Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Reglement van orde behorende bij de Referendumverordening van de gemeente Hoorn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement van orde behorende bij de Referendumverordening van de gemeente Hoorn
CiteertitelReglement van orde behorende bij de Referendumverordening van de gemeente Hoorn
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp001 bestuursorganen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

732A

In de vaststelling van het Reglement worden geen grondslagen genoemd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

-

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-03-1997nieuwe regeling

25-02-1997

Gemeenteblad 1997=02j

1997 97.40248

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde behorende bij de Referendumverordening van de gemeente Hoorn

 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.

In dit reglement wordt verstaan onder:

de Verordening: Referendumverordening van de gemeente Hoorn (Gemeenteblad 1996, 13);

referendum: een volksstemming onder de kiezers van de gemeente Hoorn over een raadsbesluit;

de Raad: de Gemeenteraad van Hoorn;

het College: het College van Burgemeester en Wethouders van Hoorn.

Artikel 2.

Het College is belast met de uitvoering van het besluit van de Raad tot het houden van een refe-rendum.

Het College regelt de bestuurlijke coördinatie en de gemeentesecretaris regelt de ambtelijke coördinatie van het referendum.

Hoofdstuk 2. Kennisgeving, verzoeken, beslissing

Artikel 3.
 • 1.

  De handtekeningen voor de kennisgeving (artikel 5 van de verordening), het inleidende verzoek (artikel 7 van de verordening) en het definitieve verzoek (artikel 8 van de verordening) kunnen uitsluitend worden ingezameld op daarvoor door het College vastgestelde en uit te geven lijsten, naar het model zoals deze aan dit reglement zijn gehecht.

 • 2.

  Deze lijsten worden kosteloos beschikbaar gesteld.

 • 3.

  Op de lijst is het raadsbesluit vermeld dat onderwerp van het referendum is.

Artikel 4.

De toetsing van het vereiste aantal en het kiesgerechtigd zijn van de verzoekers zal voor wat betreft de kennisgeving integraal en voor wat betreft het inleidend en het definitief verzoek steekproefsgewijs geschieden door een door het College in te stellen onafhankelijke commissie. De commissie bestaat uit drie personen: een voorzitter en twee leden. Aan de commissie wordt een door ons te benoemen ambtelijk secretaris toegevoegd. De commissie beraadslaagt alleen wanneer tenminste twee van de drie leden aanwezig zijn. Bij ontsten-te-nis van de voorzitter treedt een der leden als voorzitter op. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voor-zitter.

Artikel 5.

Ten behoeve van de besluitvorming door de Raad als bedoeld in artikel 6 en artikel 8 lid 3 van de Verordening ontvangen de raadsleden uiterlijk bij de aanvang van de betreffende raadsvergade-ring een afschrift van de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in artikel 5 van de Verordening, respectievelijk een afschrift van het definitieve verzoek als bedoeld in artikel 8 lid 1 van de Verordening, alsmede het oordeel van de in artikel 4 van dit reglement genoemde commissie over die kennisgeving respectievelijk dat verzoek.

Artikel 6
 • 1.

  Het College respectievelijk de Raad maken hun beslissing op de kennisgeving, het inleidende verzoek respectievelijk het definitieve verzoek bekend op de wijze als omschreven in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuurs-recht.

 • 2.

  De in lid 1 genoemde besluiten vermelden de gronden waarop die besluiten genomen zijn.

Hoofdstuk 3. Inzage van stukken

Artikel 7.

De stukken betrekking hebbende op het raadsbesluit, waarover een referendum wordt gehouden, liggen vanaf uiterlijk de eenentwintigste dag voor de dag waarop het referendum gehouden wordt, voor een ieder ter inzage op het stadhuis en/of op andere door het College te bepalen plaatsen. Van het ter inzage leggen wordt op de in de gemeente bij verkiezingen gebruikelijke wijze kennis gegeven.

Hoofdstuk 4. De stemming

Artikel 8.
 • 1.

  De stemgerechtigdheid van de inwoners van de gemeente Hoorn voor het referendum wordt vastgesteld aan de hand van de gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgege-vens (GBA).

 • 2.

  Een stemgerechtigde voor een referendum krijgt hiervoor een oproepingskaart. Het raadsbesluit dat onderwerp is van het referendum wordt op een voor de kiezers begrijpelijke wijze op de oproepingskaart geformuleerd.

 • 3.

  Deelname aan een referendum door middel van een volmacht of in een ander stemlokaal dan waarvoor de oproeping geldt, is mogelijk.

Artikel 9.
 • 1.

