Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Bezoldigingsregeling (Lokale Arbeidsvoorwaarden Regeling)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBezoldigingsregeling (Lokale Arbeidsvoorwaarden Regeling)
CiteertitelBezoldigingsregeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het gepubliceerde deel van de regeling bevat alleen het hoofdstuk betrekking hebbend op het ambtelijk personeel

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR-UWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-200929-09-2015Nieuwe regeling

25-08-2009

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Bezoldigingsregeling

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 25 augustus 2008 vastgesteld de volgende regeling;

Artikel 23:1:1:1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ambtenaar:

  1. de ambtenaar in de zin van artikel 1:1 van de CAR;

  2. de werknemer als bedoeld in artikel 2:5:1 van de UWO

 • b.

  salaris: het salaris, als bedoeld in artikel 3:1 van de CAR;

 • c.

  uurloon: het uurloon als bedoeld in artikel 1:1 van de CAR;

 • d.

  schaal: de schaal als bedoeld in artikel 3:1 van de CAR;

 • e.

  aanloopschaal: de naastlagere salarisschaal van de functieschaal;

 • f.

  functieschaal: de salarisschaal die met behulp van het systeem van functiewaardering is bepaald;

 • g.

  eindschaal: de naasthogere salarisschaal van de functieschaal;

 • h.

  maximumsalaris: het hoogste bedrag van een salarisschaal;

 • i.

  bezoldiging; de bezoldiging als bedoeld in artikel 3:1 van de CAR;

 • j.

  betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1 van de CAR;

 • k.

  functiewaardering: het systeem van functiewaardering als opgenomen in deze regeling;

 • l.

  personeelsbeoordeling: het systeem van personeelsbeoordeling als opgenomen in de regeling en personeelsbeoordeling;

 • m.

  conversie: de vertaling van de gevonden rangorde naar functieschalen;

 • n.

  volledige betrekking: de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1 van de CAR;

 • o.

  overwerk: het overwerk als bedoeld in artikel 1:1 van de CAR.

 • p.

  bezwarende omstandigheid: een omstandigheid, voortvloeiende uit de uitoefening van de functie die maatschappelijk als bezwarend wordt ervaren, die in redelijkheid niet vermijdbaar is en die als zodanig een extra beroep doet op de bereidheid onder een dergelijke omstandigheid te werken.

 • q.

  bedrijfshulpverlener:  de werknemer, bedoeld in artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet.

Artikel 23:1:1:2 Recht op salaris

 • 1.

  Het recht op salaris vangt aan met de dag waarop de aanstelling van de ambtenaar ingaat. Indien in het aanstellingsbesluit geen datum van ingang is vermeld, vangt het recht op salaris aan met de dag waarop de ambtenaar feitelijk in dienst is getreden. De maand van aanstelling is tevens de maand van de jaarlijkse periodieke verhoging.

 • 2.

  Het recht op salaris eindigt, in geval van ontslag, met ingang van de dag waarop het ontslag ingaat.

Artikel 23:1:1:3 Gebroken tijdvakken

Wanneer het salaris of een toelage moet worden berekend over een gedeelte van een maand, wordt het bedrag per dag vastgesteld door het maandbedrag te delen door het aantal kalenderdagen van die maand.

Artikel 23:1:1:4 Onvolledige betrekking

Het salaris van de ambtenaar met een onvolledige betrekking wordt vastgesteld op een evenredig deel van het salaris dat voor hem zou gelden bij een volledige betrekking.

Artikel 23:1:1:5 Salarisbedragen

De salarissen van de ambtenaren van wie het salaris niet bij of krachtens de wet is geregeld, worden vastgesteld op de bedragen volgens de salarisschalen zoals opgenomen in bijlage II of bijlage IIa van de CAR.

Artikel 23:1:1:6 Inschaling

 • 1.

  De toepassing van bijlage II dan wel bijlage IIa van de CAR vindt plaats conform hetgeen is bepaald in artikel 3:1, derde tot en met vijfde lid, van CAR.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders bepalen met inachtneming van de resultaten van een functiewaarderingsonderzoek en aan de hand van de vastgestelde conversie de voor de ambtenaar geldende functieschaal, tenzij hij de functie (nog) niet volledig vervult dan wel zijn wijze van functioneren zich nog daartegen verzet.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de uitvoering van een functiewaarderingsonderzoek en de daarbij te hanteren methode.

 • 4.

  Anders dan bij het aanvaarden van passende of gangbare arbeid, dan wel bij wijze van disciplinaire straf, als bedoeld in de CAR/UWO, kan zonder voorafgaand ontslag voor een ambtenaar geen salarisschaal gaan gelden met een lager maximumsalaris dan dat van de reeds voor hem geldende salarisschaal.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders kunnen, onverminderd het bepaalde in de leden 2 en 3, op grond van nader te stellen regels, een ambtenaar een salarisschaal met een lager maximumsalaris toekennen dan de salarisschaal die met inachtneming van het functiewaarderingsonderzoek zoals bedoeld in lid 2 is vastgesteld.

 • 6.

  Wanneer de ambtenaar niet aan de functie-eisen voldoet of nog geen juist beeld is verkregen van zijn wijze van functioneren, kan hij worden aangesteld in een lagere salarisschaal dan de in lid 2 bedoelde salarisschaal. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen.

Artikel 23:1:1:7 Periodieke verhoging van het salaris

 • 1.

  Het salaris van de ambtenaar die voldoende functioneert, wordt binnen de voor hem geldende salarisschaal periodiek verhoogd tot het naast hogere bedrag.

 • 2.

  De periodieke verhoging wordt jaarlijks toegekend aan de ambtenaar die het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, voor de eerste maal met ingang van de eerste dag van de maand waarin zijn aanstelling of bevordering een jaar is verstreken en nadien telkens na een jaar.

 • 3.

  Het tijdstip waarop een periodieke verhoging wordt toegekend, kan worden vervroegd indien daartoe naar het oordeel van burgemeester en wethouders aanleiding bestaat.

 • 4.

