Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meerssen

Eerste wijziging verordening op de heffing en invordering van rechten algemene begraafplaatsen in de gemeente Meerssen 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeerssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingEerste wijziging verordening op de heffing en invordering van rechten algemene begraafplaatsen in de gemeente Meerssen 2011
CiteertitelEerste wijziging verordening op de heffing en invordering van rechten algemene begraafplaatsen in de gemeente Meerssen 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-201118-07-201101-01-2012Onbekend

07-07-2011

De geulbode 20 juli 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eerste wijziging verordening op de heffing en invordering van rechten algemene begraafplaatsen in de gemeente Meerssen 2011

De raad van de gemeente Meerssen;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 juni 2011;

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de:

Eerste wijziging verordening op de heffing en invordering van rechten algemene begraafplaatsen in de gemeente Meerssen 2011

Artikel I

De tekst van artikel 4 wordt vervangen door de volgende tekst:

 • 1.

  Onverminderd de krachtens de artikelen 6 tot en met 10 van deze verordening te heffen rechten worden voor het uitsluitende recht om lijken in bepaalde graven te doen begraven de volgende rechten geheven:

  • a.

   voor een dubbel graf voor de duur van:

   tien jaren € 1.155,00

   vijftien jaren € 1.733,00

   twintig jaren € 2.310,00

   vijfentwintig jaren € 2.888,00

   dertig jaren € 3.465,00

b. voor een enkel graf voor de duur van:

tien jaren € 573,00

vijftien jaren € 860,00

twintig jaren € 1.146,00

vijfentwintig jaren € 1.433,00

dertig jaren € 1.720,00

2.Voor het gesloten houden van een graf wordt voor elke periode van vijf jaren na de in het vorige lid gestelde termijnen, de helft van de in lid 1 van dit artikel genoemde rechten voor tien jaren geheven met dien verstande dat deze verlengingstermijn maximaal twintig jaren kan bedragen.

Artikel II

De tekst van artikel 5 wordt vervangen door de volgende tekst:

Onverminderd de krachtens de artikelen 6 tot en met 10 van deze verordening te heffen rechten wordt voor het uitsluitende recht om maximaal twee asbussen bij te zetten in een der urnenmuren de volgende rechten geheven:

a.voor het bijzetten van asbus(sen) in één nis voor de duur van:

tien jaren € 956,00

vijftien jaren € 1.433,00

twintig jaren € 1.911,00

vijfentwintig jaren € 2.389,00

dertig jaren € 2.867,00

b. Voor het gesloten houden van een nis wordt voor elke periode van vijf jaren na de in letter a gestelde termijnen, de helft van de in letter a van dit artikel genoemde rechten voor tien jaren geheven met dien verstande dat deze verlengingstermijn maximaal twintig jaren kan bedragen.

Artikel III
 • a.

  In de tekst van artikel 6 lid 7 letter d wordt “lid 5” vervangen door “lid 4”

 • b.

  De aanhef van artikel 7 lid 4 gaat luiden “Wanneer de bijzetting;”

 • c.

  Het gedeelte van de tekst van artikel 7 lid 4 letter d luidende:” … zijn de rechten vermeld in lid 1 en 3 …” wordt vervangen door: “ …is het recht vermeld in lid 1…”

Artikel IV
 • a.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • b.

  De datum van ingang van de heffing is 18 juli 2011

 • c.

  Dit besluit wordt aangehaald als: “Eerste wijziging verordening op de heffing en invordering van rechten algemene begraafplaatsen in de gemeente Meerssen 2011”

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 juli 2011.