Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Verordening Lening Duurzame Particuliere Woningverbetering voor de Bomenbuurt in Winschoten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Lening Duurzame Particuliere Woningverbetering voor de Bomenbuurt in Winschoten
CiteertitelVerordening Lening Duurzame Particuliere Woningverbetering voor de Bomenbuurt in Winschoten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 147 en 149 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-2012-

25-01-2012

Streekblad

vernieuwde regelgeving

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Lening Duurzame Particuliere Woningverbetering voor de Bomenbuurt in Winschoten

De raad van de gemeente Oldambt;Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober 2011, nr. 11.0037990;Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;B E S L U I T:vast te stellen de navolgende Verordening Lening Duurzame Particuliere Woningverbetering voor de “Bomenbuurt” in Winschoten, luidende als volgt:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:a. aanvraag: een verzoek aan het college om voordracht bij SVn voor een Lening Duurzame Particuliere Woningverbetering (comfortverbetering van de woningen (bijvoorbeeld of energetische maatregelen);b. aanvrager: de eigenaar die de aanvraag doet. (bij twee of meer eigenaren van één woning gelden zij gezamenlijk als aanvrager);c. eigenaar/bewoner: degene die volgens het kadaster de woning in eigendom heeft en die de woning op het moment van aanvraag feitelijk bewoont;d. de raad: de gemeenteraad van de gemeente Oldambt;e. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt;f. duurzame particuliere woningverbetering: het treffen van energiebesparende maatregelen aan dan wel voorzieningen ter verbetering van een individuele, door de eigenaar bewoonde woning, op een zodanige wijze dat instandhouding van de lagere woonlasten en/of wooncomfort gedurende een langere periode zijn gewaarborgd;g. leningenplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor het verstrekken van leningen, zoals bedoeld in deze verordening;h. SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten;i. Stimuleringsfonds Particuliere Woningverbetering: het fonds waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, een lening voor duurzame particuliere woningverbetering kan toekennen, en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;j. Lening Duurzame Particuliere Woningverbetering: een lening die ten doel heeft om eeneigenaar/bewoner te stimuleren om hun woning op te knappen (bevorderen duurzame particuliere woningverbetering) en die wordt verstrekt volgens de in deze verordening vastgestelde regels: k. werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzame particuliere woningverbetering, vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Lening Duurzame Particuliere Woningverbetering en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake van deze duurzame particuliere woningverbetering in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten; 

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op de particuliere woningen in de Bomenbuurt in Winschoten. Deze buurt wordt aan de zuidzijde begrensd door de Spoorlijn, aan de noordzijde begrensd door de Grintweg, aan de westzijde de grens met Heiligerlee en aan de oostzijde de Sint Vitusholt (een en ander zoals op Bijlage III, bij de verordening aangehechte plattegrond gearceerd is weergegeven).

Artikel 3 Budget

De raad stelt eenmalig een leningenplafond vast.

Artikel 4 Lening Duurzame Particuliere Woningverbetering

 • 1

  De raad heeft een Stimuleringsfonds Particuliere Woningverbetering ingericht waaruit aan de in artikel 2 bedoelde eigenaar/bewoner een lening kan worden toegekend.

 • 2

  Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Lening Duurzame Particuliere Woningverbetering toe te kennen.

Artikel 5 Duurzame Particuliere Woningverbetering

 • 1

  Aan een eigenaar/bewoner van een woning als bedoeld in artikel 2 kan een Lening Duurzame Particuliere Woningverbetering worden toegekend voor het treffen van energiebesparende maatregelen aan dan wel voorzieningen ter verbetering van de woning.

 • 2

  De kosten van aannemers, erkende installateurs en leveranciers betreffende de volgende energiebesparende maatregelen komen in aanmerking voor financiering met een lening als bedoeld in deze verordening:a. isolatieb. grijswatercircuitc. cv-keteld. zonne-energiee. warmtepompf. warmteterugwinning douchewaterg. warmtekrachtkoppelingh. opmaak energielabel met maatwerkadvies 

 • 3

  De maatregelen genoemd in lid 2 sub a tot en met h worden nader gespecificeerd in bijlage I.