  Het salaris wordt, indien de salarisschaal dit aangeeft en wanneer het maximumsalaris is bereikt, voor de eerste maal na drie jaar en vervolgens om de twee jaar verhoogd tot het naast hogere bedrag.

Artikel 23:1:1:8 Extra periodieke verhoging van het salaris

Aan de ambtenaar die het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, kan een extra periodieke salarisverhoging tot een in de salarisschaal genoemd bedrag, niet uitgaande boven het maximumsalaris, worden toegekend op grond van zeer goede of uitstekende vervulling van de betrekking. Hierbij moet zijn voldaan aan een personeelsbeoordeling ten aanzien van alle gezichtspunten op gemiddeld ten minste niveau "D". Dit als bij "Personeelsbeoordeling" aangegeven en gedurende 12 achtereenvolgende maanden. Bij de toepassing van dit artikel blijft het tijdstip waarop ingevolge artikel 23:1:1:7 een salarisverhoging wordt toegekend onverlet, tenzij anders wordt bepaald.

Artikel 23:1:1:9 Geen periodieke verhoging

 • 1.

  Indien een ambtenaar blijkens een personeelsbeoordeling ten aanzien van alle gezichtspunten op gemiddeld minder dan niveau "C" functioneert als aangegeven bij "Personeelsbeoordeling", blijft de voor hem de in artikel 23:1:1:7 bedoelde salarisverhoging achterwege.

 • 2.

  Nadien kan worden bepaald dat de salarisverhoging, welke met toepassing van het eerste lid achterwege is gelaten, al dan niet met terugwerkende kracht alsnog wordt toegekend.

 • 3.

  Van een beslissing tot toepassing van het eerste lid wordt de ambtenaar zo spoedig mogelijk, doch in elk geval voor de datum waarop anders de salarisverhoging zou ingaan, schriftelijk mededeling gedaan, onder vermelding van de redenen welke tot de beslissing hebben geleid.

Artikel 23:1:1:10 Salaris bij bevordering naar hogere schaal

 • 1.

  Bevordering naar een hogere schaal vindt plaats na personeelsbeoordeling.

 • 2.

  Wanneer de ambtenaar wordt bevorderd naar een salarisschaal met een hoger maximumsalaris, wordt:

  • a.

   voor de ambtenaar, als bedoeld in artikel 3:1, derde lid onder a, van de CAR, het salaris in de nieuwe schaal vastgesteld op het bedrag, gelegen onmiddellijk boven het salaris dat de ambtenaar in de oude schaal zou hebben genoten;

  • b.

   voor de ambtenaar, als bedoeld in artikel 3:1, derde lid onder b, van de CAR, het salaris in de nieuwe schaal vastgesteld op het eerst hogere bedrag in die schaal, zodanig dat het verschil tussen het nieuwe salaris en het oude salaris van de ambtenaar tenminste 75% bedraagt van het verschil tussen het bedrag dat de ambtenaar laatstelijk genoot en het naast hogere bedrag in die oude schaal, dan wel het naast lagere bedrag in die oude schaal, indien het salaris in de oude schaal reeds overeenkwam met het hoogste bedrag uit die schaal.

 • 3.

  Voor zover nodig zal in afwijking van het tweede lid onder a de         vooruitgang in salaris tengevolge van de indeling in de schaal met        een hoger maximumsalaris nimmer minder bedragen dan het geval zou zijn bij verhoging ingevolge artikel 23:1:1:7 in de schaal waarin de         ambtenaar wordt ingedeeld.

Artikel 23:1:1:11 Functieschaal

Om voor bevordering naar de functieschaal in aanmerking te komen moet zijn voldaan aan een personeelsbeoordeling ten aanzien van alle gezichtspunten op gemiddeld tenminste niveau "C". Dit als bij "Personeelsbeoordeling" aangegeven en gedurende 12 achtereenvolgende maanden.

Artikel 23:1:1:12 Eindschaal

 • 1.

  Aan de functieschalen 1 tot en met 11 zijn eindschalen verbonden.

 • 2.

  Om voor bevordering naar de eindschaal in aanmerking te komen moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • a.

   inschaling gedurende minimaal twee jaar op het maximum van de functieschaal;

  • b.

   drie personeelsbeoordelingen over minimaal drie jaren;

  • c.

   personeelsbeoordeling ten aanzien van alle gezichtspunten op tenminste niveau "C". Dit gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan het advies tot bevordering naar de eindschaal.

Artikel 23:1:1:14 Gratificatie

Indien een ambtenaar een uitstekende individuele prestatie heeft geleverd, kan aan hem een gratificatie als bedoeld in artikel 15:1:28 van de UWO worden toegekend. Hierbij geldt de volgende leidraad:

 • a.

  Schouderklopje van 25 tot en met 45 Euro als stimulans, voor klantgerichtheid of voor collegiaal samenwerken;

 • b.

  Schouderklopje van 46 tot en met 70 Euro voor flexibele instelling, voor juiste instelling/houding, voor bereidheid om nieuwe taken te willen leren, voor beter gaan functioneren of voor genomen initiatief;

 • c.

  Schouderklopje van 71 tot en met 115 Euro voor goede kwaliteit van het werk, voor positieve betrokkenheid of voor goede inzet en werklust;

 • d.

  De standaard minimum gratificatie van 116 tot en met 230 Euro voor goede oplossing problemen, voor de juiste sturing / leidinggeven, voor extra verricht werk tijdens de ziekte van een collega, voor groot verantwoordelijkheidsgevoel, voor een zorgvuldige en uitstekende wijze van uitvoering of voor extra inzet, extra werk, extra inspanning;

 • e.

  De standaard maximum gratificatie van 231 tot en met 450 Euro voor het brengen van complexe problemen tot een goed resultaat, voor goede waarneming tijdens ziekte terwijl er geen sprake is van een waarnemingstoelage, voor het gewerkt hebben aan een project of voor het geklaard hebben van een bepaalde grote klus.

Artikel 23:1:1:15 Groepsgratificatie

Aan een groep ambtenaren die een uitstekende collectieve prestatie hebben geleverd, kan een groepsgratificatie worden toegekend. Voor de groep als geheel is hiervoor de leidraad als vermeld in het vorige artikel van toepassing.

