Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vaals

Verordening op de ambtelijke bijstand voor de gemeente Vaals 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVaals
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de ambtelijke bijstand voor de gemeente Vaals 2005
CiteertitelVerordening op de ambtelijke bijstand voor de gemeente Vaals 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 33, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-11-2005nieuwe regeling

03-10-2005

Vaalser Weekblad, 14-10-2005

EU 050043

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de ambtelijke bijstand voor de gemeente Vaals 2005

De Raad der gemeente Vaals

 

besluit

 

vast te stellen de Verordening op de ambtelijke bijstand voor de gemeente Vaals 2005

Artikel 1  

Een raadslid wendt zich te allen tijde uitsluitend tot de griffier met een verzoek om informatie vanuit het ambtelijk apparaat.

Artikel 2  

De griffier beoordeelt of het informatieverzoek zodanig van aard is dat overleg met de secretaris vereist is.

Artikel 3  

Indien een uitvoerend ambtenaar van mening is dat voldoen aan de informatievraag het belang van de gemeente kan schaden, meldt betrokken ambtenaar dat aan secretaris en griffier.

Artikel 4  

Indien griffier en secretaris niet tot overeenstemming komen over de vraag of het voldoen aan de informatievraag het belang van de gemeente kan schaden, zal de kwestie besproken worden in een overleg tussen secretaris, griffier en voorzitter van de raad. Uiteindelijk neemt de voorzitter van de raad in deze kwesties een besluit en deelt dat mee aan de informatievrager.

Artikel 5  

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van 6 weken na de datum van uitgifte van het Vaalser Weekblad waarin zij is gepubliceerd.

Artikel 6  

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening op de ambtelijke bijstand voor de gemeente Vaals 2005"

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 oktober 2005 

de griffier                                                                      de voorzitter