Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Verordening op de auditcommissie van Hoorn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de auditcommissie van Hoorn
CiteertitelVerordening op de auditcommissie van Hoorn
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp001 bestuursorganen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

9940A

Bij deze verordening is het registratienummer niet bekend, het nummer van het raadsvoorstel is vermeld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-200519-09-2014nieuwe regeling

14-09-2004

Gemeenteblad 2005=05

2004 04.124

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de auditcommissie van Hoorn

De Raad van de gemeente Hoorn;

 • -

  gelezen het voorstel van het presidium van 26 mei ;

 • -

  gelezen het advies van de commissie Bestuur en Middelen van 2 juni;

 • -

  gelet op de verordening ex artikel 213 van de Gemeentewet;

 

besluit

 

vast te stellen

 

Verordening op de auditcommissie van Hoorn

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1.

  De auditcommissie is een raadscommissie ingesteld op grond van artikel 3A van de kaderverordening commissies van de raad 2002 en is bedoeld voor het voeren van periodiek afstemmingsoverleg zoals bepaald in artikel 4 lid 3 van de Controleverordening gemeente Hoorn en voor de bespreking van het verslag van bevindingen zoals vermeld in artikel 7 lid 4 van de Controleverordening gemeente Hoorn.

 • 2.

  Onder de accountant wordt verstaan de door de raad benoemde accountant.

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 1.

  De Kaderverordening commissie van de raad 2002 is met uitzondering van het bepaalde in artikel 5 lid 5 en artikel 5A van toepassing.

 • 2.

  Voor het in artikel 1 lid 1 van deze verordening genoemde afstemmingsoverleg worden de raadsgriffier, (een vertegenwoordiger van) de rekenkamer(functie), de portefeuillehouder financiën, de gemeentesecretaris en de concerncontroller uitgenodigd.

Artikel 3 leden van de auditcommissie

 • 1.

  De auditcommissie bestaat uit een vertegenwoordiging namens de raad.

 • 2.

  Iedere fractie is met 1 lid vertegenwoordigd in de auditcommissie.

 • 3.

  De raad benoemt op voordracht van de leden van de commissie uit haar midden de voorzitter. De voorzitter neemt deel aan de vergadering en heeft stemrecht.

 • 4.

  Iedere fractie draagt tevens een plaatsvervangend lid voor. Deze leden nemen slechts deel aan de vergadering bij verhindering van het lid.

Artikel 4 taken en bevoegdheden

 • 1.

  De auditcommissie voert namens de raad het periodieke overleg met de accountant zoals bepaald in artikel 4 van de controleverordening gemeente Hoorn.

 • 2.

  De auditcommissie adviseert de raad jaarlijks over het Programma van eisen voor de accountantscontrole waarin wordt opgenomen: de goedkeuringstoleranties; apart te controleren deelwaarnemingen; een inrichtingsplan voor verslag van bevindingen; eventuele tussentijdse controles, de frequentie en inrichting daarvan; posten van de jaarrekening of deelcontroles en afwijkende rapporteringtoleranties.

 • 3.

  De auditcommissie adviseert de raad jaarlijks over de jaarrekening.

 • 4.

  De auditcommissie kan, indien zij dat nodig vindt, de raad adviseren over de kwaliteit van de “governance” binnen de gemeente Hoorn. Onder governance wordt verstaan het maatschappelijk goed besturen.

 • 5.

  De auditcommissie adviseert de raad over het programma van eisen voor de aanbesteding van de accountantscontrole.

Artikel 5 stemrecht

Alleen de raadsleden in hun hoedanigheid als vertegenwoordiger namens een fractie hebben stemrecht in de auditcommissie.

Artikel 6 vergaderfrequentie

 • 1.

  De auditcommissie vergadert tenminste 2 maal per jaar of zo veel zij nodig acht voor een goede uitoefening van haar taak. In ieder geval vindt het overleg plaats als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel.