Artikel 23:1:1:16 Tijdelijke persoonlijke toelage

 • 1.

  Aan een ambtenaar die gedurende een tijdvak van een jaar een uitstekende individuele prestatie heeft geleverd, kan een tijdelijke persoonlijke toelage worden toegekend.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde toelage bedraagt niet meer dan het verschil tussen het maximumsalaris van de voor de ambtenaar geldende salarisschaal en het maximumsalaris van de naast hogere salarisschaal. Dit voor de duur van maximaal 1 jaar.

Artikel 23:1:1:17 Arbeidsmarkttoelage

 • 1.

  Aan de ambtenaar kan om redenen van werving of behoud een toelage worden toegekend.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde toelage wordt toegekend voor een tijdvak dat tevoren is vastgesteld, met inachtneming van een maximum van drie jaar.

 • 3.

  De hoogte van de toelage als bedoeld in het eerste lid bedraagt maximaal het verschil tussen het maximumsalaris van de voor de functie geldende functieschaal en het maximumsalaris van de naast hogere salarisschaal.

 • 4.

  De toelage als bedoeld in het eerste lid eindigt op de ingevolge het tweede lid vastgestelde vervaldatum. Wanneer de arbeidsmarktsituatie waarop de toelage is gebaseerd nog steeds bestaat, kan opnieuw een toelage als bedoeld in het eerste lid aan de ambtenaar worden toegekend.

Artikel 23:1:1:18 Nadere regels instrumenten flexibele beloning

Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen omtrent de toepassing en de hoogte van instrumenten van flexibele beloning als bedoeld in de artikelen 23:1:1:14 tot en met 23:1:1:17.

Artikel 23:1:1:19 Geen afbouwregeling

Bij het beëindigen van instrumenten van flexibele beloning als bedoeld in artikelen 23:1:1:14 tot en met 23:1:1:17 wordt geen afbouwregeling toegepast.

Artikel 23:1:1:20 Waarnemingstoelage

Een waarnemingstoelage wordt toegekend conform hetgeen is geregeld in artikel 3:1:2 van de CAR/UWO.

Artikel 23:1:1:21 Overwerkvergoeding

Aan de ambtenaar voor wie een functieschaal geldt van salarisschaal 9 of lager, wordt ingeval van overwerk een overwerkvergoeding toegekend conform hetgeen is geregeld in artikel 3:2 van de CAR en artikel 3:2:1 van de UWO.

Artikel 23:1:1:22 Toelage onregelmatige dienst

 • 1.

  Aan de ambtenaar voor wie een functieschaal geldt van salarisschaal 9 of lager en voor wie de werktijden zijn vastgesteld conform in artikel 3:3 van de CAR, wordt een toelage toegekend op grond van ditzelfde artikel.

 • 2.

  De toelage als bedoeld in het eerste lid bedraagt per gewerkt uur een percentage van het voor de ambtenaar geldende salaris per uur en wel:

  • a.

   20% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 6.00 en 8.00 uur en tussen 18.00 en 22.00 uur;

  • b.

   40% voor de uren op zaterdag tussen 6.00 en 22.00 uur;

  • c.

   40% voor de uren op maandag tot en met zaterdag tussen 0.00 en 6.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur;

  • d.

   65% voor de uren op zondag en op de feestdagen genoemd in artikel 4:2:1, derde lid, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Elburg, met dien verstande dat genoemde percentages worden berekend over ten hoogste het salaris per uur, dat is afgeleid van het salaris horende bij schaal 6, periodiek 11.

 • 3.

  In bijzondere gevallen kan een regeling worden getroffen die het bepaalde in de vorige leden aanvult of daarvan afwijkt.

Artikel 23:1:1:23 Toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst

 • 1.

  Aan de ambtenaar voor wie een functieschaal geldt van salarisschaal 9 of lager en die buiten de werktijdenregeling als bedoeld in artikel 4:1 en 4:2 van de CAR ingevolge een schriftelijke aanwijzing van burgemeester en wethouders zich regelmatig of vrij regelmatig bereikbaar en beschikbaar moet houden teneinde bij oproep arbeid te gaan verrichten, wordt een toelage toegekend conform de "wachtdienst en bereikbaarheidsregeling gemeente Elburg".

 • 2.

  In bijzondere gevallen kan een regeling worden getroffen die het bepaalde in dit artikel aanvult of daarvan afwijkt.

Artikel 23:1:1:24 Afbouwtoelage

 • 1.

  Aan de ambtenaar wiens bezoldiging als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen of verminderen van een toelage, als bedoeld in artikelen 23:1:1:22 en 23:1:1:23, een blijvende verlaging ondergaat, wordt door burgemeester en wethouders een aflopende toelage toegekend, indien:

  • a.

   die blijvende verlaging ten minste 3% bedraagt van de som van het salaris en de toelage, als bedoeld in artikel 23:1:1:17, en

  • b.

   de ambtenaar de toelage als bedoeld in artikelen 23:1:1:22 en 23:1:1:23 direct voorafgaande aan het tijdstip van vorenbedoelde beëindiging of vermindering ervan, gedurende ten minste twee jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt aan de ambtenaar van 60 jaar of ouder wiens bezoldiging als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen of verminderen van een toelage als bedoeld in artikelen 23:1:1:22 en 23:1:1:23 een blijvende verlaging ondergaat, een blijvende toelage toegekend, indien de ambtenaar de toelage als bedoeld in artikelen 23:1:1:22 en 23:1:1:23 direct voorafgaande aan het tijdstip van vorenbedoelde beëindiging of vermindering ervan gedurende ten minste 10 jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten.

 • 3.

  De in het eerste lid bedoelde aflopende toelage gaat, wanneer de ambtenaar de leeftijd van 60 jaar bereikt en hij onmiddellijk voor de aanvang van die toelage gedurende tenminste 10 jaren zonder wezenlijke onderbreking een toelage als bedoeld in artikelen 23:1:1:22 en 23:1:1:23 heeft genoten, over in een blijvende toelage als bedoeld in het vorige lid.

