Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Hoorn

Verordening gemeenteblad 2004

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Hoorn
Officiële naam regelingVerordening gemeenteblad 2004
CiteertitelVerordening gemeenteblad 2004
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp001 bestuursorganen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

733A

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene Wet Bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 • 1.

  Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-05-200701-01-2011art. 4

08-05-2007

Gemeenteblad 2007=17a

2007 07.10189
28-01-2004nieuwe regeling

13-01-2004

Gemeenteblad 2004=04a

2004 03.20464

Tekst van de regeling

Inhoudsopgave

ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN

ARTIKEL 2 GEMEENTEBLAD

ARTIKEL 3 BEKENDMAKING BESLUITEN

ARTIKEL 4 PUBLICATIE

ARTIKEL 5 OVERIGE VORMEN VAN BEKENDMAKING

ARTIKEL 6 PLAATSING VAN ANDERE BESLUITEN DAN A.V.V.

ARTIKEL 7 ZORGPLICHT

ARTIKEL 8 KOSTEN KOPIEEREN

ARTIKEL 9 NAAM EN INWERKINGTREDING

ARTIKEL 10 VERVALLEN OUDE VERORDENING

ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN

 • -

  gemeentebestuur: ieder bevoegd bestuursorgaan van de gemeente Hoorn;

 • -

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

 • -

  besluiten: besluiten van een bestuursorgaan die algemeen verbindende voorschriften inhouden;

 • -

  gemeenteblad: een door het gemeentebestuur uit te geven gemeenteblad als bedoeld in artikel 139, lid 2 van de Gemeentewet.

ARTIKEL 2 GEMEENTEBLAD

Door en onder verantwoordelijkheid van het college wordt een gemeenteblad uitgegeven.

ARTIKEL 3 BEKENDMAKING BESLUITEN

De bekendmaking van besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden, geschiedt door plaatsing in een gemeenteblad. Het origineel van een uitgegeven gemeenteblad wordt door het college ondertekend en als archiefexemplaar bewaard. De bekendmaking houdt in ieder geval in (1) de titel van het besluit zonodig aangevuld met (2) een korte toelichting op die inhoud, (3) de datum van het besluit en (4) het bestuursorgaan dat het besluit heeft vastgesteld, (5) de dagtekening van een eventueel verleende formele of materiële goedkeuring, (6) de datum van de bekendmaking, (7) de datum van de inwerkingtreding (eventueel met terugwerkende kracht), (8) waar het besluit ter inzage ligt alsmede (9) welke prijs gerekend wordt voor afschriften van (delen van) het besluit en/of het gemeenteblad.

ARTIKEL 4 PUBLICATIE

Van de uitgifte van een gemeenteblad wordt door of namens het college mededeling gedaan in de wekelijkse gemeentelijke publicatie in een huis-aan-huis verspreid (week)blad verspreid (week)blad, behoudens gemeentebladen waarin algemene voorschriften ten aanzien van personale zaken zijn opgenomen. Een (kopie)exemplaar van de publicatie wordt bij het archiefexemplaar bewaard.

ARTIKEL 5 OVERIGE VORMEN VAN BEKENDMAKING

Het college kan - voor zover zij dit nodig acht - ook door andere middelen dan beschreven in de voorgaande artikelen de desbetreffende besluiten bij het publiek bekend maken (bijvoorbeeld door aanplakken, het verspreiden van folders, direct mail, maar ook door omroepen ter plaatse, per radio of televisie, alsmede via de website).

ARTIKEL 6 PLAATSING VAN ANDERE BESLUITEN DAN A.V.V.

Behalve de besluiten inhoudende algemeen verbindende voorschriften kan door of namens het college eveneens besloten worden andere besluiten (zoals bijvoorbeeld beleidsregels, besluiten van algemene strekking, aanwijzingsbesluiten, mandaat- en delegatiebesluiten, gemeenschappelijke regelingen, (bestemmings)plannen en ook beschikkingen) in een gemeenteblad te plaatsen.

ARTIKEL 7 ZORGPLICHT

De zorg voor de uitgifte van het gemeenteblad is, onder verantwoording en toezicht van het college, opgedragen aan de gemeentesecretaris of een andere door hem aan te wijzen gemeenteambtenaar. Hij vermeldt op ieder gemeenteblad een uniek nummer (jaar - volgnummer) en de dag van uitgifte. In een editie van het gemeenteblad worden niet tezamen besluiten over personele aangelegenheden en de overige besluiten opgenomen.

ARTIKEL 8 KOSTEN KOPIEEREN

Een (deel van een) gemeenteblad is tegen betaling van de kosten als weergegeven in de Legesverordening voor een ieder verkrijgbaar.

ARTIKEL 9 NAAM EN INWERKINGTREDING

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Gemeenteblad 2004 en treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

ARTIKEL 10 VERVALLEN OUDE VERORDENING

Op de dag van het in werking treden van deze verordening vervalt de oude verordening zoals vastgesteld door de raad op 15 maart 1994 (Gemeenteblad 1994-01 bekendgemaakt d.d. 24 maart 1994 en in werking getreden d.d. 25 maart 1994).