  De stemming vindt zoveel mogelijk plaats in stemlokalen die worden gebruikt voor de stemmin-gen van de verkiezingen van vertegenwoordigende lichamen.

 • 2.

  Bij de stemming wordt bij voorkeur gebruikt gemaakt van stemmachines. Indien echter gebruik gemaakt wordt van stembiljetten wordt aan de stemgerechtigden voor een referendum een stembiljet uitgereikt, waarvan aantekening wordt gemaakt in het kiesregister.

 • 3.

  Het raadsbesluit wordt op een voor de kiezers begrijpelijke wijze op het stembiljet geformuleerd.

 • 4.

  Het College kan de in artikel 4 genoemde commissie verzoeken hem te adviseren over de formulering als bedoeld lid 3 en in artikel 8 lid 2.

 • 5.

  Deelname aan het referendum geschiedt door de voorkeur aan te geven op de stemmachine, of - in het geval gebruik gemaakt wordt van stembiljetten - op het stembiljet en door dit biljet in de stembus te werpen.

 • 6.

  Het stembureau houdt aantekening van het uitbrengen van stemmen.

Artikel 10.
 • 1.

  Het stembureau stelt bij de sluiting van het stemlokaal het aantal geldig en ongeldig uitgebrachte stemmen vast en telt vervolgens het aantal voor- en tegenstemmen.

 • 2.

  Niet of onduidelijk ingevulde biljetten worden als ongeldig aangemerkt.

 • 3.

  Ongeldig uitgebrachte stemmen tellen mee voor het totaal aantal uitgebrachte stemmen als bedoeld in artikel 11 van de Verordening.

 • 4.

  Van de uitkomst van de stemming wordt een proces-verbaal opgemaakt.

 • 5.

  De uitslag wordt bekend gemaakt op de wijze als omschreven in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 11.

Indien in dit reglement in de procedure ten aanzien van de stemming niet is voorzien, zijn de bepalingen van de Kieswet van overeenkomstige toepassing voor zover het daarin bepaalde niet in strijd is met de Verordening, dan wel beslist het College terzake.

Artikel 12

Dit reglement treedt in werking op de dag van de bekendmaking.

SCHRIFTELIJKE KENNISGEVING REFERENDUM

 

als bedoeld in artikel 5 van de Referendumverordening van de gemeente Hoorn.

Deze kennisgeving moet tenminste TWEE dagen vòòr de dag van de raadsvergadering waarin het raadsbesluit wordt behandeld worden ingediend bij de voorzitter van die vergadering

 

AAN

de Raad der gemeente Hoorn.

 

In uw vergadering van .................... (datum vermelden) bent u voornemens een besluit te nemen over

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................)onderwerp vermelden)

 

Wij geven u hierbij kennis van ons voornemen over dit raadsbesluit een referendum te vragen.

 

....................(dagtekening)

_____________________________________________________________________________

naam      kiezer          geb.datum        adres        woonplaats  handtekening

_____________________________________________________________________________

(uitsluitend dit formulier gebruiken ook voor vervolg)

 

 

INLEIDEND VERZOEK REFERENDUM

 

als bedoeld in artikel 7 van de Referendumverordening van de gemeente Hoorn.

 

Deze kennisgeving moet uiterlijk DRIE WEKEN na de datum van het nemen van het raadsbesluit dat onderwerp is van het referendum worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Hoorn.

 

AAN

het College van Burgemeester en Wethouders van Hoorn.

Wij doen hierbij een inleidend verzoek om een referendum te houden over het besluit van de Gemeenteraad van ......................(datum vermelden) met als onderwerp...................................................................................................................................................(onderwerp raadsbesluit vermelden)

 

.......................(dagtekening)

_____________________________________________________________________________

naam      kiezer      geb.datum      adres       woonplaats      handtekening

(uitsluitend dit formulier gebruiken ook voor vervolg)

 

DEFINITIEF VERZOEK REFERENDUM

als bedoeld in artikel 8 van de Referendumverordening van de gemeente Hoorn.

 

Deze kennisgeving moet uiterlijk ZES WEKEN na de datum van inwilliging van het inleidend verzoek worden ingediend bij de Raad van de gemeente Hoorn.

 

AAN

de Raad van de gemeente Hoorn.

 

Wij doen hierbij een definitief verzoek om een referendum te houden over het besluit van de Gemeenteraad van ......................(datum vermelden) met als onderwerp..........................................................

...........................................................................................(onderwerp raadsbesluit vermelden)

 

.......................(dagtekening)

_____________________________________________________________________________

naam       kiezer       geb.datum        adres      woonplaats     handtekening

_____________________________________________________________________________

(uitsluitend dit formulier gebruiken, ook voor vervolg)