Toelichting 1 Nieuwe Toelichting