Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Mandaatbesluit heffing en innen van leges aanvraag bodeminformatie perceel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit heffing en innen van leges aanvraag bodeminformatie perceel
CiteertitelMandaatbesluit heffing en innen van leges aanvraag bodeminformatie perceel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp001 bestuursorganen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

671C

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 10.1.1
  2. Gemeentewet, art. 231

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-03-2009nieuwe regeling

17-02-2009

Gemeenteblad 2009=9b

2009 09.

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit heffing en innen van leges aanvraag bodeminformatie perceel

Het bureauhoofd Financiën en Belastingen;

 

overwegende, dat bij besluit van burgemeester en wethouders van

27 november 2007 de voornoemde functionaris is aangewezen, als;

 

de heffingsambtenaar, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet;

 

alsmede als invorderingsambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet; dat het in verband met de doelmatigheid noodzakelijk is bevoegdheden te mandateren;

 

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op de instemming van de gemandateerde;

 

Besluit:

 

te mandateren aan de directeur van de Milieudienst Westfriesland de bevoegdheid tot het heffen en innen van leges voor een aanvraag van bodeminformatie van een perceel.

Artikel 1 Ondermandaat

De gemandateerde is niet bevoegd het aan hem verleende mandaat door te mandateren aan een ander dan een onder hem ressorterende medewerker.

Artikel 2 Ondertekening

Bij de uitoefening van mandaat worden stukken van het hoofd van het bureau Financiën en Belastingen als volgt ondertekend;

Het bureauhoofd Financiën en Belastingen,

Namens deze,

De directeur van de milieudienst Westfriesland

Handtekening van de directeur

Naam directeur

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

  • 2.

    Dit besluit kan worden aangehaald als “ Mandaatbesluit heffing en innen leges aanvraag bodeminformatie perceel”.