Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Mandaat aan secretaris Hoor- en Adviescommissie Bezwaarschriften

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat aan secretaris Hoor- en Adviescommissie Bezwaarschriften
CiteertitelMandaat aan secretaris Hoor- en Adviescommissie Bezwaarschriften
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp001 bestuursorganen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

733C

Betreft een 7:13 Awb commissie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Awb
 2. Verordening Hoor- en Adviescommissie Bezwaarschriften aanhef en onderdelen a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-2008nieuwe regeling

25-09-2007

Gemeenteblad 2008=01d

2007 07.51775

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat aan secretaris Hoor- en Adviescommissie Bezwaarschriften

De Hoor- en Adviescommissie Bezwaarschriften, en

de voorzitter van de Hoor- en Adviescommissie Bezwaarschriften

overwegende dat het om redenen van praktische aard wenselijk is om in bepaalde gevallen mandaat c.q. machtiging te verlenen aan de secretaris van de Hoor- en Adviescommissie Bezwaarschriften (hierna te noemen “de commissie”);

 

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Verordening Hoor- en Adviescommissie Bezwaarschriften 2004;

 

besluit:

Mandaat aan secretaris Hoor- en Adviescommissie Bezwaarschriften

1.

de secretaris van de commissie mandaat te verlenen/te machtigen waar het gaat om bevoegdheden van:

 • -

  de commissie:

  het uitbrengen van het advies nadat het is vastgesteld en ondertekend (artikel 17 verordening);

  het verzenden van afschriften van verslagen, besluitenlijsten en eventuele overige stukken aan het bestuursorgaan in kwestie, de betrokken belanghebbenden dan wel overige betrokken personen;

 • -

  de voorzitter:

  het verlangen van schriftelijke machtigingen en stukken waaruit blijkt dat de indiener bevoegd was (artikel 7 verordening (Awb 2:1, 2e lid));

  het bieden van gelegenheid om binnen een bepaalde termijn een verzuim te herstellen (artikel 7 verordening (Awb 6:6 laatste zin));

  het toezenden van stukken aan gemachtigden (artikel 7 verordening (Awb 6:17);

  het ter inzage leggen van stukken (artikel 7 verordening (Awb7:4, 2e lid en 7:18, 2e lid));

  het afzien van horen en het doen van mededelingen daaromtrent (artikel 9, 2e en 3e lid verordening (Awb 7:3 en 7:17));

  het uitnodigen voor de hoorzittingen (artikel 10, 1e lid verordening);

  het verzenden van stukken uit nader onderzoek (artikel 15, 2e lid verordening);

2.

onder de instructies dat:

 • -

  in de brieven kenbaar wordt gemaakt uit wiens naam en onder wiens verantwoordelijkheid de desbetreffende bevoegdheid wordt uitgeoefend;

 • -

  de voorzitter door middel van afschriften wordt geïnformeerd over brieven waarvan de inhoud of onderdelen daarvan niet kunnen worden opgevat als routinematige of van louter procedurele aard.