Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerhugowaard

Overgangsbepaling Gebruiksbesluit 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerhugowaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOvergangsbepaling Gebruiksbesluit 2008
CiteertitelOvergangsbepaling Gebruiksbesluit 2008
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpBeleidsregel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit van 26 juli 2008 houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het gebruik van bouwwerken uit het oogpunt van brandveiligheid (Besluit brandveilig gebruik bouwwerken)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-201101-04-2012Onbekend

12-04-2011

Heerhugowaards Nieuwsblad d.d. 19-4-2011

BW11-0262

Tekst van de regeling

Intitulé

Overgangsbepaling Gebruiksbesluit 2008

Geconsolideerde tekst van de regeling

 

Nr.   BW11-0262

 

 Overgangsbepaling Gebruiksbesluit 2008

 

Het College van B&W van de gemeente Heerhugowaard;

 

Besluit:

de gemeentelijke overgangsregeling ten aanzien van het Gebruiksbesluit 2008 als beleidslijn vast te stellen.

 

Beleidslijn

De wetgever heeft nagelaten een overgangsbepaling op te nemen in het Gebruiksbesluit die invulling geeft aan de vraag hoe om te gaan met gebouwen die door het Gebruiksbesluit opeens aan veel strengere eisen moeten voldoen. Middels dit beleidsstuk wordt deze leemte opgevuld. De regelgeving omtrent de brandveiligheid van gebouwen is geregeld in het Bouwbesluit 2003 en het Gebruiksbesluit.

 

Bouwbesluit 2003

Het Bouwbesluit regelt het brandveilig (ver)bouwen en de brandveilige (bouwkundige) toestand van alle typen bouwwerken sinds 2003. Het gaat hierbij om bouwtechnische eisen aan het bouwen van nieuwe en het verbouwen van bestaande bouwwerken. De eisen voor bestaande bouw zijn van een lager niveau dan de eisen voor nieuwbouw. Het Bouwbesluit schept ook kaders voor ministeriele regelingen en kwaliteitsverklaringen.

 

Uitzonderingen in voorschriften voor nieuwbouw en bestaande bouw Het Bouwbesluit geldt voor het bouwen en in stand houden van alle bouwwerken. Omdat een huis in 1920 nu eenmaal aan andere eisen moest voldoen dan een huis van tegenwoordig, maakt het Bouwbesluit in een aantal gevallen onderscheid in voorschriften voor nieuwbouw en voor bestaande bouw. Voor alle nieuw te bouwen bouwwerken gelden uiteraard de nieuwbouweisen, maar ook bij verbouwingen moet voldaan worden aan de nieuwbouweisen van het Bouwbesluit. Dat geldt dus ook voor verbouwingen in of aan bestaande bouwwerken. 1.

 

Gebruiksbesluit

Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. De brandveiligheidsvoorschriften verschilden per gemeente daar zij waren opgenomen in de Gemeentelijke Bouwverordening maar zijn per 1 november 2008 geüniformeerd in het Gebruiksbesluit. Deze voorschriften werken rechtstreeks en gelden voor elke vorm van gebruik. Daarnaast is voor de meer risicovolle vormen van gebruik een omgevingsvergunning brandveilig gebruik of een gebruiksmelding nodig. Voorschriften die gebaseerd zijn op het Gebruiksbesluit gaan onder meer over brandbeveiligingsinstallaties. 2.