 • 4.

  Voor de toepassing van de voorgaande leden wordt onder wezenlijke onderbreking verstaan een onderbreking van langer dan twee maanden.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders stellen voor de uitvoering van dit artikel nadere regels vast.

Artikel 23:1:1:25 Toelage bezwarende omstandigheden

 • 1.

  Aan de ambtenaar voor wie een functieschaal geldt van 5 of lager en die werkzaamheden verricht waarbij zich bezwarende omstandigheden voordoen, wordt een vergoeding ter compensatie hiervan toegekend.

 • 2.

  Ter beoordeling van het bezwarend karakter van de werkzaamheden wordt gelet op de bezwarende omstandigheden die in het werk worden ondervonden ten gevolge van omgevingsinvloeden en overige onaangename omstandigheden. De omschrijving van de bezwarende omstandigheden is weergegeven in de bij dit hoofdstuk behorende bijlage (bijlage 1).

 • 3.

  Per werkzaamheid, zoals opgenomen in het tijdsregistratiesysteem van de afdeling Beheer, wordt door de werkleiders in overleg met het afdelingshoofd CBG jaarlijks vastgesteld welke bezwarende omstandigheden zich voordoen en wat de gradatie daarvan is. Het resultaat hiervan wordt uitgedrukt in een score per uur voor de werkzaamheden onder bezwarende omstandigheden. De scores van de verschillende werkzaamheden zijn weergegeven in de bij deze regeling behorende bijlage (bijlage 2).

Artikel 23:1:1:26 Nadere regels toelage bezwarende omstandigheden

 • 1.

  Aan de ambtenaar die werkzaamheden verricht waarbij zich bezwarende omstandigheden voordoen, wordt een toelage toegekend op basis van het puntentotaal in een kalenderjaar.

 • 2.

  Het puntentotaal van de ambtenaar wordt vastgesteld door het aantal uren dat onder bezwarende omstandigheden werkzaamheden zijn verricht te vermenigvuldigen met de score per uur van de werkzaamheden.

 • 3.

  Het beschikbare budget voor de toelage bezwarende omstandigheden bedraagt 0,1 % van de totale loonsom van de gemeente Elburg.

 • 4.

  Het beschikbare budget wordt aan de hand van de puntentotalen evenredig verdeeld over de in aanmerking komende ambtenaren.

 • 5.

  De toelage wordt jaarlijks achteraf toegekend aan de ambtenaar.

Artikel 23:1:1:27 Toelage bedrijfshulpverlening

 • 1.

  Aan de ambtenaar die naast zijn reguliere betrekking door het college is aangewezen als bedrijfshulpverlener wordt een toelage toegekend van 170,00 netto per kalenderjaar.

 • 2.

  Voor de ambtenaar die slechts een deel van het jaar is aangewezen wordt de toelage vastgesteld op een evenredig deel van de toelage per jaar.

Artikel 23:1:1:28 Inwerkingtreding

Artikel 23:1:1:1 wijzigt met ingang van 1 januari 2005 en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2004. De artikelen 23:1:1:25 en 23:1:1:26 treden in werking met ingang van 1 januari 2005 en hebben terugwerkende kracht tot 1 januari 2004. Artikel 23:1:1:27 treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Artikel 23:1:1:29 Onvoorziene gevallen

Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet naar redelijkheid voorziet, treffen burgemeester en wethouders een passende voorziening.

Artikel 23:1:1:30 Nadere regels uitvoering functiewaarderingsonderzoek

 • 1.

  Het functiewaarderingsonderzoek vindt plaats op basis van het Odrp Functiewaardering Systeem (OFS) en de daarbij behorende procedureregeling.

 • 2.

  De ambtenaar, wiens functie overeenkomstig het OFS is gewaardeerd, wordt ingeschaald in de aan zijn functie verbonden aanloopschaal of functieschaal. De functieschaal geeft het functieniveau aan.

 • 3.

  Inschaling in de aanloopschaal vindt plaats op basis van het vereiste aantal ervaringsjaren om de functie volledig te kunnen uitoefenen. Richtlijn hierbij is dat elk ervaringsjaar geldt als een periodiek verhogingsjaar, gerekend vanaf het aanvangssalaris in de aanloopschaal.

 • 4.

  Inschaling in de functieschaal vindt plaats na personeelsbeoordeling.

 • 5.

  Indien de ambtenaar overgaat naar een functie waaraan hetzelfde functieniveau is verbonden, behoudt hij op het moment van de functiewijziging tenminste aanspraak op de in de vorige functie laatst geldende periodiek.

 • 6.

  Indien de ambtenaar overgaat naar een functie waaraan een hoger functieniveau is verbonden, verkrijgt hij op het moment van de functiewijziging:

  • a.

   tenminste aanspraak op het salaris dat voor hem zou gelden in geval van toekenning van één periodieke verhoging ten opzichte van de inschaling in zijn vorige functie;

  • b.

   ten hoogste aanspraak op het salaris dat voor hem zou gelden in geval van toekenning van twee periodieke verhogingen per 12 maanden ten opzichte van de inschaling in zijn vorige functie.

  • c.

   Het vorige lid is niet van toepassing indien de ambtenaar op het moment van overgang naar een functie met een hoger functieniveau is ingeschaald op het maximum salaris van zijn eindschaal.

 • 7.

  Het salaris in de hogere functie kan niet worden vastgesteld beneden het minimum bedrag in de voor hem nieuw van toepassing zijnde aanloopschaal.

Artikel 23:1:1:31 Overgang- en slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2002 en kan worden aangehaald als de Bezoldigingregeling gemeente Elburg.

 • 2.

  Met ingang van de datum waarop deze regeling in werking treedt, dan wel gedeelten daarvan in werking treden, vervallen de bepalingen van de CAR/UWO en het uitvoeringsbesluit UWO, die tekstueel dan wel materieel gelijkluidend zijn aan de bepalingen van deze regeling.

 • 3.