 • 2.

  Jaarlijks voorafgaand aan de accountantscontrole vindt er specifiek overleg plaats tussen de accountant en de auditcommissie over de in dat specifieke boekjaar te besteden bijzondere aandacht aan posten van de jaarrekening, deelverantwoordingen, functies en/of gemeentelijke organisatieonderdelen en daarbij te hanteren rapporteringtoleranties.

 • 3.

  Jaarlijks, na afronding door de accountant van de controle van de jaarrekening en voorafgaande aan de behandeling van de jaarrekening in de raad, vindt er specifiek overleg plaats tussen de accountant en de auditcommissie over de bevindingen van de accountant bij de controle van de jaarrekening. Ook controlebevindingen met betrekking tot andere in dat jaar uitgevoerde controles, zoals deelverantwoordingen, kunnen aan de orde komen.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Op grond van de Controleverordening gemeente Hoorn die voorvloeit uit artikel 213 van de gemeentewet en door de raad is vastgesteld op 7 oktober 2003, dient er periodiek afstemmingsoverleg plaats te vinden tussen de accountant, (een delegatie van) de raad, de raadsgriffier, (een vertegenwoordiger van) de rekenkamer(functie), de portefeuillehouder financiën, de gemeentesecretaris en de concerncontroller. Op grond van artikel 7 lid 4 dient de accountant voorafgaand aan de raadsbehandeling van de jaarstukken, het verslag van bevindingen met (een voor dit doel ingestelde vertegenwoordiging) van de raad te bespreken.

Artikel 2

Het in lid 1 bepaalde dient ertoe om ervoor te zorgen dat de zittingsduur van de leden gelijkloopt met de raadsperiode. Tevens wordt hiermee geregeld dat de voorzitter van de auditcommissie niet regulier deel uitmaakt van het presidium. Dit omdat de auditcommissie eigenstandige taken heeft en er dientengevolge geen reguliere afstemming in het presidium nodig is. De voorzitter van de auditcommissie kan desgewenst wel door het presidium worden uitgenodigd om de vergadering bij te wonen.

Artikel 3

Om de auditcommissie slagvaardig te houden is iedere fractie met maximaal 1 lid vertegenwoordigd en maakt de voorzitter deel uit van de commissie. Dit kan ook zoals in Hoorn het geval is in de afvaardiging naar commissies, een niet-raadslid zijn.

Artikel 4

In dit artikel zijn in lid 1 en 2 de taken voor de raad opgenomen die voorvloeien uit de controleverordening. In lid 4 wordt de auditcommissie de bevoegdheid gegeven om de raad te adviseren over governance. Governance staat voor goed bestuur, niet in politieke zin maar in termen van maatschappelijk verantwoord besturen. Kernbegrippen zijn transparantie, een zuivere rolvervulling conform dualisme en heldere verantwoordingen. In het bedrijfsleven heeft de commissie Tabaksblat met betrekking tot governance grote invloed uitgeoefend. De mogelijkheid om te adviseren over governance geeft de auditcommissie de gelegenheid om zich niet te beperken tot het desbetreffende boekjaar, maar ook om een visie/ontwikkelingsrichting voor de jaren daarna neer te leggen. Het advies bedoeld in lid 5 wordt gegeven als de benoemingsperiode van de accountant ten einde loopt.

Artikel 5

Dit artikel is opgenomen om in het geval dat de vertegenwoordiger van de rekenkamer(functie) tevens raadslid is, het misverstand te voorkomen dat deze eveneens stemrecht heeft en er dus een partij met meer dan 1 persoon stemrecht heeft.

Artikel 6

Lid 2 vloeit voort uit de controleverordening. Lid 3 is een logisch gevolg van lid 2 om de afspraken die met de accountant zijn gemaakt bij het begin van het boekjaar te evalueren aan het eind van het boekjaar en om tevens de controlebevindingen van de accountant te bespreken.