Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Albrandswaard

Verordening Gemeentelijke Basis Registratie Personen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlbrandswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Gemeentelijke Basis Registratie Personen
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisregistratie personen Albrandswaard
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, artikel 96
  2. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, artikel 100
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-2011Onbekend

27-06-2011

De Schakel Albrandswaard d.d. 07 juli 2011

94806

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Gemeentelijke Basis Registratie Personen

RAADSBESLUIT

 

Besluit nr.: 94806

 

Onderwerp:

Vaststellen Verordening BRP

 

De raad van de gemeente Albrandswaard;

 

Gezien het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk 94806, 17 mei 2011;

 

B E S L U I T :

vast te stellen de: Verordening Gemeentelijke Basis Registratie Personen

Artikel 1 Begripsbepalingen

a.

de wet:

de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

b.

besluit:

het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegeven;

c.

basisadministratie:

de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over de bevolking van de gemeente Albrandswaard als bedoeld in artikel 2 van de wet;

d.

basisregistratie personen:

de basisadministratie aangevuld met de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over personen die niet behoren tot de bevolking van de gemeente Albrandswaard;

e.

GBA-V:

de verstrekkingsvoorziening als bedoeld in artikel 66a van het Besluit;

f.

verantwoordelijke:

het orgaan dat verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie personen en de uitvoering van het autorisatiebesluit;

g.

beheerder:

de functionaris die namens de verantwoordelijk is belast met de dagelijkse zorg voor de basisregistratie personen en het beheer van het autorisatiebesluit;

h.

autorisatiebesluit:

een besluit als bedoeld in artikel 91, eerste lid, van de wet betreffende de systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA-V of uit de baisadministraties van andere gemeente;

i.

ingeschrevene:

degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet, in de basisadministratie is opgenomen;

j.

geregistreerde:

degene die niet behoort tot de bevolking van de gemeente Albrandswaard en over wie de verantwoordelijke persoonsgegevens heeft opgenomen in de basisregistratie personen;

k.

afnemer:

bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, 1e lid van de Algemene Wet Bestuursrecht;

l.

binnengemeentelijke afnemer:

elke afnemer die een orgaan is van de gemeente;

m.

derde:

elke andere persoon of instelling dan een afnemer, een ingeschrevene of een geregistreerde;

n.

vrije derde:

een derde als bedoeld in artikel 100 van de wet;

o.

authentieke gegevens:

een in de basisregistratie personen opgenomen gegeven dat op grond van artikel 3a van de wet als authentiek wordt aangemerkt.

Artikel 2 Verantwoordelijkheid en beheer

1.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie personen is het college van burgemeester en wethouders;

2.

Beheerder van de basisregistratie personen en het autorisatiebesluit is de functionaris die daarvoor krachtens besluit van de verantwoordelijke wordt aangewezen.

Artikel 3 Doel van de basisregistratie personen

De basisregistratie personen heeft tot doel:

1.

de krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen binnengemeentelijke afnemers te voorzien van gegevens ter vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers kunnen voldoen aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 3b en 62 van de wet;

2.

de krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen derden te voorzien van gegevens;

3.

een ingeschrevene en een geregistreerde van hem betreffende gegevens te voorzien;

4.

gegevens te leveren ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 4 Categorieën van personen over wie gegevens worden verwerkt

In de basisregistratie personen worden gegevens verwerkt over ingeschrevenen en geregistreerden.

Artikel 5 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen en toegang tot de GBA-V

1.

De verantwoordelijke regelt de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisregistratie alsmede de verbanden tussen de basisregistratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente;

2.

De verantwoordelijke regelt de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b van de wet;

3.

De verantwoordelijke regelt de toegang tot de GBA-V van de binnengemeentelijke afnemers die daartoe op grond van het autorisatiebesluit zijn geautoriseerd voor de in het autorisatiebesluit genoemde publiekrechtelijke taken.

Artikel 6 Verstrekkingen aan vrije derden

1.

Burgemeester en wethouders kunnen gegevens uit de basisadministratie verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de wet.

2.

Zij stellen hiervoor nadere regels.

Overige bepalingen

Artikel 7

De verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 3 november 2008 wordt ingetrokken, op het in artikel 8 bepaalde moment

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 9

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisregistratie personen Albrandswaard (Verordening BRP).

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente

Albrandswaard in zijn openbare vergadering van

27 juni 2011

De griffier,

mr. Renske van der Tempel

De voorzitter,

mr. Harald M. Bergmann