  Indien de inwerkingtreding van deze regeling voor een ambtenaar leidt tot een lagere inschaling of lager functiewaarderingsniveau, dan bestaat er aanspraak op een garantie naar de oude inschaling of het oude functiewaarderingsniveau.

 • 4.

  De ambtenaar die op 1 januari 2002 reeds twee of meer jaren conform het maximum van zijn functieschaal werd bezoldigd, komt per 1 januari 2002 voor bevordering naar de eindschaal in aanmerking als uit één personeelbeoordeling blijkt dat hij op alle gezichtpunten op tenminste niveau "C" functioneert. Dit gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 1 januari 2002.

 • 5.

  De ambtenaar die op 1 januari 2002 reeds één jaar conform het maximum van zijn functieschaal werd bezoldigd, komt per 1 januari 2003 voor bevordering naar de eindschaal in aanmerking als er een personeelsbeoordeling over 2001 en een personeelsbeoordeling over 2002 heeft plaatsgevonden en als uit de laatstgenoemde personeelsbeoordeling blijkt dat hij op alle gezichtspunten op tenminste niveau "C" functioneert. Dit gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan de datum tot bevordering.

 • 6.

  Indien de inwerkingtreding van deze regeling ertoe leidt dat de bepalingen van de CAR/UWO en het uitvoeringsbesluit UWO vervallen, waardoor aanspraken van individuele ambtenaren in neerwaartse of opwaartse zin worden bijgesteld anders dan in deze regeling verwoord, vindt overleg plaats met de betrokken ambtenaren over de gevolgen daarvan.

Nota-toelichting  

Toelichting bezoldigingsregeling ambtelijk personeel

Besluitvorming

Op 18 juni 2002 besloot het college tot wijziging van het beloningssysteem en dienovereenkomstige aanpassing van de arbeidsvoorwaardenregling. Dit onder voorbehoud van instemming van het georganiseerd overleg en de vaststelling van een begrotingswijziging door de raad. Met de voorgestelde wijziging van het beloningssysteem stemde het georganiseerd overleg op 3 juli 2002 in. Voor de invoering van het nieuwe beloningssysteem stelde de raad op 27 september 2002 de benodigde gelden beschikbaar. Als onderdeel van de arbeidsvoorwaardenregeling werd deze bezoldigingsregeling op 17 september 2002 door het college vastgesteld.

 

Beloningsbeleid

Uitgangspunt van het beloningsbeleid is dat elke medewerker van de gemeente Elburg gedurende zijn loopbaan het voor zijn functie geldende hoogste salaris moet kunnen bereiken. Dit tegen de achtergrond van de inhoud van de voor hem geldende organieke functiebeschirijving. Daarbij geldt er een wederzijdse inspannings verplichting om op het gewenste niveau te kunnen functioneren. Voor de functieschalen 1 tot en met 11 zijn de eindschalen 2 tot en met 12 de hoogst bereikbare schalen. Aan de functieschalen 12 en hoger zijn geen eindschalen verbonden omdat onze beloningsverhoudingen daar geen aanleiding toe geven.

 

Personeelsbeoordeling

Voor bevordering naar de eindschaal zijn drie personeelsbeoordelingen nodig. Op deze wijze kan men er zeker van zijn dat de functiehouder gedurende langere tijd over de volle breedte van de functie en tegen de achtergrond van de daarbij behorende organieke functiebeschrijving voldoende functioneert. Bepalend om na twee wachtjaren naar de eindschaal bevorderd te kunnen worden is een voldoende personeelsbeoordeling. Dit is in het beoordelingssysteem als volgt omschreven: "Prestaties voldoen aan gestelde functie-eisen. Er is voldaan aan de gestelde eisen, zonder dat er sprake is van uitgesproken zwakke doelaspecten."

Indien uit één of beide personeelsbeoordelingen, voorafgaande aan de derde personeelsbeoordeling voor bevordering naar de eindschaal blijkt, dat nog niet op alle gezichtspunten een voldoende kan worden toegekend, moeten er schriftelijke afspraken worden gemaakt over de wijze waarop het functioneren op het gewenste niveau kan worden gebracht. Hierbij moet vooral gedacht worden aan (extra) opleiding en/of training.

Onafhankelijk van het resultaat, wordt er na drie personeelsbeoordelingen een b en w advies opgesteld, met daarin opgenomen het resultaat van de drie beoordelingen en de eventueel gemaakte afspraken om het gewenste niveau van functioneren te kunnen bereiken. Ook als de drie personeelsbeoordelingen niet tot de gewenste bevordering naar de uitloopschaal kan leiden, wordt er een b en w advies opgesteld.

Het tijdpad voor personeelsbeoordeling in verband met bevordering naar de eindschaal is:

1e beoordeling voordat het maximum van de functieschaal is bereikt;

2e beoordeling binnen 12 maanden na he

t bereiken van het maximum van de functieschaal;

3e beoordeling binnen 24 maanden na het bereiken van het maximum van de functieschaal;

en

bevordering naar de eindschaal per de 1e van de maand volgend op de 24e maand na het bereiken van het maximum van de functieschaal., indien op alle gezichtspunten van de personeelsbeoordeling een beoordeling heeft plaatsgevonden op tenminste niveau "C" (voldoende).

Uiteraard is de 1e van de drie beoordelingen bij bevordering naar de eindschaal niet de eerste beoordeling die voor een medewerker moet worden opgemaakt. Op grond van de arbeidsvoorwaardenregeling kunnen daar aan vooraf gaan de beoordeling bij benoeming in vaste dienst en de beoordeling bij bevordering naar de functieschaal. Ook hebben de jaarlijkse functioneringsgesprekken een functie in het kader van de beoordeling van medewerkers: in deze gesprekken zullen eventuele tekortkomingen in het functioneren vroegtijdig moeten worden gesignaleerd, waarna actie kan worden ondernomen.

Bij personeelsbeoordeling is het streven gericht op een zo groot mogelijke objectivering bij de toepassing van het beoordelingssysteem. Dit kan als volgt bereikt worden:

 • ·

  opstellen concept beoordeling door direct leidinggevende (afdelingshoofd)

 • ·

  inhoudelijke afstemming hierover met naast hogere leidinggevende (adjunct directeur).