 • 4

  De kosten van erkende aannemers, erkende installateurs en leveranciers betreffende de volgende voorzieningen ter verduurzaming en verbetering van de woning komen in aanmerking voor financiering met een lening als bedoeld in deze verordening:a. het treffen van voorzieningen tot opheffen van gebreken aan het casco van de woning.Onder het casco van de woning wordt verstaan:- de funderingen, dragende muren en kolommen, het geraamte van het gebouw met de ondergrond, het ruwe metsel- en voegwerk, vloeren, buitengevels inclusief kozijnen met ramen en deuren, balkconstructies, daken inclusief bedekking en randafwerking, alsmede alle lood- en zinkwerken, gootconstructies, dakkapellen, dakramen, schoorstenen, rookgasafvoeren en ventilatiekanalen;- de technische installaties, met daarbij behorende leidingen voor gas, water enelektriciteitsvoorziening en de afvoer van afval- en hemelwater met de riolering.b. onder het treffen van voorzieningen tot het opheffen van gebreken wordt verstaan:- het verbeteren van een fundering op staal.- het herstel van de gevels en dragende muren.- het herstel van vloerconstructies.- het herstel van kapconstructies, waaronder wordt verstaan het repareren of hetvernieuwen van de kapconstructie, zoals gordingen, muurplanten en spant(en);- verwijderen asbest en/of loden leidingenc. het treffen van voorzieningen ten behoeve van de verhoging van het wooncomfort.

 • 5

  De maatregelen genoemd in lid 4 sub b en c worden nader gespecificeerd in bijlage II.

Artikel 6 De aanvraag

Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend door middel van een daartoe beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van:a. de te treffen maatregelen;b. de werkelijke kosten van de te treffen maatregelen evenals een financiële onderbouwing van deze opgave;c. waar mogelijk het energiebesparende effect van de maatregelen (EPA-maatwerkadvies);d. een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;e. een kopie van een eventueel benodigde omgevingsvergunning (WABO).

Artikel 7 Afhandelen aanvraag

 • 1

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn gecompleteerd is verklaart de aanvraag door het college buiten behandeling gelaten. De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gesteld.

 • 4

  Het college handelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5

  Het college beslist op de aanvraag binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag compleet is ontvangen.

 • 6

  Zij kan haar beslissing eenmaal voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 8 Intrekken toekenning aanvraag

 • 1

  Het college trekt een toekenning van de aanvraag als bedoeld in artikel 11 geheel of gedeeltelijk in als:a. Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;b. De duurzaamheidslening is verstrekt op grond van onjuiste gegevens. 

 • 2

  In geval van overtreding van de voorschriften in deze verordening de eigenaar verschoonbare redenen heeft, kan het college besluiten de bovengenoemde sanctie geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Artikel 9 Afwijzen aanvraag

Het college wijst de aanvraag af, indien:a. het leningenplafond bereikt is of het resterende budget in de voorziening Stimuleringsfonds Particuliere Woningverbetering niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.b. de werkelijke kosten van verbetering naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat.c. de werkelijke kosten van verbetering lager zijn dan het minimumbedrag zoals genoemd in artikel 12 lid 2.d. de aanvraag wordt ingediend na het treffen van de maatregelen.e. naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen, dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan. 

Artikel 10 Voordracht

Het college besluit aanvrager voor te dragen bij SVn voor een Lening Duurzame Particuliere Woningverbetering, indien uit de bij de aanvraag ingediende bescheiden blijkt, dat met het treffen van de duurzame particuliere woningverbetering aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende doelen:a. een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot; b. het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning;c. het realiseren van een duurzame particuliere woningverbetering. 

Artikel 11 Toekenning

 • 1

  De toekenning van een Lening Duurzame Particuliere Woningverbetering geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2

  Het college kan bij haar beslissing op grond van het eerste lid rekening houden met financiële steun die op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend.

 • 3

  SVn verstrekt en beheert een toegekende Lening Duurzame Particuliere Woningverbetering

Artikel 12 Voorwaarden

 • 1

  Op de leningen voor duurzame particuliere woningverbetering zijn van toepassing de SVn documenten ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’ en de ‘Productspecificaties Gemeentelijke Stimuleringslening’ zoals deze documenten aanwezig zijn in de SVn-informatiemap die deel uitmaakt van de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Oldambt en SVn.

 • 2

  Het college kan aan de toekenning van een Lening Duurzame Particuliere Woningverbetering nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 13 Kenmerken Lening Duurzame particuliere woningverbetering

 • 1

  De hoofdsom van de Lening Duurzame Particuliere Woningverbetering is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de stimuleringslening minimaal € 2.500,- en maximaal € 15.000,- incl. BTW per woning; 

 • 3

  De looptijd van de Lening Duurzame Particuliere Woningverbetering bedraagt maximaal 15 jaar.

 • 4

  Bij verkoop van de woning dient de restantschuld in zijn geheel worden afgelost.

 • 5

  Het rentepercentage bedraagt 1% op jaarbasis.

 • 6

  Vervroegde aflossing van de stimuleringslening is te allen tijde boetevrij toegestaan.

Artikel 14 Bouwkrediet

Een Lening Duurzame Particuliere Woningverbetering komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen.