 

 

Ontbreken overgangsbepaling

De eisen zoals opgenomen in het Bouwbesluit 2003 voor bestaande bouw zijn de minimale eisen waaraan een gebouw moet voldoen. Een gebouw mag dan ook nóóit onder dit niveau komen. Het Gebruiksbesluit hanteert echter niet de scheiding tussen nieuwbouw en bestaande bouw. Bij het vaststellen van het Gebruiksbesluit zijn er niet voldoende overgangsbepalingen opgenomen. Hierdoor is het dus nu zo dat alle gebouwen moeten voldoen aan de eisen van het Gebruiksbesluit en sommige bedrijven, ogv artikel 2.2.1 van Gebruiksbesluit, opeens kostbare investeringen moeten doen voor brandmeldinstallaties e.d. waar dit voor 1 november 2008 niet nodig was. Dit is niet het doel van het Gebruiksbesluit. In de toelichting van het besluit staat ‘De landelijke uniformering van de voorschriften over het brandveilig gebruik van bouwwerken, zoals die in dit besluit is uitgewerkt, is in beginsel een beleidsneutrale operatie op basis van het brandveiligheidsniveau van de model-Bouwverordening (Mbv). Aan de uniformering ligt dan ook niet de intentie ten grondslag om dat brandveiligheidsniveau landelijk te verlagen of te verhogen.’ Middels dit beleidsstuk zal een overgangsbepaling worden omschreven. Deze overgangsbepaling is slechts bedoeld om uitleg te geven aan onze invulling van het Gebruiksbesluit, niet om het Gebruiksbesluit niet na te volgen.

 

 

Beleidslijn/Overgangsbepaling

Een gebouw moet minimaal voldoen aan de brandveiligheidseisen zoals gesteld vóór november 2008, bij het ingaan van het Gebruiksbesluit. Indien er ná 30 oktober 2008 illegaal wijzigingen hebben plaatsgevonden waarbij het gebruik, eigendom of de indeling van de ruimte verandert, of indien er ná 1 mei 2011 legale wijzigingen gaan plaatsvinden waarbij het gebruik, eigendom of de indeling van de ruimte verandert dient het volledige gebouw te worden getoetst aan het Gebruiksbesluit. Indien er wordt voldaan aan de brandveiligheidseisen zoals gesteld voor 1 november 2008 en er sindsdien niets is gewijzigd zouden we, ten aanzien van de regelingen zoals opgenomen in artikel 2.2.1 van het Gebruiksbesluit,  kunnen stellen dat er sprake is van een ‘van rechtens verkregen niveau’. De controlerend ambtenaar kan echter te allen tijde, gemotiveerd, van bovenstaande beleidslijn afwijken indien hij/zij dit in het kader van de brandveiligheid nodig acht.

 

Uitsluiten beleidslijn/overgangsbepaling

Er zijn een aantal gebruiksfuncties van gebouwen die, vanwege het soort gebruik en of planologische bestemming, niet in aanmerking komen voor bovenstaande regeling. Dit zijn gebouwen waar nachtverblijf wordt verschaft, of waar verminderd- of niet zelfredzame personen verblijven zoals oa: zorginstellingen, kinderdagverblijven/ kinderopvang, scholen, hotels, zorgcentra, e.a.

 

Actieve informatieplicht

Het Gebruiksbesluit is heel duidelijk in het punt dat de verantwoordelijkheid voor het nakomen van het besluit in beginsel ligt bij de gebruiker van een gebouw. Hieraan geven wij de volgende invulling. De controlerend ambtenaar heeft een actieve informatieplicht. Dit houdt in dat, indien de ambtenaar constateert dat er sprake is van een ‘van rechtens verkregen niveau’ de gebruiker van het gebouw geïnformeerd dient te worden over de eisen zoals gesteld in het Gebruiksbesluit. De gebruiker zal worden geadviseerd om het gebouw conform de eisen van het Gebruiksbesluit aan te passen. Deze voorwaarden zullen niet actief geëist worden, echter de verantwoordelijkheid wordt hiermee wel bij de gebruiker gelegd.

 

College van burgemeester en wethouders,

 

Heerhugowaard 12 april 2011

 

Noot 1 

http://www.infopuntbrandveiligheid.nl/pagina/wet-regelgeving/bouwbesluit, 13 september 2010, 16.00 uur

Noot 2

http://www.infopuntbrandveiligheid.nl/pagina/wet-regelgeving/Gebruiksbesluit, 13 september 2010, 16.48 uur