 • ·

  daarna (minimaal een week voordat het beoordelingsgesprek plaats vindt) de concept beoordeling, samen met een eventuele agenda, 

  overhandigen aan de medewerker desgewenst neemt de naast hogere leidinggevende deel aan het gesprek, indien nog niet op alle onderdelen een voldoende beoordeling kan worden afgegeven

  De inhoudelijke afstemming met de naast hogere leidinggevende heeft tot doel de eenheid in de organisatie te bewaken van de toepassing van het personeelsbeoordelingssysteem.

Bijlage 1  

BIJLAGE 1 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 23:1:1:25, lid 2 van de bezoldigingsregeling

Omschrijving van de bezwarende omstandigheden:

type 1: spierbelasting:

Het werken in situaties waarbij lichamelijk bijzondere weerstanden moeten worden overwonnen en waarbij de belasting van spieren in beweging bezwarend is als gevolg van de zwaarte van de materialen, onderdelen, werktuigen, gereedschappen e.d. waarmee wordt gewerkt.

type 2: weer, temperatuur:

Werken in weersomstandigheden die bezwarend zijn bij de werkuitvoering door het onaangename karakter, zoals regen, sneeuw, mist, kou, hitte, wind. Werken bij grote hitte of kou of bij sterke temperatuurwisselingen of in een onbehaaglijke temperatuur (hoge luchtvochtigheid).

type 3: vuil en afkeer:

Verontreiniging, van lichaams(delen) en/of kleding door:

 • -

  vuil (droog, vochtig, nat);

 • -

  olie/vet (schoon, verontreinigd); dat moeilijk is te verwijderen.

Werken in situaties, die stank (onaangename geur) geven of die walging/afkeer oproepen of lichamelijke reacties (huidprikkelingen, irritatie) teweeg brengen, zoals rook, damp, nevel, fecaliën e.d.

type 4: persoonlijke beschermingsmiddelen:

Werken met beschermende middelen die bewegingen beperken, dan wel bepaalde lichaamsfuncties bemoeilijken.

type 5: persoonlijk risico

Het werken onder omstandigheden die ondanks genomen veiligheidsmaatregelen een verhoogd gevaar voor invaliditeit of overlijden met zich meebrengen.

 

Bijlage 2  

Bijlage 2 als bedoeld in artikel 23:1:1:25, lid 3 van de bezoldigingsregeling

SCORETABEL INCONVENIENTEN  

 

 

Spier

Weers

Vuil en

PBM

Pers.

TOTAAL

 

 

belasting

invloed

afkeer

 

risico

SCORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Best.post

Werkomschrijving

 

 

 

 

 

 

HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN

 

 

 

 

 

 

 

3501

Huishoudelijke afvalstoffen

 

 

 

 

 

 

350110

Huishoudelijke afvalstoffen containers.

 

 

 

 

 

 

350120

Opruimen gestort afval.

 

 

1

 

2

3

350130

Snipperactie kerst, voorjr en najr

2

1

 

1

2

6

 

 

 

 

 

 

 

0

OPENBARE VERLICHTING

 

 

 

 

 

 

 

3631

Diverse werkzaamheden

 

 

 

 

 

 

363110

Onderhoud openbare verlichting.

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

WEGMEUBILAIR

 

 

 

 

 

 

 

3801

Bebording

 

 

 

 

 

 

380110

Onderhoud bestaande bebording.

 

 

 

 

2

2

380120

Reinigen bestaande bebording.

 

 

 

 

2

2

380130

Vernieuwen bebording.

 

 

 

 

2

2

380140

Plaatsen nieuwe bebording en uitbr.

2

 

 

 

2

4

3802

Wegmarkering

 

 

 

 

 

 

380210

Onderhoud wegmarkeringen.

 

 

1

1

2

4

380220

Aanbrengen nieuwe markering.

 

 

1

1

2

4

3803

Abri's

 

 

 

 

 

0

380310

Onderhoud en schoonmaken abri's.

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

WATERGANGEN EN DRAINAGE

 

 

 

 

 

 

 

383110

Voorjaarssnijschouw

2

 

 

1

2

5

383120

Najaarsmodderschouw

2

 

1

1

2

6

383130

Herstellen watergangen duikers enz.

2

 

 

 

2

4

383140

afvoeren slootgrond

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

VERHARDINGEN

 

 

 

 

 

 

 

3851

Overige wijken

 

 

 

 

 

 

385110

Prullenbakken legen winkelcentrum

 

 

1

 

2

3

385120

Prullenbakken legen overig

 

 

1

 

2

3

385130

Schoonhouden verhardingen

 

 

 

 

2

2

385140

Wijkgericht onderhoud 

2

 

 

 

2

4

385150

Schades

2

 

 

 

2

4

3852

Elburg stad

 

 

 

 

 

 

385210

Prullenbakken legen

 

 

1

 

2

3

385220

Schoonhouden verhardingen

 

 

 

 

2

2

385230

Wijkgericht onderhoud 

2

 

 

 

2

4

385240

Schades

2

 

 

 

2

4

3853

Buitengebied

 

 

 

 

 

 

385310

Prullenbakken legen

 

 

1

 

2

3

385320

Bermen aanvullen

 

 

 

 

2

2

385330

Grasbetontegels herstellen

2

 

 

1

2

5

385340

Repareren verhardingen

 

 

 

 

2

2

385350

Uitvullen onverharde wegen

 

 

 

 

 

0

385360

Schades

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3855

Inritten

 

 

 

 

 

 

385510

Aanleggen van nieuwe inritten

2

 

 

 

2

4

385520

Wijzigen verbreden van inritten

2

 

 

 

2

4

385530

Aanleggen verlagingssetjes

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

GLADHEIDSBESTRIJDING

 

 

 

 

 

 

 

385710

Inspectie en coordinatie werkzaamheden

 

 

 

 

2

2

385720

Strooien

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

HAVEN EN KADEN

 

 

 

 

 

 

 

3901

Herstelwerkzaamheden.