Artikel 15 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 16 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 17 Intrekking oude regeling

De verordening Lening Duurzame Particuliere Woningverbetering voor “Ganzedijk” Finsterwolde, vastgesteld bij raadsbesluit van 20 oktober 2010 wordt, per 1 januari 2012, ingetrokken. Voor wat betreft de verstrekte leningen blijft deze verordening zijn rechtsgeldigheid behouden.

Artikel 18 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt, na behoorlijk te zijn bekendgemaakt, op 15 februari 2012, in werking.

Artikel 19 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening Lening Duurzame Particuliere Woningverbetering voor de Bomenbuurt”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oldambt d.d. 25 januari 2012.De griffier, De voorzitter,Pieter Norder, Pieter Smit

1  

BIJLAGE ISpecificatie energiebesparende maatregelen, als bedoeld in artikel 5, lid 2 van de verordeningLening Duurzame Particuliere Woningverbetering voor “Ganzedijk”FinsterwoldeDe isolatiewerkzaamheden die onder deze verordening vallen zijn:- gevelisolatie- dakisolatie- vloer- en bodemisolatie- HR-glas met een minimale warmtedoorgangscoëfficiënt van 2 W/m2K.GrijswatercircuitHet grijswatercircuit moet voor huishoudelijk gebruik worden aangebracht met minimaal aangeslotende toiletspoelingen en minimaal een voorraadvat van 2 m3.CV-ketelDe cv-ketel moet het gaskeurHR keurmerk hebben en mag eventueel gecombineerd worden met eenwarmtepomp.Zonne-energieDe PV-installatie moet een minimaal vermogen hebben van 0,5 kWp en zijn aangebracht conform deNEN 1010.De zonneboiler moet een minimale jaaropbrengst hebben van 3,1 GJ.WarmtepompDe warmtepomp moet gebruikt worden voor de hoofdverwarming en minimaal een thermischvermogen hebben van 3,2 kW of moet ondersteunend zijn voor de cv-ketel en opgenomen zijn in hetverwarmingscircuit.Warmteterugwinning douchewaterDe warmteterugwinning uit douchewater (douche-WTW) moet minimaal aangesloten zijn op 1 douche.WarmtekrachtkoppelingDe warmtekrachtkoppeling (wkk) moet minimaal een thermisch vermogen hebben van 3,2 kW en kanbestaan uit een HRe ketel of een vergelijkbaar toestel dat zowel warmte als elektriciteit opwekt.EnergielabelHet energielabel moet voorzien zijn van een maatwerkadvies.

2  

BIJLAGE IISpecificatie opheffen van gebreken als bedoeld in artikel 5, lid 5 van de verordening LeningDuurzame Particuliere Woningverbetering voor “Ganzedijk” FinsterwoldeHet verbeteren van een fundering op staal. Hieronder wordt verstaan:- het ontgraven van de fundering;- het slopen van een verzakt gedeelte;- het opmetselen en het aanhelen;- het maken van een begane grond vloerconstructie met inkassing van de gevels.Het herstel van de gevels en dragende muren. Hieronder wordt verstaan;- het vervangen van halfsteens of steens metselwerk of spouwmuur of vergelijkbareconstructies;- het vervangen van buitenkozijnen, inclusief bijbehorende ramen en deuren;- het vervangen van lateien.Het herstel van vloerconstructies. Hieronder wordt verstaan:- het slopen van plinten en verrotte vloerdelen;- het slopen van verrotte balken en/of het waterpas stellen van bestaande balken;- het aanbrengen van (nieuwe) balken of vloeren of vloerdelen;- het vervangen, in samenhang met de vloer, van trappen.Het herstel van kapconstructies, waaronder wordt verstaan het repareren of het vernieuwen van dekapconstructie, zoals gordingen, muurplanten, spant(en) en in samenhang hiermee:- het afhalen en het aanbrengen (zo nodig vernieuwen) van de dakbedekking;- het afhalen en het aanbrengen (zo nodig vernieuwen) van de panlatten, tengels endakbeschot;- het vernieuwen van goten;- het vernieuwen van schoorstenen.Verwijderen asbest en/of loden leidingenHet verwijderen van asbest en/of loden leidingen die in de woning aanwezig zijn.het treffen van voorzieningen ten behoeve van de verhoging van het wooncomfort- het verbeteren of vervangen van een keuken (herbetegelen, nieuwe keuken incl.inbouwapparatuur);- het verbeten of vervangen van de sanitaire ruimten (herbetegelen, nieuw sanitair, waterleiding enplafonds);- overige onderhoudswerkzaamheden die aard of nagelvast met het huis verbonden zijn;- bij alle overige voorzieningen ten behoeve van het wooncomfort is het college bevoegd de lening aldan niet toe te kennen.