Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hillegom

Verordening op de heffing en invordering van leges 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHillegom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2011
CiteertitelLegesverordening 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën en Economie
Externe bijlageTarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De ingangsdatum van de heffing is 01-01-2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 156
  2. Gemeentewet, art. 229, lid 1 sub b
  3.  

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2012Intrekking

17-11-2011

Het Witte Weekblad 30-11-2011  

30-12-201001-01-2012nieuwe regeling

16-12-2010

Het Witte Weekblad 22-12-2010  

1808-5  

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2011

De Raad der Gemeente Hillegom;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 november 2010, voorstelnummer 1808;

gelet op de artikelen 156,tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van leges 2011

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. 'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b. 'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c. 'maand': het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalendermaand tot en met de laatste dag van die kalendermaand;

d. 'jaar': het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalenderjaar tot en met de laatste dag van dat kalenderjaar;

e. 'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

1 Leges worden niet geheven voor:

a. stukken of handelingen, welke ambtshalve of ter voldoening aan wettelijke voor schriften kosteloos worden afgegeven of verricht;

b. inlichtingen, opgaven, handelingen of stukken, welke met vergunning van het college van burgemeester en wethouders worden verstrekt, verricht of afgegeven ten behoeve van rechtstreeks gebruik voor het algemeen belang dienende voorlich¬ting over de gemeente, haar organen en instellingen;

c. het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

d. het verlenen van diensten t.b.v. de gemeente, haar organen en instellingen.

2 De leges, genoemd in de tarieventabel in hoofdstuk 1 onder 2.1, 2.2 worden niet geheven voor de in het openbaar belang afgegeven stukken en ver¬strekte inlichtingen aan openbare besturen, ambtenaren en instellingen.

3 De leges, genoemd in de tarieventabel onder hoofdstuk 2 worden niet geheven voor zover de in dat hoofdstuk vermelde stukken met vergunning van het college van burgemeester en wethouders worden afgegeven aan politieke groeperingen,

waar¬van de aanduiding bij de Kiesraad is geregistreerd dan wel welke aan de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen hebben deelgenomen.

4 De leges, genoemd in de tarieventabel onder hoofdstuk 2, worden niet geheven voor zover het betreft de exemplaren van de raadsbijlagen welke op eigen initiatief door het college van burgemeester en wethouders worden verstrekt aan belangstel¬lenden voor raadsvergaderingen, teneinde het deze belangstellenden mogelijk te maken de vergaderingen aan de hand van de stukken te volgen.

5 De leges, genoemd in de tarieventabel in hoofdstuk 6 worden niet geheven indien het onderzoek uitsluitend wordt verricht voor een wetenschappelijk doel of in het algemeen belang.

6 De leges, genoemd in de tarieventabel in hoofdstuk 8 onder 8.1. worden niet geheven voor het van gemeentewege behulpzaam zijn bij het raadplegen van de onder het gemeentebestuur berustende kadastrale stukken door rijks- en provinciale ambtenaren in de uitoefening van hun functie.

7 Leges worden niet geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag zoals bedoeld in hoofdstuk 1 onder 1.2.1 en 1.2.2, hoofdstuk 2 onder 2.3, 2.4 en 2.5, hoofdstuk 5, hoofdstuk 6, hoofdstuk 11, hoofdstuk 14 onder 14.1.1 en 14.1.2., hoofdstuk 15 onder 15.3 en 15.4, hoofdstuk 17 onder 17.1.1 t/m 17.1.4, 17.1.6, 17.1.9, 17.1.10, 17.1.14 tot en met 17.1.16, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor instellingen die geregistreerd staan bij het CBF (Centraal bureau fondsenverwerving) en plaatselijke non-profit instellingen die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stellen van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9 , eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

b. schriftelijk wordt gedaan, binnen een maand na de dagtekening van de kennisgeving.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Teruggaaf

1. Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een verzoek als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van belasting, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de aanslag.

Artikel 9 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening indien de wijzigingen:

a. van zuiver redactionele aard zijn;

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt

binnen 3 maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en de volgende hoofdstukken of onderdelen van de tarieventabel betreft:

1. onderdelen 3.5.1 en 3.5.2 (akten burgerlijke stand);

2. hoofdstuk 9 (reisdocumenten);

3. hoofdstuk 10 (rijbewijzen);

4. onderdeel 4.5 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

5. onderdeel 4.10.1 (verklaring omtrent gedrag);

6. hoofdstuk 11 (kansspelen)

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

1 De Legesverordening 2010 vastgesteld bij raadsbesluit van 21 december 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van de heffing met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

3 De datum van ingang van heffing is 1 januari 2011.

4 Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2011".

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 16 december 2010.

De voorzitter;

drs. A. Mans

De griffier;

drs. P.M. Hulspas - Jordaan