 

 

 

 

 

 

390110

Herstellen steigers, beschoeiingen enz.

2

 

 

 

 

2

BERMEN

 

 

 

 

 

 

 

3861

Maaien

 

 

 

 

 

 

386110

Machinaal maaien van bermen

 

 

 

1

 

1

386120

Handmatig vrijmaaien van wegmeubilair

2

 

 

1

2

5

3862

Bermen herstellen.

 

 

 

 

 

 

386210

Afnemen van bermen met bermenfrees

 

 

 

1

2

3

386220

Bermen aanvullen met gebroken puin

2

 

 

 

2

4

386230

Schoonhouden bermen

 

 

 

 

 

0

GROTE GEMALEN

 

 

 

 

 

 

 

3951

Onderhoud grote gemalen.

 

 

 

 

 

 

395110

Preventieve inspectie gemalen met telemetrie.

 

 

 

 

 

0

395120

Preventieve inspectie gemalen zonder telemetrie.

 

 

 

 

 

0

395130

Preventieve inspectie randvoorzien met telemetrie.

 

 

 

 

 

0

395140

Onderhoud gemalen met telemetrie.

 

 

1

 

 

1

395150

Onderhoud gemalen zonder telemetrie.

 

 

1

 

 

1

395170

Onderhoud randvoorzieningen met telemetrie.

 

 

1

 

 

1

395180

Storingen gemalen en randvoorzieningen.

 

1

1

 

2

4

395200

Nieuw werk en revisie gemalen.

 

 

1

 

2

3

395210

Reiniging pompkelders.

 

 

1

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

VRIJVERVAL RIOLERING

 

 

 

 

 

 

 

3961

Onderhoud vrijverval riol e ring.

 

 

 

 

 

 

396110

Inspectie openbaar toilet zwolseweg.

 

 

 

 

 

0

396120

Inspectie riolering tbv reinigingsplan.

 

 

 

 

 

0

396130

Onderhoud openbaar toilet zwolseweg.

 

 

 

 

 

0

396140

Reiniging kolken handmatig.

2

 

1

 

 

3

396150

Reiniging riolering. stelpost

 

 

1

 

2

3

396160

Ontstoppen huisaansluitleidingen. stelpost 

2

 

1

1

2

6

396170

Nieuw werk en onderhoudswerk. stelpost

 

 

 

 

 

0

396180

Maken nieuwe aansluiting op riool.

2

 

 

 

2

4

396190

Vervangen en stellen putkoppen.

2

 

 

 

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUKRIOLERING

 

 

 

 

 

 

 

3971

Onderhoud drukriolering.

 

 

 

 

 

 

397110

Visuele inspectie drukgemalen met voedingskasten

 

 

 

 

 

0

397120

Inspectie lozingspunten.

 

 

 

 

 

0

397130

Onderhoud drukgemalen.

 

 

1

 

2

3

397140

Verhelpen storingen en klachten.

 

 

1

 

2

3

397150

Nieuw werk en revisie gemalen.

 

 

1

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ONGEDIERTE BESTRIJDING

 

 

 

 

 

 

 

4001

Ongedierte bestrijding.

 

 

 

 

 

 

400110

Bestrijding ongedierte.

 

 

1

 

2

3

EXPLOITATIE TRACTIEMIDDELEN

 

 

 

 

 

 

 

4051

Onderhoud voertuigen

 

 

 

 

 

 

405110

Wassen van de voertuigen 

 

 

 

 

 

0

405120

Poetsen en grondige reiniging

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGEMENE UREN

 

 

 

 

 

 

 

100.010

Ziekte

 

 

 

 

 

0

100.020

Verlof

 

 

 

 

 

0

100.030

Koffiepauze

 

 

 

 

 

0

100.040

Werkoverleg

 

 

 

 

 

0

100.050

Brandweer

 

 

 

 

 

0

100.060

Recepties

 

 

 

 

 

0

100.070

Onwerkbaar weer

 

 

 

 

 

0

100.080

Buitengewoon verlof

 

 

 

 

 

0

100.090

Diversen  bijv. OR, GO, PV enz.

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Best.post

Werkomschrijving

 

 

 

 

 

 

BOMEN

 

 

 

 

 

 

415.010

Snoeien handmatig, begeleidingssnoei

2

 

 

 

1

3

415.020

Snoeien handmatig  vormsnoeien en  

 

 

 

 

 

 

 

aanbinden lei en vormbomen

 

 

 

 

2

2

415.030

Snoeien bomen met hoogwerker 12 m.

 

 

 

1

2

3

415.040

Snoeien bomen met hoogwerker 20 m.

2

 

 

1

2

5

415.050

Vellen bomen  inclusief stormschades

2

 

 

1

2

5

415.060

Takken versnipperen + afvoeren hout

2

 

 

1

2

5

415.070

Inboet opnemen bomen

 

 

 

 

 

0

415.080

Inboet opnemen en kaplijst samenstellen

 

 

 

 

 

 

 

incl. kaplijsten en  kapvergunningen

 

 

 

 

 

0

415.090

Planten  van bomen

2

 

 

 

2

4

415.100

Boomcontrole VTA

 

 

 

 

 

0

415.110

Verzorg en nazorg,  watergeven/bemesting

 

 

 

 

 

0

415.120

Bladruimen bomen

 

 

 

1

 

1

415.130

Klachten afhandeling/schades bomen

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

BEPLANTINGEN

 

 

 

 

 

 

 

417.010

Uitmaaien bosplantsoenvakken

2

 

1

1

2

6

417.020

Snoeien bosplantsoenvakken

 

 

 

1

2

3

417.030

Dunnen bosplantsoenvakken

2

 

 

1

2

5

417.040

Afzetten bosplantsoenvakken

2

 

 

1

2

5

417.050

Takken versnip. Bosplants. + afvoer hout

2

 

 

1

2

5

417.060

Inboet opnemen bosplantsoen

 

 

 

 

 

0

417.070

Planten bosplantsoen

 

 

 

 

 

0

417.080

Onkruidbestrijding sierheestervakken

 

 

 

 

 

0

417.090

Snoeien randen heesters

 

