Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Aanpassing instellingsbesluit en benoeming leden Overlegorgaan Etnische Minderheden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanpassing instellingsbesluit en benoeming leden Overlegorgaan Etnische Minderheden
CiteertitelAanpassing instellingsbesluit en benoeming leden Overlegorgaan Etnische Minderheden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp001 bestuursorganen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

732C

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-200730-12-2010nieuwe regeling

09-01-2007

Gemeenteblad 2007=10a

2006 06.50308

Tekst van de regeling

Intitulé

 

Registratienummer: 06.50308

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

 

gelezen het voorstel van 22 december 2006;

 

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

 

gelezen het besluit van de gemeenteraad van Hoorn d.d. 11 februari 2003 tot omvorming van het Overlegorgaan Etnische Minderheden van commissie van advies aan de raad tot collegecommissie en het besluit van het college tot instelling van het Overlegorgaan Etnische Minderheden als collegeadviescommissie dat op 12 februari 2003 in werking is getreden;

 

Overwegende dat er behoefte is aan eenduidigheid in de instellingsbesluiten van de verschillende collegeadviescommissies en dat de huidige instellingsbesluiten daarom worden ingetrokken en een nieuw instellingsbesluit wordt vastgesteld;

 

Overwegende dat het college op 5 april 2006 heeft besloten dat voor collegeadviescommissies een onafhankelijk voorzitter benoemd zal worden en dat het huidige instellingsbesluiten enkele bepalingen bevatten die niet wenselijk zijn;

 

besluit:

 

 • 1.

  in te stellen: Het Overlegorgaan Etnische Minderheden;

   

 • 2.

  te bepalen, dat het Overlegorgaan bestaat uit 17 leden;

   

 • 3.

  vast te stellen dat een onafhankelijk voorzitter door het college wordt benoemd. Het Overlegorgaan wijst uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter aan;

 

 • 4.

  dat het Overlegorgaan als taak heeft het college van advies te dienen over alle zaken met betrekking tot het integratiebeleid in het algemeen en het gemeentelijke integratiebeleid in het bijzonder of ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de integratievraagstukken, zowel op verzoek van het college, als op eigen initiatief

   

 • 5.

  dat tot lid van het Overlegorgaan kunnen door het college worden benoemd:

 • -

  2 leden namens de Turkse gemeenschap in de gemeente Hoorn;

 • -

  5 leden namens de Surinaamse gemeenschap in de gemeente

  Hoorn;

 • -

  1 lid namens de Antiliaanse/Arubaanse gemeenschap in de gemeente Hoorn;

 • -

  2 leden namens de Vietnamese gemeenschap;

 • -

  2 leden namens de Marokkaanse gemeenschap;

 • -

  5 deskundigen.

 

 • 6.

  dat de hiervoor genoemde etnische groeperingen de leden voordragen. Daarnaast kunnen de etnische groeperingen plaatsvervangend leden voordragen. Deze plaatsvervangend leden worden door het college benoemd;

   

 • 7.

  dat de benoeming van de 5 deskundigen als lid van het Overlegorgaan, op voordracht van het Overlegorgaan plaats vindt;

   

 • 8.

  dat de benoeming van de leden, de plaatsvervangend leden en de voorzitter van het Overlegorgaan wordt gekoppeld aan de bestuursperiode van het college;

 

 • 9.

  dat de leden van het Overlegorgaan kunnen worden herbenoemd, met dien verstande dat de voordragende groepering de wens tot herbenoeming van hun lid/leden kenbaar maakt aan het college;

   

 • 10.

  het secretariaat van het Overlegorgaan op te dragen aan een daartoe aan te wijzen ambtenaar van de gemeente. De secretaris is het Overlegorgaan behulpzaam bij al haar werkzaamheden. Hij/zij draagt zorg voor het maken van een verslag van het behandelde in een commissievergadering. Het verslag wordt als regel in de eerstvolgende vergadering ter vaststellen aangeboden. Daarnaast voert de secretaris, samen met de voorzitter daar waar nodig overleg met de portefeuillehouder integratiebeleid;

 • 11.

  het bepaalde in de artikelen 13, 15, 16 en 17 van de Commissieverordening 2006, inzake respectievelijk de openbaarheid en beslotenheid (artikel 13), de geheimhouding (artikel 15), het quorum (artikel 16) en de stemming (artikel 17), van overeenkomstige toepassing te verklaren;

   

 • 12.

  dat aan het begin van de vergadering een publieksrondvraag wordt gehouden waarbij het publiek de gelegenheid krijgt om in het kort vragen te stellen over aangelegenheden die tot de competentie van het Overlegorgaan behoren. Alvorens het woord te voeren heeft een spreker verlof daartoe nodig van de voorzitter. Voor het aanvragen van dit verlof dient de spreker minimaal twee dagen voor de vergadering zich aan te melden bij de secretaris van het Overlegorgaan;

 • 13.

  dat de leden van het Overlegorgaan Etnische Minderheden presentiegelden conform de geldende gemeentelijke regeling ontvangen;

   

 • 14.

  het instellingsbesluit Overlegorgaan Etnische Minderheden van 28 januari 2003 en alle daarin aangebrachte wijzigingen, in te trekken;

   

 • 15.

  vast te stellen, dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.