Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vaals

Wegsleepverordening Vaals 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVaals
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening Vaals 2009
CiteertitelWegsleepverordening Vaals 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Wegsleepverordening Vaals 2002.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Wegenverkeerswet 1994, art. 173, lid 2
  3. Besluit wegslepen voertuigen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2009nieuwe regeling

20-04-2009

Vaalser Weekblad, 24-04-2009

RS 090001

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening Vaals 2009

De Raad van de gemeente Vaals

gelet op het raadsvoorstel met kenmerk :

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid, van deWegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

overwegende dat het uit oogpunt van de veiligheid op de weg, de vrijheid van het verkeer ofhet vrijhouden van wegen en weggedeelten, wenselijk kan zijn om voertuigen te verwijderen, over tebrengen en in bewaring te stellen;

B E S L U I T:

In te trekken de “Wegsleepverordening Vaals 2002” , vastgesteld in de openbareraadsvergadering van 17 december 2001 onder gelijktijdige vaststelling van de volgendeverordening:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:a. het RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;b. de wet: de Wegenverkeerswet 1994;c. het besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;d. voertuig: voertuig als bedoeld in artikel 1, onder a1, van het RVV 1990;e. motorrijtuig: motorrijtuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;f. het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten.

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c, van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot één van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring van voertuigen en openingstijden

1. Als plaats van bewaring van voertuigen, bedoeld in artikel 173, tweede lid, onder a, van de wet, wordt aangewezen het afgesloten terrein in eigendom van Logicx Valkenburg ., bestemd voor het stallen van voertuigen, en gelegen aan het bedrijfsterrein van voornoemde, plaatselijk bekend De Valkenberg 8, 6301 PM, te Valkenburg.2. De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats worden door het college vastgesteld.

Artikel 4 Kosten van overbrenging, uitgifte en bewaren van voertuigen.

1. De kosten van overbrenging van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:a. basistarief:- maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur: € 225,=- overige dagen en tijden: € 255,=b. voor het overbrengen : € 90,=c. uitgiftevergoeding:- maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur: n.v.t.- overige dagen en tijden: € 55,=2. De kosten van bewaring van een voertuig bedragen:a. voor het eerste etmaal of een gedeelte daarvan: € 10,=b. voor elk volgend etmaal of een gedeelte daarvan € 10,=

Artikel 5 Overbrenging en in bewaring stelling van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, of 174, eerste lid, van de wet, zijn de artikelen 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2009. Per die datum is de “Wegsleepverordening Vaals 2002” ingetrokken.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Wegsleepverordening Vaals 2009”.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 20 april 2009 

E.N.H. Ummels                                                                             Drs. R.L.T. Van LooGriffier                                                                                             Voorzitter