 

 

1

2

3

417.100

Snoeien  heesters m.b.v.  Kraan

 

 

 

 

 

0

417.110

Snoeien heesters handmatig

2

 

 

1

2

5

417.120

Geschoren hagen knippen

 

 

 

1

2

3

417.130

Inboet opnemen sierheesters

 

 

 

 

 

0

417.140

Planten sierheesters

 

 

 

 

 

0

417.150

Klachten afhand. /schades beplantingen

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

PERKGOED MEUBILAIR EN DIERENWE I DES

 

 

 

 

 

 

 

418.010

Wisselperken leegmaken / vullen perkgoed

 

 

 

 

 

0

418.020

Onkruidbestrijding  wisselperken  

 

 

 

 

 

0

418.030

Watergeven en bemesting wisselperken

 

 

 

 

 

0

418.040

Onderh. meubelair, afrastering,  prullenbak

 

 

 

 

 

0

418.050

Verzorging, voederen dieren

 

 

 

 

 

0

418.060

Klachtenafhandeling en schades

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

GAZONS

 

 

 

 

 

 

 

419.010

Maaien met kooimaaier/cirkelmaaier

 

 

 

1

 

1

419.020

Maaien met handcirkelmaaier

2

 

 

1

2

5

419.030

Bijmaaien met bosmaaier

2

 

1

1

2

6

419.040

Kantensteken

 

 

 

 

 

0

419.050

Onderhoud gazons/hondenuitlaat

 

 

 

 

 

0

419.060

Blad ruimen gazons

 

 

 

1

 

1

419.070

Slepen/rollen

 

 

 

 

 

0

419.80

Mollenbestrijding gazons

 

 

 

 

 

0

419.090

Klachten afhandeling schades

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

BEPLANTINGEN IN SPEELTUINEN EN WE I DES

 

 

 

 

 

 

 

425.010

Onderhoud beplanting 

2

 

 

1

2

5

425.020

Klachten afhandeling schades

 

 

 

 

 

0

SPEELTUINEN EN WEIDES

 

 

 

 

 

 

 

426.010

Inspecties  t.b.v. veiligheidseisen speelplaatsen

 

 

 

 

 

0

426.120

Onderhoud toestellen, ondergrond afrasteringen

 

 

 

 

 

0

426.130

Schoonmaken, verven van toestellen en meubilair 

 

 

 

 

 

0

426.140

Reparaties en vervanging toestellen/ondergrond

2

 

 

 

 

2

426.150

Schades opnemen en herstellen

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERHOUD GAZONS IN SPEELTUINEN EN WEIDES

 

 

 

 

 

 

 

427.010

Maaiwerk met handcirkelmaaier

 

 

 

1

 

1

427.020

Maaiwerk met bosmaaier om obstakels

2

 

 

1

2

5

427.030

Herstelwerk gazons

 

 

 

 

 

0

427.040

Mollenbestrijding

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORTVELDEN

 

 

 

 

 

 

 

430.010

Bemesting velden, machinaal

 

 

 

 

 

0

430.020

Rollen velden, machinaal

 

 

 

 

 

0

430.040

Inspectie velden

 

 

 

 

 

0

430.050

Assistentie bij onderhoud en reparaties en uitzet-

 

 

 

 

 

 

 

werk bij renovaties en vervangingen 

 

 

 

 

 

0

430.060

Onderhoud bomen en beplantingen 

2

 

 

1

2

5

430.070

Inboet opnemen

 

 

 

 

 

0

430.080

Planten heesters en bomen

 

 

 

 

 

0

430.090

Mollenbestrijding

 

 

 

 

 

0

430.100

Onderhoud en herstelwerk afrasteringen

 

 

 

 

 

0

430.110

Klachten afhandeling/schades

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

BOSSEN

 

 

 

 

 

 

 

433.010

Onderhoud paden en wegen 

 

 

 

 

 

0

433.020

Bladblazen en ruimen machinaal

 

 

 

1

 

1

433.030

Snoei en velwerk bomen en heesters

2

 

 

1

2

5

433.040

Onkruidbestrijding o.a. prunusbestrijding 

2

 

 

1

2

5

433.050

Klachten afhandeling/schades

 

 

 

1

2

3

HERDENKINGEN EN FEESTDAGEN

 

 

 

 

 

 

 

435.010

Assistentie bij dodenherdenking en feestdagen

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

BEGRAVEN

 

 

 

 

 

 

 

436.010

Grafzerken verwijderen en terugplaatsen

2

 

 

 

 

2

436.020

Grafdelven en sluiten/machinaal en handmatig 

2

1

 

 

2

5

436.030

Voorlopen en toezicht bij begrafenissen

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERH. BEGRAAFPLAATSEN INCL. ISRAEL I TISCHE

 

 

 

 

 

 

 

437.010

Maaiwerk grasvelden, paden en reststroken

 

 

 

1

 

1

437.020

Maaiwerk met 3 delig maaier

 

 

 

1

 

1

437.030

Maaiwerk zitmaaier smalle stroken

 

 

 

1

 

1

437.040

Maaiwerk met bosmaaier om obstakels

2

 

 

1

 

3

437.050

Onderhoud grafzerken/schades registreren

 

 

 

 

 

0

437.060

Onkruidbestrijd. paden en reststroken

 

 

 

 

 

0

437.070

Legen prullen bakken, onderhoud opslag vazen

 

 

 

 

2

2

437.080

Snoeien beplantingen en bomen

2

 

 

1

2

5

437.090

Inboet opnemen planten/ wisselperken perkgoed

 

 

 

 

 

0

437.100

Bladblazen en ruimen 

 

 

 

1

 

1

437.110

Mollen en ongedierte bestrijding

 

 

 

 

 

0

GEMEENTEHUIS OPENBAARGROEN

 

 

 

 

 

 

 

522.010

Onkruid bestrijding plantvakken/mollenbestrijding

 

 

 

 

 

0

522.020

Snoeiwerk bomen en heesters

2

 

 

1

2

5

522.030

Inboet opnemen en planten

 

 

 

 

 

0