Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Beleidsregels Leegstandwet Oldambt 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Leegstandwet Oldambt 2010
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 15 en 16 Leegstandwet
 2. De bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht
 3. De bepalingen in de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-2010-

16-03-2010

Streekblad

nieuwe regelgeving

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Leegstandwet Oldambt 2010

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt:Overwegende:- dat het onder omstandigheden gerechtvaardigd en wenselijk is een deelvan de wettelijke huurbeschermingsregels tijdelijk ter zijde te stellen bijde verhuur van woningen te koop en leegstaande woningen mettoepassing van de Leegstandwet;- dat er behoefte bestaat aan een beleidskader dat specifiek is toegespitst opvergunningverlening aan particuliere woningeigenaren die willendoorstromen naar een andere woning;- dat daarmee beoogd wordt een bijdrage te leveren aan het in beweginghouden van de koopwoningmarkt;- dat een zorgvuldige besluitvorming over de redelijkheid van het terzijde stellenvan de huurbeschermingsregels met zich mee brengt dat van de eigenaar magworden geëist dat hij het college alle stukken en bescheiden overlegt die nodigzijn om een dergelijke belangenafweging te kunnen maken;- dat tevens bovenstaande eis wordt gesteld vanwege hetontbreken van een beroepsmogelijkheid bij weigering van devergunning.Gelet op artikel 15 en 16 van de Leegstandwet en de bepalingen in de Algemene wetbestuursrecht en de Gemeentewet;B e s l u i t :vast te stellen de volgende:“Beleidsregels Leegstandwet Oldambt 2010”,luidende als volgt:

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1

  De begripsbepalingen van artikel 1 van de Leegstandwet worden voor de toepassing van deze beleidsregels overgenomen.

 • 2

  Voorts wordt verstaan onder:a. college: het college van burgemeester en wethouders;b. de wet: de Leegstandwet;c. aanvraag: de aanvraag van een vergunning op basis van de Leegstandwet dooreen eigenaar;d. aanvrager: de eigenaar in de zin van de Leegstandwet

Artikel 2 Aanvraagprocedure

 • 1

  De aanvraag wordt ingediend bij het college. Voor de aanvraag wordt gebruikgemaakt van het door de Minister vastgesteld model (Modelaanvraag LeegstandwetTv en Modelaanvraag Leegstandwet Vtv) dat volledig en naar waarheid wordtingevuld;

 • 2

  Bij de aanvraag worden in ieder geval de volgende documenten overlegd:a. een kopie van de Akte van levering van de betreffende woning;b. een voorstel inzake de te hanteren huurprijs, onderbouwd met een overzichtvan de toegekende woningwaarderingspunten (formulier van deHuurcommissie: Waardering zelfstandige woning);c. stukken waaruit voldoende aannemelijk blijkt dat de woning waarop deaanvraag betrekking heeft, leegstaat;d. een verklaring van een makelaar waaruit blijkt dat op het moment van deaanvraag de woning te koop staat en in de 6 maanden voorafgaand aan deaanvraag te koop heeft gestaan voor ten hoogste een marktconforme prijs.

 • 3

  Burgemeester en wethouder nemen aan dat de woning leegstaat indien op hetadres van de woning geen inschrijvingen geregistreerd staan in de gemeentelijkebasisadministratie.

Artikel 3 Uitwerkingsbepalingen betreffende koopwoningen

 • 1

  Om in aanmerking te komen voor een vergunning op basis van de Leegstandwetdient een aanvrager serieuze pogingen te hebben ondernomen om zijn koopwoningte verkopen zonder dat dit tot verkoop van de koopwoning heeft geleid.

 • 2

  Een aanvrager wordt geacht serieuze pogingen tot verkoop van zijn woning tehebben ondernomen indien de koopwoning gedurende een periode van 6 maandendirect voorafgaand aan het moment waarop vergunning wordt aangevraagdonafgebroken voor een marktconforme of lagere prijs te koop heeft gestaan.

 • 3

  De aanvraag wordt geweigerd indien er aanwijzingen of gerechtvaardigdevermoedens zijn dat de vergunning louter of overwegend voor speculatievedoeleinden gebruikt zal worden.

 • 4

  Van speculatieve doeleinden is in ieder geval sprake indien de woning boven demarktconforme prijs te koop wordt of is aangeboden in het tijdvak van 6 maandenvoorafgaand aan de aanvraag.

Artikel 4 De maximale huurprijs

 • 1

  De maximale hoogte van de huurprijs voor een woonruimte die met een vergunningop basis van de Leegstandwet zal worden verhuurd, wordt bepaald op basis van hetwoningwaarderingsstelsel behorende bij de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.

 • 2

  Indien het een woning betreft die het maximaal aantal punten op grond van deUitvoeringswet huurprijzen woonruimte overschrijdt, dan wordt de maximalehuurprijs berekend door het aantal punten dat uitstijgt boven de grens van 250punten te vermenigvuldigen met het verschil tussen de huurprijs bij 250 punten ende huurprijs bij 249 punten en dit bedrag vervolgens op te tellen bij het bedrag datcorrespondeert met een huurprijs van 250 punten.

Artikel 5 De vergunning

De vergunning bevat in ieder geval bepalingen die inhouden:a. de duur van de vergunning;b. dat de duur van de huurovereenkomst minimaal 6 maanden bedraagt en vooreen duur wordt aangegaan die uiterlijk eindigt op de dag dat de vergunning haargeldigheid verliest;c. dat de opzeggingstermijn van de tijdelijke huurovereenkomst voor de huurdermaximaal 1 maand bedraagt;d. dat de opzeggingstermijn van de tijdelijke huurovereenkomst voor de verhuurderminimaal 3 maanden bedraagt;e. dat de huurovereenkomst in elk geval eindigt op het tijdstip waarop devergunning haar geldigheid verliest;f. dat de huurprijs niet hoger mag zijn dan de in de vergunning vastgesteldemaximale huurprijs;g. dat de huurovereenkomst schriftelijk wordt aangegaan, waarbij melding moetworden gemaakt van de verleende vergunning, het tijdvak waarvoor devergunning geldt en de daarin vermelde huurprijs.

Artikel 6 Verlenging

 • 1

  De vergunning wordt slechts verlengd indien ondanks voortdurende pogingendaartoe van de aanvrager de woning aan het einde van devergunningperiode nog steeds niet verkocht is.

 • 2

  Van voortdurende pogingen in de zin van lid 1 is sprake indien de aanvrageraannemelijk kan maken dat hij vanaf de ingangsdatum van de vergunning, dewoning onafgebroken te koop heeft aangeboden tegen een marktconforme oflagere prijs zonder dat dit tot verkoop heeft geleid.

Artikel 7 Ingangsdatum van deze beleidsregels

Deze beleidsregels gelden vanaf de eerste dag na bekendmaking.

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels Leegstandwet Oldambt 2010”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt op 16 maart 2010.De secretaris, De burgemeester,H.J.J. Groothuis Mr. M. Zijlstra