Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Stichtse Vecht

Reglement voor het seniorenconvent Stichtse Vecht 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Stichtse Vecht
Officiële naam regelingReglement voor het seniorenconvent Stichtse Vecht 2011
CiteertitelReglement voor het seniorenconvent Stichtse Vecht 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-08-201111-12-2014Nieuwe regeling

26-04-2011

Nieuwsblad voor Vecht-, Amstel- en Rijnstreek, 04-08-2011

SV31

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement voor het seniorenconvent Stichtse Vecht 2011

De raad van de gemeente Stichtse Vecht;

gezien het voorstel van het seniorenconvent van 18 april 2011;

gelet op de Gemeentewet en het reglement van Orde;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende

REGLEMENT VOOR HET SENIORENCONVENT STICHTSE VECHT 2011

Artikel 1 Samenstelling

 • 1. Het Seniorenconvent bestaat uit de burgemeester en de fractievoorzitters van de in de gemeenteraad vertegenwoordigde fracties.

 • 2. De fractievoorzitters kunnen zich laten vervangen door een waarnemend fractievoorzitter uit hun fractie.

 • 3. De voorzitter van de raad is voorzitter van het Seniorenconvent.

 • 4. Het Seniorenconvent wordt bijgestaan door de griffier. De griffier of diens plaatsvervanger is in elke vergadering van het Seniorenconvent als adviseur/secretaris aanwezig.

 • 5. De gemeentesecretaris of diens plaatsvervanger is als vaste adviseur bij het Seniorenconvent aanwezig.

Artikel 2 Taakomschrijving

Het Seniorenconvent heeft als functie te dienen als overleg voor het verstrekken van informatie van de burgemeester respectievelijk van het college van burgemeester en wethouders over aangelegenheden welke vanwege haar vertrouwelijkheid, haar voorlopigheid of anderszins (nog) niet openbaar gemaakt kan worden en evenzeer voor het verstrekken van informatie van de fractievoorzitters aan de burgemeester danwel de voorzitter van de raad respectievelijk het college van burgemeester en wethouders welke eveneens (nog) niet openbaar gemaakt kan worden.

Het Seniorenconvent heeft tevens als functie om het collectief functioneren van de gemeenteraad te begeleiden.

Artikel 3 Verhouding Seniorenconvent tot Presidium

Het Seniorenconvent bespreekt geen onderwerpen welke op grond van het “Reglement voor het Presidium” aan het Presidium zijn toebedeeld.

Artikel 4 Tijd en plaats

Het Seniorenconvent vergadert volgens een daartoe vastgesteld schema of zo dikwijls als de voorzitter of een lid het nodig achten.

Artikel 5 Oproep en agenda

De oproeping voor een vergadering vindt plaats door de voorzitter middels het verzenden van een agendavoorstel en eventuele stukken.

Artikel 6 Beslotenheid vergaderingen en geheimhouding

Het Seniorenconvent vergadert in beslotenheid. De voorzitter kan geheimhouding aan de leden van het Seniorenconvent en overige aanwezigen opleggen over in het Seniorenconvent behandelde stukken of over de inhoud van de vergadering.

Artikel 7 Verslag

 • 1. Vande vergadering wordt een zakelijk verslag opgesteld. Dit verslag bevat in ieder geval:

  • a.

   de namen van de aanwezige en afwezige leden;

  • b.

   de vermelding van zaken die aan de orde zijn geweest;

  • c.

   de conclusies van het overleg;

  • d.

   eventuele minderheidsstandpunten, aangevuld met motieven.

 • 2. Het verslag wordt samengesteld door de griffier. Het verslag is geheim en wordt uitsluitend de fractievoorzitters en overige aanwezigen ter beschikking gesteld.

 • 3. Het verslag wordt tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van het Seniorenconvent vastgesteld.

Artikel 8 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Seniorenconvent op voorstel van de voorzitter.

Loenen aan de Vecht, 26 april 2011.

Griffier Voorzitter